Fihirana Hasina

Fihirana Hasina vaovao 2014 - Editions Ambozontany Analamahitsy - Antananarivo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 4 Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Fifonana
2 4 Voninahitra (tononina)
Voninahitra - Trinité Masina - Samihafa - Andriamanitra Ray
3 6 Fiekem-pinoana, 'Zaho mino (tononina)
Fiekem-pinoana
4 16 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
5 16 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
6 17 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
7 18 Aza manadino ahy
Fiainana mandrakizay - Firaisam-pinoana
8 18 E, mpandova an'Andriamanitra isika
9 19 Fa tany am-boalohany
10 19 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
11 20 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
12 20 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Salamo - Antson'Andriamanitra
13 21 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
14 21 Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Hiran-damesa
15 22 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Salamo
16 22 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
17 23 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
18 23 Rainay ao an-danitra ao
19 25 Sambatra aho satria navotanao
Andriamanitra Ray
20 25 Ry tany, mihainoa
Andriamanitra Ray
21 26 Agny ianao Zagnahary
Andriamanitra Ray
22 26 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
23 28 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
24 28 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
25 29 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Samihafa
26 29 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
27 30 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
28 30 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
29 31 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
30 32 Ianao no hazavana
Jesoa Kristy - Batemy
31 32 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
32 33 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
33 33 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
34 34 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
35 34 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
36 35 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
37 35 Mitsangàna ka banjino
Karemy
38 36 Nandray ny fanjakany (2)
Jesoa Kristy
39 37 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
40 37 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
41 38 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
42 38 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
43 39 Ry Fo masin'i Jesoa
Jesoa Kristy
44 40 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
45 40 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
46 41 Sambatra e, ny navotanao
Jesoa Kristy
47 41 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
48 42 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
49 43 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
50 44 Endrey 'ty tranon'omby
Noely - Jesoa Kristy
51 44 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
52 46 Andriamanitra Fanahy, midìna ao anatinay
Fanahy Masina
53 47 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
54 47 Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Fanahy Masina
55 48 Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Fanahy Masina
56 49 Fanahy Masina, midìna
Fanahy Masina
57 49 Hofafazako rano ianareo dia hadio ny fahotanareo
Fanahy Masina
58 50 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
59 50 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
60 51 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
61 52 Ray ô, amin'ny anaran'i Jesoa, iraho ny Fanahinao
Fanahy Masina
62 52 Ry Fanahy Masina, avia midìna
Fanahy Masina
63 53 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
64 55 Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Fidirana - Fiaviana
65 55 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
66 56 Mesia sy Mpamonjy
Fidirana - Fiaviana
67 56 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
68 57 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
69 57 Mionòna, mionòna
Fiaviana
70 58 Ny Tenin'ny Tompo
Hiran-damesa - Tenin'Andriamanitra
71 58 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
72 59 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
73 59 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
74 60 Avia, ry mpino, miravoravoa
Noely
75 61 Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Noely
76 62 Ny anjely any an-tsaha
Noely
77 62 Faingàna, rey olona
Noely
78 62 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
79 63 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
80 64 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
81 64 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
82 65 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
83 65 Teraka anio mba hanavotra antsika
Noely
84 66 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Karemy - Fifonana
85 66 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
86 67 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
87 68 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
88 68 Masìna ianao, ry Hazo
Karemy
89 69 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fifonana
90 69 Tompo ô, jereo 'zahay
Fifonana - Karemy
91 70 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
92 71 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
