Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 416 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
13 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
14 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
15 418 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
16 419 Litania
17 421 Kyrie eleison doublon
Fifonana
18 421 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
19 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
20 423 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
21 423 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
22 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
23 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
24 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
25 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
26 428 Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Fanahy Masina
27 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
28 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
29 431 Atolontsika Andriamanitra doublon
Fanolorana
30 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
31 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
32 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
33 436 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
34 437 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Fanolorana - Andriamanitra Ray
35 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
36 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
37 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
38 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
39 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
40 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
41 446 E ! diso tatô zahay
Fifonana
42 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
43 447 Velogno tatobeky ny Tompo
44 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
45 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
46 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
47 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
48 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
49 451 Ampianaro mifankatia izahay doublon
Fihavanana - Fiadanana
50 451 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
51 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
52 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
53 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
54 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e doublon
Voninahitra
55 456 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
56 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
57 458 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
58 459 E! Voninahitra e ia
Voninahitra
59 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
60 462 Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra
61 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
62 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
63 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
64 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
65 466 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
66 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
67 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
68 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
69 469 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
70 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
71 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
72 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
73 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
74 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
75 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
76 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
77 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
78 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
79 476 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
80 476 Hivolagna Zagnahary doublon
Tenin'Andriamanitra
81 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
82 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
83 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra
84 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
85 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
86 485 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Fifonana
87 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
88 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
89 488 Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
90 489 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
91 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
92 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
93 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
94 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
95 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
96 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
97 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
98 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
99 497 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
100 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
101 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
102 500 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
103 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
104 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
105 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
106 504 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
107 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
108 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
109 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
110 507 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
111 509 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
112 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
113 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
114 513 Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia
115 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
116 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
117 516 Tonga ny Mesia
Noely
118 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
119 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
120 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
121 521 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
122 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
123 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
124 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
125 524 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
126 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
127 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
128 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
129 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
130 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
131 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
132 529 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
133 529 Mino izany andre va doublon
Fiekem-pinoana
134 531 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
135 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
136 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
137 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
138 536 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
139 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
140 536 A A Aleloia nitsangan-ko velona
Paka - Aleloia
141 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
142 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
143 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
144 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
145 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
146 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
147 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
148 544 Tsisy afa-tsy raha araiky doublon
Fihavanana - Fiadanana
149 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
150 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
151 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
152 546 Fiadanana, fiadanana
153 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
154 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
155 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
156 549 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
157 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
158 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
159 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1884 s.] - Hanohana anay