Vavaka sy Hira

Nivoaka ny 3 desambra 1985

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 50 Vavaky ny mpianakavy isan’andro
2 61 Avia midina Fanahy Masina ô, avia midina mba hanamasina
Fanahy Masina
3 129 Sahy manolotra ny ainy
Antson'Andriamanitra
4 249 Aoka tsy hatahotra ianareo
Vavaka hariva - Salamo
5 250 Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
Salamo
6 250 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Salamo
7 251 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Salamo
8 252 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
9 252 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
10 253 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
11 254 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Salamo - Fiainana mandrakizay
12 255 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
13 255 Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
Salamo
14 255 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
15 256 Marina, be fitiavana
Samihafa
16 257 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
17 257 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Salamo
18 258 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
19 259 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Salamo
20 260 Sambatra anie aho ka sambatra
Salamo - Komonio
21 260 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Salamo - Karemy
22 261 Ny tany, ny hareny
Salamo
23 261 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
24 261 Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
Salamo
25 261 Aoka isika hifaly, hiravo,
Salamo
26 261 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
27 262 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Salamo - Fifonana
28 262 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
29 264 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Salamo
30 264 Manantena Anao ny fanahiko
Salamo
31 265 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Salamo
32 265 Mba henoy ô, ry Tompo
Salamo - Andriamanitra Ray
33 266 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Salamo
34 267 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
35 269 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
36 271 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
37 271 Andriamanitra no itokiako
Salamo
38 272 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
39 272 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Salamo
40 273 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Salamo
41 275 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Salamo
42 275 Mifalia, miravoa
Andriamanitra Ray - Salamo
43 276 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Tenin'Andriamanitra - Salamo
44 277 Ny hanao ny sitraponao
Salamo
45 278 Raiko ô, Raiko ô!
Jesoa Kristy - Salamo
46 278 Sambatra izay noana
Salamo
47 279 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
48 280 Hanatona ny ôtely aho
Salamo - Komonio
49 281 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
50 282 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
51 282 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
52 283 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
53 283 Nahoana ianareo no gaga
Salamo
54 283 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Jesoa Kristy
55 285 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Salamo
56 286 Misaotra Anao Andriamanitra
Fisaorana - Andriamanitra Ray
57 286 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
58 287 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Salamo - Fifonana
59 287 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
60 288 Raha misy olona nanota
Salamo
61 289 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Salamo - Fifonana
62 289 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
63 290 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
64 290 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
65 291 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
66 292 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Salamo
67 293 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Salamo - Antson'Andriamanitra
68 293 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
69 294 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Salamo - Andriamanitra Ray
70 295 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
71 296 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Salamo - Andriamanitra Ray
72 298 E, miverena
Salamo
73 298 Hiantran'Andriamanitra
Salamo
74 298 Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Andriamanitra Ray
75 298 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
76 298 Hitanay i Kristy
Salamo
77 298 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
78 299 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
79 300 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Salamo - Fifonana
80 300 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
81 301 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
82 302 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Salamo
83 303 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
84 303 Nihorohoro sy nangina ny tany
Paka
85 305 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
86 306 Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Andriamanitra Ray
87 307 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
88 308 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Salamo
89 309 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
90 310 Dibo-kafaliana ny ray
Salamo - Andriamanitra Ray
91 311 Mahatehotia, mahasondriana
Salamo
92 312 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
93 313 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
94 314 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Salamo - Andriamanitra Ray
95 315 Jerosalema ô, tanàna masina
Salamo
96 316 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
97 317 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
98 319 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
99 320 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
100 321 Ianao, Andriamanitra itokiako
Salamo - Andriamanitra Ray
101 322 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Salamo
102 323 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
103 324 Midoboka toa ranomasina
Salamo
104 324 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
105 325 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Salamo
106 325 Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Salamo
107 325 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Salamo
108 326 Ry vahoaka voafidy
Salamo
109 326 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Salamo
110 327 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Salamo - Fidirana
111 327 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
112 328 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
113 329 Misy zaza teraka ho antsika
Salamo - Noely
114 330 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
115 331 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
116 332 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
117 332 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
118 332 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
119 332 Mifalia ao amin'ny Tompo
Salamo
120 332 Ndeha 'isika hanao hira vao
Salamo
121 332 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Salamo
122 332 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
123 333 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
124 333 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Salamo
125 333 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Salamo
126 333 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
127 334 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Salamo
128 335 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
129 335 Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
Salamo
130 335 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Salamo
131 335 Namoaka didy ny mpanjaka
Salamo
132 335 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Salamo
133 336 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Salamo
134 337 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
135 338 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
136 339 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Salamo - Fihobiana
137 340 Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
Salamo
138 341 Eny, sambatra tokoa
Salamo
139 341 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Salamo
140 342 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
141 342 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
142 342 Njao e misy miantso an-danitra any
Salamo
143 342 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
144 342 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
145 343 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
146 344 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
147 345 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
148 345 Mizotra ny lalako
Salamo - Fidirana
149 346 Dera sy laza
Salamo
150 346 Miderà, miderà an'i Iaveh
Salamo
151 347 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
152 347 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Salamo
153 348 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Salamo
154 348 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Salamo
155 349 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Salamo
156 349 Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
Salamo
157 350 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
158 350 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
159 352 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Salamo
160 353 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
161 354 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Salamo
162 354 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
163 355 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Salamo
164 356 Faly sy ravo aho
Salamo
165 356 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Salamo
166 357 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Salamo - Fidirana
167 357 Nahazo hafaliana aho
Salamo - Fidirana
168 358 Ianao no andrandraiko
Salamo
169 358 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
170 359 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Salamo
171 359 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Salamo