93 71 Tonga eto izahay
Karemy - Fifonana
94 72 Mazàna, raha tonga ny onja mahery
95 73 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
96 74 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
97 75 Nandresy ny Tompontsika
Paka
98 76 Kristy velona, fahazavana
Paka
99 76 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
100 76 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
101 77 Nitsangan-ko velona
Paka
102 78 Fiainam-baovao, (ianao ilay olombelona marefo)
103 80 Aterinay anatrehanao, Reny
Masina Maria
104 80 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
105 81 I Maria no kintana mitarika anay
Masina Maria
106 81 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
107 81 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Masina Maria
108 82 Mba fotsy manjopiaka
Masina Maria
109 82 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Masina Maria
110 83 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Masina Maria
111 83 Ny tranonao masina
Masina Maria
112 84 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Masina Maria
113 85 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
114 86 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Paka - Masina Maria
115 86 Taloha ela izay tany Galilea
Masina Maria
116 87 'Zaho ('zahay) miarahaba
Masina Maria
117 87 Zanakao 'zahay, ka raiso 'ty fanatitray
Fanolorana
118 88 Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
Olomasina - Md. Josefa
119 88 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Olomasina - Md. Josefa - Masina Maria
120 89 Zozefa - Jôsefa mpitaiza an'i Jesoa
Olomasina - Md. Josefa
121 90 Litanian'ny Olomasina
Olomasina
122 91 Zanak'ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
123 92 Afaka aho
Hiran-damesa
124 92 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
125 93 Ahiratray ny masonay
Hiran-damesa
126 93 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Salamo
127 94 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
128 95 Mahatsiaro sambatra aho
129 95 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Samihafa
130 96 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
131 97 Mba sambatra e izay mitia manompo
132 97 Masoandro iva dia iva
Vavaka hariva
133 98 Ny virjiny folo - Mitsangàna ajoroy ny faneva
134 98 Mijanòna re, ry Tompo ô
Vavaka hariva
135 99 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
136 100 O, fantatrao
137 100 Olona afaka isika
Hiran-damesa
138 101 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
139 102 Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay
140 102 Raha tonga ny andro farany
Fiainana mandrakizay
141 103 Ry mpiaro masina mahery
Olomasina
142 104 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Samihafa
143 105 Tompo ô, tsy mihafy aho
144 105 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Fifonana
145 106 Tsy ny mofo ihany e no iveloman'ny olona
146 106 Vatolampy tsy mikoro
147 107 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
148 108 Zavavy ô!
149 108 Zanahary Tomponay
Ranombavaka
150 108 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
151 109 Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Fanahy Masina - Batemy
152 109 Izaho efa kristianina
Batemy
153 110 Maty ny Tompontsika
Karemy
154 110 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
155 111 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fanolorana - Antson'Andriamanitra
156 111 Be ny vokatra, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
157 112 Fantatrao, ry Reny tsara
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
158 112 Fitiavana mandrakizay
159 113 Ialao ny taninao
Antson'Andriamanitra
160 114 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
161 114 Velombelomy
Antson'Andriamanitra
162 115 Moa ve tia ahy ianao?
Antson'Andriamanitra
163 116 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Fifonana - Antson'Andriamanitra
164 117 N'inon'inona hitranga
Antson'Andriamanitra
165 117 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
166 118 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
167 119 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
168 119 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Antson'Andriamanitra
169 120 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Antson'Andriamanitra
170 121 Tompo ô, omeo pretra
Antson'Andriamanitra
171 121 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
172 122 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Antson'Andriamanitra
173 122 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Komonio - Antson'Andriamanitra
174 124 He, ny andon'ny maraina
Firaisam-pinoana
175 125 Fitiavana rano velona
Firaisam-pinoana - Fiadanana
176 125 Lavitra akaiky
Hiran-damesa - Firaisam-pinoana
177 126 Manomboka ety an-tany ny paradisa
Fiadanana
178 127 Mino Tompo iray
Firaisam-pinoana
179 127 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
180 128 Niseho an-karihary
181 128 'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
Firaisam-pinoana
182 129 Ny hiran'ny lanitra
Firaisam-pinoana
183 129 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Samihafa
184 130 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
185 132 Vonjeo ny taninay
Firenena
186 132 Aza mba manadino
Firenena
187 133 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
188 134 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
189 135 Ry Tanindrazanay malala ô!
