Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
18 40 Ndeha hanatona ny Tompo
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
24 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Oloño afaka zaho
32 49 Azovy ka e harahinay
33 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
34 50 Navotaña mba ho veloño
35 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
36 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
42 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
45 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
56 71 Izay tsy manohitra momba antsika
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Izay efa reñinay
62 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
63 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
64 75 Mandrosoa
65 76 Manaova hobin-kafaliana
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Anao ry Tompo ny lanitra
69 77 Isan'andro isan'ora
70 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
71 78 Izaho no lalana
72 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
73 78 Novonjenao izahay
74 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
75 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Ô irak’Andriamanitra
79 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
88 87 Mamiko ny Tompo
89 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
90 87 Mba raiso re aho ry Tompo doublon
91 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po doublon
92 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
93 89 Fiainana mandrakizay
94 89 VôRY AKETO
95 90 Mahay raha
96 91 Mimpolia
97 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
98 92 Eny Tompo ô
99 92 Mendrika hoderaina Ianao
100 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray doublon
101 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
102 93 Be voninahitra
103 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
104 94 Vory eto an-tranonao
105 94 Mihirà fihiram-baovao doublon
106 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
107 95 Tompo ô midera Anao aho
108 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
109 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra doublon
Fitokisana
110 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
111 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
112 98 Andriamanitra ô ! sitrako ny mankalaza doublon
Fisaorana
113 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
114 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
115 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
116 100 Hiravoravo amin’ny asanao doublon
Fisaorana
117 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
118 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
119 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA doublon
Fisaorana
120 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
121 101 Be ankitiny
Fisaorana
122 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
123 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
124 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
125 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
126 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
127 105 Ravoravo
Fisaorana
128 106 Ravoravo
Fisaorana
129 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
130 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
131 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
132 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
133 110 Be ankitiny
Fisaorana
134 111 Ana Zañahary Iadanay doublon
Fisaorana
135 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
136 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
137 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
138 113 Tsy miangatra
Fisaorana
139 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
140 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
141 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
142 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
143 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
144 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
145 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
146 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
147 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
148 120 Tompo ô, inty aho
Antson'Andriamanitra
149 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
150 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
151 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
152 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
153 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
154 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
155 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
156 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO doublon
Antson'Andriamanitra
157 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
158 125 Mpanompoko ianao
159 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
160 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
161 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
162 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
163 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
164 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
165 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
166 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
167 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
168 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
169 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
170 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
171 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
172 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
173 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
174 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
175 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
176 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
177 137 Nantsoinao aho doublon
Antson'Andriamanitra
178 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
179 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
180 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
181 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
182 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
183 141 Fitiavana
Fitiavana
184 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
185 141 Fitiavana
Fitiavana
186 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
187 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
188 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
189 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
190 145 Fitsapana
Fitsapana
191 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
192 146 Tahionao
Fitsapana
193 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
194 147 Talaho
Fitsapana
195 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
196 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
197 150 Olo araiky atsika
198 151 Mila fivoarana
199 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
200 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
201 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
202 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
203 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
204 156 Maria ô
Masina Maria
205 156 Masina Maria Reninay ô
Masina Maria
206 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
207 157 ARAHABA RY MARIA doublon
Masina Maria
208 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
209 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
210 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
211 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
212 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
213 160 Reny antra
Masina Maria
214 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
215 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
216 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
217 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
218 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
219 163 Eo akaikinao
Masina Maria
220 164 Indro ny raozy
Masina Maria
221 164 Ry Maria o !
Masina Maria
222 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
223 167 Md Joseph
Md. Josefa
224 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
225 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
226 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
227 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
228 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY doublon
Olomasina
229 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
230 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
231 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
232 174 Ancelle
Olomasina
233 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
234 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
235 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
236 177 ISAORANAY NY ANARANAO RY RAY doublon
237 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
238 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
239 178 Vato fehizoro
Tanora
240 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
241 180 Litania
Olomasina
242 181 Litania
Olomasina
243 185 Mitady ny tsara zaho
244 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
245 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
246 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
247 188 Amia jôro
248 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
249 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
250 190 Oa dadilahy e
251 190 Amia jôro zaho ô ia !
