Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
2 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
16 39 Misaora ny Tompo
17 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
18 40 Ndeha hanatona ny Tompo
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
24 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
28 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Navotaña mba ho veloño
34 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
35 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
36 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho Andriamanitra
39 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
42 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
45 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
50 65 Fiangonana ô
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
60 73 Eto an-tany
61 74 Izay efa reñinay
62 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
63 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
64 75 Mandrosoa
65 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Manaova hobin-kafaliana
68 77 Anao ry Tompo ny lanitra
69 77 Isan'andro isan'ora
70 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
71 78 Izaho no lalana
72 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
73 78 Novonjenao izahay
74 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
75 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Ô irak’Andriamanitra
79 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Haravoana mameno fanahy
84 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
88 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
89 87 Mamiko ny Tompo
90 87 Mba raiso re aho ry Tompo doublon
91 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po doublon
92 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
93 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
94 89 Fiainana mandrakizay
95 90 Mahay raha
96 91 Mimpolia
97 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
98 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray doublon
99 92 Eny Tompo ô
100 92 Mendrika hoderaina Ianao
101 93 Be voninahitra
102 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
103 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
104 94 Mihirà fihiram-baovao doublon
105 94 Vory eto an-tranonao
106 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
107 95 Tompo ô midera Anao aho
108 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra doublon
Fitokisana
109 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
110 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
111 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
112 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
113 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
114 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
115 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA doublon
Fisaorana
116 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
117 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
118 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
119 101 Be ankitiny
Fisaorana
120 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
121 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
122 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
123 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
124 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
125 105 Ravoravo
Fisaorana
126 106 Ravoravo
Fisaorana
127 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
128 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
129 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
130 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
131 110 Be ankitiny
Fisaorana
132 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
133 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
134 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
135 113 Tsy miangatra
Fisaorana
136 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
137 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
138 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
139 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
140 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
141 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
142 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
143 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
144 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
145 120 Tompo ô, nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
146 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
147 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
148 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
149 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
150 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
151 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
152 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
153 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO doublon
Antson'Andriamanitra
154 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
155 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
156 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
157 125 Mpanompoko ianao
158 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
159 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
160 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
161 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
162 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
163 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
164 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
165 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
166 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
167 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
168 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
169 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
170 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
171 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
172 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
173 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
174 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
175 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
176 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
177 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
178 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
179 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
180 141 Fitiavana
Fitiavana
181 141 Fitiavana
Fitiavana
182 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
183 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
184 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
185 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
186 145 Fitsapana
Fitsapana
187 146 Tahionao
Fitsapana
188 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
189 147 Talaho
Fitsapana
190 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
191 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
192 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
193 150 Olo araiky atsika
194 151 Mila fivoarana
195 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
196 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
197 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
198 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
199 156 Maria ô
Masina Maria
200 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
201 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
202 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
203 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
204 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
205 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
206 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
207 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
208 160 Reny antra
Masina Maria
209 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
210 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
211 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
212 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
213 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
214 163 Eo akaikinao
Masina Maria
215 164 Indro ny raozy
Masina Maria
216 164 Ry Maria o !
Masina Maria
217 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
218 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
219 167 Md Joseph
Md. Josefa
220 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
221 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
222 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
223 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
224 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY doublon
Olomasina
225 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
226 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
227 174 Ancelle
Olomasina
228 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
229 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
230 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
231 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
232 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
233 178 Vato fehizoro
Tanora
234 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
235 180 Litania
Olomasina
236 181 Litania
Olomasina
237 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
238 185 Mitady ny tsara zaho
239 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
240 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
241 188 Amia jôro
242 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
243 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
244 190 Oa dadilahy e
245 190 Amia jôro zaho ô ia !