Samihafa - Firenena
190 135 Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Firenena
191 136 Any an-danitra any no fonenako
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
192 136 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
193 137 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
194 138 Maria ô, henoy ny feo
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
195 139 Mihelina avokoa
Hiran-damesa - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
196 139 Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Fiainana mandrakizay
197 140 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
198 140 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fahafatesana
199 142 Vory eto izahay
Fidirana
200 142 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
201 143 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
202 143 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
203 144 Olombelona aho Tompo
Fifonana
204 145 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
205 145 Mamela heloka isan'andro
Fifonana
206 146 Mifona aho re, mivalo koa
Fifonana
207 146 Mifona aho, Tompo ô
Fifonana
208 147 Ny fanenenana
Fifonana
209 147 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
210 148 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fifonana
211 148 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
212 149 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fifonana
213 149 Zanahary Tompo marina
Fifonana
214 150 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra
215 151 Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra - Fihobiana
216 152 Voninahitra, fiadanana
Fihobiana
217 152 Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitra
218 153 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Tenin'Andriamanitra - Salamo
219 153 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
220 154 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
221 155 Aleloia (Taizé)
222 155 Aleloia, aleloia, aleloia ô
223 155 Aleloia, Amen, derao ny Tompo
224 156 Aleloia, derao ny Tompo fa nandresy
Aleloia - Paka
225 156 Aleloia, ny Tompo izao
Paka
226 156 Aleloia, hobio re ny Teny
Aleloia
227 156 Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia
228 157 Aleloia, tongava
Aleloia
229 157 Dera anie ho anao
Fihobiana - Karemy
230 157 Aleloia, hôzana
Aleloia
231 157 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
232 158 Averina eto indray ny toky napetratsika
Fiekem-pinoana
233 159 Mino aho Andriamanitra ô, mino mafy aho 'zay voalazanao
Fiekem-pinoana
234 160 Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
235 160 Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Fiekem-pinoana
236 161 'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
Fiekem-pinoana
237 162 Aina sy vonjy
Ranombavaka
238 162 Alofy izahay
Ranombavaka
239 162 Ambarao anay
Ranombavaka
240 162 Ampahafantaro anay e
Ranombavaka
241 162 Ampakarina any aminao
Ranombavaka
242 162 Ampidino ao aminay
Ranombavaka
243 162 Ampio 'zahay
Ranombavaka
244 162 Anao ny fanjakana
Ranombavaka
245 163 Arovinao 'zahay
Ranombavaka
246 163 Avia, midìna
Ranombavaka
247 163 Aza ny otanay
Ranombavaka
248 163 Efa miombona fanahy
Ranombavaka
249 163 Ekeo ny vavakay
Ranombavaka
250 163 Ekeo, ry Tompo
Ranombavaka
251 163 Fa tsapanao, ry Ray ô
Ranombavaka
252 163 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
253 163 Henoy, ry Tompo ô
Ranombavaka
254 163 Ho iray ihany anie
Firaisam-pinoana - Ranombavaka
255 163 Avia midìna, ry Fanahy Masina ô, ianao ilay nirahina
Fanahy Masina
256 164 Iantrao 'zahay, Jesoa
Ranombavaka
257 164 Iza no mety?
Ranombavaka
258 164 Jesoa, ny herin'ny Teninao
Ranombavaka
259 164 Mamindrà fo aminay
Fifonana - Ranombavaka
260 164 Mandrosoa e
Ranombavaka
261 164 Mba vangio e
Ranombavaka
262 164 Mihanta aminao
Ranombavaka
263 164 Mino 'zahay
Ranombavaka
264 164 Mitoera
Ranombavaka
265 165 Ray ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
266 165 Ray ô, Ray ô, henoy
Ranombavaka
267 165 Ray ô, tia anay
Ranombavaka
268 165 Ry Kristy ô, ry Fiainanay
Ranombavaka
269 165 Ry Zanak'Andriamanitra
Ranombavaka
270 165 Ry Zanaky ny Ray
Ranombavaka
271 165 Tantano hahalala
Ranombavaka
272 165 Tariho izahay
Ranombavaka
273 165 Te hidera ny Tompo
Ranombavaka
274 165 Tia anao 'zahay
Ranombavaka
275 166 Tompo ô, ankasitraho
Ranombavaka
276 166 Tompo ô, aza avela hivily
Ranombavaka
277 166 Tompo ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
278 166 Tompo ô, mba ekeo
Ranombavaka
279 166 Tompo ô, tongava e
Ranombavaka
280 166 Tsarovy e, ry Tompo
Ranombavaka
281 166 Tsofy rano
Ranombavaka
282 166 Tsy ho very mandeha
Ranombavaka
283 166 Vonjeo izahay
Ranombavaka
284 168 Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Fanolorana
285 168 Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Fanolorana
286 169 Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Fanolorana
287 169 Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Fanolorana
288 169 Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Fanolorana
289 170 Dia mbola ao amin'ny Tompo
Fanolorana
290 170 Atolotro anao, Andriamanitra ô
Fanolorana
291 171 Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Fanolorana
292 171 Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Fanolorana
293 172 Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
294 172 Midìna, ry anjely masina
Fanolorana
295 173 Ny mofo atolotry ny pretra
Fanolorana
296 174 Ry Rainay ao an-danitra ao
Fanolorana
297 174 'Ndreto izahay, Tompo ô, hanolotra sorona
Fanolorana
298 175 Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Fanolorana
299 176 Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Fanolorana
300 176 Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Fanolorana
301 177 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Komonio
302 177 Masina ianao, Andriamanitray
Masina
303 178 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
304 181 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Salamo - Hiran-damesa
305 181 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
306 182 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
307 183 Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra ô
Zanak'ondry - Hiran-damesa
308 183 Inty e 'lay Zanak'Ondry
Zanak'ondry
309 184 Finaritra ny fo matoky anao
Komonio
310 184 Faly ny fonay anio
Komonio
311 185 Indray hariva izay
Komonio
312 185 I Iaveh no mpiandry ahy
Hiran-damesa
313 186 Inty ny ora sarobidy
Komonio
314 186 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
315 187 Mino mafy aho
Komonio
316 187 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Komonio
317 188 Ny endrikao, ry Jesoa
Komonio
318 188 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Komonio
319 189 Ny foko manome hasina Anao
Komonio
320 189 Raha te ho sambatra ianao
Komonio
321 190 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Komonio
322 191 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
323 191 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
324 192 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
325 193 Faly izahay, ry Tompo
Fisaorana
326 193 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
327 194 Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Fisaorana
328 194 Misaotra anao 'zahay, Andriamanitra ô
Hiran-damesa - Fisaorana
329 195 'Zaho mametraka aina
Masina Maria
330 195 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
331 197 Faly aho, ô ry Tompo ô
332 198 Inona no havaliko?