172 360 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
173 360 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Salamo
174 361 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Salamo
175 361 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
176 362 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
177 362 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Salamo
178 363 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Salamo
179 363 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Salamo - Fiainana mandrakizay - Fandevenana
180 363 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
181 364 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Salamo - Karemy - Fifonana
182 365 Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
Salamo
183 365 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
184 365 Fony mbola fahazaza
Salamo
185 366 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
186 367 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Salamo - Hiran-damesa
187 368 Tsara raha ny mpirahalahy
Salamo - Fiadanana
188 368 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Salamo - Fisaorana
189 369 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
190 369 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
191 371 Miravoa, Jerosalema
Salamo - Andriamanitra Ray
192 372 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Salamo - Fihobiana
193 373 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Salamo
194 374 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
195 375 Jerosalema, ianao Siôna
Salamo
196 375 Ankalazao ny Zanahary Ray
Salamo
197 376 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Salamo
198 377 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Salamo
199 377 Iaveh ô, na aiza na aiza
Salamo
200 378 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
201 379 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Samihafa - Salamo
202 380 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
203 380 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
204 380 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
205 381 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Salamo
206 382 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Salamo
207 382 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Salamo
208 383 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
209 384 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
210 385 Derao Andriamanitra any an-toerany
Salamo
211 385 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
212 385 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
213 386 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Salamo - Fihobiana
214 388 Ialao ny taninao
Antson'Andriamanitra
215 388 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
216 389 Andriamanitra nahary no tiavo
217 389 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
218 391 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
219 392 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
220 392 Hitsangana aho ka handeha hody
221 393 Ianao no tabihan'i Jerosalema
222 394 Efako ny zavatra rehetra
223 395 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
224 396 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
225 396 Ny fijerin'ny mpangarika
226 397 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
227 398 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
228 399 O ry vahoaka, mifalifalia
Andriamanitra Ray
229 399 Rano miboiboika
230 400 Vatofototra roa ambin'ny folo
231 401 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
232 401 I Jesoa Tompo hanangona firenena
233 403 Mionòna, mionòna
Fiaviana
234 403 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
235 404 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
236 405 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
237 406 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
238 407 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
239 407 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
240 408 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
241 409 Mitsangàna, ry Jerosalema
Noely - Jesoa Kristy
242 410 Toy ny kapoka maharary
243 410 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
244 411 Indro solofo marina no hatsangako
245 412 Hofafazako rano ianareo dia hadio ny fahotanareo
Fanahy Masina
246 412 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
247 413 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
248 413 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
249 413 Ny hatsaram-pon'ny Tompo manerana ny tany
Fisaorana
250 414 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
251 414 Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Fisaorana
252 415 Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
253 416 Isaoranay ianao, ry Tompo Andriamanitray
Fisaorana
254 416 Ny voaary manontolo
Fidirana
255 417 Antsao ny Andriamanitrao
256 418 Atrakao ny lohanareo
257 421 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Samihafa - Jesoa Kristy
258 422 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
259 423 Raha tonga ny andro farany
Fiainana mandrakizay
260 423 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
261 423 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
262 424 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
263 425 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
264 425 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
265 426 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
266 426 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
267 426 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
268 426 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
269 426 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
270 426 Efa renay, efa hitan'ny masonay
Fisaorana
271 426 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
272 427 Manetry ny mpanapaka sy manandratra ny tsinontsinona
273 427 Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
274 427 Maty ho antsika i Kristy
275 427 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
276 427 'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
277 427 Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
278 427 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
279 427 Nanantena fatratra i Abrahama
280 427 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
281 428 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
282 428 Tsarovy, ry Kristy, fa mba nihoron-koditra
283 428 Sitrak'Andriamanitra e ny nampihavana ny olombelona taminy
284 428 Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
285 428 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
286 428 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
287 428 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Noely - Masina Maria
288 428 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
289 428 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
290 429 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
291 429 Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Masina Maria
292 429 Tsy mila masoandro ny tanàna
293 429 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
294 430 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
295 430 Avia hanatona amim-pahatokiana (2)
296 430 Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
297 431 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
298 431 Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
299 431 Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
300 431 Mifohaza ianareo 'zay matory
301 431 Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
302 431 Efa voarotsaka ao am-pontsika
303 431 E, sambatra isika fa afa-mameno
304 431 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
305 431 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
306 431 Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
307 431 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
308 432 Sambatra ny mpiandry ondry
309 432 Tsy ianareo no nifidy Ahy
310 432 Ny masoko mahita ny famonjena
311 432 Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
312 432 Ô sambatra e izay mamindra fo,
313 432 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
314 432 Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
315 432 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
316 432 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
317 432 Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Aleloia
318 432 Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
Aleloia
319 432 Tsy menatra ny Evanjely aho
320 433 'Lay tsiambaratelo niafina hatrizay
321 433 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
322 433 'Ndeha hisaorana ny Tompo Andriamanitr'i Israely
323 433 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
324 434 Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr'i Israely
325 436 Kristy no hazavana manilo firenena
326 436 Tompo ô, hitako maso
327 437 Efa mandrorona ny andro
328 437 Ô ry Zake ô, midìna haingana
329 437 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
330 437 Ray ô, tonga izao ny fotoana
331 437 Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
332 437 Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
333 437 Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
334 437 Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
335 438 Endrey, mba sambatra aho sy finaritra
336 438 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra nisara-bazana
337 439 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Komonio - Jesoa Kristy
338 439 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
339 440 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
340 440 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
341 441 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
342 441 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
343 442 Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Andriamanitra Ray
344 442 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
345 443 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
346 443 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
347 444 Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
348 444 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
349 445 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Samihafa - Hiran-damesa - Fisaorana
350 445 Ankohonan'Andriamanitra isika!