252 191 OA BABA OA NINDRY doublon
253 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
254 194 Gloria
Noely
255 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
256 195 Noely
Noely
257 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
258 196 Noely nintsika jiaby
Noely
259 196 Tonga ny Mesia
Noely
260 197 Ry alina Masina
Noely
261 197 Noelinay
Noely
262 198 Lay kintana mazava
Noely
263 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
264 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO doublon
Paka
265 201 Falifaly izahay ravoravo
266 203 Exultet
Paka
267 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
268 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
269 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
270 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
271 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
272 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
273 207 Indro ny Tompo
Paka
274 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
275 207 Fa Andriamanitra nanangana Azy doublon
Paka
276 209 Iny lalana iny
Paka
277 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
278 209 Dia nitsangan-ko velona doublon
Paka
279 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
280 210 Tao anaty haizina
Paka
281 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
282 211 K'aza dia mafy fo doublon
Paka
283 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
284 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
285 214 Malilo
Fifonana
286 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
287 215 Teo imasonao
Fifonana
288 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
289 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
290 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
291 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
292 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
293 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
294 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
295 219 Diso
Fifonana
296 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
297 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
298 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
299 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
300 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
301 221 Izahay izay nantsoinao doublon
Fifonana
302 222 Kyrie doublon
Fifonana
303 222 Meloko
Fifonana
304 223 Kyrie
Fifonana
305 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
306 224 Nanda ny irakao
Fifonana
307 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
308 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
309 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
310 226 Diso ‘zaho
Fifonana
311 226 Diso zahay
Fifonana
312 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
313 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
314 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
315 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
316 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
317 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
318 230 Mifona aho
Fifonana
319 231 Tsapako tokoa
Fifonana
320 231 Tonga teto
Fifonana
321 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
322 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
323 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
324 233 MAHATSIARO DISO doublon
Fifonana
325 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Fifonana
326 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
327 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
328 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
329 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Fifonana
330 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
331 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
332 237 Koezy Zañahary doublon
Voninahitra
333 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
334 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
335 239 Voninahitra
Voninahitra
336 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
337 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
338 241 Voninahitra
Voninahitra
339 242 Voninahitra
Voninahitra
340 242 Voninahitra
Voninahitra
341 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
342 245 VONINAHITRA
Voninahitra
343 246 Voninahitra
Voninahitra
344 246 Voninahitra
Voninahitra
345 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
346 247 Voninahitra
Voninahitra
347 248 Voninahitra
Voninahitra
348 248 Voninahitra
Voninahitra
349 249 Voninahitra
Voninahitra
350 250 Voninahitra
Voninahitra
351 250 Voninahitra
Voninahitra
352 250 Voninahitra
Voninahitra
353 251 Voninahitra
Voninahitra
354 252 Voninahitra
Voninahitra
355 252 Voninahitra anie
Voninahitra
356 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
357 253 Voninahitsy
Voninahitra
358 254 VONINAHITRA
Voninahitra
359 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
360 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
361 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
362 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
363 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
364 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
365 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
366 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
367 259 ALELOIA ! TENY MAHERY SY TENY MASINY doublon
Tenin'Andriamanitra
368 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
369 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
370 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
371 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
372 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
373 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
374 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
375 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
376 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
377 267 Aleloia mahery ny Tenin-Jañahary doublon
Tenin'Andriamanitra
378 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
379 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
380 268 Aleloia ! Masiñy tenin-Jañahary e ià ! doublon
Tenin'Andriamanitra
381 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
382 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
383 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
384 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
385 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
386 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
387 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
388 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
389 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
390 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
391 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
392 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
393 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
394 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
395 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
396 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
397 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
398 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
399 281 Zaho mino
Fiekem-pinoana
400 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
401 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
402 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
403 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
404 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
405 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
406 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
407 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
408 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
409 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
410 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
411 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
412 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
413 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
414 293 Mila rady
Ranombavaka
415 293 Zañahary e !
Ranombavaka
416 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
417 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
418 293 Ray ô mitalaho
Ranombavaka
419 294 Mila rady
Ranombavaka
420 294 Raiko ô !
Ranombavaka
421 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
422 294 Amia zahay ny tsara doublon
Ranombavaka
423 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
424 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
425 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
426 295 Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
427 295 Ranombavaka
Ranombavaka
428 295 Ranombavaka
Ranombavaka
429 296 Ranombavaka
Ranombavaka
430 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
431 296 Ranombavaka
Ranombavaka
432 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
433 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
434 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
435 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
436 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
437 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
438 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
439 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
440 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
441 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
442 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
443 302 Atolotra e
Fanolorana
444 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
445 304 Indro ny fanatitray doublon
Fanolorana
446 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
447 304 Atolotro Anao
Fanolorana
448 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
449 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
450 306 Zañahary e !
Fanolorana
451 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
452 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
453 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
454 308 Atolotray Anao
Fanolorana
455 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
456 309 Avy mañatriky
Fanolorana
457 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
458 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
459 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
460 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
461 311 Ankalazainay
Fanolorana
462 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
463 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
464 313 Inty re !
Fanolorana
465 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
466 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
467 315 INDRO RE NY TENANAY doublon
Fanolorana
468 316 Masina
Masina
469 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
470 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
471 317 Masiñy Ana Zañahary doublon
Masina
472 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
473 318 Saint
Masina
474 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
475 318 Masina
Masina
476 318 Masina
Masina
477 319 Masiña
Masina
478 319 Masina
Masina
479 320 Masina
Masina
480 320 Masiñy Zañahary
Masina
481 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
482 321 MASIÑY TENA MASIÑY doublon
Masina
483 322 Iray vatsy
Fihobiana
484 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
485 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
486 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
487 323 I Jesoa Tompo
488 323 Fihobiana
Fihobiana
489 323 Manambara
Fihobiana
490 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
491 325 Amin’ny alalany
492 325 Rainay
493 325 Rainay : Manaraka ny Didy
494 326 Rainay any an-danitra
495 326 Noraisinay ô ry Ray ô
496 326 Rainay
497 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
498 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
499 329 Didy Vaovao
Fiadanana
500 329 Fiadanana
Fiadanana
501 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
502 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
503 331 Fiadanana
Fiadanana
504 331 Fiadanana
Fiadanana
505 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
506 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
507 332 Fiadanana
Fiadanana
508 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
509 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
510 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
511 334 Mifankatiava
Fiadanana
512 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
513 335 Mifankatiava
Fiadanana
514 335 Ampanjakao
Fiadanana
515 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
516 336 Mifanohintohina
Fiadanana
517 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
518 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO doublon
Fiadanana
519 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
520 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
521 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
522 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
523 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
524 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
525 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
526 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
527 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
528 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
529 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
530 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
531 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
532 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
533 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
534 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
535 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
536 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
537 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
538 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
539 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
540 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
541 347 Lazaiko marina
Komonio
542 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
543 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
544 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
545 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
546 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
547 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
548 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
549 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3108 s.] - Hanohana anay