Fihirana Hasina

Fihirana Hasina vaovao 2014 - Editions Ambozontany Analamahitsy - Antananarivo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 4 Ianao ilay nirahina
Fifonana
2 4 Voninahitra (tononina)
Voninahitra - Trinité Masina - Samihafa - Andriamanitra Ray
3 6 Fiekem-pinoana, 'Zaho mino (tononina)
Fiekem-pinoana
4 16 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
5 16 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
6 17 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
7 18 Aza manadino ahy
Fiainana mandrakizay - Firaisam-pinoana
8 18 E, mpandova an'Andriamanitra isika
9 19 Fa tany am-boalohany
10 19 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
11 20 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
12 20 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Salamo - Antson'Andriamanitra
13 21 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
14 21 Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Hiran-damesa
15 22 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Salamo
16 22 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
17 23 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
18 23 Rainay ao an-danitra ao
19 25 Sambatra aho satria navotanao
Andriamanitra Ray
20 25 Ry tany, mihainoa
Andriamanitra Ray
21 26 Agny ianao Zagnahary
Andriamanitra Ray
22 26 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
23 28 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
24 28 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
25 29 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Samihafa
26 29 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
27 30 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
28 30 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
29 31 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
30 32 Ianao no hazavana
Jesoa Kristy - Batemy
31 32 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
32 33 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
33 33 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
34 34 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
35 34 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
36 35 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
37 35 Mitsangàna ka banjino
Karemy
38 36 Nandray ny fanjakany (2)
Jesoa Kristy
39 37 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
40 37 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
41 38 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
42 38 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
43 39 Ry Fo masin'i Jesoa
Jesoa Kristy
44 40 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
45 40 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
46 41 Sambatra e, ny navotanao
Jesoa Kristy
47 41 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
48 42 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
49 43 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
50 44 Endrey 'ty tranon'omby
Noely - Jesoa Kristy
51 44 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
52 46 Andriamanitra Fanahy, midìna ao anatinay
Fanahy Masina
53 47 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
54 47 Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Fanahy Masina
55 48 Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Fanahy Masina
56 49 Fanahy Masina, midìna
Fanahy Masina
57 49 Hofafazako rano ianareo dia hadio ny fahotanareo
Fanahy Masina
58 50 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
59 50 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
60 51 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
61 52 Ray ô, amin'ny anaran'i Jesoa, iraho ny Fanahinao
Fanahy Masina
62 52 Ry Fanahy Masina, avia midìna
Fanahy Masina
63 53 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
64 55 Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Fidirana - Fiaviana
65 55 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
66 56 Mesia sy Mpamonjy
Fidirana - Fiaviana
67 56 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
68 57 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
69 57 Mionòna, mionòna
Fiaviana
70 58 Ny Tenin'ny Tompo
Hiran-damesa - Tenin'Andriamanitra
71 58 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
72 59 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
73 59 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
74 60 Avia, ry mpino, miravoravoa
Noely
75 61 Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Noely
76 62 Ny anjely any an-tsaha
Noely
77 62 Faingàna, rey olona
Noely
78 62 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
79 63 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
80 64 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
81 64 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
82 65 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
83 65 Teraka anio mba hanavotra antsika
Noely
84 66 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Karemy - Fifonana
85 66 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
86 67 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
87 68 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
88 68 Masìna ianao, ry Hazo
Karemy
89 69 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fifonana
90 69 Tompo ô, jereo 'zahay
Fifonana - Karemy
91 70 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
92 71 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
93 71 Tonga eto izahay
Karemy - Fifonana
94 72 Mazàna, raha tonga ny onja mahery
95 73 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
96 74 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
97 75 Nandresy ny Tompontsika
Paka
98 76 Kristy velona, fahazavana
Paka
99 76 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
100 76 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
101 77 Nitsangan-ko velona
Paka
102 78 Fiainam-baovao, (ianao ilay olombelona marefo)
103 80 Aterinay anatrehanao, Reny
Masina Maria
104 80 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
105 81 I Maria no kintana mitarika anay
Masina Maria
106 81 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
107 81 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Masina Maria
108 82 Mba fotsy manjopiaka
Masina Maria
109 82 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Masina Maria
110 83 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Masina Maria
111 83 Ny tranonao masina
Masina Maria
112 84 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Masina Maria
113 85 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
114 86 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Paka - Masina Maria
115 86 Taloha ela izay tany Galilea
Masina Maria
116 87 'Zaho ('zahay) miarahaba
Masina Maria
117 87 Zanakao 'zahay, ka raiso 'ty fanatitray
Fanolorana
118 88 Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
Olomasina - Md. Josefa
119 88 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Olomasina - Md. Josefa - Masina Maria
120 89 Zozefa - Jôsefa mpitaiza an'i Jesoa
Olomasina - Md. Josefa
121 90 Litanian'ny Olomasina
Olomasina
122 91 Zanak'ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
123 92 Afaka aho
Hiran-damesa
124 92 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
125 93 Ahiratray ny masonay
Hiran-damesa
126 93 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Salamo
127 94 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
128 95 Mahatsiaro sambatra aho
129 95 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Samihafa
130 96 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
131 97 Mba sambatra e izay mitia manompo
132 97 Masoandro iva dia iva
Vavaka hariva
133 98 Ny virjiny folo - Mitsangàna ajoroy ny faneva
134 98 Mijanòna re, ry Tompo ô
Vavaka hariva
135 99 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
136 100 O, fantatrao
137 100 Olona afaka isika
Hiran-damesa
138 101 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
139 102 Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay
140 102 Raha tonga ny andro farany
Fiainana mandrakizay
141 103 Ry mpiaro masina mahery
Olomasina
142 104 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Samihafa
143 105 Tompo ô, tsy mihafy aho
144 105 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Fifonana
145 106 Tsy ny mofo ihany e no iveloman'ny olona
146 106 Vatolampy tsy mikoro
147 107 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
148 108 Zavavy ô!
149 108 Zanahary Tomponay
Ranombavaka
150 108 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
151 109 Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Fanahy Masina - Batemy
152 109 Izaho efa kristianina
Batemy
153 110 Maty ny Tompontsika
Karemy
154 110 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
155 111 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fanolorana - Antson'Andriamanitra
156 111 Be ny vokatra, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
157 112 Fantatrao, ry Reny tsara
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
158 112 Fitiavana mandrakizay
159 113 Ialao ny taninao
Antson'Andriamanitra
160 114 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
161 114 Velombelomy
Antson'Andriamanitra
162 114 Mandehana ianao lavidavitra
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
163 115 Moa ve tia ahy ianao?
Antson'Andriamanitra
164 116 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Fifonana - Antson'Andriamanitra
165 117 N'inon'inona hitranga
Antson'Andriamanitra
166 117 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
167 118 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
168 119 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
169 119 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Antson'Andriamanitra
170 120 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Antson'Andriamanitra
171 121 Tompo ô, omeo pretra
Antson'Andriamanitra
172 121 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
173 122 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Antson'Andriamanitra
174 122 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Komonio - Antson'Andriamanitra
175 124 He, ny andon'ny maraina
Firaisam-pinoana
176 125 Fitiavana rano velona
Firaisam-pinoana - Fiadanana
177 125 Lavitra akaiky
Hiran-damesa - Firaisam-pinoana
178 126 Manomboka ety an-tany ny paradisa
Fiadanana
179 127 Mino Tompo iray
Firaisam-pinoana
180 127 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
181 128 Niseho an-karihary
182 128 'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
Firaisam-pinoana
183 129 Ny hiran'ny lanitra
Firaisam-pinoana
184 129 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Samihafa
185 130 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
186 132 Vonjeo ny taninay
Firenena
187 132 Aza mba manadino
Firenena
188 133 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
189 134 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
190 135 Ry Tanindrazanay malala ô!
