Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 416 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
13 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
14 418 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
15 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
16 419 Litania
17 421 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
18 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
19 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
20 423 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
21 423 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
22 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
23 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
24 428 Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Fanahy Masina
25 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
26 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
27 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
28 431 Atolontsika Andriamanitra doublon
Fanolorana
29 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
30 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
31 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
32 436 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
33 437 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Fanolorana - Andriamanitra Ray
34 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
35 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
36 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
37 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
38 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
39 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
40 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
41 446 E ! diso tatô zahay
Fifonana
42 447 Velogno tatobeky ny Tompo
43 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
44 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
45 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
46 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
47 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
48 451 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
49 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
50 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
51 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
52 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e doublon
Voninahitra
53 456 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
54 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
55 458 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
56 459 E! Voninahitra e ia
Voninahitra
57 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
58 462 Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra
59 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
60 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
61 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
62 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
63 466 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
64 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
65 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
66 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
67 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
68 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
69 469 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
70 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
71 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
72 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
73 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
74 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
75 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
76 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
77 476 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
78 476 Hivolagna Zagnahary doublon
Tenin'Andriamanitra
79 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
80 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
81 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra
82 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
83 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
84 485 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Fifonana
85 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
86 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
87 488 Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
88 489 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
89 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
90 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
91 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
92 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
93 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
94 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
95 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
96 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
97 497 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
98 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
99 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
100 500 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
101 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
102 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
103 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
104 504 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
105 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
106 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
107 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
108 507 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
109 509 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
110 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
111 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
112 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
113 513 Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia
114 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
115 516 Tonga ny Mesia
Noely
116 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
117 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
118 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
119 521 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
120 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
121 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
122 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
123 524 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
124 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
125 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
126 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
127 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
128 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
129 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
130 529 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
131 529 Mino izany andre va doublon
Fiekem-pinoana
132 531 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
133 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
134 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
135 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
136 536 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
137 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
138 536 A A Aleloia nitsangan-ko velona
Paka - Aleloia
139 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
140 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
141 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
142 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
143 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
144 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
145 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
146 544 Tsisy afa-tsy raha araiky doublon
Fihavanana - Fiadanana
147 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
148 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
149 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
150 546 Fiadanana, fiadanana
151 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
152 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
153 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
154 549 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
155 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
156 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
157 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1511 s.] - Hanohana anay