Ankalazao ny Tompo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 2 Tononkiran'i Zakaria
Samihafa
2 2 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
3 3 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
4 11 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
5 11 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
6 12 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
7 13 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
8 14 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
9 15 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
10 15 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
11 15 Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
12 17 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Salamo
13 17 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
14 18 Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
15 19 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
16 19 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
17 21 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
18 22 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Salamo
19 23 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
20 24 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
21 25 Tompo ô, ianao no iankinako
22 25 Mifohaza ianareo 'zay matory
23 27 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
24 28 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
25 28 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
26 29 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
27 30 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
28 32 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
29 32 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
30 33 Hitsangana aho ka handeha hody
31 34 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Salamo
32 36 Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Tononkira
33 37 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
34 37 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
35 39 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Salamo
36 40 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
37 42 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
38 43 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
39 44 Efako ny zavatra rehetra
40 45 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
41 48 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
42 48 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
43 50 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
44 52 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
45 52 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
46 53 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
47 54 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
48 55 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
49 56 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
50 58 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
51 63 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
52 64 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
53 65 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
54 67 Ô sambatra e izay mamindra fo,
55 69 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
56 72 Maty ho antsika i Kristy
57 74 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
58 74 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
59 77 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
60 77 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
61 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
62 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
63 79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
64 80 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
65 81 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
66 82 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
67 82 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
68 84 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
69 84 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
70 85 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
71 87 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
72 88 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
73 89 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
74 89 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
75 91 Fa tany am-boalohany
76 91 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
77 92 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
78 94 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
79 95 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
80 95 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
81 97 Sambatra izay noana
Salamo
82 97 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
83 99 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
84 100 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
85 101 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
86 101 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
87 103 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
88 104 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
89 105 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
90 106 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
91 107 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
92 107 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
93 109 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
94 109 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
95 110 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
96 111 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
97 112 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
98 114 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
99 114 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
100 116 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
101 116 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
102 118 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
103 118 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
104 119 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
105 120 Tsy mila masoandro ny tanàna
106 122 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
107 122 Omeo finoana izahay
Samihafa
108 123 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
109 125 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
110 126 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
111 127 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
112 128 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
113 129 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
114 129 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
115 130 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
116 130 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
117 132 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
118 132 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
119 134 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
120 134 Ry vahoaka voafidy
Salamo
121 135 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
122 136 Rano miboiboika
123 137 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
124 139 Efa voarotsaka ao am-pontsika
125 139 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
126 141 Mba sambatra e izay mitia manompo
127 141 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
128 143 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
129 144 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
130 145 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
131 147 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
132 147 Eny e, ny lalan'olombelona
133 148 Raha misy olona nanota
Salamo
134 149 Atrakao ny lohanareo
135 150 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
136 152 E, sambatra isika fa afa-mameno
137 152 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
138 154 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
139 155 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
140 155 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
141 157 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
142 158 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
143 158 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Andriamanitra Ray
144 160 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
145 160 Tsy tandapa sesehena
Noely
146 161 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
147 162 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
148 163 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
149 164 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
150 165 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
151 166 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
152 167 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
153 168 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
154 168 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
155 169 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
156 170 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
157 172 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
158 172 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
159 173 Midoboka toa ranomasina
Salamo
160 173 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
161 174 Ny voaary manontolo
Fidirana
162 175 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
163 177 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
164 178 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
165 178 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
166 181 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
167 181 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
168 181 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
169 184 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
170 185 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
171 186 Hitanay i Kristy
Salamo
172 186 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
173 186 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
174 188 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
175 189 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
176 191 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
177 191 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
178 193 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
179 193 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
180 194 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
181 195 Mitsangàna ka banjino
Karemy
182 196 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
183 196 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
184 198 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
185 198 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
186 198 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
187 199 Vatofototra roa ambin'ny folo
188 201 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
189 202 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
190 204 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
191 204 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
192 205 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
193 206 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
194 207 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
195 207 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
196 209 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
197 209 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
198 211 I Jesoa Tompo hanangona firenena
199 212 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
200 214 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
201 215 Tsy menatra ny Evanjely aho
202 216 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
203 216 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
204 217 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
205 218 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
206 219 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
207 220 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
208 222 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
209 222 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
210 223 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
211 224 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
212 225 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
213 226 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
214 227 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
215 229 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
216 229 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
217 232 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
218 233 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
