Ankalazao ny Tompo

Fitambaran'ny fihirana Ankalazao ny Tompo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 0 Nony afaka havaloana, raha tao an-trano ny mpianany
Paka
2 0 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Salamo
3 0 Nandondòna tao am-ponao aho
Olomasina
4 0 Maty tokoa, ilay Tompon'ny Aina
Paka
5 0 Izaho no ilay mpiandry ondry tsara
Paka
6 0 Matoria sombinaiko
Jesoa Kristy
7 0 Hatramin'ilay maraina nisantaranay ny fiainanay
Fiadanana
8 0 Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Jesoa Kristy
9 0 Vaky ny sôva - Somebiseby ny mpianakavy
Masina Maria
10 0 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Fifonana
11 0 Miarahaba antsika mianakavy, fa tody soa eo akaikin'Izy Rainy Kristy Jesoa
Masina
12 0 Niatri-pitsaran'ny olombelona, ry Jesoa
Fanolorana
13 0 Takalo mahagaga: Mofo zavaboary tsotra
Komonio - Fanolorana
14 0 Izaho, hoy ny Tompo, no tena mpiandry ondry
Paka
15 0 Eny hoy aho, eny e Jesoa
Fisaorana
16 0 Misy mpiandry omby mandodona foana
Jesoa Kristy - Komonio - Paka
17 0 Aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay, Ray ô!
Ranombavaka
18 0 Nataonao inona ny rahalahinao?
Karemy - Fifonana
19 0 Natsangan'Andriamanitra Ray ho velona i Jesoa
Masina
20 0 Avia, banjino ny voninahitr'i Kristy
Aleloia
21 0 Indro ny mpanjakanao, ry Jerosalema
Paka
22 0 Satria efa niara-nitsangan-ko velona tamin'i Kristy isika
Paka
23 0 Ry Neny Fireneko
Fanolorana
24 0 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Samihafa
25 0 Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
Fanahy Masina - Salamo
26 0 Tany an'efitra i Israely, noana ka nimonomonona
Karemy
27 0 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Masina Maria
28 0 Nanonofy - Nofinofy - Vonjy tanindrazana
29 0 Mitoera eto aminay, ry Tompo ô
Ranombavaka
30 0 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Salamo
31 0 Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
Salamo - Paka
32 2 Tononkiran'i Zakaria
Samihafa
33 2 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
34 3 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
35 11 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
36 11 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
37 12 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
38 13 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
39 14 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
40 15 Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
41 15 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
42 15 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
43 17 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
44 17 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Salamo
45 18 Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
46 19 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
47 19 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
48 21 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
49 22 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Salamo
50 23 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
51 24 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
52 25 Mifohaza ianareo 'zay matory
53 25 Tompo ô, ianao no iankinako
54 27 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
55 28 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
56 28 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
57 29 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
58 30 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
59 32 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
60 32 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
61 33 Hitsangana aho ka handeha hody
62 34 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Salamo
63 36 Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Tononkira
64 37 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
65 37 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
66 39 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Salamo
67 40 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
68 42 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
69 43 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
70 44 Efako ny zavatra rehetra
71 45 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
72 48 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
73 48 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
74 50 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
75 52 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
76 52 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
77 53 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
78 54 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
79 55 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
80 56 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
81 58 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
82 63 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
83 64 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
84 65 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
85 67 Ô sambatra e izay mamindra fo,
86 69 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
87 72 Maty ho antsika i Kristy
88 74 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
89 74 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
90 77 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
91 77 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
92 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
93 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
94 79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
95 80 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
96 81 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
97 82 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
98 82 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
99 84 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
100 84 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
101 85 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
102 87 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
103 88 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
104 89 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
105 89 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
106 91 Fa tany am-boalohany
107 91 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
108 92 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
109 94 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
110 95 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
111 95 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
112 97 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
113 97 Sambatra izay noana
Salamo
114 99 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
115 100 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
116 101 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
117 101 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
118 103 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
119 104 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
120 105 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
121 106 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
122 107 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
123 107 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
124 109 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
125 109 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
126 110 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
127 111 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
128 112 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
129 114 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
130 114 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
131 116 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
132 116 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
133 118 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
134 118 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
135 119 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
136 120 Tsy mila masoandro ny tanàna
137 122 Omeo finoana izahay
Samihafa
138 122 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
139 123 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
140 125 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
141 126 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
142 127 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
143 128 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
144 129 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
145 129 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
146 130 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
147 130 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
148 132 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
149 132 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
150 134 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
151 134 Ry vahoaka voafidy
Salamo
152 135 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
153 136 Rano miboiboika
154 137 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
155 139 Efa voarotsaka ao am-pontsika
156 139 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
157 141 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
158 141 Mba sambatra e izay mitia manompo
159 143 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
160 144 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
161 145 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
162 147 Eny e, ny lalan'olombelona
163 147 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
164 148 Raha misy olona nanota
Salamo
165 149 Atrakao ny lohanareo
166 150 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
167 152 E, sambatra isika fa afa-mameno
168 152 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
169 154 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
170 155 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
171 155 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
172 157 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
173 158 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Andriamanitra Ray
174 158 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
175 160 Tsy tandapa sesehena
Noely
176 160 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
177 161 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
178 162 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
179 163 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
180 164 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
181 165 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
182 166 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
183 167 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
184 168 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
185 168 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
186 169 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
187 170 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
188 172 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
189 172 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
190 173 Midoboka toa ranomasina
Salamo
191 173 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
192 174 Ny voaary manontolo
Fidirana
193 175 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
194 177 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
195 178 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
196 178 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
197 181 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
198 181 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
199 181 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
200 184 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
201 185 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
202 186 Hitanay i Kristy
Salamo
203 186 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
204 186 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
205 188 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
206 189 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
207 191 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
208 191 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
209 193 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
210 193 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
211 194 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
212 195 Mitsangàna ka banjino
Karemy
213 196 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
214 196 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
215 198 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
216 198 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
217 198 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
218 199 Vatofototra roa ambin'ny folo
219 201 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
220 202 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
221 204 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
222 204 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
223 205 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
224 206 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
225 207 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
226 207 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
227 209 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
228 209 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
229 211 I Jesoa Tompo hanangona firenena
230 212 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
231 214 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
232 215 Tsy menatra ny Evanjely aho
233 216 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
234 216 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
235 217 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