Samihafa - Firenena
191 135 Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Firenena
192 136 Any an-danitra any no fonenako
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
193 136 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
194 137 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
195 138 Maria ô, henoy ny feo
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
196 139 Mihelina avokoa
Hiran-damesa - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
197 139 Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Fiainana mandrakizay
198 140 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
199 140 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fahafatesana
200 142 Vory eto izahay
Fidirana
201 142 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
202 143 Andeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho ê !
Fidirana
203 143 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
204 143 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
205 144 Olombelona aho Tompo
Fifonana
206 145 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
207 145 Mamela heloka isan'andro
Fifonana
208 146 Mifona aho re, mivalo koa
Fifonana
209 146 Mifona aho, Tompo ô
Fifonana
210 147 Ny fanenenana
Fifonana
211 147 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
212 148 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fifonana
213 148 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
214 149 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fifonana
215 149 Zanahary Tompo marina
Fifonana
216 150 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra
217 151 Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra - Fihobiana
218 152 Voninahitra, fiadanana
Fihobiana
219 152 Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitra
220 153 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Tenin'Andriamanitra - Salamo
221 153 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
222 154 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
223 155 Aleloia (Taizé)
224 155 Aleloia, aleloia, aleloia ô
225 155 Aleloia, Amen, derao ny Tompo
226 156 Aleloia, derao ny Tompo fa nandresy
Aleloia - Paka
227 156 Aleloia, ny Tompo izao
Paka
228 156 Aleloia, hobio re ny Teny
Aleloia
229 156 Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia
230 157 Aleloia, tongava
Aleloia
231 157 Dera anie ho anao
Fihobiana - Karemy
232 157 Aleloia, hôzana
Aleloia
233 157 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
234 158 Averina eto indray ny toky napetratsika
Fiekem-pinoana
235 159 Mino aho Andriamanitra ô, mino mafy aho 'zay voalazanao
Fiekem-pinoana
236 160 Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
237 160 Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Fiekem-pinoana
238 161 'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
Fiekem-pinoana
239 162 Aina sy vonjy
Ranombavaka
240 162 Alofy izahay
Ranombavaka
241 162 Ambarao anay
Ranombavaka
242 162 Ampahafantaro anay e
Ranombavaka
243 162 Ampakarina any aminao
Ranombavaka
244 162 Ampidino ao aminay
Ranombavaka
245 162 Ampio 'zahay
Ranombavaka
246 162 Anao ny fanjakana
Ranombavaka
247 163 Arovinao 'zahay
Ranombavaka
248 163 Avia, midìna
Ranombavaka
249 163 Aza ny otanay
Ranombavaka
250 163 Efa miombona fanahy
Ranombavaka
251 163 Ekeo ny vavakay
Ranombavaka
252 163 Ekeo, ry Tompo
Ranombavaka
253 163 Fa tsapanao, ry Ray ô
Ranombavaka
254 163 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
255 163 Henoy, ry Tompo ô
Ranombavaka
256 163 Ho iray ihany anie
Firaisam-pinoana - Ranombavaka
257 163 Avia midìna, ry Fanahy Masina ô, ianao ilay nirahina
Fanahy Masina
258 164 Iantrao 'zahay, Jesoa
Ranombavaka
259 164 Iza no mety?
Ranombavaka
260 164 Jesoa, ny herin'ny Teninao
Ranombavaka
261 164 Mamindrà fo aminay
Fifonana - Ranombavaka
262 164 Mandrosoa e
Ranombavaka
263 164 Mba vangio e
Ranombavaka
264 164 Mihanta aminao
Ranombavaka
265 164 Mino 'zahay
Ranombavaka
266 164 Mitoera
Ranombavaka
267 165 Ray ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
268 165 Ray ô, Ray ô, henoy
Ranombavaka
269 165 Ray ô, tia anay
Ranombavaka
270 165 Ry Kristy ô, ry Fiainanay
Ranombavaka
271 165 Ry Zanak'Andriamanitra
Ranombavaka
272 165 Ry Zanaky ny Ray
Ranombavaka
273 165 Tantano hahalala
Ranombavaka
274 165 Tariho izahay
Ranombavaka
275 165 Te hidera ny Tompo
Ranombavaka
276 165 Tia anao 'zahay
Ranombavaka
277 166 Tompo ô, ankasitraho
Ranombavaka
278 166 Tompo ô, aza avela hivily
Ranombavaka
279 166 Tompo ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
280 166 Tompo ô, mba ekeo
Ranombavaka
281 166 Tompo ô, tongava e
Ranombavaka
282 166 Tsarovy e, ry Tompo
Ranombavaka
283 166 Tsofy rano
Ranombavaka
284 166 Tsy ho very mandeha
Ranombavaka
285 166 Vonjeo izahay
Ranombavaka
286 168 Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Fanolorana
287 168 Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Fanolorana
288 169 Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Fanolorana
289 169 Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Fanolorana
290 169 Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Fanolorana
291 170 Dia mbola ao amin'ny Tompo
Fanolorana
292 170 Atolotro anao, Andriamanitra ô
Fanolorana
293 171 Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Fanolorana
294 171 Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Fanolorana
295 172 Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
296 172 Midìna, ry anjely masina
Fanolorana
297 173 Ny mofo atolotry ny pretra
Fanolorana
298 174 Ry Rainay ao an-danitra ao
Fanolorana
299 174 'Ndreto izahay, Tompo ô, hanolotra sorona
Fanolorana
300 175 Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Fanolorana
301 176 Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Fanolorana
302 176 Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Fanolorana
303 177 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Komonio
304 177 Masina ianao, Andriamanitray
Masina
305 178 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
306 181 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Salamo - Hiran-damesa
307 181 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
308 182 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
309 183 Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra ô
Zanak'ondry - Hiran-damesa
310 183 Inty e 'lay Zanak'Ondry
Zanak'ondry
311 184 Finaritra ny fo matoky anao
Komonio
312 184 Faly ny fonay anio
Komonio
313 185 Indray hariva izay
Komonio
314 185 I Iaveh no mpiandry ahy
Hiran-damesa
315 186 Inty ny ora sarobidy
Komonio
316 186 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
317 187 Mino mafy aho
Komonio
318 187 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Komonio
319 188 Ny endrikao, ry Jesoa
Komonio
320 188 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Komonio
321 189 Ny foko manome hasina Anao
Komonio
322 189 Raha te ho sambatra ianao
Komonio
323 190 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Komonio
324 191 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
325 191 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
326 192 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
327 193 Faly izahay, ry Tompo
Fisaorana
328 193 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
329 194 Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Fisaorana
330 194 Misaotra anao 'zahay, Andriamanitra ô
Hiran-damesa - Fisaorana
331 195 'Zaho mametraka aina
Masina Maria
332 195 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
333 197 Faly aho, ô ry Tompo ô
334 198 Inona no havaliko?
