Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 416 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
13 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
14 418 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
15 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
16 419 Litania
17 421 Kyrie eleison doublon
Fifonana
18 421 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
19 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
20 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
21 423 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
22 423 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
23 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
24 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
25 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
26 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
27 428 Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Fanahy Masina
28 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
29 431 Atolontsika Andriamanitra doublon
Fanolorana
30 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
31 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
32 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
33 436 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
34 437 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Fanolorana - Andriamanitra Ray
35 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
36 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
37 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
38 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
39 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
40 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
41 446 E ! diso tatô zahay
Fifonana
42 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
43 446 Diso tato zahay doublon
Fifonana
44 447 Velogno tatobeky ny Tompo
45 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
46 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
47 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
48 451 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
49 451 Ampianaro mifankatia izahay doublon
Fihavanana - Fiadanana
50 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
51 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
52 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
53 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
54 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
55 456 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
56 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e doublon
Voninahitra
57 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
58 458 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
59 459 E! Voninahitra e ia
Voninahitra
60 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
61 462 Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra
62 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
63 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
64 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
65 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
66 466 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
67 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
68 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
69 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
70 469 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
71 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
72 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
73 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
74 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
75 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
76 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
77 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
78 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
79 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
80 476 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
81 476 Hivolagna Zagnahary doublon
Tenin'Andriamanitra
82 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
83 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
84 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra
85 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
86 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
87 485 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Fifonana
88 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
89 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
90 488 Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
91 489 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
92 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
93 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
94 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
95 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
96 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
97 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
98 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
99 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
100 497 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
101 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
102 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
103 500 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
104 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
105 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
106 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
107 504 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
108 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
109 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
110 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
111 507 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
112 509 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
113 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
114 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
115 512 Asandratray ho Anao, ry Ray doublon
Fihobiana - Fanolorana
116 513 Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia
117 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
118 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
119 516 Tonga ny Mesia
Noely
120 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
121 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
122 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
123 521 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
124 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
125 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
126 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
127 524 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
128 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
129 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
130 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
131 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
132 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
133 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
134 529 Mino izany andre va doublon
Fiekem-pinoana
135 529 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
136 531 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
137 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
138 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
139 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
140 536 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
141 536 A A Aleloia nitsangan-ko velona
Paka - Aleloia
142 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
143 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
144 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
145 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
146 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
147 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
148 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
149 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
150 544 Tsisy afa-tsy raha araiky doublon
Fihavanana - Fiadanana
151 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
152 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
153 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
154 546 Fiadanana, fiadanana
155 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
156 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
157 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
158 549 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
159 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
160 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
161 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0762 s.] - Hanohana anay