Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehàna eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
8 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Mihira ho an'Iaveh aho
13 36 Nty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
24 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
25 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
26 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
27 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
28 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Navotaña mba ho veloño
34 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
35 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
36 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
42 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
45 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 E miandry Anao 'zahay
58 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
59 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
60 73 Eto an-tany
61 74 Izay efa reñinay
62 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Manaova hobin-kafaliana
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Isan'andro isan'ora
69 77 Anao ry Tompo ny lanitra
70 78 Izaho no lalana
71 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
72 78 Novonjenao izahay
73 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
74 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
75 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
79 81 Ô irak’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho ry Tompo
88 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
89 87 Mamiko ny Tompo
90 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po
91 89 Fiainana mandrakizay
92 89 VôRY AKETO
93 90 Mahay raha
94 91 Mimpolia
95 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray
96 92 Eny Tompo ô
97 92 Mendrika hoderaina Ianao
98 93 Be voninahitra
99 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
100 94 Vory eto an-tranonao
101 94 Mihirà fihiram-baovao
102 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
103 95 Tompo ô midera Anao aho
104 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Fitokisana
105 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
106 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
107 98 Andriamanitra ô ! sitrako ny mankalaza
Fisaorana
108 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
109 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
110 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
111 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA
Fisaorana
112 100 Hiravoravo amin’ny asanao
Fisaorana
113 101 Be ankitiny
Fisaorana
114 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
115 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
116 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
117 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
118 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
119 105 Ravoravo
Fisaorana
120 106 Ravoravo
Fisaorana
121 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana
122 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
123 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
124 110 Be ankitiny
Fisaorana
125 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
126 111 Ana Zañahary Iadanay
Fisaorana
127 112 doublon Mankasitraka, mankatelina
Fisaorana
128 113 Tsy miangatra
Fisaorana
129 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
130 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
131 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
132 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
133 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
134 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
135 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
136 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
137 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
138 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
139 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
140 120 Tompo ô, inty aho
Antson'Andriamanitra
141 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
142 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
143 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
144 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
145 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
146 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
147 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO
Antson'Andriamanitra
148 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
149 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
150 125 Mpanompoko ianao
Antson'Andriamanitra
151 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
152 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
153 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
154 129 Tsy anarô no nifidy Zaho
Antson'Andriamanitra
155 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
156 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
157 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
158 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
159 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
160 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
161 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
162 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
163 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
164 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
165 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
166 137 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
167 138 Ry Tompo ô raiso
Antson'Andriamanitra
168 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
169 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
170 141 Fitiavana
Fitiavana
171 141 Fitiavana
Fitiavana
172 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
173 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
174 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
175 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
176 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
177 145 Fitsapana
Fitsapana
178 146 Tahionao
Fitsapana
179 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
180 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
181 147 Talaho
Fitsapana
182 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
183 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
184 150 Olo araiky atsika
185 151 Mila fivoarana
186 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
187 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
188 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
189 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
190 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O !
Masina Maria
191 156 Masina Maria Reninay ô
Masina Maria
192 156 Maria ô
Masina Maria
193 157 ARAHABA RY MARIA
Masina Maria
194 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
195 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
196 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
197 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
198 160 Reny antra
Masina Maria
199 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
200 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
201 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
202 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
203 163 Eo akaikinao
Masina Maria
204 164 Ry Maria o !
Masina Maria
205 164 Indro ny raozy
Masina Maria
206 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
207 167 Md Joseph
Md. Josefa
208 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
209 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
210 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
211 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
212 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY
Olomasina
213 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA
Olomasina
214 174 Ancelle
Olomasina
215 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
216 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
217 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
218 177 ISAORANAY NY ANARANAO RY RAY
219 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
220 178 Vato fehizoro
Tanora
221 179 Litania
Olomasina
222 180 Litania
Olomasina
223 181 Litania
Olomasina
224 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
225 185 Mitady ny tsara zaho
226 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO
227 188 Amia jôro
228 189 Oà Dady, Dadilahy
229 190 Oa dadilahy e
230 190 Amia jôro zaho ô ia !