Fisaorana
335 199 'Zaho mino an'Andriamanitra (2) Tompo nahary ny tany sy ny lanitra
Fiekem-pinoana
336 199 Ny tsodranonao, ry Tompo
337 201 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Salamo
338 202 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
339 203 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
340 204 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
341 204 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
342 204 Ny tany, ny hareny
Salamo
343 205 Manantena Anao ny fanahiko
Salamo
344 206 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Salamo
345 207 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
346 207 Sambatra izay noana
Salamo
347 209 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
348 210 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
349 211 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
350 212 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
351 212 Raha misy olona nanota
Salamo
352 214 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Salamo - Fifonana
353 215 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
354 216 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Salamo
355 216 Hitanay i Kristy
Salamo
356 217 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
357 217 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
358 217 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
359 218 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
360 219 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Salamo
361 219 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
362 221 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Salamo
363 222 Mahatehotia, mahasondriana
Salamo
364 223 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
365 224 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Salamo
366 225 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
367 226 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
368 227 Jerosalema ô, tanàna masina
Salamo
369 228 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
370 229 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
371 230 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
372 232 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Salamo
373 232 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
374 234 Midoboka toa ranomasina
Salamo
375 234 Ry vahoaka voafidy
Salamo
376 236 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
377 237 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
378 238 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
379 239 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Salamo
380 240 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
381 240 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
382 240 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
383 240 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
384 241 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Salamo
385 242 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
386 243 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Salamo
387 243 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
388 245 Eny, sambatra tokoa
Salamo
389 245 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Salamo
390 246 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Salamo
391 246 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
392 246 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
393 247 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Salamo
394 247 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
395 248 Mizotra ny lalako
Salamo - Fidirana
396 249 Miderà, miderà an'i Iaveh
Salamo
397 249 Dera sy laza
Salamo
398 250 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
399 250 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Salamo
400 251 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
401 253 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
402 254 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Salamo
403 255 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
404 256 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Salamo - Fidirana
405 256 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Salamo
406 257 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Salamo
407 258 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
408 258 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
409 259 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
410 260 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
411 260 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
412 261 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
413 262 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Salamo
414 262 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Salamo - Fiainana mandrakizay - Fandevenana
415 262 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Salamo - Karemy - Fifonana
416 263 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
417 264 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
418 265 Tsara raha ny mpirahalahy
Salamo - Fiadanana
419 266 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Salamo - Fisaorana
420 266 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
421 267 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Salamo
422 268 Ankalazao ny Zanahary Ray
Salamo
423 269 Jerosalema, ianao Siôna
Salamo
424 270 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Salamo
425 270 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
426 272 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Salamo - Fihobiana
427 273 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
428 273 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
429 275 Antsao ny Andriamanitrao
430 276 Atrakao ny lohanareo
431 277 Ny voaary manontolo
Fidirana
432 278 I Jesoa Tompo hanangona firenena
433 279 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
434 280 Vatofototra roa ambin'ny folo
435 280 Ny fijerin'ny mpangarika
436 282 Toy ny kapoka maharary
437 282 Rano miboiboika
438 284 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
439 284 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
440 284 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
441 284 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
442 284 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
443 284 Tsy mila masoandro ny tanàna
444 284 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
445 284 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
446 285 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
447 286 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
448 287 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
449 287 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
450 287 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
451 288 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
452 288 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
453 288 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
454 288 Sambatra ny mpiandry ondry
455 288 Tsy menatra ny Evanjely aho
456 288 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
457 288 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
458 288 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
459 289 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
460 290 Henika hafaliana ny mpiandry ondry
461 290 'Lay tsiambaratelo niafina hatrizay
462 290 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
463 290 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
464 291 'Ndeha hisaorana ny Tompo Andriamanitr'i Israely
465 292 Eny, Tompo, am-piadanana tokoa
466 292 Efa mandrorona ny andro
467 292 Ô ry Zake ô, midìna haingana
468 293 Tompo ô, hitako maso
469 293 Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
470 294 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
471 295 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Samihafa - Hiran-damesa - Fisaorana
472 301 Aleloia, hoderaina anie
Fihobiana
473 301 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, ianao no hany tiako
Fihobiana
474 302 Antsan'ny zava-boaary - Andriamanitra Avo indrindra ô, sady Tompo no Mpiantra
475 303 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
476 304 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
477 304 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
478 305 Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô
Hiran-damesa
479 305 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
480 306 Hohiraiko mandrakizay 'lay tanànako mandrakizay
Fiekem-pinoana
481 307 Izaho no Mpiandry ondry tsara
482 307 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
483 308 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
484 309 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Masina Maria
485 310 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
486 311 Masimbavy Terezy
Olomasina
487 311 Mamin'ny foko, ry Jesoa, ny famonjena izay vitanao
Firaisam-pinoana
488 312 Masina e ny Tompo Andriamanitra
Masina
489 312 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
490 313 Mino ny Teninao 'zahay, ry Tompo ô
Tenin'Andriamanitra
491 313 Mitondra sampan'ôliva
Karemy
492 314 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
493 315 Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Voninahitra
494 316 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
495 317 Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
496 318 Voninahitra ho an'Andriamanitra 'zay monina an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
497 318 Voninahitra ho an'ny lanitra - Andeha isika hitsaoka 'zany mpamonjy vao teraka
Noely
498 319 Vonjeo 'zahay, ry Tompo ô vonjeo
499 320 Izao no dina ataoko
500 321 Fanilo, mitsangàna
501 321 Ry tanora, te ho tomady
502 322 EKA miara-dia
Antson'Andriamanitra
503 322 Tanora Mpianatra Kristianina
504 323 Ao an-tranonao e, ry Jesoa be fitia
505 324 Tompo ô, indreto izahay irakao
506 324 Tanora, mijoroa, misehoa ka mamirata
507 325 Na EKA, VK na IRAKA
Tanora
508 326 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Salamo
