Ankalazao ny Tompo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 0 Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Jesoa Kristy
2 0 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Masina Maria
3 0 Eny hoy aho, eny e Jesoa
Fisaorana
4 0 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Salamo
5 0 Aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay, Ray ô!
Ranombavaka
6 0 Avia, banjino ny voninahitr'i Kristy
Aleloia
7 0 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Fifonana
8 0 Matoria sombinaiko
Jesoa Kristy
9 0 Indro ny mpanjakanao, ry Jerosalema
Paka
10 0 Mitoera eto aminay, ry Tompo ô
Ranombavaka
11 0 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Salamo
12 0 Izaho no ilay mpiandry ondry tsara
Paka
13 0 Ry Neny Fireneko
Fanolorana
14 2 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
15 2 Tononkiran'i Zakaria
Samihafa
16 3 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
17 11 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
18 11 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
19 12 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
20 13 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
21 14 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
22 15 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
23 15 Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
24 15 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
25 17 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Salamo
26 17 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
27 18 Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
28 19 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
29 19 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
30 21 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
31 22 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Salamo
32 23 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
33 24 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
34 25 Tompo ô, ianao no iankinako
35 25 Mifohaza ianareo 'zay matory
36 27 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
37 28 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
38 28 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
39 29 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
40 30 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
41 32 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
42 32 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
43 33 Hitsangana aho ka handeha hody
44 34 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Salamo
45 36 Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Tononkira
46 37 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
47 37 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
48 39 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Salamo
49 40 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
50 42 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
51 43 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
52 44 Efako ny zavatra rehetra
53 45 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
54 48 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
55 48 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
56 50 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
57 52 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
58 52 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
59 53 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
60 54 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
61 55 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
62 56 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
63 58 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
64 63 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
65 64 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
66 65 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
67 67 Ô sambatra e izay mamindra fo,
68 69 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
69 72 Maty ho antsika i Kristy
70 74 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
71 74 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
72 77 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
73 77 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
74 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
75 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
76 79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
77 80 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
78 81 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
79 82 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
80 82 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
81 84 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
82 84 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
83 85 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
84 87 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
85 88 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
86 89 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
87 89 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
88 91 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
89 91 Fa tany am-boalohany
90 92 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
91 94 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
92 95 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
93 95 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
94 97 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
95 97 Sambatra izay noana
Salamo
96 99 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
97 100 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
98 101 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
99 101 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
100 103 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
101 104 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
102 105 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
103 106 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
104 107 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
105 107 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
106 109 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
107 109 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
108 110 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
109 111 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
110 112 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
111 114 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
112 114 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
113 116 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
114 116 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
115 118 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
116 118 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
117 119 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
118 120 Tsy mila masoandro ny tanàna
119 122 Omeo finoana izahay
Samihafa
120 122 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
121 123 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
122 125 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
123 126 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
124 127 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
125 128 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
126 129 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
127 129 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
128 130 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
129 130 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
130 132 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
131 132 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
132 134 Ry vahoaka voafidy
Salamo
133 134 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
134 135 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
135 136 Rano miboiboika
136 137 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
137 139 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
138 139 Efa voarotsaka ao am-pontsika
139 141 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
140 141 Mba sambatra e izay mitia manompo
141 143 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
142 144 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
143 145 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
144 147 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
145 147 Eny e, ny lalan'olombelona
146 148 Raha misy olona nanota
Salamo
147 149 Atrakao ny lohanareo
148 150 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
149 152 E, sambatra isika fa afa-mameno
150 152 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
151 154 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
152 155 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
153 155 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
154 157 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
155 158 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
156 158 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Andriamanitra Ray
157 160 Tsy tandapa sesehena
Noely
158 160 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
159 161 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
160 162 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
161 163 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
162 164 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
163 165 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
164 166 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
165 167 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
166 168 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
167 168 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
168 169 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
169 170 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
170 172 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
171 172 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
172 173 Midoboka toa ranomasina
Salamo
173 173 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
174 174 Ny voaary manontolo
Fidirana
175 175 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
176 177 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
177 178 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
178 178 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
179 181 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
180 181 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
181 181 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
182 184 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
183 185 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
184 186 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
185 186 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
186 186 Hitanay i Kristy
Salamo
187 188 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
188 189 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
189 191 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
190 191 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
191 193 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
192 193 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
193 194 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
194 195 Mitsangàna ka banjino
Karemy
195 196 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
196 196 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
197 198 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
198 198 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
199 198 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
200 199 Vatofototra roa ambin'ny folo
201 201 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
202 202 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
203 204 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
204 204 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
205 205 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
206 206 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
207 207 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
208 207 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
209 209 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
210 209 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
211 211 I Jesoa Tompo hanangona firenena
212 212 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
213 214 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
214 215 Tsy menatra ny Evanjely aho
215 216 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
216 216 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
217 217 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
218 218 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
219 219 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
220 220 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
221 222 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
222 222 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
223 223 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
224 224 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
225 225 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
226 226 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
