Ankalazao ny Tompo

Fitambaran'ny fihirana Ankalazao ny Tompo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 0 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Salamo
2 0 Nandondòna tao am-ponao aho
Olomasina
3 0 Maty tokoa, ilay Tompon'ny Aina
Paka
4 0 Indro ny mpanjakanao, ry Jerosalema
Paka
5 0 Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Jesoa Kristy
6 0 Nony afaka havaloana, raha tao an-trano ny mpianany
Paka
7 0 Matoria sombinaiko
Jesoa Kristy
8 0 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Fifonana
9 0 Izaho, hoy ny Tompo, no tena mpiandry ondry
Paka
10 0 Misy mpiandry omby mandodona foana
Jesoa Kristy - Komonio - Paka
11 0 Nataonao inona ny rahalahinao?
Karemy - Fifonana
12 0 Aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay, Ray ô!
Ranombavaka
13 0 Eny hoy aho, eny e Jesoa
Fisaorana
14 0 Takalo mahagaga: Mofo zavaboary tsotra
Komonio - Fanolorana
15 0 Niatri-pitsaran'ny olombelona, ry Jesoa
Fanolorana
16 0 Miarahaba antsika mianakavy, fa tody soa eo akaikin'Izy Rainy Kristy Jesoa
Masina
17 0 Hatramin'ilay maraina nisantaranay ny fiainanay
Fiadanana
18 0 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Masina Maria
19 0 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Salamo
20 0 Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
Salamo - Paka
21 0 Ry Neny Fireneko
Fanolorana
22 0 Tany an'efitra i Israely, noana ka nimonomonona
Karemy
23 0 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Samihafa
24 0 Satria efa niara-nitsangan-ko velona tamin'i Kristy isika
Paka
25 0 Natsangan'Andriamanitra Ray ho velona i Jesoa
Masina
26 0 Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
Fanahy Masina - Salamo
27 0 Izaho no ilay mpiandry ondry tsara
Paka
28 0 Avia, banjino ny voninahitr'i Kristy
Aleloia
29 0 Mitoera eto aminay, ry Tompo ô
Ranombavaka
30 0 Nanonofy - Nofinofy - Vonjy tanindrazana
31 2 Tononkiran'i Zakaria
Samihafa
32 2 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
33 3 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
34 11 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
35 11 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
36 12 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
37 13 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
38 14 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
39 15 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
40 15 Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
41 15 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
42 17 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Salamo
43 17 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
44 18 Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
45 19 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
46 19 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
47 21 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
48 22 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Salamo
49 23 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
50 24 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
51 25 Mifohaza ianareo 'zay matory
52 25 Tompo ô, ianao no iankinako
53 27 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
54 28 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
55 28 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
56 29 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
57 30 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
58 32 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
59 32 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
60 33 Hitsangana aho ka handeha hody
61 34 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Salamo
62 36 Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Tononkira
63 37 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
64 37 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
65 39 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Salamo
66 40 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
67 42 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
68 43 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
69 44 Efako ny zavatra rehetra
70 45 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
71 48 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
72 48 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
73 50 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
74 52 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
75 52 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
76 53 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
77 54 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
78 55 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
79 56 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
80 58 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
81 63 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
82 64 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
83 65 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
84 67 Ô sambatra e izay mamindra fo,
85 69 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
86 72 Maty ho antsika i Kristy
87 74 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
88 74 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
89 77 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
90 77 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
91 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
92 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
93 79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
94 80 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
95 81 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
96 82 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
97 82 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
98 84 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
99 84 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
100 85 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
101 87 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
102 88 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
103 89 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
104 89 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
105 91 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
106 91 Fa tany am-boalohany
107 92 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
108 94 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
109 95 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
110 95 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
111 97 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
112 97 Sambatra izay noana
Salamo
113 99 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
114 100 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
115 101 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
116 101 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
117 103 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
118 104 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
119 105 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
120 106 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
121 107 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
122 107 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
123 109 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
124 109 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
125 110 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
126 111 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
127 112 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
128 114 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
129 114 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
130 116 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
131 116 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
132 118 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
133 118 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
134 119 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
135 120 Tsy mila masoandro ny tanàna
136 122 Omeo finoana izahay
Samihafa
137 122 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
138 123 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
139 125 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
140 126 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
141 127 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
142 128 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
143 129 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
144 129 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
145 130 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
146 130 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
147 132 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
148 132 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
149 134 Ry vahoaka voafidy
Salamo
150 134 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
151 135 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
152 136 Rano miboiboika
153 137 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
154 139 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
155 139 Efa voarotsaka ao am-pontsika
156 141 Mba sambatra e izay mitia manompo
157 141 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
158 143 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
159 144 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
160 145 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
161 147 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
162 147 Eny e, ny lalan'olombelona
163 148 Raha misy olona nanota
Salamo
164 149 Atrakao ny lohanareo
165 150 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
166 152 E, sambatra isika fa afa-mameno
167 152 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
168 154 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
169 155 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
170 155 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
171 157 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
172 158 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Andriamanitra Ray
173 158 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
174 160 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
175 160 Tsy tandapa sesehena
Noely
176 161 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
177 162 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
178 163 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
179 164 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
180 165 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
181 166 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
182 167 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
183 168 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
184 168 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
185 169 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
186 170 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
187 172 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
188 172 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
189 173 Midoboka toa ranomasina
Salamo
190 173 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
191 174 Ny voaary manontolo
Fidirana
192 175 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
193 177 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
194 178 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
195 178 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
196 181 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
197 181 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
198 181 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
199 184 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
200 185 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
201 186 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
202 186 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
203 186 Hitanay i Kristy
Salamo
204 188 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
205 189 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
206 191 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
207 191 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
208 193 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
209 193 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
210 194 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
211 195 Mitsangàna ka banjino
Karemy
212 196 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
213 196 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
214 198 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
215 198 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
216 198 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
217 199 Vatofototra roa ambin'ny folo
218 201 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
219 202 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
220 204 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
221 204 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
222 205 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
223 206 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
224 207 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
225 207 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
226 209 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
227 209 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
228 211 I Jesoa Tompo hanangona firenena
229 212 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
230 214 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
231 215 Tsy menatra ny Evanjely aho
232 216 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
233 216 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
234 217 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
235 218 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
