Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 doublon Aleo very tsikalakalam-bola
Fiadanana
6 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
7 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
8 408 Mpanompoko ianao
9 410 Falifaly izahay ravoravo
10 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
11 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
12 415 Aleloia ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
13 416 doublon Indro ataoko eo am-bavanao
Tenin'Andriamanitra
14 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
15 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
16 419 Litania
17 421 Kyrie eleison
Fifonana
18 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary baba)
Fiekem-pinoana
19 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
20 423 Ato amiko ny fanahy
Antson'Andriamanitra
21 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
22 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay
Fanolorana
23 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
24 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
25 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
26 431 Atolontsika Andriamanitra
Fanolorana
27 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
28 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
29 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
30 436 O a Baba oa nindry e
Antson'Andriamanitra
31 437 Amianay anao Zagnahary
Fanolorana - Andriamanitra Ray
32 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
33 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
34 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
35 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
36 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
37 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
38 446 Diso tato zahay
Fifonana
39 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
40 447 Velogno tatobeky ny Tompo
41 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
42 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
43 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fihavanana - Fiadanana
44 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
45 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
46 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
47 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
48 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
49 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e
Voninahitra
50 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
51 458 Mandehàna eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
52 459 E! Voninahitra e
Voninahitra
53 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
54 462 Voninahitra ho anao e
Voninahitra
55 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
56 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
57 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
58 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zañahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
59 466 Zaho zeny mino
Fiekem-pinoana
60 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
61 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
62 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
63 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
64 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
65 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
66 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
67 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
68 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
69 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
70 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
71 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
72 476 Hivolagna Zagnahary
Tenin'Andriamanitra
73 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
74 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
75 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
76 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
77 481 doublon Ô, ry Alina tomaratra soa, Ary alina mpitondra haravoana
Paka
78 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
79 485 E Tompo o, Mamindrà fo aminay
Fifonana
80 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
81 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
82 488 Ato amiko ny fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
83 489 Marobe tsy voajijiko eto
Fifonana - Samihafa
84 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
85 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
86 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
87 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
88 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
89 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
90 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
91 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
92 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
93 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
94 500 Ana Zagnahary Iadanay
Andriamanitra Ray
95 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
96 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
97 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
98 504 Ndreto ‘zahay ô ry Ray
Fanolorana
99 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
100 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
101 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
102 507 Ny voninahitrao ry martiry masina
Olomasina
103 509 Ry Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
104 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
105 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
106 512 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana - Fanolorana
107 513 Aleloia e e ia teninao ry tompo
Aleloia
108 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
109 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
110 516 Tonga ny Mesia
Noely
111 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
112 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
113 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
114 521 Isaoranay ny anaranao, ry Ray
Fisaorana
115 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
116 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
117 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
118 524 Arahaba ry Maria
Masina Maria
119 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
120 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
121 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
122 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
123 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
124 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
125 529 Mino izany andre va
Fiekem-pinoana
126 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
127 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
128 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
129 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
130 536 Masiny tena masiny
Masina
131 536 A A Aleloia
Paka - Aleloia
132 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
133 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
134 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
135 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
136 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
137 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
138 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
139 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihavanana - Fiadanana
140 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
141 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
142 546 Fiadanana, fiadanana
143 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
144 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
145 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
146 549 Nty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
147 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
148 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
149 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1169 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org