227 227 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
228 229 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
229 229 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
230 232 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
231 233 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
232 235 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
233 235 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
234 235 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
235 237 Toy ny kapoka maharary
236 238 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
237 238 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Salamo
238 239 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
239 239 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
240 241 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
241 241 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
242 243 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
243 244 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
244 245 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
245 247 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
246 247 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
247 248 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
248 249 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
249 250 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
250 252 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
251 254 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
252 255 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
253 256 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
254 257 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
255 258 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
256 261 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
257 262 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
258 263 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
259 264 Efa mandrorona ny andro
260 266 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
261 267 Ô ry Zake ô, midìna haingana
262 267 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
263 269 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
264 270 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
265 271 Olona afaka isika
Hiran-damesa
266 272 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
267 273 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
268 273 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
269 275 Tompo ô, hitako maso
270 275 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
271 276 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
272 277 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
273 279 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
274 280 Ray ô, tonga izao ny fotoana
275 281 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
276 282 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
277 283 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
278 284 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
279 285 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
280 286 Aoka tsy hatahotra ianareo
Salamo
281 286 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
282 287 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
283 288 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
284 289 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
285 294 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
286 295 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
287 296 Ny fijerin'ny mpangarika
288 297 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
289 297 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
290 300 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
291 301 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
292 302 Nanantena fatratra i Abrahama
293 302 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
294 303 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
295 304 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
296 305 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
297 306 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
298 306 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
299 309 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
300 310 Mionòna, mionòna
Fiaviana
301 310 Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
302 311 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
303 313 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
304 315 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
305 315 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
306 320 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
307 323 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
308 329 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
309 330 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
310 331 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
311 332 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
312 334 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
313 334 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
314 334 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
315 335 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
316 336 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
317 337 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
318 339 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
319 339 Sambatra ny mpiandry ondry
320 342 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
321 343 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
322 344 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
323 345 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
324 345 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
325 346 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
326 346 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
327 346 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
328 348 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
329 348 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
330 350 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
331 351 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
332 353 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
333 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria
334 354 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
335 354 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
336 354 Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
337 355 Ankohonan'Andriamanitra isika!
338 359 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
339 364 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
340 364 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
341 369 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
342 370 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
343 373 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
344 373 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
345 376 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
346 378 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
347 382 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
348 382 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
349 382 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
350 383 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
351 384 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
352 385 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
353 385 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Salamo - Masina Maria
354 386 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Salamo
355 386 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
356 386 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
357 388 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
358 388 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
359 388 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
360 388 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
361 392 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
362 393 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
363 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria
364 393 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
365 394 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
366 394 Fony mbola fahazaza
Salamo
367 394 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
368 397 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
369 397 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
370 398 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
371 399 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
372 406 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
373 407 Tamin'ny andro voalohany
Paka
374 408 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Paka - Jesoa Kristy
375 409 Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
376 411 Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
377 412 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
378 412 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
379 412 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Salamo
380 415 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
381 418 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
382 420 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
383 420 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
384 422 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
385 422 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Salamo
386 427 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
387 427 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Salamo
388 430 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Noely - Masina Maria - Tononkira
389 430 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
390 431 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
391 432 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
392 433 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
393 436 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
394 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
395 441 Raha ianareo 'zay ratsy aza
396 442 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
397 443 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
398 445 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
399 446 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
400 448 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
401 453 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
402 454 Izany no Vaovao mahafaly
403 457 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
404 464 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
405 467 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
406 470 E, mpandova an'Andriamanitra isika
407 470 Tiavo ny fahavalonareo
408 472 Aoka re ianao ho mpandresy
409 472 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
410 475 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
411 478 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
412 479 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
413 484 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
414 484 Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
415 486 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
416 487 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
417 489 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
418 490 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
419 493 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
420 494 Efitra ny fiainana
421 496 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
422 500 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
423 501 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
424 503 Ny Evanjely toriko
Salamo
425 504 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
426 508 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
427 508 Andriamanitra velona Tomponay ô
428 512 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
429 516 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
430 521 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Salamo
431 521 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
432 524 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
433 524 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
434 528 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
435 531 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
436 531 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
437 532 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
438 533 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
439 533 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
440 534 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
441 534 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
442 535 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
443 536 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
444 536 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
445 536 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.5408 s.] - Hanohana anay