Ankalazao ny Tompo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 0 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Masina Maria
2 0 Indro ny mpanjakanao, ry Jerosalema
Paka
3 0 Izaho no ilay mpiandry ondry tsara
Paka
4 0 Tany an'efitra i Israely, noana ka nimonomonona
Karemy
5 0 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Salamo
6 0 Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
Salamo - Paka
7 0 Mitoera eto aminay, ry Tompo ô
Ranombavaka
8 0 Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
Fanahy Masina - Salamo
9 0 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Samihafa
10 0 Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Jesoa Kristy
11 0 Satria efa niara-nitsangan-ko velona tamin'i Kristy isika
Paka
12 0 Ry Neny Fireneko
Fanolorana
13 0 Maty tokoa, ilay Tompon'ny Aina
Paka
14 0 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Salamo
15 0 Avia, banjino ny voninahitr'i Kristy
Aleloia
16 0 Izaho, hoy ny Tompo, no tena mpiandry ondry
Paka
17 0 Hatramin'ilay maraina nisantaranay ny fiainanay
Fiadanana
18 0 Miarahaba antsika mianakavy, fa tody soa eo akaikin'Izy Rainy Kristy Jesoa
Masina
19 0 Natsangan'Andriamanitra Ray ho velona i Jesoa
Masina
20 0 Niatri-pitsaran'ny olombelona, ry Jesoa
Fanolorana
21 0 Takalo mahagaga: Mofo zavaboary tsotra
Komonio - Fanolorana
22 0 Eny hoy aho, eny e Jesoa
Fisaorana
23 0 Aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay, Ray ô!
Ranombavaka
24 0 Nataonao inona ny rahalahinao?
Karemy - Fifonana
25 0 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Fifonana
26 0 Nony afaka havaloana, raha tao an-trano ny mpianany
Paka
27 0 Misy mpiandry omby mandodona foana
Jesoa Kristy - Komonio - Paka
28 0 Matoria sombinaiko
Jesoa Kristy
29 2 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
30 2 Tononkiran'i Zakaria
Samihafa
31 3 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
32 11 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
33 11 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
34 12 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
35 13 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
36 14 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
37 15 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
38 15 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
39 15 Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
40 17 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
41 17 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Salamo
42 18 Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
43 19 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
44 19 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
45 21 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
46 22 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Salamo
47 23 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
48 24 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
49 25 Tompo ô, ianao no iankinako
50 25 Mifohaza ianareo 'zay matory
51 27 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
52 28 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
53 28 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
54 29 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
55 30 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
56 32 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
57 32 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
58 33 Hitsangana aho ka handeha hody
59 34 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Salamo
60 36 Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Tononkira
61 37 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
62 37 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
63 39 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Salamo
64 40 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
65 42 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
66 43 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
67 44 Efako ny zavatra rehetra
68 45 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
69 48 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
70 48 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
71 50 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
72 52 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
73 52 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
74 53 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
75 54 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
76 55 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
77 56 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
78 58 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
79 63 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
80 64 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
81 65 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
82 67 Ô sambatra e izay mamindra fo,
83 69 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
84 72 Maty ho antsika i Kristy
85 74 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
86 74 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
87 77 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
88 77 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
89 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
90 78 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
91 79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
92 80 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
93 81 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
94 82 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
95 82 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
96 84 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
97 84 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
98 85 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
99 87 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
100 88 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
101 89 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
102 89 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
103 91 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
104 91 Fa tany am-boalohany
105 92 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
106 94 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
107 95 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
108 95 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
109 97 Sambatra izay noana
Salamo
110 97 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
111 99 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
112 100 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
113 101 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
114 101 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
115 103 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
116 104 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
117 105 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
118 106 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
119 107 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
120 107 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
121 109 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
122 109 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
123 110 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
124 111 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
125 112 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
126 114 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
127 114 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
128 116 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
129 116 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
130 118 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
131 118 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
132 119 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
133 120 Tsy mila masoandro ny tanàna
134 122 Omeo finoana izahay
Samihafa
135 122 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
136 123 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
137 125 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
138 126 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
139 127 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
140 128 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
141 129 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
142 129 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
143 130 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
144 130 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
145 132 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
146 132 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
147 134 Ry vahoaka voafidy
Salamo
148 134 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
149 135 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
150 136 Rano miboiboika
151 137 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
152 139 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
153 139 Efa voarotsaka ao am-pontsika
154 141 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
155 141 Mba sambatra e izay mitia manompo
156 143 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
157 144 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
158 145 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
159 147 Eny e, ny lalan'olombelona
160 147 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
161 148 Raha misy olona nanota
Salamo
162 149 Atrakao ny lohanareo
163 150 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
164 152 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
165 152 E, sambatra isika fa afa-mameno
166 154 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
167 155 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
168 155 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
169 157 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
170 158 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Andriamanitra Ray
171 158 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
172 160 Tsy tandapa sesehena
Noely
173 160 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
174 161 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
175 162 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
176 163 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
177 164 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
178 165 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
179 166 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
180 167 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
181 168 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
182 168 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
183 169 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
184 170 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
185 172 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
186 172 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
187 173 Midoboka toa ranomasina
Salamo
188 173 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
189 174 Ny voaary manontolo
Fidirana
190 175 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
191 177 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
192 178 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
193 178 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
194 181 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
195 181 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
196 181 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
197 184 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
198 185 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
199 186 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
200 186 Hitanay i Kristy
Salamo
201 186 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
202 188 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
203 189 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
204 191 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
205 191 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
206 193 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
207 193 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
208 194 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
209 195 Mitsangàna ka banjino
Karemy
210 196 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
211 196 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
212 198 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
213 198 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
214 198 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
215 199 Vatofototra roa ambin'ny folo
216 201 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
217 202 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
218 204 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
219 204 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
220 205 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
221 206 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
222 207 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
223 207 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
224 209 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
225 209 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
226 211 I Jesoa Tompo hanangona firenena
227 212 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
228 214 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
229 215 Tsy menatra ny Evanjely aho
230 216 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
231 216 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
232 217 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
233 218 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
234 219 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