236 218 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
237 219 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
238 220 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
239 222 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
240 222 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
241 223 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
242 224 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
243 225 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
244 226 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
245 227 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
246 229 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
247 229 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
248 232 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
249 233 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
250 235 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
251 235 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
252 235 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
253 237 Toy ny kapoka maharary
254 238 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Salamo
255 238 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
256 239 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
257 239 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
258 241 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
259 241 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
260 243 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
261 244 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
262 245 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
263 247 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
264 247 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
265 248 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
266 249 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
267 250 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
268 252 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
269 254 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
270 255 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
271 256 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
272 257 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
273 258 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
274 261 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
275 262 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
276 263 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
277 264 Efa mandrorona ny andro
278 266 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
279 267 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
280 267 Ô ry Zake ô, midìna haingana
281 269 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
282 270 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
283 271 Olona afaka isika
Hiran-damesa
284 272 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
285 273 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
286 273 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
287 275 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
288 275 Tompo ô, hitako maso
289 276 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
290 277 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
291 279 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
292 280 Ray ô, tonga izao ny fotoana
293 281 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
294 282 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
295 283 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
296 284 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
297 285 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
298 286 Aoka tsy hatahotra ianareo
Vavaka hariva - Salamo
299 286 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
300 287 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
301 288 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
302 289 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
303 294 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
304 295 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
305 296 Ny fijerin'ny mpangarika
306 297 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
307 297 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
308 300 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
309 301 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
310 302 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
311 302 Nanantena fatratra i Abrahama
312 303 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
313 304 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
314 305 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
315 306 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
316 306 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
317 309 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
318 310 Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
319 310 Mionòna, mionòna
Fiaviana
320 311 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
321 313 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
322 315 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
323 315 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
324 320 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
325 323 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
326 329 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
327 330 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
328 331 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
329 332 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
330 334 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
331 334 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
332 334 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
333 335 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
334 336 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
335 337 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
336 339 Sambatra ny mpiandry ondry
337 339 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
338 342 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
339 343 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
340 344 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
341 345 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
342 345 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
343 346 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
344 346 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
345 346 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
346 348 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
347 348 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
348 350 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
349 351 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
350 353 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
351 354 Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
352 354 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
353 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
354 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
355 354 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
356 355 Ankohonan'Andriamanitra isika!
357 359 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
358 364 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
359 364 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
360 369 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
361 370 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
362 373 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
363 373 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
364 376 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
365 378 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
366 382 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
367 382 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
368 382 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
369 383 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
370 384 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
371 385 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
372 385 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Salamo - Masina Maria
373 386 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
374 386 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Salamo
375 386 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
376 388 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
377 388 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
378 388 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
379 388 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
380 392 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
381 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
382 393 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
383 393 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
384 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
385 394 Fony mbola fahazaza
Salamo
386 394 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
387 394 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
388 397 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
389 397 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
390 398 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
391 399 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
392 406 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
393 407 Tamin'ny andro voalohany
Paka
394 408 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Paka - Jesoa Kristy
395 409 Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
396 411 Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
397 412 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Salamo
398 412 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
399 412 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
400 415 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
401 418 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
402 420 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
403 420 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
404 422 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
405 422 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Salamo
406 427 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Salamo
407 427 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
408 430 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Noely - Masina Maria - Tononkira
409 430 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
410 431 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
411 432 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
412 433 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
413 436 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
414 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
415 441 Raha ianareo 'zay ratsy aza
416 442 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
417 443 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
418 445 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
419 446 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
420 448 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
421 453 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
422 454 Izany no Vaovao mahafaly
423 457 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
424 464 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
425 467 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
426 470 Tiavo ny fahavalonareo
427 470 E, mpandova an'Andriamanitra isika
428 472 Aoka re ianao ho mpandresy
429 472 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
430 475 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
431 478 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
432 479 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
433 484 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
434 484 Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
435 486 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
436 487 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
437 489 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
438 490 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
439 493 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
440 494 Efitra ny fiainana
441 496 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
442 500 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
443 501 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
444 503 Ny Evanjely toriko
Salamo
445 504 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
446 508 Andriamanitra velona Tomponay ô
447 508 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
448 512 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
449 516 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
450 521 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
451 521 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Salamo
452 524 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
453 524 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
454 528 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
455 531 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
456 531 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
457 532 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
458 533 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
459 533 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
460 534 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
461 534 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
462 535 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
463 536 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
464 536 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
465 536 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1958 s.] - Hanohana anay