Lisitry ny salamo

# Laharana Lohateny
1 2 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
2 3 Rendri-torimaso
3 4 Aoka tsy hatahotra ianareo
4 4 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
5 5 Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
6 5 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
7 8 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
8 8 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
9 10 Ho sahala amin'Andriamanitra
10 13 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
11 14 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
12 14 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
13 14 Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
14 15 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
15 15 Ry Ray ô, Ianao no anjarako ary lovako mandrakizay
16 17 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
17 17 Marina, be fitiavana
18 18 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
19 19 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
20 20 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
21 20 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
22 21 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
23 21 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
24 22 Sambatra anie aho ka sambatra
25 23 Aoka isika hifaly, hiravo,
26 23 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
27 23 Mitsangàna fa sasa-miandry
28 23 Ny tany, ny hareny
29 23 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
30 23 Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
31 24 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
32 24 Manantena Anao ny fanahiko
33 24 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
34 24 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
35 26 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
36 26 I Kristy no vato fehizoro
37 26 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
38 26 Mba henoy ô, ry Tompo
39 26 Tompo ô, ny endrikao manilo ahy
40 26 Zavatra iray loha (Salamo 26)
41 28 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
42 28 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
43 29 Andriamanitra no itokiako
44 30 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
45 30 Ianao no aronay, ry Tompo, ampinganay ianao
46 30 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
47 31 Izaho koa tsy manameloka anao
48 31 Tompo ô, iantrao 'zahay
49 32 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
50 32 Mifalia, miravoa
51 32 Ny vahoakan'Andriamanitra anjara lovany, ka sambatra tokoa
52 32 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
53 35 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
54 35 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
55 39 Ny hanao ny sitraponao
56 39 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
57 40 Raiko ô, Raiko ô!
58 41 Sambatra izay noana
59 42 Eny e, lavitra ny Tompo isika
60 42 Hanatona ny ôtely aho
61 44 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
62 44 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
63 44 Zavavy ô!
64 45 Aza matahotra e, ry Maria
65 46 Miakatra an-danitra i Jesoa mpamonjy: aleloia
66 46 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra , e ry vahoakany
67 46 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra, e ry vahoakany
68 46 Mitehafa tanana
69 46 Nahoana ianareo no gaga
70 46 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
71 47 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
72 47 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
73 48 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
74 48 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
75 48 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
76 49 Izay manara-dia anao, ry Tompo, manome voninahitra ny Rainao
77 50 Izay tsy zakan'ny fiangonako
78 50 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
79 50 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
80 50 Raha misy olona nanota
81 50 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
82 50 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
83 54 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
84 56 Fantatry ny Ray izay ilainareo
85 61 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
86 62 Andriamanitra ô, mangetaheta anao ny fanahiko
87 62 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
88 62 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
89 62 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
90 62 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
91 64 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
92 64 Maro ny vokatra, Tompo
93 64 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
94 66 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
95 66 E, miverena
96 66 Hiantran'Andriamanitra
97 66 Hitanay i Kristy
98 66 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
99 66 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
100 66 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
101 66 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
102 67 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
103 68 Ho faly ianareo mandinika mitady ny Tompo tsitoha
104 70 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
105 70 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
106 71 Sambatra ny ory e
107 74 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
108 76 Eny, mahatoky Andriamanitra
109 80 Fa tokana manko Andriamanitra
110 80 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
111 83 Dibo-kafaliana ny ray
112 83 Mahatehotia, mahasondriana
113 83 Sambatra ireo izay moniñy
114 83 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
115 84 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
116 84 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
117 84 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
118 85 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
119 86 Jerosalema ô, tanàna masina
120 86 Nateraky ny Fiangonana isika
121 86 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
122 87 Hohiraiko lalandava
123 88 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
124 89 Eo aminareo mandrakariva aho
125 90 Ianao, Andriamanitra itokiako
126 90 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
127 90 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
128 91 Ho voninahitra ho an'ny Raiko tokoa ianareo
129 91 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
130 92 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
131 92 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
132 92 Midoboka toa ranomasina
133 92 Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
134 94 Avia, ndeha isika hihoby ny Tompo
135 94 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
136 94 Enga anie ianareo anio, hihaino ny Tompo
137 94 Enga anie isika anio hihaino ny tenin'Andriamanitra
138 94 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
139 94 Ô, avereno aminao izahay, ry Andriamanitra Ray
140 94 Ry vahoaka voafidy
141 94 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
142 95 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