351 446 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
352 446 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
353 447 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
354 448 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
355 448 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
356 449 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
357 449 Mitsangàna ka banjino
Karemy
358 450 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
359 451 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
360 451 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
361 452 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
362 452 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
363 453 Aleloia, derao ny Andriamanitsika
364 453 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
365 455 Ianao, ry Trinite Masina
Trinité Masina
366 456 Trinite Masina ô
Trinité Masina
367 456 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
368 456 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
369 457 Ao aminao e ny loharanon'aina
Trinité Masina
370 457 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
371 457 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
372 458 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
373 458 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
374 458 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
375 459 Fa tany am-boalohany
376 460 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
377 461 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
378 461 Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Andriamanitra Ray
379 461 Eo an-tananao, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina
380 461 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
381 462 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
382 462 Ray ô, amin'ny anaran'i Jesoa, iraho ny Fanahinao
Fanahy Masina
383 463 Andriamanitra tahio tsara
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
384 463 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
385 463 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
386 464 Voninahitra anie ho an'ny Ray
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
387 464 Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Hiran-damesa
388 464 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
389 465 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Vavaka hariva - Fisaorana - Andriamanitra Ray
390 466 lsaoranay lanao, Zanahary
Fisaorana
391 466 Andriamanitra ô, lanao
Andriamanitra Ray
392 467 Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Andriamanitra Ray
393 468 Miderà an'Andriamanitra
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
394 469 Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Andriamanitra Ray
395 470 Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Andriamanitra Ray
396 470 Hobio an-kafaliana
Andriamanitra Ray
397 471 Derao ny Tompontsika e
Andriamanitra Ray
398 471 Ry tany, mihainoa
Andriamanitra Ray
399 472 Andriamanitray e
Fisaorana - Andriamanitra Ray - Vavaka hariva
400 473 Aleloia, hôzana
Aleloia
401 473 Tompo nahary ny zava-drehetra
Andriamanitra Ray
402 474 Ahiratray ny masonay
Hiran-damesa
403 474 Rainay ao an-danitra ao
404 475 Anjarako ianao, ry Tompo
405 476 Hamelona antsika Andriamanitra
Andriamanitra Ray
406 476 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
407 477 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
408 477 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
409 478 Tompo Ndragnahariko
Fifonana - Andriamanitra Ray
410 479 Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Andriamanitra Ray
411 479 Aleloia, miderà an'i laveh
Andriamanitra Ray - Aleloia
412 479 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
413 480 Agny ianao Zagnahary
Andriamanitra Ray
414 480 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Samihafa
415 481 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
416 481 An'i Jesoa ny voninahitra
Jesoa Kristy
417 481 Andriamanitray andrain'ny masonay
Andriamanitra Ray
418 482 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
419 482 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
420 483 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
421 483 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
422 484 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
423 485 lzaho no Fananganana sy Fiainana
Jesoa Kristy
424 485 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
425 486 Mifalia, ry kristianina
Jesoa Kristy
426 486 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
427 486 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Jesoa Kristy
428 487 Ianao no hazavana
Jesoa Kristy - Batemy
429 487 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Jesoa Kristy
430 488 Mba maizim-pito mahatahotra
Jesoa Kristy
431 488 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
432 489 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
433 489 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
434 490 Indro ny Mpamonjy mitady anao
Fiainana mandrakizay
435 490 Misandrata, mamirata
Jesoa Kristy
436 491 Heni-kafaliana izany foko
Komonio
437 491 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Komonio
438 492 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
439 492 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
440 494 Andriamanitra Fanahy, midìna ao anatinay
Fanahy Masina
441 494 Midìna atý, Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
442 495 Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Fanahy Masina
443 496 Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Fanahy Masina
444 496 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
445 497 Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Andriamanitra Ray - Tenin'Andriamanitra
446 497 Te hidera ny lalànao aho
Voninahitra
447 497 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
448 498 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
449 498 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
450 499 Zanahary Tompo marina
Fifonana
451 499 Miangòna mba hihaino
Andriamanitra Ray
452 500 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Jesoa Kristy
453 500 Mino ny Teninao 'zahay, ry Tompo ô
Tenin'Andriamanitra
454 501 Ny teninao, Andriamanitra ô
Tenin'Andriamanitra
455 502 Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
456 502 Izaho efa kristianina
Batemy
457 503 Afaka aho
Hiran-damesa
458 504 Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Fanahy Masina - Batemy