219 235 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
220 235 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
221 235 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
222 237 Toy ny kapoka maharary
223 238 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Salamo
224 238 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
225 239 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
226 239 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
227 241 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
228 241 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
229 243 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
230 244 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
231 245 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
232 247 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
233 247 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
234 248 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
235 249 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
236 250 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
237 252 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
238 254 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
239 255 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
240 256 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
241 257 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
242 258 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
243 261 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
244 262 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
245 263 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
246 264 Efa mandrorona ny andro
247 266 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
248 267 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
249 267 Ô ry Zake ô, midìna haingana
250 269 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
251 270 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
252 271 Olona afaka isika
Hiran-damesa
253 272 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
254 273 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
255 273 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
256 275 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
257 275 Tompo ô, hitako maso
258 276 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
259 277 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
260 279 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
261 280 Ray ô, tonga izao ny fotoana
262 281 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
263 282 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
264 283 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
265 284 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
266 285 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
267 286 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
268 286 Aoka tsy hatahotra ianareo
Salamo
269 287 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
270 288 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
271 289 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
272 294 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
273 295 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
274 296 Ny fijerin'ny mpangarika
275 297 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
276 297 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
277 300 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
278 301 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
279 302 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
280 302 Nanantena fatratra i Abrahama
281 303 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatreo na ny andro na ny ora
282 304 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
283 305 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
284 306 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
285 306 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
286 309 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
287 310 Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
288 310 Mionòna, mionòna
Fiaviana
289 311 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
290 313 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
291 315 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
292 315 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
293 320 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
294 323 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
295 329 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
296 330 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
297 331 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
298 332 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
299 334 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
300 334 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
301 334 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
302 335 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
303 336 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
304 337 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
305 339 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
306 339 Sambatra ny mpiandry ondry
307 342 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
308 343 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
309 344 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
310 345 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
311 345 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
312 346 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
313 346 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
314 346 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
315 348 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
316 348 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
317 350 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
318 351 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
319 353 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
320 354 Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
321 354 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
322 354 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
323 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria
324 355 Ankohonan'Andriamanitra isika!
325 359 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
326 364 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
327 364 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
328 369 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
329 370 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
330 373 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
331 373 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
332 376 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
333 378 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
334 382 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
335 382 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
336 382 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
337 383 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
338 384 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
339 385 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Salamo - Masina Maria
340 385 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
341 386 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
342 386 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
343 386 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Salamo
344 388 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
345 388 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
346 388 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
347 388 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
348 392 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
349 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria
350 393 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
351 393 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
352 394 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
353 394 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
354 394 Fony mbola fahazaza
Salamo
355 397 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
356 397 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
357 398 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
358 399 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
359 406 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
360 407 Tamin'ny andro voalohany
Paka
361 408 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Paka - Jesoa Kristy
362 409 Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
363 411 Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
364 412 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
365 412 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Salamo
366 412 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
367 415 Jesoa Kristy ô - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
368 418 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
369 420 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
370 420 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
371 422 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
372 422 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Salamo
373 427 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
374 427 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Salamo
375 430 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
376 431 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
377 432 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
378 433 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
379 436 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
380 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
381 441 Raha ianareo 'zay ratsy aza
382 442 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
383 443 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
384 445 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
385 446 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
386 448 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
387 453 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
388 454 Izany no Vaovao mahafaly
389 457 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
390 464 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
391 467 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
392 470 Tiavo ny fahavalonareo
393 470 E, mpandova an'Andriamanitra isika
394 472 Aoka re ianao ho mpandresy
395 472 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
396 475 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
397 478 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
398 479 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
399 484 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
400 484 Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
401 486 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
402 487 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
403 489 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
404 490 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
405 493 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
406 494 Efitra ny fiainana
407 496 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
408 500 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
409 501 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
410 503 Ny Evanjely toriko
Salamo
411 504 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
412 508 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
413 508 Andriamanitra velona Tomponay ô
414 512 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
415 516 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
416 521 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
417 524 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
418 524 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
419 528 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
420 531 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
421 531 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
422 532 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
423 533 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
424 533 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
425 534 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
426 534 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
427 535 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
428 536 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
429 536 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
430 536 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2364 s.] - Hanohana anay