509 326 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
510 327 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
511 328 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
512 329 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
513 331 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
514 332 Ny hatsaram-pon'ny Tompo manerana ny tany
Fisaorana
515 332 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
516 332 Iaveh ô, na aiza na aiza
Salamo
517 334 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
518 335 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Salamo - Fidirana
519 336 Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
520 336 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
521 338 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Salamo
522 339 Aleloia, hobio sy derao e izao ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
523 339 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
524 340 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Masina Maria
525 340 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
526 341 Efitra ny fiainana
527 342 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
528 343 Hatambatry ny Fanahy Masina
Ranombavaka - Fihobiana - Fiadanana
529 344 He, sambatra aho, Jesoa
Firaisam-pinoana
530 344 Hifaly, hiravo ny tany manontolo
531 345 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
532 346 Ianao no Piera, ianao no vatolampy
533 346 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
534 347 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Komonio - Jesoa Kristy
535 348 Iezaho, hoy ny Tompo, ny hanjakan'Andriamanitra
536 349 Mpivahiny
537 349 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
538 350 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
539 351 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Komonio
540 352 Mifalia, ry feno hasoavana
Masina Maria
541 353 N'inon'inona hitranga, Jesoa
Jesoa Kristy - Firaisam-pinoana
542 353 Mahita ny miafina ny Ray
543 353 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
544 354 Ny Evanjely toriko
Salamo
545 355 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
546 356 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
547 357 Ny teninao, Andriamanitra ô
Tenin'Andriamanitra
548 358 Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Hiran-damesa - Fanolorana
549 358 Ô Maria, mba tantano hatrany
Tanora - Masina Maria
550 359 Ry Kristy ô, misaotra anao, midera anao izahay
Fisaorana
551 360 Tamin'ny andro voalohany
Paka
552 360 Tiavo ny fahavalonareo
553 361 Todihontsika ny masoandro
Salamo
554 362 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
555 364 Tiavinao aho, ry Ray ô
556 365 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
557 365 Tsofy rano, Tompo ô
Fanambadiana
558 366 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra (3) - Fa naneho ny fitiavany Izy Andriamanitra
Voninahitra
559 367 Ianao irery no Masina - Voninahitr'i Md Fransoa
Voninahitra
560 368 'Zaho no tena foto-boaloboka
561 369 Vorona tsara feo anie aho
Antson'Andriamanitra
562 371 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
563 372 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
564 372 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
565 373 Aleloia, derao ny Andriamanitsika
566 374 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
567 376 Alina masina, mifalia, mihobia
Noely
568 376 Alina soa, mamy tokoa
Noely
569 377 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
570 377 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Salamo
571 378 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
572 379 Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Andriamanitra Ray
573 379 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
574 380 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Salamo
575 381 An'i Jesoa ny voninahitra
Jesoa Kristy
576 381 Anao irery, ry Jesoa
577 381 Anareo ny zavatra rehetra
578 382 Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Olomasina
579 382 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
580 384 Andeha isika ho any Betilehema Betlehema
Noely
581 384 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
582 385 Andriamanitra Andriananahary e, lolohavina ambony
583 386 Andriamanitra Babanay e
Olomasina
584 387 Andriamanitra e fiadanana
585 387 Andriamanitra nahary no tiavo
586 388 Andriamanitra no itokiako
Salamo
587 388 Andriamanitra ô, izaho mino mafy
Finoana - Fitiavana
588 389 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Salamo - Karemy
589 390 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Salamo
590 391 Andriamanitra Rainay
Antson'Andriamanitra - Tanora
591 391 Andriamanitra ô, Tomponay
592 392 Andriamanitra tahio tsara
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
593 392 Andriamanitray andrain'ny masonay
Andriamanitra Ray
594 392 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
595 393 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
596 394 Andriamanitray e
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
597 394 Andriamanitra velona Tomponay ô
598 395 Aleloia, eny mahatoky tokoa
Aleloia
599 395 Andro iray toa zato
Masina Maria
600 396 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Antson'Andriamanitra
601 396 Anilanao, Reny malala
Masina Maria
602 397 Anjarako ianao, ry Tompo
603 397 Anjeliko, mpiambina ahy
604 398 Ankalazainy e, derainay e
605 398 Ankalazainay ianao, ry rainay, Jacques Berthieu
Olomasina
606 399 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Salamo
607 400 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
608 400 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
609 401 Ankohonan'Andriamanitra isika!
610 401 Ankininay aminao, Reny
Masina Maria
611 402 Antsa Rasoamanarivo
Olomasina
612 404 Antsoin'ny Anjely isika
Noely
613 404 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
614 405 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
615 406 Ao aminao e ny loharanon'aina
Trinité Masina
616 406 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Masina Maria
617 407 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
618 408 Aoka re ianao ho mpandresy
619 410 Aoka tsy hatahotra ianareo
Salamo
620 411 Asandrato i Maria
Masina Maria
621 411 Arovy ny Tanindrazanay
Firenena
622 412 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
623 413 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
624 414 Atopazo ny maso
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
625 414 Atolotray anao, ry Jesoa
Fanolorana
626 414 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
627 415 Avia atý, ry mpanota maditra
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
628 416 Avia, ry Fanahy Masina
Fanahy Masina
629 417 Avia hanatona amim-pahatokiana (1)
Vavaka maraina - Fidirana
630 417 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Komonio
631 418 Avia, ry Jesoa, avia
Komonio
632 419 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
633 419 Avia, ry Mpamonjy
Fiaviana
634 419 Avy i Jesoa mora fo
Komonio
635 420 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Andriamanitra Ray
636 421 Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra loharanom-pitiavana
Voninahitra
637 422 Dera anie ho anao, Andriamanitra
Fihobiana
638 423 Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Paka
639 424 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Salamo - Fihobiana
640 425 Derao ny anarana
Fihobiana - Paka
641 426 Derao i Jesoa fa nandresy
Jesoa Kristy
642 427 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Salamo
643 427 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Salamo
644 428 Derao ny Tompontsika e
Andriamanitra Ray
645 428 Derao ny Tompo Tsitoha mitoetra anaty hôstia
Sakramenta Masina
646 430 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Salamo
647 430 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
648 431 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
649 431 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Komonio - Fifonana
650 432 Dibo-kafaliana ny ray
Salamo - Andriamanitra Ray
651 433 Dony ny hira fanajana
Komonio
652 433 Diso taminao aho, Tompo ô
Fifonana
653 435 E faly mihoby sy mankalaza Anao ‘zahay Ray ô
Fisaorana
654 436 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
655 437 E, sambatra sy tretrika
Fiainana mandrakizay
656 437 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
657 438 Efa amiko i Jesoako
Komonio
658 438 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Komonio - Jesoa Kristy
659 439 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
660 440 Efa maty ny masoandro
Masina Maria
661 440 Efa nisava ny haizina
Noely
662 441 Efako ny zavatra rehetra
663 442 Endrey, ry Tompo ô
664 442 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Tanora - Masina Maria
665 443 Eny, arahaba, ry Maria
Masina Maria
666 444 Eny e, ny lalan'olombelona
667 445 Eny e, sambatra e - Ny mahantra am-panahy
668 446 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
669 447 Isaorana Ianao Andriamanitra ô
Fisaorana
670 447 Eny e, sasa-poana
Andriamanitra Ray
671 448 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
672 449 Ny hanao ny sitraponao
Salamo
673 450 Eny, Tompo ô
Salamo
674 451 Eo an-tananao, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina
675 451 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka hariva - Masina Maria
676 452 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Salamo
677 452 Eo an-tongotrao, ry Reny
Masina Maria
678 454 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
679 455 Fitiavana tsy hay takarina
680 455 Fa i Jesoa Tompo
681 456 Fa ianao no Ray
Andriamanitra Ray
682 457 Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Andriamanitra Ray
683 457 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
684 458 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
685 459 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
686 459 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