459 504 Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Fiekem-pinoana
460 505 Tsara loatra endrey ny anjarantsika
Fiainana mandrakizay
461 505 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
462 506 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
463 506 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
464 507 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
465 508 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
466 508 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
467 509 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
468 509 Indray hariva izay
Komonio
469 510 Tonga eto izahay
Karemy - Fifonana
470 510 Diso taminao aho, Tompo ô
Fifonana
471 511 Jesoa mpamindra fo
Fifonana - Fo Masin'i Jesoa
472 511 Tompo ô, jereo 'zahay
Fifonana - Karemy
473 512 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Fifonana
474 512 Sambatra izay voavela heloka
Karemy
475 513 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Karemy - Fifonana
476 513 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
477 514 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Samihafa - Jesoa Kristy
478 515 Mangetaheta famonjena
Antson'Andriamanitra
479 515 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Antson'Andriamanitra
480 516 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Antson'Andriamanitra
481 517 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
482 517 Iraho 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
483 518 Mampahonena loatra ny ondrinao
Antson'Andriamanitra
484 518 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
485 519 Tompo ô, omeo pretra
Antson'Andriamanitra
486 519 Hafaliana lehibe no mameno ny fonay
487 520 Tsofy rano, Tompo ô
Fanambadiana
488 520 Ianao, ry Jesoa Tompo, nanao ny sakramentan'ny Mariazy
Fanambadiana
489 521 Henoy ny antsonay anjely havanareo
Fiainana mandrakizay
490 521 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Andriamanitra Ray
491 522 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
492 522 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Antson'Andriamanitra
493 523 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Antson'Andriamanitra
494 523 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Antson'Andriamanitra
495 524 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
496 525 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Antson'Andriamanitra
497 525 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
498 526 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Antson'Andriamanitra
499 526 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
500 527 Be ny vokatra, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
501 527 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
502 528 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
503 529 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
504 529 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fahafatesana
505 530 Sambatra izay matoky an'i Iaveh
Fidirana
506 530 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
507 531 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
508 532 Omeo finoana izahay
Samihafa
509 533 Eny e, sasa-poana
Andriamanitra Ray
510 533 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
511 534 Vonjeo izahay, ry Tompo o
512 535 Vonjeo 'zahay, ry Tompo ô vonjeo
513 536 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
514 536 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Andriamanitra Ray
515 537 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
516 537 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
517 538 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Samihafa
518 539 Sambatra indrindra ny kristianina
Samihafa
519 539 Vatolampy tsy mikoro
520 539 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
521 540 Rankizy, ny fonao madio
Jesoa Kristy
522 541 Ny vavaka ataontsika
Samihafa
523 542 Ny taniko ny lanitra
Jesoa Kristy
524 542 Tompo ô, tsy mihafy aho
525 542 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
526 543 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
527 544 Manomboka ety an-tany ny paradisa
Fiadanana
528 544 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
529 545 Dera anie ho anao, Andriamanitra
Fihobiana
530 545 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
531 546 Faly aho, ô ry Tompo ô
532 547 Fankasitrahana sy fiderana
Andriamanitra Ray
533 547 'Zahay mitsaoka anao
Fihobiana
534 548 Manan-karena amin'ny famindram-po
Andriamanitra Ray
535 549 Eny e, ny lalan'olombelona
536 550 Manatòna, rey vahoaka
Karemy - Fifonana
537 550 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
538 551 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Fifonana
539 551 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Fifonana - Antson'Andriamanitra
540 552 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
541 553 Ianao, ry Kristy, no fototra
Jesoa Kristy
542 553 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
543 553 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
544 554 Mba sambatra e izay mitia manompo
545 555 Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Fiainana mandrakizay
546 555 'Ty tany ity fandalovam-bahiny
Fiainana mandrakizay
547 556 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Jesoa Kristy - Fiainana mandrakizay - Andriamanitra Ray
548 557 Mahonena 'zany feo any an-koatra
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
549 557 Tompo ô, tsarovinao
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
550 557 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
551 558 Ho valin'ny natao, ry Tompo ô
Fiainana mandrakizay
552 558 Any an-danitra any no fonenako
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
553 558 Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
554 559 Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay
555 559 Indro ny Mpamonjy mitady anao
Fiainana mandrakizay
556 560 Mba tsara loatra endrey
Fiainana mandrakizay
557 560 Ho tonga rahoviana
Fiainana mandrakizay
558 560 Mihelina avokoa
Hiran-damesa - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
559 561 Avia hanatona amim-pahatokiana (1)
Vavaka maraina - Fidirana
560 561 Te hidera ny herinao aho
Voninahitra - Vavaka maraina
561 562 Eo an-tananao, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina
562 562 Masoandro iva dia iva
Vavaka hariva
563 562 Tompo ô, indro ny haizina
Vavaka hariva
564 563 Ny haizina indro madiva
Vavaka hariva - Masina Maria