Fisaorana
333 199 'Zaho mino an'Andriamanitra (2) Tompo nahary ny tany sy ny lanitra
Fiekem-pinoana
334 199 Ny tsodranonao, ry Tompo
335 201 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Salamo
336 202 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
337 203 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
338 204 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
339 204 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
340 204 Ny tany, ny hareny
Salamo
341 205 Manantena Anao ny fanahiko
Salamo
342 206 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Salamo
343 207 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
344 207 Sambatra izay noana
Salamo
345 209 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
346 210 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
347 211 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
348 212 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
349 212 Raha misy olona nanota
Salamo
350 214 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Salamo - Fifonana
351 215 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
352 216 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Salamo
353 216 Hitanay i Kristy
Salamo
354 217 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
355 217 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
356 217 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
357 218 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
358 219 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Salamo
359 219 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
360 221 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Salamo
361 222 Mahatehotia, mahasondriana
Salamo
362 223 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
363 224 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Salamo
364 225 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
365 226 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
366 227 Jerosalema ô, tanàna masina
Salamo
367 228 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
368 229 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
369 230 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
370 232 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Salamo
371 232 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
372 234 Midoboka toa ranomasina
Salamo
373 234 Ry vahoaka voafidy
Salamo
374 236 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
375 237 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
376 238 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
377 239 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Salamo
378 240 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
379 240 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
380 240 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
381 240 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
382 241 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Salamo
383 242 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
384 243 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Salamo
385 243 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
386 245 Eny, sambatra tokoa
Salamo
387 245 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Salamo
388 246 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Salamo
389 246 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
390 246 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
391 247 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Salamo
392 247 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
393 248 Mizotra ny lalako
Salamo - Fidirana
394 249 Miderà, miderà an'i Iaveh
Salamo
395 249 Dera sy laza
Salamo
396 250 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
397 250 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Salamo
398 251 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
399 253 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
400 254 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Salamo
401 255 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
402 256 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Salamo - Fidirana
403 256 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Salamo
404 257 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Salamo
405 258 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
406 258 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
407 259 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
408 260 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
409 260 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
410 261 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
411 262 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Salamo
412 262 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Salamo - Fiainana mandrakizay - Fandevenana
413 262 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Salamo - Karemy - Fifonana
414 263 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
415 264 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
416 265 Tsara raha ny mpirahalahy
Salamo - Fiadanana
417 266 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Salamo - Fisaorana
418 266 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
419 267 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Salamo
420 268 Ankalazao ny Zanahary Ray
Salamo
421 269 Jerosalema, ianao Siôna
Salamo
422 270 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Salamo
423 270 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
424 272 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Salamo - Fihobiana
425 273 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
426 273 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
427 275 Antsao ny Andriamanitrao
428 276 Atrakao ny lohanareo
429 277 Ny voaary manontolo
Fidirana