687 460 Faingàna re, ho any Jerosalema
Noely
688 460 Faingàna re, ry ora sarobidy
Komonio
689 461 Faly izahay, Virjiny Masina
Masina Maria
690 462 Faly sy ravo aho
Salamo
691 462 Fanatitra sitrakao
Fanolorana
692 463 Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina
693 464 Fanantenana
Antson'Andriamanitra
694 464 Fankasitrahana sy fiderana
Andriamanitra Ray
695 465 Fantatrao, Ray ô
Fifonana
696 465 Fararanon-kafaliana
Noely
697 466 Feno ny fanomezanao
Masina Maria
698 466 Finaritra tokoa ny olona
Masina Maria
699 467 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
700 469 Fo masin'i Jesoa Mpamonjy
Fo Masin'i Jesoa
701 469 Fo torotoro
Fifonana
702 470 Fon'i Jesoa, loharano tsy ritra
Fo Masin'i Jesoa
703 471 François Xavier
Olomasina
704 472 Hafaliana lehibe no mameno ny fonay
705 472 Haingàna re, ry fo be alahelo
Fo Masin'i Jesoa
706 473 Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Fiekem-pinoana
707 474 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
708 474 Hamelona antsika
Andriamanitra Ray
709 475 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Antson'Andriamanitra
710 475 Hanatona hidera anao
Andriamanitra Ray
711 476 Hanatona ny ôtely aho
Salamo - Komonio
712 476 Hanatona ny Otely Masina aho,
Hiran-damesa
713 476 Hanatona ny ôtelinao
Fidirana
714 476 Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Trinité Masina - Fidirana
715 477 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
716 478 Handray ny Fanahy
Fanahy Masina
717 478 Hankalazaina anie i Masina Maria
Masina Maria
718 479 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
719 480 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Masina Maria
720 481 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Salamo
721 482 Henoy ny antsonay anjely havanareo
Fiainana mandrakizay
722 482 Heni-kafaliana izany foko
Komonio
723 483 Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
724 483 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Salamo
725 484 Henoy tsara, anaka
Masina Maria
726 485 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
727 485 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
728 486 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
729 486 Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr'i Israely
730 487 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
731 487 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
732 488 Hitsangana aho ka handeha hody
733 489 Ho enin-kasina ianareo e, ho enin-kavelomana
Hiran-damesa
734 489 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Masina Maria
735 490 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
736 490 Ho hitako i Maria Reny tsara
Masina Maria
737 491 Ho tonga rahoviana
Fiainana mandrakizay
738 492 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
739 493 Ho valin'ny natao, ry Tompo ô
Fiainana mandrakizay
740 494 Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Andriamanitra Ray
741 494 Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
742 495 Hobio an-kafaliana
Andriamanitra Ray
743 495 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
744 496 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
745 497 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
746 498 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
747 500 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
748 501 I Maria Reniko malala
Masina Maria
749 502 I Kristy no fiainanay
Jesoa Kristy
750 502 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
751 503 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
752 504 I Piera vatolampy
Olomasina
753 505 Ianao, Andriamanitra itokiako
Salamo - Andriamanitra Ray
754 506 Ianao no andrandraiko
Salamo
755 506 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
756 507 Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
757 507 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
758 508 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Samihafa
759 509 Ianao no tabihan'i Jerosalema
760 510 Ianao no Zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
761 511 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Salamo - Andriamanitra Ray
762 512 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Salamo - Fifonana
763 513 Ianao, ry Kristy, no fototra
Jesoa Kristy
764 513 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
765 514 Ianao, ry Maria, no rehareha
Masina Maria
766 514 Ianao, ry Md Zôzefa (Josefa)
767 515 Ianao, ry Trinite Masina
Trinité Masina
768 516 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
769 516 Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Md. Josefa
770 517 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Salamo
771 518 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
772 519 Iaveh nilaza tamiko hoe
Salamo - Andriamanitra Ray
773 520 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Salamo
774 520 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
775 521 Ilay patena volamena
Fanolorana
776 521 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Masina Maria - Vavaka hariva
777 522 Indro atolotro anao
Masina Maria
778 522 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
779 523 Indro re ny tenanay
Fanolorana
780 523 Indro ny Mpamonjy mitady anao
Fiainana mandrakizay
781 523 Indro ianao tonga atý an-taninay
Noely - Jesoa Kristy
782 524 Indro solofo marina no hatsangako
783 524 Indro re, ry Tompo, atolotray anao
Fanolorana
784 525 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
785 525 Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Jesoa Kristy
786 526 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Antson'Andriamanitra
787 527 Iny lanitra manga
Jesoa Kristy
788 529 Iray vatsy
Fiadanana
789 529 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
790 529 Iraho 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
791 530 Ireo andro sisa
Fifonana
792 530 Ray ô, mpamindra fo ianao
793 531 Isaoranay ianao, ry Tompo Andriamanitray
Fisaorana
794 531 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
795 532 Isaoranay ianao Zanahary
796 532 Isika manana ady aty an-tany aty
Masina Maria
797 533 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Masina Maria
798 534 Iza àry no hahasaraka ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
799 535 Iza moa ianao, ry Tompo?
Jesoa Kristy - Olomasina
800 536 Iza moa re izato zandrin'i Kristy?
Tanora
801 536 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Salamo - Fiainana mandrakizay
802 537 Izahay e ravoravo
Masina Maria
803 538 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray - Salamo
804 538 Izahay sy ny Anjely
Masina Maria
805 539 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
806 540 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
807 541 Izaho no fananganana sy fiainana
808 541 Izaho no lalana sy fahamarinana
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
809 541 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
810 542 Izany no Vaovao mahafaly
811 542 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Jesoa Kristy - Komonio
812 543 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
813 543 Izao fisarahana izao tsy haharitra mandrakizay
Fiainana mandrakizay
814 544 Izay nirin'ny fo rehetra
Jesoa Kristy - Noely
815 544 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Jesoa Kristy
816 545 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Antson'Andriamanitra
817 545 Jereo an-tanan'ny Pretranao
Fanolorana
818 546 Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Karemy
819 546 Jesoa Andriamanitra, inoako
Komonio - Sakramenta Masina
820 547 Jesoa Kristy Tompo ô
Komonio - Sakramenta Masina
821 547 Jesoa, Maria, Zôzefa (Josefa), raiso ny foko
Olomasina
822 547 Jesoa Mpamonjinay rehetra
823 547 Jesoa mpamindra fo
Fifonana - Fo Masin'i Jesoa
824 548 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
825 549 Jesoa ô, raiso aho
Jesoa Kristy
826 550 Jesoa Kristy ô - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
827 551 Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Jesoa Kristy
828 551 Jesoa 'zahay mitsaoka anao
Sakramenta Masina
829 552 Jesoa Tompo Zokinay
Komonio - Jesoa Kristy
830 552 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Andriamanitra Ray - Salamo
831 553 Kintana e
Noely
832 554 Kintana mpitari-dalana
Masina Maria
833 555 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Masina Maria
834 555 Kintana vao mamirapiratra
Noely
835 556 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Masina Maria
836 556 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Masina Maria
837 557 Kristianina, mihevera
Karemy
838 558 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fifonana
839 558 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
840 559 Madio tsy misy tsiny
Masina Maria
841 559 Madio itony rano mikararana re
Masina Maria
842 560 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
843 561 Maminay tokoa, ry Jôsefa (Zozefa)
Md. Josefa
844 562 Mahonena 'zany feo any an-koatra
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
845 562 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Fifonana
846 563 Mampahonena loatra ny ondrinao
Antson'Andriamanitra
847 563 Manaitra anay, ry Jesoa
Noely
848 564 Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Andriamanitra Ray
849 564 Manaitra sy mampangovitra
Md. Josefa - Fiainana mandrakizay
850 565 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
851 566 Manan-karena amin'ny famindram-po
Andriamanitra Ray
852 567 Manatòna ny hôstia
Komonio
853 567 Manatòna, rey vahoaka
Karemy - Fifonana
854 568 Manatóna, ry kristianina
Noely
855 568 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Jesoa Kristy
856 569 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
857 569 Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Andriamanitra Ray - Tenin'Andriamanitra
858 570 Mangetaheta famonjena
Antson'Andriamanitra
859 570 Mankalaza anao 'zahay
Masina Maria
860 571 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Andriamanitra Ray - Salamo
861 571 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