236 219 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
237 220 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
238 222 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
239 222 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
240 223 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
241 224 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
242 225 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
243 226 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
244 227 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
245 229 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
246 229 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
247 232 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
248 233 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
249 235 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
250 235 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
251 235 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
252 237 Toy ny kapoka maharary
253 238 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
254 238 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Salamo
255 239 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
256 239 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
257 241 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
258 241 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
259 243 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
260 244 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
261 245 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
262 247 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
263 247 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
264 248 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
265 249 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
266 250 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
267 252 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
268 254 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
269 255 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
270 256 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
271 257 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
272 258 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
273 261 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
274 262 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
275 263 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
276 264 Efa mandrorona ny andro
277 266 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
278 267 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
279 267 Ô ry Zake ô, midìna haingana
280 269 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
281 270 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
282 271 Olona afaka isika
Hiran-damesa
283 272 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
284 273 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
285 273 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
286 275 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
287 275 Tompo ô, hitako maso
288 276 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
289 277 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
290 279 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
291 280 Ray ô, tonga izao ny fotoana
292 281 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
293 282 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
294 283 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
295 284 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
296 285 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
297 286 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
298 286 Aoka tsy hatahotra ianareo
Vavaka hariva - Salamo
299 287 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
300 288 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
301 289 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
302 294 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
303 295 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
304 296 Ny fijerin'ny mpangarika
305 297 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
306 297 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
307 300 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
308 301 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
309 302 Nanantena fatratra i Abrahama
310 302 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
311 303 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
312 304 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
313 305 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
314 306 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
315 306 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
316 309 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
317 310 Mionòna, mionòna
Fiaviana
318 310 Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
319 311 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
320 313 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
321 315 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
322 315 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
323 320 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
324 323 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
325 329 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
326 330 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
327 331 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
328 332 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
329 334 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
330 334 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
331 334 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
332 335 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
333 336 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
334 337 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
335 339 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
336 339 Sambatra ny mpiandry ondry
337 342 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
338 343 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
339 344 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
340 345 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
341 345 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
342 346 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
343 346 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
344 346 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
345 348 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
346 348 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
347 350 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
348 351 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
349 353 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
350 354 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
351 354 Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
352 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
353 354 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
354 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
355 355 Ankohonan'Andriamanitra isika!
356 359 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
357 364 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
358 364 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
359 369 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
360 370 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
361 373 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
362 373 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
363 376 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
364 378 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
365 382 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
366 382 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
367 382 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
368 383 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
369 384 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
370 385 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
371 385 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Salamo - Masina Maria
372 386 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
373 386 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
374 386 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Salamo
375 388 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
376 388 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
377 388 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
378 388 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
379 392 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
380 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
381 393 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
382 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
383 393 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
384 394 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
385 394 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
386 394 Fony mbola fahazaza
Salamo
387 397 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
388 397 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
389 398 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
390 399 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
391 406 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
392 407 Tamin'ny andro voalohany
Paka
393 408 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Paka - Jesoa Kristy
394 409 Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
395 411 Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
396 412 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
397 412 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Salamo
398 412 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
399 415 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
400 418 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
401 420 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
402 420 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
403 422 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Salamo
404 422 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
405 427 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
406 427 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Salamo
407 430 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Noely - Masina Maria - Tononkira
408 430 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
409 431 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
410 432 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
411 433 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
412 436 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
413 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
414 441 Raha ianareo 'zay ratsy aza
415 442 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
416 443 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
417 445 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
418 446 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
419 448 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
420 453 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
421 454 Izany no Vaovao mahafaly
422 457 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
423 464 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
424 467 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
425 470 E, mpandova an'Andriamanitra isika
426 470 Tiavo ny fahavalonareo
427 472 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
428 472 Aoka re ianao ho mpandresy
429 475 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
430 478 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
431 479 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
432 484 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
433 484 Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
434 486 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
435 487 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
436 489 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
437 490 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
438 493 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
439 494 Efitra ny fiainana
440 496 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
441 500 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
442 501 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
443 503 Ny Evanjely toriko
Salamo
444 504 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
445 508 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
446 508 Andriamanitra velona Tomponay ô
447 512 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
448 516 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
449 521 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Salamo
450 521 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
451 524 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
452 524 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
453 528 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
454 531 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
455 531 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
456 532 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
457 533 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
458 533 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
459 534 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
460 534 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
461 535 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
462 536 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
463 536 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
464 536 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2057 s.] - Hanohana anay