430 278 I Jesoa Tompo hanangona firenena
431 279 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
432 280 Vatofototra roa ambin'ny folo
433 280 Ny fijerin'ny mpangarika
434 282 Toy ny kapoka maharary
435 282 Rano miboiboika
436 284 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
437 284 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
438 284 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
439 284 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
440 284 Tsy mila masoandro ny tanàna
441 284 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
442 284 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
443 284 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
444 285 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
445 286 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
446 287 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
447 287 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
448 287 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
449 288 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
450 288 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
451 288 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
452 288 Sambatra ny mpiandry ondry
453 288 Tsy menatra ny Evanjely aho
454 288 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
455 288 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
456 288 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
457 289 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
458 290 Henika hafaliana ny mpiandry ondry
459 290 'Lay tsiambaratelo niafina hatrizay
460 290 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
461 290 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
462 291 'Ndeha hisaorana ny Tompo Andriamanitr'i Israely
463 292 Eny, Tompo, am-piadanana tokoa
464 292 Efa mandrorona ny andro
465 292 Ô ry Zake ô, midìna haingana
466 293 Tompo ô, hitako maso
467 293 Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
468 294 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
469 295 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Samihafa - Hiran-damesa - Fisaorana
470 301 Aleloia, hoderaina anie
Fihobiana
471 301 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, ianao no hany tiako
Fihobiana
472 302 Antsan'ny zava-boaary - Andriamanitra Avo indrindra ô, sady Tompo no Mpiantra
473 303 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
474 304 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
475 304 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
476 305 Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô
Hiran-damesa
477 305 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
478 306 Hohiraiko mandrakizay 'lay tanànako mandrakizay
Fiekem-pinoana
479 307 Izaho no Mpiandry ondry tsara
480 307 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
481 308 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
482 309 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Masina Maria
483 310 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
484 311 Masimbavy Terezy
Olomasina
485 311 Mamin'ny foko, ry Jesoa, ny famonjena izay vitanao
Firaisam-pinoana
486 312 Masina e ny Tompo Andriamanitra
Masina
487 312 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
488 313 Mino ny Teninao 'zahay, ry Tompo ô
Tenin'Andriamanitra
489 313 Mitondra sampan'ôliva
Karemy
490 314 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
491 315 Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Voninahitra
492 316 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
493 317 Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
494 318 Voninahitra ho an'Andriamanitra 'zay monina an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
495 318 Voninahitra ho an'ny lanitra - Andeha isika hitsaoka 'zany mpamonjy vao teraka
Noely
496 319 Vonjeo 'zahay, ry Tompo ô vonjeo
497 320 Izao no dina ataoko
498 321 Fanilo, mitsangàna
499 321 Ry tanora, te ho tomady
500 322 EKA miara-dia
Antson'Andriamanitra
501 322 Tanora Mpianatra Kristianina
502 323 Ao an-tranonao e, ry Jesoa be fitia
503 324 Tompo ô, indreto izahay irakao
504 324 Tanora, mijoroa, misehoa ka mamirata
505 325 Na EKA, VK na IRAKA
Tanora
506 326 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Salamo
507 326 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
508 327 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
509 328 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
510 329 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
511 331 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
512 332 Ny hatsaram-pon'ny Tompo manerana ny tany
Fisaorana
513 332 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
514 332 Iaveh ô, na aiza na aiza
Salamo
515 334 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
516 335 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Salamo - Fidirana
517 336 Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
518 336 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
519 338 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Salamo
520 339 Aleloia, hobio sy derao e izao ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
521 339 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
522 340 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Masina Maria
523 340 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
524 341 Efitra ny fiainana
525 342 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
526 343 Hatambatry ny Fanahy Masina
Ranombavaka - Fihobiana - Fiadanana
527 344 He, sambatra aho, Jesoa
Firaisam-pinoana
528 344 Hifaly, hiravo ny tany manontolo
529 345 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
530 346 Ianao no Piera, ianao no vatolampy
531 346 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
532 347 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Komonio - Jesoa Kristy