565 563 Mijanòna re, ry Tompo ô
Vavaka hariva
566 564 Efa maty ny masoandro
Masina Maria
567 564 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Masina Maria - Vavaka hariva
568 565 Ny masoandro raha takariva
Vavaka hariva - Masina Maria
569 566 Jesoa 'zahay mitsaoka anao
Sakramenta Masina
570 566 Jesoa Andriamanitra, inoako
Komonio - Sakramenta Masina
571 566 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Sakramenta Masina - Komonio
572 567 Derao ny Tompo Tsitoha mitoetra anaty hôstia
Sakramenta Masina
573 567 Ry Jesoa ô, eto izao
Samihafa - Sakramenta Masina - Jesoa Kristy
574 568 Ny feonao miantso ahy
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
575 569 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
576 569 Ny foto-diako etý an-tany
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa - Andriamanitra Ray
577 570 Avia atý, ry mpanota maditra
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
578 570 Fo masin'i Jesoa Mpamonjy
Fo Masin'i Jesoa
579 571 Ny fonay, ry Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
580 571 Fon'i Jesoa, loharano tsy ritra
Fo Masin'i Jesoa
581 572 Haingàna re, ry fo be alahelo
Fo Masin'i Jesoa
582 572 Ry Jesoa malemy fanahy
Fo Masin'i Jesoa
583 573 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Jesoa Kristy
584 573 Reny jereo 'zahay miangona
Masina Maria
585 573 Reny jereo 'zahay miangona
Masina Maria
586 573 Finaritra tokoa ny olona
Masina Maria
587 574 Ny tranonao masina
Masina Maria
588 574 Taloha ela izay tany Galilea
Masina Maria
589 575 Mihirà sy mankalazà
Masina Maria
590 575 Velom-panantenana ny zanakao
Masina Maria
591 576 Feno ny fanomezanao
Masina Maria
592 576 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Masina Maria
593 577 'Zahay misaotra anao, Maria
Masina Maria
594 578 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Masina Maria
595 578 Tompoko sy Reniko
Masina Maria
596 578 Faly izahay, Virjiny Masina
Masina Maria
597 579 Izahay sy ny Anjely
Masina Maria
598 579 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Masina Maria
599 580 Eo an-tongotrao, ry Reny
Masina Maria
600 580 Tsarovinao, Masina Maria
Masina Maria
601 581 Virjiny be fahendrena
Masina Maria
602 581 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Masina Maria
603 581 Ankininay aminao, Reny
Masina Maria
604 582 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Masina Maria
605 582 I Maria no kintana mitarika anay
Masina Maria
606 583 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka hariva - Masina Maria
607 583 Tsarovinao, Reny tsara
Masina Maria
608 583 Tsarovinao, ry Reny tsara
Masina Maria
609 584 Anilanao, Reny malala
Masina Maria
610 584 'Zaho mametraka aina
Masina Maria
611 585 'Zaho anie ry Reny
Masina Maria
612 585 O Maria e, vonjiko
Masina Maria
613 585 Ry Reny madio, antsoinay izao
Masina Maria
614 586 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Masina Maria
615 586 Masina Maria, Reny malala
Masina Maria
616 586 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Masina Maria
617 587 Ny fitiavako anao, Maria e
Masina Maria
618 587 Reny mazava fo, Maria
Masina Maria
619 588 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Masina Maria
620 589 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Masina Maria
621 589 Ho hitako i Maria Reny tsara
Masina Maria
622 590 Ry malahelo, mankanesa
Masina Maria
623 590 Henoy tsara, anaka
Masina Maria
624 591 Reniko izy
Masina Maria
625 591 Kintana mpitari-dalana
Masina Maria
626 592 I Maria Reniko malala
Masina Maria
627 593 Ny zanakao, Masina Maria
Masina Maria - Fifonana
628 593 Mba fotsy manjopiaka
Masina Maria
629 594 Ry Maria ô, omeko anao anio
Masina Maria
630 594 Ry Maria ô, topazo maso
Masina Maria - Fiainana mandrakizay
631 594 Maria ô, henoy ny feo
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
632 595 Maria ô no Reny, ka fantatro
Masina Maria
633 596 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Masina Maria
634 597 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Masina Maria
635 597 Reninay ianao, ry Masina Maria
Masina Maria
636 598 Andro iray toa zato
Masina Maria
637 598 Fantatrao, ry Reny tsara
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
638 599 Ry Virjiny Imakole
Masina Maria
639 599 Madio itony rano mikararana re
Masina Maria
640 600 Madio tsy misy tsiny
Masina Maria
641 600 Arahaba, ry Mpanjakavavy
Masina Maria
642 601 Isika manana ady aty an-tany aty
Masina Maria
643 601 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Masina Maria
644 602 Mankalaza anao 'zahay
Masina Maria
645 602 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Masina Maria
646 602 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Masina Maria
647 603 Hankalazaina anie i Masina Maria
Masina Maria
648 603 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Samihafa - Masina Maria
649 604 Aterinay anatrehanao, Reny
Masina Maria
650 604 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Masina Maria
651 605 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Masina Maria - Firenena
652 606 Arahaba, ry Maria ô
Masina Maria
653 606 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
654 607 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Masina Maria
655 608 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Tanora - Masina Maria
656 608 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
657 609 Ny fo mitady ny rariny
Masina Maria
658 609 Ny fon'ny Renintsika
Masina Maria
659 610 'Zaho ('zahay) miarahaba
Masina Maria
660 610 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Masina Maria
661 610 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
662 611 Ny Anjelin'Andriamanitra
Noely - Masina Maria
663 612 Izahay e ravoravo
Masina Maria
664 613 Asandrato i Maria
Masina Maria
665 614 Ianao, ry Maria, no rehareha
Masina Maria
666 614 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Masina Maria
667 615 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Masina Maria
668 615 Ry Notre-Dame de la Salette
Olomasina
669 616 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Masina Maria - Fifonana
670 617 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Olomasina - Masina Maria
671 617 Nisy Arakanjely
Masina Maria
672 618 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Masina Maria
673 618 Tsembo-dra i Jesoa
Karemy
674 619 Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Md. Josefa
675 619 Zozefa - Jôsefa mpitaiza an'i Jesoa
Olomasina - Md. Josefa
676 620 Manaitra sy mampangovitra