246 191 OA BABA OA NINDRY doublon
247 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
248 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
249 194 Gloria
Noely
250 195 Noely
Noely
251 196 Tonga ny Mesia
Noely
252 196 Noely nintsika jiaby
Noely
253 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
254 197 Noelinay
Noely
255 197 Ry alina Masina
Noely
256 198 Lay kintana mazava
Noely
257 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
258 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO doublon
Paka
259 201 Falifaly izahay ravoravo
260 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
261 203 Exultet
Paka
262 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
263 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
264 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
265 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
266 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
267 207 Indro ny Tompo
Paka
268 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
269 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
270 209 Iny lalana iny
Paka
271 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
272 210 Tao anaty haizina
Paka
273 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
274 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
275 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
276 214 Malilo
Fifonana
277 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
278 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
279 215 Teo imasonao
Fifonana
280 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
281 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
282 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
283 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
284 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
285 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
286 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
287 219 Diso
Fifonana
288 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
289 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
290 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
291 221 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Fifonana
292 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
293 222 Meloko
Fifonana
294 223 Kyrie
Fifonana
295 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
296 224 Nanda ny irakao
Fifonana
297 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
298 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
299 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
300 226 Diso zahay
Fifonana
301 226 Diso ‘zaho
Fifonana
302 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
303 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
304 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
305 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
306 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
307 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
308 230 Mifona aho
Fifonana
309 231 Tsapako tokoa
Fifonana
310 231 Tonga teto
Fifonana
311 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
312 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
313 233 MAHATSIARO DISO doublon
Fifonana
314 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
315 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Fifonana
316 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
317 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
318 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Fifonana
319 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
320 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
321 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
322 237 Koezy Zañahary doublon
Voninahitra
323 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
324 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
325 239 Voninahitra
Voninahitra
326 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
327 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
328 241 Voninahitra
Voninahitra
329 242 Voninahitra
Voninahitra
330 242 Voninahitra
Voninahitra
331 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
332 245 VONINAHITRA
Voninahitra
333 246 Voninahitra
Voninahitra
334 246 Voninahitra
Voninahitra
335 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
336 247 Voninahitra
Voninahitra
337 248 Voninahitra
Voninahitra
338 248 Voninahitra
Voninahitra
339 249 Voninahitra
Voninahitra
340 250 Voninahitra
Voninahitra
341 250 Voninahitra
Voninahitra
342 250 Voninahitra
Voninahitra
343 251 Voninahitra
Voninahitra
344 252 Voninahitra anie
Voninahitra
345 252 Voninahitra
Voninahitra
346 253 Voninahitsy
Voninahitra
347 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
348 254 VONINAHITRA
Voninahitra
349 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
350 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
351 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
352 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
353 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
354 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
355 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
356 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
357 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
358 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
359 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
360 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
361 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
362 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
363 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
364 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
365 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
366 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
367 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
368 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
369 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
370 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
371 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
372 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
373 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
374 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
375 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
376 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
377 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
378 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
379 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
380 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
381 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
382 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
383 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
384 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
385 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
386 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
387 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
388 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
389 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
390 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
391 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
392 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
393 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
394 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
395 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
396 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
397 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
398 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
399 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
400 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
401 293 Mila rady
Ranombavaka
402 293 Zañahary e !
Ranombavaka
403 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
404 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
405 293 Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
406 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
407 294 Raiko ô !
Ranombavaka
408 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
409 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
410 294 Mila rady
Ranombavaka
411 295 Ranombavaka
Ranombavaka
412 295 Ranombavaka
Ranombavaka
413 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
414 295 Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ranombavaka
415 296 Ranombavaka
Ranombavaka
416 296 Ranombavaka
Ranombavaka
417 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
418 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
419 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
420 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
421 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
422 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
423 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
424 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
425 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
426 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
427 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
428 302 Atolotra e
Fanolorana
429 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
430 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
431 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
432 304 Indro ny fanatitray doublon
Fanolorana
433 304 Atolotro Anao
Fanolorana
434 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
435 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
436 306 Zañahary e !
Fanolorana
437 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
438 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
439 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
440 308 Atolotray Anao
Fanolorana
441 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
442 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
443 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
444 309 Avy mañatriky
Fanolorana
445 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
446 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
447 311 Ankalazainay
Fanolorana
448 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
449 313 Inty re !
Fanolorana
450 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
451 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
452 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
453 315 INDRO RE NY TENANAY doublon
Fanolorana
454 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
455 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
456 316 Masina
Masina
457 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
458 317 Masiñy Ana Zañahary doublon
Masina
459 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
460 318 Saint
Masina
461 318 Masina
Masina
462 318 Masina
Masina
463 319 Masina
Masina
464 319 Masiña
Masina
465 320 Masina
Masina
466 320 Masiñy Zañahary
Masina
467 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
468 321 MASIÑY TENA MASIÑY doublon
Masina
469 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
470 322 Iray vatsy
Fihobiana
471 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
472 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
473 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
474 323 Manambara
Fihobiana
475 323 Fihobiana
Fihobiana
476 323 I Jesoa Tompo
477 325 Rainay : Manaraka ny Didy
478 325 Rainay
479 325 Amin’ny alalany
480 326 Rainay any an-danitra
481 326 Noraisinay ô ry Ray ô
482 326 Rainay
483 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
484 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
485 329 Didy Vaovao
Fiadanana
486 329 Fiadanana
Fiadanana
487 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
488 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
489 331 Fiadanana
Fiadanana
490 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
491 331 Fiadanana
Fiadanana
492 332 Fiadanana
Fiadanana
493 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
494 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
495 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
496 334 Mifankatiava
Fiadanana
497 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
498 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
499 335 Ampanjakao
Fiadanana
500 335 Mifankatiava
Fiadanana
501 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
502 336 Mifanohintohina
Fiadanana
503 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
504 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO doublon
Fiadanana
505 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
506 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
507 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
508 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
509 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
510 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
511 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
512 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
513 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
514 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
515 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
516 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
517 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
518 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
519 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
520 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
521 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
522 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
523 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
524 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
525 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
526 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
527 347 Lazaiko marina
Komonio
528 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
529 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
530 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
531 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
532 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
533 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
534 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
535 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.4447 s.] - Hanohana anay