533 348 Iezaho, hoy ny Tompo, ny hanjakan'Andriamanitra
534 349 Mpivahiny
535 349 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
536 350 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
537 351 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Komonio
538 352 Mifalia, ry feno hasoavana
Masina Maria
539 353 N'inon'inona hitranga, Jesoa
Jesoa Kristy - Firaisam-pinoana
540 353 Mahita ny miafina ny Ray
541 353 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
542 354 Ny Evanjely toriko
Salamo
543 355 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
544 356 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
545 357 Ny teninao, Andriamanitra ô
Tenin'Andriamanitra
546 358 Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Hiran-damesa - Fanolorana
547 358 Ô Maria, mba tantano hatrany
Tanora - Masina Maria
548 359 Ry Kristy ô, misaotra anao, midera anao izahay
Fisaorana
549 360 Tamin'ny andro voalohany
Paka
550 360 Tiavo ny fahavalonareo
551 361 Todihontsika ny masoandro
Salamo
552 362 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
553 364 Tiavinao aho, ry Ray ô
554 365 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
555 365 Tsofy rano, Tompo ô
Fanambadiana
556 366 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra (3) - Fa naneho ny fitiavany Izy Andriamanitra
Voninahitra
557 367 Ianao irery no Masina - Voninahitr'i Md Fransoa
Voninahitra
558 368 'Zaho no tena foto-boaloboka
559 369 Vorona tsara feo anie aho
Antson'Andriamanitra
560 371 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
561 372 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
562 372 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
563 373 Aleloia, derao ny Andriamanitsika
564 374 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
565 376 Alina masina, mifalia, mihobia
Noely
566 376 Alina soa, mamy tokoa
Noely
567 377 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Salamo
568 377 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
569 378 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
570 379 Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Andriamanitra Ray
571 379 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
572 380 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Salamo
573 381 An'i Jesoa ny voninahitra
Jesoa Kristy
574 381 Anao irery, ry Jesoa
575 381 Anareo ny zavatra rehetra
576 382 Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Olomasina
577 382 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
578 384 Andeha isika ho any Betilehema Betlehema
Noely
579 384 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
580 385 Andriamanitra Andriananahary e, lolohavina ambony
581 386 Andriamanitra Babanay e
Olomasina
582 387 Andriamanitra e fiadanana
583 387 Andriamanitra nahary no tiavo
584 388 Andriamanitra no itokiako
Salamo
585 388 Andriamanitra ô, izaho mino mafy
Finoana - Fitiavana
586 389 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Salamo - Karemy
587 390 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Salamo
588 391 Andriamanitra Rainay
Antson'Andriamanitra - Tanora
589 391 Andriamanitra ô, Tomponay
590 392 Andriamanitra tahio tsara
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
591 392 Andriamanitray andrain'ny masonay
Andriamanitra Ray
592 392 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
593 393 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
594 394 Andriamanitray e
Fisaorana - Andriamanitra Ray - Vavaka hariva
595 394 Andriamanitra velona Tomponay ô
596 395 Andro iray toa zato
Masina Maria
597 395 Aleloia! Teny mahatoky tokoa
Aleloia
598 396 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Antson'Andriamanitra
599 396 Anilanao, Reny malala
Masina Maria
600 397 Anjarako ianao, ry Tompo
601 397 Anjeliko, mpiambina ahy
602 398 Ankalazainy e, derainay e
603 398 Ankalazainay ianao, ry rainay, Jacques Berthieu
Olomasina
604 399 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Salamo
605 400 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
606 400 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
607 401 Ankohonan'Andriamanitra isika!
608 401 Ankininay aminao, Reny
Masina Maria
609 402 Antsa Rasoamanarivo
Olomasina
610 404 Antsoin'ny Anjely isika
Noely
611 404 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
612 405 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
613 406 Ao aminao e ny loharanon'aina
Trinité Masina
614 406 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Masina Maria
615 407 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
616 408 Aoka re ianao ho mpandresy
617 410 Aoka tsy hatahotra ianareo
Vavaka hariva - Salamo
618 411 Asandrato i Maria
Masina Maria
619 411 Arovy ny Tanindrazanay
Firenena
620 412 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
621 413 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
622 414 Atopazo ny maso
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
623 414 Atolotray anao, ry Jesoa
Tanora
624 414 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
625 415 Avia atý, ry mpanota maditra
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
626 416 Avia, ry Fanahy Masina
Fanahy Masina
627 417 Avia hanatona amim-pahatokiana (1)
Vavaka maraina - Fidirana
628 417 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Komonio
629 418 Avia, ry Jesoa, avia
Komonio
630 419 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
631 419 Avia, ry Mpamonjy
Fiaviana
632 419 Avy i Jesoa mora fo
Komonio
633 420 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Andriamanitra Ray
634 421 Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra loharanom-pitiavana
Voninahitra
635 422 Dera anie ho anao, Andriamanitra
Fihobiana
636 423 Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Paka