Md. Josefa - Fiainana mandrakizay
677 620 Mpiaronay be fahefana
Md. Josefa
678 620 Ny voninahitrao, ry Jôsefa - Zozefa
Olomasina - Md. Josefa
679 621 Mba miderà an'i Jôsefa (Zôsefa) raintsika
Md. Josefa
680 621 Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
Olomasina - Md. Josefa
681 622 Maminay tokoa, ry Jôsefa (Zozefa)
Md. Josefa
682 623 Hifaly, hiravo ny tany manontolo
683 623 Ry Anjelin'i Zanahary
Samihafa
684 624 Anjeliko, mpiambina ahy
685 625 Anjelinay, ento izahay
Samihafa
686 626 Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Olomasina
687 627 Md Vincent de Paul
Olomasina
688 627 E, sambatra sy tretrika
Fiainana mandrakizay
689 628 Ankalazainay ianao, ry rainay, Jacques Berthieu
Olomasina
690 629 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Samihafa - Olomasina
691 629 Any an-danitra ianao
Olomasina
692 630 Ry Md François d'Assise
Olomasina
693 631 Mba mihirà isika kristianina - Md Joany Batista
Olomasina
694 632 François Xavier
Olomasina
695 632 Midina, ry Anjely, hiaraka aminay (Md. Stanislas Kostka)
Olomasina
696 633 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Samihafa - Olomasina
697 633 Fahiny, nisy zazavavy (Mb. Jeanne d'Arc)
Olomasina
698 634 Omenay dera sy voninahitra - Victoire Rasoamanarivo
Olomasina
699 635 Ry zatovo katôlika, tohan-kaja
Fo Masin'i Jesoa - Tanora
700 636 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Masina Maria
701 636 Ry zatovo katôlika, misikìna
Tanora - Jesoa Kristy
702 637 Tsy mba renao va, ry tanora
Tanora - Jesoa Kristy
703 637 'Zahay no maraina tomaratra
Jesoa Kristy
704 638 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Jesoa Kristy
705 639 Tanora, mijoroa, misehoa ka mamirata
706 639 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Tanora - Jesoa Kristy
707 640 Ny toky izay nomeko anio
Samihafa
708 640 I Kristy no fiainanay
Jesoa Kristy
709 641 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Tanora - Jesoa Kristy
710 641 Ry tanora tia fivondronana
Tanora
711 642 Ry miaramilan'ny Tompo
Tanora - Samihafa
712 642 Iza moa re izato zandrin'i Kristy?
Tanora
713 643 Izao no dina ataoko
714 643 Ao an-tranonao e, ry Jesoa be fitia
715 644 Matokia ianao, ry Jesoa ô
716 644 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Tanora - Jesoa Kristy
717 645 Anao irery, ry Jesoa
718 645 Mpanjakavavin'ny Iraka
Masina Maria
719 646 Jesoa Tompo Zokinay
Komonio - Jesoa Kristy
720 646 Atolotray anao, ry Jesoa
Tanora
721 647 Andriamanitra ô, Tomponay
722 647 Indro re, ry Tompo, atolotray anao
Fanolorana
723 648 Andriamanitra Rainay
Antson'Andriamanitra - Tanora
724 648 Nandray anao, ry Tompo
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
725 648 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
726 649 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
727 650 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
728 650 Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Firaisam-pinoana
729 651 'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
Firaisam-pinoana
730 651 Ndreto izahay, ô ry Tompo
Firaisam-pinoana
731 652 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
732 652 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Samihafa
733 654 Arovy ny Tanindrazanay
Firenena
734 654 Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Firenena
735 654 Jesoa Mpamonjinay rehetra
736 654 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
737 655 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Andriamanitra Ray
738 655 Ry Tanindrazanay malala ô!
Samihafa - Firenena
739 656 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Masina Maria - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
740 656 Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Fisaorana
741 657 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
742 659 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
743 659 Avia, ry Mpamonjy
Fiaviana
744 660 Mesia sy Mpamonjy
Fidirana - Fiaviana
745 660 Midina re, ry Mpamonjy
Fifonana - Fiaviana
746 661 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
747 661 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
748 662 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
749 663 Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Fidirana - Fiaviana
750 663 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
751 664 Tsy tandapa sesehena
Noely
752 664 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
753 665 Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Noely
754 665 Ny anjely any an-tsaha
Noely
755 666 Teraka anio mba hanavotra antsika
Noely
756 666 Ry alina masina, tonga izao ny Mesia
Noely
757 667 Faingàna, rey olona
Noely
758 667 Fararanon-kafaliana
Noely
759 667 Faingàna re, ho any Jerosalema
Noely
760 668 Manatóna, ry kristianina
Noely
761 668 Ry vahoakan'i Israely nanantena
Noely
762 668 Mpamonjy no teraka ho antsika
Noely
763 669 Endrey 'ty tranon'omby
Noely - Jesoa Kristy
764 669 Efa nisava ny haizina
Noely
765 670 Mpamonjinay 'zay tonga Zazakely
Noely
766 670 Teraka anaty tranon'omby
Noely
767 671 Izay nirin'ny fo rehetra
Jesoa Kristy - Noely
768 671 Antsoin'ny Anjely isika
Noely
769 672 'Ndrey 'zany hira manakoako
Noely
770 672 Nahoana re manjelatra ny tany
Noely - Jesoa Kristy
771 673 Indro ianao tonga atý an-taninay
Noely - Jesoa Kristy
772 673 Manaitra anay, ry Jesoa
Noely
773 673 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
774 674 Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Noely
775 674 Avia, ry mpino, miravoravoa
Noely
776 675 Andeha isika ho any Betilehema Betlehema
Noely
777 675 'Ndreo mpivahiny harivariva
Noely
778 676 Alina soa, mamy tokoa
Noely
779 676 Alina masina, mifalia, mihobia
Noely
780 677 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
781 678 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
782 678 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
783 679 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
784 679 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
785 680 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
786 681 Jesoa, Maria, Zôzefa (Josefa), raiso ny foko
Olomasina
787 681 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Olomasina - Md. Josefa - Masina Maria
788 682 Kintana vao mamirapiratra
Noely
789 682 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
790 683 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Jesoa Kristy - Noely
791 683 Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
792 684 Kristianina, mihevera
Karemy