862 572 Maria ô no Reny, ka fantatro
Masina Maria
863 572 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Masina Maria
864 573 Marina be fitiavana
Andriamanitra Ray
865 573 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
866 575 Marobe tokoa
Tanora
867 576 Ry Masindahy Jérôme
Olomasina
868 576 Masina Maria, Reny malala
Masina Maria
869 577 Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny hery rehetra
Masina
870 577 Masina, masina, masina, ny Tompo Andriamanitry ny tafika
Masina
871 577 Masindahy ... A... itokianay
Vavaka hariva
872 577 Matokia ianao, ry Jesoa ô
873 578 Mba henoy ô, ry Tompo
Salamo - Andriamanitra Ray
874 579 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Salamo - Andriamanitra Ray
875 580 Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Andriamanitra Ray
876 581 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Komonio
877 581 Mba maizim-pito mahatahotra
Jesoa Kristy
878 582 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Komonio - Jesoa Kristy
879 582 Mba miderà an'i Jôsefa (Zôsefa) raintsika
Md. Josefa
880 583 Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Andriamanitra Ray
881 584 Mba mihirà isika kristianina - Md Joany Batista
Olomasina
882 584 Mba sambatra izay mahitsy fo
Salamo
883 585 Mba tantano sy vimbino ny dianay
Andriamanitra Ray
884 586 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Komonio
885 586 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
886 586 Mba tsara loatra endrey
Fiainana mandrakizay
887 588 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Salamo - Andriamanitra Ray
888 589 Miangòna mba hihaino
Andriamanitra Ray
889 589 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Salamo
890 590 Miaraka amin'ny anjely maro
Komonio
891 590 miankohofa
892 590 Miankohofa mba hitsaoka
Sakramenta Masina
893 591 Miderà an'Andriamanitra
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
894 591 Midera anao izahay e - Kintana telonohorefy
Trinité Masina
895 592 Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Andriamanitra Ray
896 592 Midìna atý, Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
897 593 Midina re, ry Mpamonjy
Fifonana - Fiaviana
898 593 Mifalia ianao, ô ry Maria
Masina Maria
899 594 Mifalia, mifalia
Noely - Jesoa Kristy
900 594 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
901 595 Ny feon'ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
902 595 Mifankatiava ianareo e, toy ny itiavako
Fiadanana
903 595 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
904 596 Mifalia, miravoa
Andriamanitra Ray - Salamo
905 597 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
906 598 Mifona aho, mivalo aho
Fifonana
907 598 Mihirà sy mankalazà
Masina Maria
908 599 Mihainoa sy mandrenesa
Tenin'Andriamanitra
909 600 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
910 600 Mino aho, Tompo, mino tokoa
Fiekem-pinoana
911 601 Miravoa, Jerosalema
Salamo - Andriamanitra Ray
912 602 Misaotra Anao Andriamanitra
Fisaorana - Andriamanitra Ray
913 602 Misandrata, mamirata
Jesoa Kristy
914 603 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Vavaka hariva - Fisaorana - Andriamanitra Ray
915 603 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Masina Maria - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
916 604 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Masina Maria
917 604 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
918 605 Misy didy tena tsara
Firaisam-pinoana
919 605 Misy didy tena tsara ‘zay nomen’ny Tompo hoe
920 606 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
921 606 Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Noely
922 607 Misy zaza teraka ho antsika
Salamo - Noely
923 608 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Jesoa Kristy
924 609 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Komonio
925 609 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Tanora - Jesoa Kristy
926 610 Mitsangàna, ry Jerosalema
Noely - Jesoa Kristy
927 610 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
928 611 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Masina Maria
929 611 Mofo madio tsy misy lalivay
Fanolorana
930 612 Mpamonjy no teraka ho antsika
Noely
931 612 Mofo velona e, avy any an-danitra
Andriamanitra Ray
932 613 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Masina Maria
933 613 Mpamonjinay 'zay tonga Zazakely
Noely
934 614 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
935 614 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Masina Maria
936 616 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
937 618 Na tsy mendrika aza re izay atolotray anao
Fanolorana
938 618 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Tanora - Jesoa Kristy
939 619 Nahazo hafaliana aho
Salamo - Fidirana
940 620 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
941 621 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
942 622 Noely, noely, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Noely - Aleloia
943 623 Nahoana re manjelatra ny tany
Noely - Jesoa Kristy
944 623 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
945 624 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
946 625 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
947 625 Nandray anao, ry Tompo
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
948 626 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
949 627 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
950 627 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
951 628 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
952 629 Aiza izahay no ho faly
Fifonana
953 629 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Masina Maria - Firenena
954 630 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
955 631 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Masina Maria - Karemy
956 632 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Masina Maria - Fisaorana
957 632 'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
Andriamanitra Ray
958 633 'Ndreo mpivahiny harivariva
Noely
959 633 'Ndrey 'zany hira manakoako
Noely
960 634 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Salamo - Andriamanitra Ray
961 635 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Paka - Jesoa Kristy
962 635 Nihorohoro sy nangina ny tany
Paka
963 636 Nisy Arakanjely
Masina Maria
964 637 'Njay misy feo avy any an-danitra miantso manao hoe
Fiaviana
965 637 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Masina Maria
966 638 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
967 639 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
968 640 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Salamo - Fihobiana
969 641 Ny anaranao, ry Jesoa
Jesoa Kristy
970 641 Ny fahatanorako
Fidirana - Jesoa Kristy
971 642 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Antson'Andriamanitra
972 642 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Jesoa Kristy - Noely
973 643 Ny feonao miantso ahy
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
974 643 Ny finoana
975 644 Aleloia, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Paka - Aleloia
976 644 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Sakramenta Masina - Komonio
977 645 Akohokely latsaka an-kady
Fifonana
978 645 Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Andriamanitra Ray
979 645 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Antson'Andriamanitra - Komonio
980 646 Ny fitiavako anao, Maria e
Masina Maria
981 646 Ny fo mitady ny rariny
Masina Maria
982 647 Ny foko, ry Andriamanitra
Komonio
983 648 Ny fon'ny Renintsika
Masina Maria
984 648 Ny foto-diako etý an-tany
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa - Andriamanitra Ray
985 649 Ny haizina indro madiva
Vavaka hariva - Masina Maria
986 650 Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Andriamanitra Ray
987 650 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
988 651 Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Fidirana
989 651 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
990 652 Ny mpanomponao sy ireto vahoaka
Fanolorana
991 652 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
992 652 Ny masoandro raha takariva
Vavaka hariva - Masina Maria
993 653 Ny tananao no mitantana ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
994 653 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Masina Maria
995 654 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
996 654 Ny taniko ny lanitra
Jesoa Kristy
997 655 Ny teninao Tompo o! no faniloko
Tenin'Andriamanitra
998 656 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
999 656 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Samihafa
1000 657 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Samihafa
1001 657 Ny toky izay nomeko anio
Samihafa
1002 658 Ny tolotray, Andriamanitra ô
Fanolorana
1003 658 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Andriamanitra Ray
1004 659 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
1005 660 Ny voninahitrao, ry Jôsefa - Zozefa
Olomasina - Md. Josefa
1006 660 Ny vavaka ataontsika
Samihafa
1007 661 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Masina Maria - Fifonana
1008 662 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1009 662 Ny zanakao, Masina Maria
Masina Maria - Fifonana
1010 663 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1011 664 O Maria e, vonjiko
Masina Maria
1012 664 Be ny ditra natao
Fifonana
1013 664 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Andriamanitra Ray
1014 665 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Jesoa Kristy - Fiainana mandrakizay - Andriamanitra Ray
1015 666 Omenay dera sy voninahitra - Victoire Rasoamanarivo
Olomasina
1016 666 O ry vahoaka, mifalifalia
Andriamanitra Ray
1017 667 Omeo finoana izahay
Samihafa
1018 668 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
1019 669 Mifona aho Aba
Fifonana
1020 670 Raha sendra havizanana
Samihafa - Komonio - Jesoa Kristy
1021 671 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
1022 672 Raiko ô, Raiko ô!