235 220 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
236 222 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
237 222 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
238 223 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
239 224 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
240 225 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
241 226 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
242 227 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
243 229 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
244 229 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
245 232 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
246 233 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
247 235 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
248 235 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
249 235 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
250 237 Toy ny kapoka maharary
251 238 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
252 238 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Salamo
253 239 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
254 239 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
255 241 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
256 241 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
257 243 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
258 244 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
259 245 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
260 247 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
261 247 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
262 248 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
263 249 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
264 250 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
265 252 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
266 254 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
267 255 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
268 256 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
269 257 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
270 258 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
271 261 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
272 262 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
273 263 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
274 264 Efa mandrorona ny andro
275 266 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
276 267 Ô ry Zake ô, midìna haingana
277 267 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
278 269 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
279 270 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
280 271 Olona afaka isika
Hiran-damesa
281 272 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
282 273 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
283 273 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
284 275 Tompo ô, hitako maso
285 275 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
286 276 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
287 277 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
288 279 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
289 280 Ray ô, tonga izao ny fotoana
290 281 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
291 282 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
292 283 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
293 284 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
294 285 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
295 286 Aoka tsy hatahotra ianareo
Salamo
296 286 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
297 287 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
298 288 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
299 289 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
300 294 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
301 295 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
302 296 Ny fijerin'ny mpangarika
303 297 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
304 297 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
305 300 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
306 301 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
307 302 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
308 302 Nanantena fatratra i Abrahama
309 303 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
310 304 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
311 305 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
312 306 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
313 306 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
314 309 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
315 310 Mionòna, mionòna
Fiaviana
316 310 Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
317 311 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
318 313 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
319 315 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
320 315 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
321 320 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
322 323 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
323 329 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
324 330 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
325 331 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
326 332 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
327 334 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
328 334 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
329 334 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
330 335 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
331 336 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
332 337 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
333 339 Sambatra ny mpiandry ondry
334 339 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
335 342 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
336 343 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
337 344 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
338 345 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
339 345 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
340 346 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
341 346 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
342 346 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
343 348 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
344 348 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
345 350 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
346 351 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
347 353 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
348 354 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
349 354 Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
350 354 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
351 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
352 354 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
353 355 Ankohonan'Andriamanitra isika!
354 359 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
355 364 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
356 364 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
357 369 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
358 370 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
359 373 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
360 373 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
361 376 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
362 378 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
363 382 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
364 382 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
365 382 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
366 383 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
367 384 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
368 385 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Salamo - Masina Maria
369 385 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
370 386 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
371 386 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Salamo
372 386 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
373 388 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
374 388 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
375 388 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
376 388 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
377 392 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
378 393 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
379 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
380 393 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Masina Maria - Masina Maria
381 393 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
382 394 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
383 394 Fony mbola fahazaza
Salamo
384 394 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
385 397 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
386 397 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
387 398 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
388 399 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
389 406 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
390 407 Tamin'ny andro voalohany
Paka
391 408 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Paka - Jesoa Kristy
392 409 Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
393 411 Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
394 412 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
395 412 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
396 412 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Salamo
397 415 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
398 418 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
399 420 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
400 420 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
401 422 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
402 422 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Salamo
403 427 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Salamo
404 427 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
405 430 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
406 430 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Noely - Masina Maria - Tononkira
407 431 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
408 432 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
409 433 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
410 436 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
411 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
412 441 Raha ianareo 'zay ratsy aza
413 442 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
414 443 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
415 445 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
416 446 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
417 448 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
418 453 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
419 454 Izany no Vaovao mahafaly
420 457 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
421 464 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
422 467 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
423 470 Tiavo ny fahavalonareo
424 470 E, mpandova an'Andriamanitra isika
425 472 Aoka re ianao ho mpandresy
426 472 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
427 475 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
428 478 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
429 479 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
430 484 Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
431 484 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
432 486 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
433 487 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
434 489 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
435 490 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
436 493 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
437 494 Efitra ny fiainana
438 496 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
439 500 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
440 501 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
441 503 Ny Evanjely toriko
Salamo
442 504 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
443 508 Andriamanitra velona Tomponay ô
444 508 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
445 512 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
446 516 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
447 521 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
448 521 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Salamo
449 524 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
450 524 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
451 528 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
452 531 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
453 531 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
454 532 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
455 533 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
456 533 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
457 534 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
458 534 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
459 535 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
460 536 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
461 536 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
462 536 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2542 s.] - Hanohana anay