793 685 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Karemy - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
794 685 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
795 686 Ry vahoaka, mba valio
Karemy - Jesoa Kristy
796 687 Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Karemy
797 687 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Masina Maria - Karemy
798 689 Mitondra sampan'ôliva
Karemy
799 689 Tompo ô, reharehanay
Paka
800 690 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
801 691 Maty ny Tompontsika
Karemy
802 691 Masìna ianao, ry Hazo
Karemy
803 692 Inty 'lay hazofijaliana nihantonan'ny Mpamonjy an'izao tontolo izao
Paka
804 692 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
805 692 Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Fiainana mandrakizay
806 693 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
807 694 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
808 694 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
809 695 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
810 695 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
811 696 Nandresy ny Tompontsika
Paka
812 696 Olona afaka isika
Hiran-damesa
813 697 Derao ny anarana
Fihobiana - Paka
814 698 Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Andriamanitra Ray
815 699 Nitsangan-ko velona
Paka
816 699 Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Paka
817 699 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Paka - Masina Maria
818 701 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
819 701 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
820 702 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
821 702 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
822 703 Santatr'ireo 'zay nodimandry e ny Tompo
Fiainana mandrakizay
823 703 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
824 703 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
825 704 Andriamanitra velona Tomponay ô
826 704 Izany no Vaovao mahafaly
827 705 Akondro milofika i Kristy
Paka
828 705 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
829 706 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Samihafa
830 707 Derao i Jesoa fa nandresy
Jesoa Kristy
831 708 Fanahy Masina, midìna
Fanahy Masina
832 709 Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Fiekem-pinoana
833 709 Voninahitra, fiadanana
Fihobiana
834 710 Masina Ianao, ry Tompo
Masina
835 710 Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra
836 711 Zanak'ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
837 711 Masina, masina, masina, ny Tompo Andriamanitry ny tafika
Masina
838 711 'Zaho mino an'Andriamanitra 'zay nahary 'zao rehetra
Fiekem-pinoana
839 712 'Zaho mino an'Andriamanitra (2) Tompo nahary ny tany sy ny lanitra
Fiekem-pinoana
840 713 'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
Fiekem-pinoana
841 713 Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitra
842 714 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra
843 714 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fifonana
844 715 Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny hery rehetra
Masina
845 716 Manambara ny nahafatesanao 'zahay, Tompo ô
Hiran-damesa
846 716 Voninahitra ho an'Andriamanitra any an-danitra mandrakizay
Voninahitra
847 717 Mino aho, Tompo, mino tokoa
Fiekem-pinoana
848 718 Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra - Fihobiana
849 719 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any an-danitra any
Voninahitra
850 719 Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Voninahitra
851 720 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
852 720 Averina eto indray ny toky napetratsika
Fiekem-pinoana
853 721 Hohiraiko mandrakizay 'lay tanànako mandrakizay
Fiekem-pinoana
854 722 Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
855 722 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
856 723 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
857 723 Ny fahatanorako
Fidirana - Jesoa Kristy
858 723 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
859 724 'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
Andriamanitra Ray
860 724 Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Fidirana
861 725 Vory eto izahay
Fidirana
862 725 Hanatona ny ôtelinao
Fidirana
863 725 Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Trinité Masina - Fidirana
864 726 Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Fanolorana
865 726 Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Fanolorana
866 727 Jereo an-tanan'ny Pretranao
Fanolorana
867 727 Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Fanolorana
868 727 Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Fanolorana
869 728 Ny mofo atolotry ny pretra
Fanolorana
870 728 Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Fanolorana
871 729 Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Fanolorana
872 729 Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
873 730 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
874 730 Midìna, ry anjely masina
Fanolorana
875 731 Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Fanolorana
876 731 Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Fanolorana
877 732 Raiso, hamasino ny soronay, ry Tompo
Fanolorana
878 732 Atolotro anao, Andriamanitra ô
Fanolorana
879 732 Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Fanolorana
880 733 Zanakao 'zahay, ka raiso 'ty fanatitray
Fanolorana
881 733 Na tsy mendrika aza re izay atolotray anao
Fanolorana
882 734 Ilay patena volamena
Fanolorana
883 734 Ny tolotray, Andriamanitra ô
Fanolorana
884 734 Indreto 'zahay, ry Ray Tsitoha
Fanolorana
885 735 Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
886 735 Mba ekeo, ry Ray, 'ty Hôstia madio
Fanolorana
887 736 Mofo madio tsy misy lalivay
Fanolorana
888 736 Ray be fitia ô, atolotray anao
Fanolorana
889 737 Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
890 737 Ny mpanomponao sy ireto vahoaka
Fanolorana
891 737 Dia mbola ao amin'ny Tompo
Fanolorana
892 738 Inty ny ora sarobidy
Komonio
893 738 Ry Rainay an-danitra ao, misaotra anao ny zanakao
Fanolorana
894 739 Raha te ho sambatra ianao
Komonio
895 739 I Iaveh no mpiandry ahy
Hiran-damesa
896 740 Avia, ry Jesoa, avia
Komonio
897 741 Tompo ô tsy mendrika aho
Komonio
898 741 Avy i Jesoa mora fo
Komonio
899 741 Manatòna ny hôstia
Komonio
900 742 Faingàna re, ry ora sarobidy
Komonio
901 742 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Komonio
902 743 Mino mafy aho
Komonio