637 424 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Salamo - Fihobiana
638 425 Derao ny anarana
Fihobiana - Paka
639 426 Derao i Jesoa fa nandresy
Jesoa Kristy
640 427 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Salamo
641 427 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Salamo
642 428 Derao ny Tompontsika e
Andriamanitra Ray
643 428 Derao ny Tompo Tsitoha mitoetra anaty hôstia
Sakramenta Masina
644 430 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Salamo
645 430 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
646 431 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
647 431 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Komonio - Fifonana
648 432 Dibo-kafaliana ny ray
Salamo - Andriamanitra Ray
649 433 Dony ny hira fanajana
Komonio
650 433 Diso taminao aho, Tompo ô
Fifonana
651 435 E faly mihoby sy mankalaza Anao ‘zahay Ray ô
Fisaorana
652 436 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
653 437 E, sambatra sy tretrika
Fiainana mandrakizay
654 437 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
655 438 Efa amiko i Jesoako
Komonio
656 438 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Komonio - Jesoa Kristy
657 439 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
658 440 Efa maty ny masoandro
Masina Maria
659 440 Efa nisava ny haizina
Noely
660 441 Efako ny zavatra rehetra
661 442 Endrey, ry Tompo ô
662 442 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Tanora - Masina Maria
663 443 Eny, arahaba, ry Maria
Masina Maria
664 444 Eny e, ny lalan'olombelona
665 445 Eny e, sambatra e - Ny mahantra am-panahy
666 446 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
667 447 Isaorana Ianao Andriamanitra ô
Fisaorana
668 447 Eny e, sasa-poana
Andriamanitra Ray
669 448 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
670 449 Ny hanao ny sitraponao
Salamo
671 450 Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
Salamo
672 451 Eo an-tananao, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina
673 451 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka hariva - Masina Maria
674 452 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Salamo
675 452 Eo an-tongotrao, ry Reny
Masina Maria
676 454 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
677 455 Fitiavana tsy hay takarina
678 455 Fa i Jesoa Tompo
679 456 Fa ianao no Ray
Andriamanitra Ray
680 457 Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Andriamanitra Ray
681 457 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
682 458 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
683 459 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
684 459 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
685 460 Faingàna re, ho any Jerosalema
Noely
686 460 Faingàna re, ry ora sarobidy
Komonio
687 461 Faly izahay, Virjiny Masina
Masina Maria
688 462 Faly sy ravo aho
Salamo
689 462 Fanatitra sitrakao
Fanolorana
690 463 Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina
691 464 Fanantenana
Antson'Andriamanitra
692 464 Fankasitrahana sy fiderana
Andriamanitra Ray
693 465 Fantatrao, Ray ô
Fifonana
694 465 Fararanon-kafaliana
Noely
695 466 Feno ny fanomezanao
Masina Maria
696 466 Finaritra tokoa ny olona
Masina Maria
697 467 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
698 469 Fo masin'i Jesoa Mpamonjy
Fo Masin'i Jesoa
699 469 Fo torotoro
Fifonana
700 470 Fon'i Jesoa, loharano tsy ritra
Fo Masin'i Jesoa
701 471 François Xavier
Olomasina
702 472 Hafaliana lehibe no mameno ny fonay
703 472 Haingàna re, ry fo be alahelo
Fo Masin'i Jesoa
704 473 Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Fiekem-pinoana
705 474 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
706 474 Hamelona antsika
Andriamanitra Ray
707 475 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Antson'Andriamanitra
708 475 Hanatona hidera anao
Andriamanitra Ray
709 476 Hanatona ny ôtely aho
Salamo - Komonio
710 476 Hanatona ny Otely Masina aho, hanatona Anao ry Jesoa ô
Hiran-damesa
711 476 Hanatona ny ôtelinao
Fidirana
712 476 Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Trinité Masina - Fidirana
713 477 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
714 478 Handray ny Fanahy
Fanahy Masina
715 478 Hankalazaina anie i Masina Maria
Masina Maria
716 479 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
717 480 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Masina Maria
718 481 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Salamo
719 482 Henoy ny antsonay anjely havanareo
Fiainana mandrakizay
720 482 Heni-kafaliana izany foko
Komonio
721 483 Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
722 483 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Salamo
723 484 Henoy tsara, anaka
Masina Maria
724 485 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
725 485 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
726 486 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
727 486 Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr'i Israely
728 487 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
729 487 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
730 488 Hitsangana aho ka handeha hody
731 489 Ho enin-kasina ianareo e, ho enin-kavelomana
Hiran-damesa
732 489 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Masina Maria
733 490 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
734 490 Ho hitako i Maria Reny tsara
Masina Maria
735 491 Ho tonga rahoviana
Fiainana mandrakizay
736 492 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
737 493 Ho valin'ny natao, ry Tompo ô
Fiainana mandrakizay
738 494 Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Andriamanitra Ray
739 494 Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
740 495 Hobio an-kafaliana
Andriamanitra Ray
741 495 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