Jesoa Kristy - Salamo
1023 672 Raiso, hamasino ny soronay, ry Tompo
Fanolorana
1024 672 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Samihafa
1025 673 Rankizy, ny fonao madio
Jesoa Kristy
1026 674 Ray be fitia ô, atolotray anao
Fanolorana
1027 674 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
1028 676 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
1029 677 Ray ô, intý ny fiainako
Andriamanitra Ray
1030 678 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
1031 679 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Karemy - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1032 680 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
1033 682 Rendri-torimaso
Jesoa Kristy - Salamo
1034 683 Reniko izy
Masina Maria
1035 684 Reny jereo 'zahay miangona
Masina Maria
1036 684 Reninay ianao, ry Masina Maria
Masina Maria
1037 685 Reny mazava fo, Maria
Masina Maria
1038 686 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Masina Maria
1039 687 'Reo tsy mahalala anao
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1040 688 Ry Anjelin'i Zanahary
Samihafa
1041 689 Ry alina masina, tonga izao ny Mesia
Noely
1042 689 Ry Fanahy mpanolotsaina
Fanahy Masina
1043 689 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Jesoa Kristy
1044 690 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Samihafa - Fihobiana
1045 690 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Komonio - Jesoa Kristy - Hiran-damesa
1046 691 Ry Jesoa ô, eto izao
Samihafa - Sakramenta Masina - Jesoa Kristy
1047 692 Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
1048 692 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Samihafa - Jesoa Kristy
1049 693 Ry Zôzefa (Josefa)
Samihafa - Olomasina
1050 693 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Jesoa Kristy
1051 694 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
1052 694 Ry malahelo, mankanesa
Masina Maria
1053 694 Ry Maria ô, omeko anao anio
Masina Maria
1054 695 Ry miaramilan'ny Tompo
Tanora - Samihafa
1055 695 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Masina Maria
1056 696 Ry Maria ô, topazo maso
Masina Maria - Fiainana mandrakizay
1057 696 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Samihafa - Masina Maria
1058 697 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Samihafa - Olomasina
1059 698 Ry Masindahy Zôzefa (Josefa)
Olomasina
1060 699 Ry Md François d'Assise
Olomasina
1061 700 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fifonana
1062 700 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Samihafa - Olomasina
1063 701 Ry mpiray dinidinika
Samihafa
1064 702 Ry Notre-Dame de la Salette
Olomasina
1065 702 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Olomasina - Masina Maria
1066 703 Ry olon-kanao fanekena
Samihafa
1067 704 Ry Reny madio, antsoinay izao
Masina Maria
1068 704 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Masina Maria
1069 705 Ry tanora tia fivondronana
Tanora
1070 705 Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Firenena
1071 706 Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Andriamanitra Ray
1072 707 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Jesoa Kristy
1073 707 Ry vahoakan'i Israely nanantena
Noely
1074 708 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1075 708 Ry vahoaka, mba valio
Karemy - Jesoa Kristy
1076 709 Ry zatovo katôlika, misikìna
Tanora - Jesoa Kristy
1077 710 Ry Virjiny Imakole
Masina Maria
1078 711 Ry zatovo katôlika, tohan-kaja
Fo Masin'i Jesoa - Tanora
1079 712 Sambatra indrindra ny kristianina
Samihafa
1080 712 Sambatra anie aho ka sambatra
Salamo - Komonio
1081 712 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Komonio
1082 713 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
1083 714 Sambatra izay voavela heloka
Karemy
1084 714 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Samihafa - Salamo
1085 715 Sambatra loatra ny fo tia anao
Komonio
1086 715 Santatr'ireo 'zay nodimandry e ny Tompo
Fiainana mandrakizay
1087 716 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
1088 717 Saotra, dera no omena
Fisaorana
1089 717 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
1090 719 Ry Fanahy ô
Fanahy Masina
1091 719 Ry Fanahy ô
1092 720 Tanora katôlika mandray andraikitra
Tanora
1093 721 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Samihafa - Jesoa Kristy
1094 722 Te hidera anao aho
Jesoa Kristy
1095 722 Te-hidera Anao aho
Fidirana
1096 722 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
1097 722 Tao anaty rivo-doza
Jesoa Kristy
1098 723 Te hidera ny lalànao aho
Voninahitra
1099 723 Teraka anaty tranon'omby
Noely
1100 723 Te hidera ny herinao aho
Voninahitra - Vavaka maraina
1101 723 Te hidera ny herinao aho
Jesoa Kristy
1102 723 Te hidera ny lalànao aho
Jesoa Kristy
1103 724 Raiko ô,mbola tsisy ary akory
Andriamanitra Ray
1104 724 Raiko ô, mbola tsisy ary akory
Andriamanitra Ray
1105 725 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
1106 725 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
1107 726 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Jesoa Kristy
1108 726 Tompo nahary ny zava-drehetra
Andriamanitra Ray
1109 727 Tompo Ndragnahariko
Fifonana - Andriamanitra Ray
1110 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Jesoa Kristy - Fifonana
1111 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo
Jesoa Kristy
1112 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fifonana
1113 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Antson'Andriamanitra
1114 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay (2)
Jesoa Kristy
1115 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Jesoa Kristy
1116 729 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1117 729 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Antson'Andriamanitra
1118 730 Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Fiainana mandrakizay
1119 730 Tompo ô tsy mendrika aho
Komonio
1120 731 Tompo ô, reharehanay
Paka
1121 732 Tsy misy manam-pitiavana
Antson'Andriamanitra
1122 732 Tompo ô, tsarovinao
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
1123 733 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
1124 734 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
1125 735 Trinite Masina ô
Trinité Masina
1126 735 Tsara loatra endrey ny anjarantsika
Fiainana mandrakizay
1127 736 Tsarovinao, Masina Maria
Masina Maria
1128 736 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Salamo - Fifonana
1129 736 Tsarovinao, Reny tsara
Masina Maria
1130 738 Tsembo-dra i Jesoa
Karemy
1131 738 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
1132 740 Tsy mba renao va, ry tanora
Tanora - Jesoa Kristy
1133 740 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
1134 741 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
1135 741 'Ty tany ity fandalovam-bahiny
Fiainana mandrakizay
1136 742 Tsy tandapa sesehena
Noely
1137 743 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Tanora - Jesoa Kristy
1138 743 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Komonio - Jesoa Kristy