231 191 OA BABA OA NINDRY
232 194 Gloria
Noely
233 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
234 195 Noely
Noely
235 196 Noely nintsika jiaby
Noely
236 196 Tonga ny Mesia
Noely
237 197 Ry alina Masina
Noely
238 197 Noelinay
Noely
239 198 Lay kintana mazava
Noely
240 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
241 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO
Paka
242 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
243 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
244 203 Exultet
Paka
245 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
246 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
247 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
248 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
249 207 Fa Andriamanitra nanangana Azy
Paka
250 207 Indro ny Tompo
Paka
251 209 Iny lalana iny
Paka
252 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
253 209 Dia nitsangan-ko velona
Paka
254 210 Tao anaty haizina
Paka
255 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
256 211 K'aza dia mafy fo
Paka
257 214 Malilo
Fifonana
258 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
259 215 Teo imasonao
Fifonana
260 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
261 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
262 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
263 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
264 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
265 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
266 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
267 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
268 219 Diso
Fifonana
269 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
270 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO
Fifonana
271 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
272 221 Izahay izay nantsoinao
Fifonana
273 222 Meloko
Fifonana
274 222 Kyrie
Fifonana
275 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
276 223 Kyrie
Fifonana
277 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
278 224 Nanda ny irakao
Fifonana
279 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
280 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
281 226 Diso ‘zaho
Fifonana
282 226 Diso zahay
Fifonana
283 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
284 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
285 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
286 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
287 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
288 230 Mifona aho
Fifonana
289 231 Tonga teto
Fifonana
290 231 Tsapako tokoa
Fifonana
291 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
292 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
293 233 MAHATSIARO DISO
Fifonana
294 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO
Fifonana
295 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO
Fifonana
296 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA
Fifonana
297 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra
Voninahitra
298 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
299 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
300 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
301 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
302 239 Voninahitra
Voninahitra
303 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra
Voninahitra
304 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
305 241 Voninahitra
Voninahitra
306 242 Voninahitra
Voninahitra
307 242 Voninahitra
Voninahitra
308 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
309 245 VONINAHITRA
Voninahitra
310 246 Voninahitra
Voninahitra
311 246 Voninahitra
Voninahitra
312 247 Voninahitra
Voninahitra
313 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
314 248 Voninahitra
Voninahitra
315 248 Voninahitra
Voninahitra
316 249 Voninahitra
Voninahitra
317 250 Voninahitra
Voninahitra
318 250 Voninahitra
Voninahitra
319 250 Voninahitra
Voninahitra
320 251 Voninahitra
Voninahitra
321 252 Voninahitra anie
Voninahitra
322 252 Voninahitra
Voninahitra
323 253 Voninahitsy
Voninahitra
324 254 VONINAHITRA
Voninahitra
325 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
326 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
327 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
328 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
329 258 SALAÑITRA : ALELOIA
Tenin'Andriamanitra
330 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
331 259 ALELOIA ! TENY MAHERY SY TENY MASINY
Tenin'Andriamanitra
332 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
333 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
334 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
335 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
336 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
337 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
338 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
339 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
340 267 Aleloia mahery ny Tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
341 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
342 268 Aleloia ! Masiñy tenin-Jañahary e ià !
Tenin'Andriamanitra
343 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
344 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
345 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
346 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
347 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
348 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
349 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
350 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
351 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
352 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
353 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
354 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
355 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
356 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
357 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
358 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
359 281 Zaho mino
Fiekem-pinoana
360 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
361 283 ZAHO MINO ZAÑAHARY BABA
Fiekem-pinoana
362 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
363 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
364 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
365 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
366 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
367 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
368 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
369 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
370 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
371 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
372 292 Zaho zeñy mino
Ranombavaka
373 293 Zañahary e !
Ranombavaka
374 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
375 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
376 293 Ray ô mitalaho
Ranombavaka
377 293 Mila rady
Ranombavaka
378 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
379 294 Mila rady
Ranombavaka
380 294 Raiko ô !
Ranombavaka
381 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
382 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
383 295 Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
384 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
385 295 Ranombavaka
Ranombavaka
386 295 Ranombavaka
Ranombavaka
387 296 Ranombavaka
Ranombavaka
388 296 Ranombavaka
Ranombavaka
389 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
390 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
391 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
392 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
393 298 Zagnahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
394 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
395 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
396 299 Indro atolotray Aminao ry Tompo doublon
Fanolorana
397 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
398 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
399 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
400 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
401 302 Atolotra e
Fanolorana
402 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
403 303 Amin'ny fo madio
Fanolorana
404 304 Indro ny fanatitray
Fanolorana
405 304 Atolotro Anao
Fanolorana
406 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
407 305 ATOLONTSIKA ANDRIAMANITRA
Fanolorana
408 306 Zañahary e !
Fanolorana
409 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
410 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô
Fanolorana
411 308 Atolotray Anao
Fanolorana
412 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
413 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
414 309 Avy mañatriky
Fanolorana
415 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
416 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
417 311 Ankalazainay
Fanolorana
418 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
419 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
420 313 Inty re !
Fanolorana
421 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
422 315 INDRO RE NY TENANAY
Fanolorana
423 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
424 316 Masina
Masina
425 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
426 317 Masiñy Ana Zañahary
Masina
427 318 Saint
Masina
428 318 Masina
Masina
429 318 Masina
Masina
430 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
431 319 Masiña
Masina
432 319 Masina
Masina
433 320 Masiñy Zañahary
Masina
434 320 Masina
Masina
435 321 MASIÑY TENA MASIÑY
Masina
436 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
437 322 Iray vatsy
Fihobiana
438 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
439 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
440 323 Manambara
Fihobiana
441 323 Fihobiana
Fihobiana
442 323 I Jesoa Tompo
443 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
444 325 Rainay
445 325 Rainay : Manaraka ny Didy
446 325 Amin’ny alalany
447 326 Rainay
448 326 Rainay any an-danitra
449 326 Noraisinay ô ry Ray ô
450 328 doublon Aleo very tsikalakalam-bola
Fiadanana
451 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
452 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
453 329 Didy Vaovao
Fiadanana
454 329 Fiadanana
Fiadanana
455 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
456 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
457 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
458 331 Fiadanana
Fiadanana
459 331 Fiadanana
Fiadanana
460 332 Fiadanana
Fiadanana
461 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
462 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
463 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
464 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
465 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
466 334 Mifankatiava
Fiadanana
467 335 Mifankatiava
Fiadanana
468 335 Ampanjakao
Fiadanana
469 336 Mifanohintohina
Fiadanana
470 336 Tsisy afa-tsy raha raiky
Fiadanana
471 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO
Fiadanana
472 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
473 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
474 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
475 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
476 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
477 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
478 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
479 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
480 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
481 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
482 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
483 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
484 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
485 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
486 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
487 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
488 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
489 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
490 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
491 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
492 347 Lazaiko marina
Komonio
493 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
494 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
495 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
496 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
497 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
498 350 SAKAFO MAHAVELOñO
Komonio
499 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.6460 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org