903 743 Miaraka amin'ny anjely maro
Komonio
904 744 Ny foko, ry Andriamanitra
Komonio
905 744 Jesoa Kristy Tompo ô, eo ambonin'ny otely
Komonio
906 745 Indray hariva izay
Komonio
907 745 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Komonio
908 746 Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Komonio
909 746 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Komonio - Jesoa Kristy - Hiran-damesa
910 747 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Komonio
911 747 Mino anao 'zahay, ry Jesoa Hôstia
Komonio
912 748 Ny endrikao, ry Jesoa
Komonio
913 748 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Komonio
914 749 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Komonio - Fifonana
915 750 Dony ny hira fanajana
Komonio
916 750 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Komonio
917 751 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Komonio - Antson'Andriamanitra
918 752 Faly ny fonay anio
Komonio
919 752 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Komonio - Jesoa Kristy
920 753 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Komonio - Jesoa Kristy
921 753 Ny foko mitsaoka anao
Jesoa Kristy - Komonio
922 754 Ny foko manome hasina Anao
Komonio
923 754 Efa amiko i Jesoako
Komonio
924 755 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Komonio
925 755 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Komonio
926 756 Finaritra ny fo matoky anao
Komonio
927 756 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Komonio - Jesoa Kristy
928 756 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Komonio - Jesoa Kristy
929 761 Credo in unum Deum
Fiekem-pinoana
930 769 Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Andriamanitra Ray
931 769 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
932 769 Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia
933 769 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Antson'Andriamanitra - Komonio
934 770 Andao mba hiaraka aminay
Jesoa Kristy
935 770 Hatambatry ny Fanahy Masina
Ranombavaka - Fihobiana - Fiadanana
936 770 Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Firenena
937 771 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
938 771 Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina
939 772 Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Fanolorana
940 772 Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Hiran-damesa - Fanolorana
941 773 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Komonio - Jesoa Kristy
942 773 Moa ve tia ahy ianao?
Antson'Andriamanitra
943 774 Mofo velona e, avy any an-danitra
Andriamanitra Ray
944 775 Ry Kristy ô, misaotra anao, midera anao izahay
Fisaorana
945 776 Tiavinao aho, ry Ray ô
946 776 Anareo ny zavatra rehetra
947 777 Andriamanitra Andriananahary e, lolohavina ambony
948 778 Antsan'ny zava-boaary - Andriamanitra Avo indrindra ô, sady Tompo no Mpiantra
949 779 Andriamanitra Babanay e
Olomasina
950 780 Andriamanitra e fiadanana
951 780 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fanolorana - Antson'Andriamanitra
952 781 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Andriamanitra Ray
953 782 Antsa Rasoamanarivo
Olomasina
954 784 Fa ianao no Ray
Andriamanitra Ray
955 784 Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô
Hiran-damesa
956 785 Fitiavana mandrakizay
957 785 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Antson'Andriamanitra
958 786 Ho enin-kasina ianareo e, ho enin-kavelomana
Hiran-damesa
959 787 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
960 788 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Samihafa
961 788 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
962 790 I Piera vatolampy
Olomasina
963 791 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
964 792 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Jesoa Kristy - Komonio
965 792 Izaho no Mpiandry ondry tsara
966 793 Raha sendra havizanana
Samihafa - Komonio - Jesoa Kristy
967 794 Iza moa ianao, ry Tompo?
Jesoa Kristy - Olomasina
968 794 Kintana e
Noely
969 795 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
970 796 Mahita ny miafina ny Ray
971 796 Kintana telo mirefy
972 797 Mifalia, ry feno hasoavana
Masina Maria
973 798 Mifankatiava ianareo e, toy ny itiavako
Fiadanana
974 798 Misokafa re, ry lanitra eo ambony
Olomasina
975 799 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Salamo - Andriamanitra Ray
976 800 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
977 800 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Paka - Jesoa Kristy
978 801 Eny e, sambatra e - Ny mahantra am-panahy
979 802 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Samihafa
980 803 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
981 803 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
982 804 Raha sendra havizanana
Samihafa - Komonio - Jesoa Kristy
983 805 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
984 806 Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Hiran-damesa - Fanolorana
985 807 'Reo fanahy voatana any ho any
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
986 808 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
987 809 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Masina Maria
988 809 Ry Fanahy Masina, avia midìna
Fanahy Masina
989 810 Ry Masindahy Zôzefa (Josefa)
Olomasina
990 810 Ry olon-kanao fanekena
Samihafa
991 811 Saotra, dera no omena
Fisaorana
992 812 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
993 812 Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
994 813 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Antson'Andriamanitra
995 814 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Jesoa Kristy - Fifonana
996 815 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
997 817 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
998 818 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
999 818 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fifonana
1000 819 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Jesoa Kristy
1001 819 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
1002 820 Efitra ny fiainana
1003 821 'Zaho no tena foto-boaloboka
1004 822 Ankalazainay e, derainay
1005 823 Andao re Ry L.K.M.
1006 825 Ray ô, intý ny fiainako
Andriamanitra Ray
1007 826 Na EKA, VK na IRAKA
Tanora
1008 828 Tanora mandray andraikitra
Samihafa - Tanora
1009 829 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Samihafa

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3672 s.] - Hanohana anay