1139 744 Velom-panantenana ny zanakao
Masina Maria
1140 744 Virjiny be fahendrena
Masina Maria
1141 745 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
1142 746 Voninahitra anie ho an'ny Ray
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
1143 746 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Jesoa Kristy
1144 747 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
1145 747 Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra
1146 748 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any an-danitra any
Voninahitra
1147 749 'Zahay misaotra anao, Maria
Masina Maria
1148 749 'Zahay mitsaoka anao
Fihobiana
1149 750 'Zaho anie ry Reny
Masina Maria
1150 750 'Zahay no maraina tomaratra
Jesoa Kristy
1151 750 'Zaho mino an'Andriamanitra 'zay nahary 'zao rehetra
Fiekem-pinoana
1152 751 Aleloia, Aleloia, derao
Aleloia - Fihobiana
1153 751 Aleloia, mitenena, Tompo ô
Aleloia - Fihobiana
1154 752 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1155 753 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
1156 754 Ambarako eto anio
Fiekem-pinoana
1157 755 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
1158 756 Anak'Agnondrin'Andrianagnahary
Zanak'ondry
1159 756 Andeha isika ombao ny làlana
Fidirana
1160 758 Ampianaro aho, Tompo ô
Samihafa
1161 759 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Samihafa
1162 759 Andriamanitra fitiavana ianao
Andriamanitra Ray
1163 760 Andriamanitra, misaotra anao
Fisaorana
1164 761 Arakandron'Andriaña
Samihafa
1165 762 Fa mandrakizay e
Fihobiana
1166 762 Atsika jiaby ireto
Samihafa
1167 763 Ekeko tsotra izao
Samihafa
1168 764 Fañahy maha iraika
Rakitra - Komonio - Fanahy Masina
1169 765 Ho fitiavana aho
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1170 765 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
1171 766 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
1172 767 Ianao 'lay Zanak'ondry
Zanak'ondry
1173 767 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
1174 768 Indro atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
1175 769 Isaorana
Fisaorana
1176 770 Isika vory eto izao
Fiadanana
1177 770 Indrafo
Fifonana
1178 771 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
1179 772 Kristianina tia fihavanana
Samihafa
1180 772 Homba antsika mianakavy anie
Fiadanana
1181 773 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Komonio
1182 773 Kyrie eleison
Fifonana
1183 774 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1184 774 Mankasitraka e ! Mankatelina
Fisaorana - Hiran-damesa
1185 775 Maria Reny mpampihavana ô
Masina Maria
1186 776 Maria Renin'ny Mpamonjy
Masina Maria
1187 776 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
1188 777 Masindahy Piera sy Paoly
Olomasina
1189 778 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
1190 778 Misaotra Anao izahay, ry Ray
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1191 779 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
1192 780 Mivoha izao ny làlana ho any Jerosalema, ka manasa anao
Paka
1193 780 Mba raiso, ry Tompo
Fanolorana
1194 781 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
1195 782 Miraisa saina
Samihafa - Tanora
1196 783 Miara-manolotra amin'i Jesoa
Fanolorana
1197 783 Misaotra anao izahay
Fisaorana
1198 784 Nandray ny Fanahy maha zanaka
Andriamanitra Ray
1199 785 Ndao isika re, ry aba
Fanolorana
1200 785 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fifonana
1201 786 Noely fahaterahana
Jesoa Kristy - Noely
1202 787 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
1203 787 Orimbaton'ny famonjena
Jesoa Kristy
1204 788 Ny vola sy ny harena
Samihafa
1205 789 Omenay voninahitra
Voninahitra
1206 789 Raiso re
Fanolorana
1207 790 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1208 791 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Komonio - Jesoa Kristy
1209 791 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Masina Maria
1210 792 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
1211 792 Sakafon'ny fiainana
Jesoa Kristy
1212 793 Ry Jacques Berthieu
Olomasina - Samihafa
1213 794 Ry mpiara-dia
Tanora - Samihafa
1214 795 O ry Jesoa Mpanalalana ô
Ranombavaka
1215 795 Na dia tsy misokatra aza
Ranombavaka
1216 796 Tanora mijoro
Tanora - Samihafa
1217 797 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
1218 798 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Tanora - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1219 799 Tolotra
Hiran-damesa
1220 800 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
1221 800 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Samihafa
1222 801 Tsiofy rano
Samihafa
1223 801 Voninahitra ho an'Andriamanitra lolohavina
Voninahitra
1224 802 Voninahitra ho an’ny Ray be fitiavana
Voninahitra
1225 803 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
1226 804 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
1227 805 Zanako
Fifonana
1228 805 Zanak'Ondry e, Zanak'Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
1229 807 Andriamanitra ô
Andriamanitra Ray
1230 808 Andriamanitra anie dia fitiavana
Andriamanitra Ray
1231 809 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1232 809 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fifonana
1233 810 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Olomasina - Samihafa
1234 811 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Tanora - Antson'Andriamanitra
1235 812 Avia, ry nohasoaviko !
Samihafa
1236 813 Be akitiny zaka vitanao
Fisaorana
1237 814 Be ny ota ka tsy mendrika
Fifonana
1238 815 Ety an-tany iray finoana, ary any an-koatra iray lanitra
Fiadanana
1239 815 Dera ho Anao, ry Tompo, nandresy ny fasana
Fihobiana
1240 815 Isika Raolombelona mifankatiava
Samihafa
1241 816 Frera Raphaël Louis RAFIRINGA
Olomasina
1242 817 Fiadanana nentiny iny
Fiadanana
1243 818 Fiombonana ao amin'ny Eokaristia
Tanora
1244 818 Hiombona amin'ny fahamasinana
Tanora
1245 819 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Jesoa Kristy
1246 820 Iha ro nagnavotse
Fifonana
1247 820 Iray vatsy, iray aina ao amin’i Kristy isika
Fihobiana
1248 821 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
1249 821 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!) doublon
Fifonana
1250 821 Isaorako lalandava ianao
Fisaorana
1251 822 Jesoa ilay marina
Karemy - Jesoa Kristy
1252 822 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Samihafa
1253 823 Jesoa, lehilahy mahery
1254 824 Koezy Zañahary
Voninahitra
1255 825 Mba ho vita ihany ve ?
Samihafa
1256 825 Fa ny fahasoavan’Andriamanitra - Misaotra bevata
Fisaorana
1257 826 Ry FET ô, atambaro ny hery
1258 827 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
1259 829 Sahy manolotra ny ainy
Antson'Andriamanitra
1260 830 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fifonana
1261 831 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
1262 832 Voatokana ho ahy ianao
Antson'Andriamanitra
1263 832 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko (2)
Fitiavana
1264 833 Ny hasambarana valo

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.4358 s.] - Hanohana anay