143 95 Mandehana eran'izao tontolo izao
144 95 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
145 96 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
146 96 Iaveh nilaza tamiko hoe
147 97 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
148 97 Misy zaza teraka ho antsika
149 98 Mba tsarovy aho, ry Tompo
150 99 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
151 99 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
152 99 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
153 99 Avia mba hihoby ny Tompontsika
154 99 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
155 99 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
156 99 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
157 99 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
158 99 Mifalia ao amin'ny Tompo
159 99 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
160 99 Ndeha 'isika hanao hira vao
161 99 Nomen'Andriamanitra antsika
162 99 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
163 99 Teraka ho antsika i Kristy
164 99 Voninahitra ho Anao Baba
165 101 Ny hatsarana sy fahamarinana
166 102 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
167 103 Irahin'ny Tompo ny Fanahy Masina: velombelona ny tany
168 103 Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
169 105 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
170 106 Hobio, derao fa be indrafo ny Tompo tsitoha, aleloia
171 109 Efa nomena ahy ny fahefana
172 109 Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
173 109 Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
174 109 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
175 109 Namoaka didy ny mpanjaka
176 109 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
177 109 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
178 110 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
179 110 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
180 110 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
181 110 Ny rako fanekena vaovao
182 111 Eny, sambatra tokoa
183 111 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
184 111 Mba sambatra izay mahitsy fo
185 111 Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
186 112 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
187 112 Injao misy feo miantso mafy
188 112 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
189 112 Mitsangàna ianareo 'zay matory
190 112 Njao e misy miantso an-danitra any
191 112 Todihontsika ny masoandro
192 113 Aza ny lohasaha mangina
193 113 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
194 114 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
195 114 Mizotra ny lalako
196 114 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
197 115 Inona no havaliko?
198 115 Ny kalisy isaorantsika
199 116 Dera sy laza
200 116 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
201 116 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
202 116 Miderà, miderà an'i Iaveh
203 116 Ny Firenen-drehetra no navotanao
204 117 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
205 117 Anaovy tononkira vao ny Tompo
206 117 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
207 117 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
208 117 Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
209 117 Nitsangan-ko velona i Jesoa mpamonjy
210 117 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
211 118 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
212 118 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
213 118 Tsy eran'ny aina ny fahoriana nihatra taminay; mba tsy hitokianay ny tenanay
214 120 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
215 120 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
216 121 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
217 121 Endrey, ny hafaliako
218 121 Faly sy ravo aho
219 121 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
220 121 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
221 121 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
222 121 Nahazo hafaliana aho
223 122 Ianao no andrandraiko
224 122 Ry Tompo, mba jereo 'zahay vahoakanao miandrandra anao.
225 122 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
226 123 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
227 123 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
228 124 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
229 124 Na ilaozan'ny olona aza
230 125 Sambatra 'zay mitomany
231 126 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
232 126 Izay mamboly sy izay manondraka
233 126 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
234 129 Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
235 129 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
236 129 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
237 129 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
238 130 Ento ny jiogako, mianara amiko
239 130 Fony mbola fahazaza
240 131 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
241 132 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
242 132 Tsara raha ny mpirahalahy
243 133 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
244 133 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
245 134 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
246 134 Miravoa, Jerosalema
247 134 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
248 134 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
249 134 Tsy fireneny akory isika teo aloha
250 135 Ankalazao ny Zanahary Ray
251 135 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
252 135 Mandrakizay ny hatsaram-pony
253 136 Any an-danitra any no tanànantsika
254 136 Jerosalema, ianao Siôna
255 137 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
256 137 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
257 137 Ny andro niantsoako ny anaranao, nanoina ianao, Tompo ô
258 137 Ny firenen-drehetra dia hizotra
259 138 Iaveh ô, na aiza na aiza
260 138 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
261 140 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
262 142 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
263 144 Hirao ka hobio ny anaran'ny Tompo, aleloia
264 144 Ny tananao, ry Tompo, mamelona isan'andro ny zanakao
265 144 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
266 144 Ry taranaka voafidy
267 145 Aleloia, nampahiratra ny jamba
268 145 Sambatra loatra ny olo-mahantra
269 147 Ankalazao ny Andriamanitrareo
270 147 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
271 148 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
272 148 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
273 148 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
274 149 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
275 150 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
276 150 Derao Andriamanitra any an-toerany
277 150 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
278 150 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
279 150 Sambatra ianao e nino ny Tompo
280 176 Miandrandra anao, ry Tompo, ny malahelo

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1020 s.] - Hanohana anay