742 496 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
743 497 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
744 498 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
745 500 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
746 501 I Maria Reniko malala
Masina Maria
747 502 I Kristy no fiainanay
Jesoa Kristy
748 502 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
749 503 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
750 504 I Piera vatolampy
Olomasina
751 505 Ianao, Andriamanitra itokiako
Salamo - Andriamanitra Ray
752 506 Ianao no andrandraiko
Salamo
753 506 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
754 507 Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
755 507 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
756 508 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Samihafa
757 509 Ianao no tabihan'i Jerosalema
758 510 Ianao no Zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
759 511 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Salamo - Andriamanitra Ray
760 512 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Salamo - Fifonana
761 513 Ianao, ry Kristy, no fototra
Jesoa Kristy
762 513 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
763 514 Ianao, ry Maria, no rehareha
Masina Maria
764 514 Ianao, ry Md Zôzefa (Josefa)
765 515 Ianao, ry Trinite Masina
Trinité Masina
766 516 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
767 516 Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Md. Josefa
768 517 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Salamo
769 518 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
770 519 Iaveh nilaza tamiko hoe
Salamo - Andriamanitra Ray
771 520 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Salamo
772 520 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
773 521 Ilay patena volamena
Fanolorana
774 521 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Masina Maria - Vavaka hariva
775 522 Indro atolotro anao
Masina Maria
776 522 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
777 523 Indro ny Mpamonjy mitady anao
Fiainana mandrakizay
778 523 Indro ianao tonga atý an-taninay
Noely - Jesoa Kristy
779 523 Indro re ny tenanay
Fanolorana
780 524 Indro solofo marina no hatsangako
781 524 Indro re, ry Tompo, atolotray anao
Fanolorana
782 525 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
783 525 Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Jesoa Kristy
784 526 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Antson'Andriamanitra
785 527 Iny lanitra manga tomaratra
Jesoa Kristy
786 529 Iray vatsy
Fiadanana
787 529 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
788 529 Iraho 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
789 530 Ireo andro sisa
Fifonana
790 530 Ray ô, mpamindra fo ianao
791 531 Isaoranay ianao, ry Tompo Andriamanitray
Fisaorana
792 531 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
793 532 Isaoranay ianao Zanahary
794 532 Isika manana ady aty an-tany aty
Masina Maria
795 533 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Masina Maria
796 534 Iza àry no hahasaraka ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
797 535 Iza moa ianao, ry Tompo?
Jesoa Kristy - Olomasina
798 536 Iza moa re izato zandrin'i Kristy?
Tanora
799 536 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Salamo - Fiainana mandrakizay
800 537 Izahay e ravoravo
Masina Maria
801 538 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray - Salamo
802 538 Izahay sy ny Anjely
Masina Maria
803 539 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
804 540 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
805 541 Izaho no fananganana sy fiainana
806 541 Izaho no lalana sy fahamarinana
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
807 541 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
808 542 Izany no Vaovao mahafaly
809 542 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Jesoa Kristy - Komonio
810 543 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
811 543 Izao fisarahana izao tsy haharitra mandrakizay
Fiainana mandrakizay
812 544 Izay nirin'ny fo rehetra
Jesoa Kristy - Noely
813 544 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Jesoa Kristy
814 545 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Antson'Andriamanitra
815 545 Jereo an-tanan'ny Pretranao
Fanolorana
816 546 Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Karemy
817 546 Jesoa Andriamanitra, inoako
Komonio - Sakramenta Masina
818 547 Jesoa Kristy Tompo ô
Komonio - Sakramenta Masina
819 547 Jesoa, Maria, Zôzefa (Josefa), raiso ny foko
Olomasina
820 547 Jesoa Mpamonjinay rehetra
821 547 Jesoa mpamindra fo
Fifonana - Fo Masin'i Jesoa
822 548 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
823 549 Jesoa ô, raiso aho
Jesoa Kristy
824 550 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
825 551 Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Jesoa Kristy
826 551 Jesoa 'zahay mitsaoka anao
Sakramenta Masina
827 552 Jesoa Tompo Zokinay
Komonio - Jesoa Kristy
828 552 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Andriamanitra Ray - Salamo
829 553 Kintana e
Noely
830 554 Kintana mpitari-dalana
Masina Maria
831 555 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Masina Maria
832 555 Kintana vao mamirapiratra
Noely
833 556 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Masina Maria
834 556 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Masina Maria
835 557 Kristianina, mihevera
Karemy
836 558 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fifonana
837 558 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
838 559 Madio tsy misy tsiny
Masina Maria
839 559 Madio itony rano mikararana re
Masina Maria
840 560 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
841 561 Maminay tokoa, ry Jôsefa (Zozefa)
Md. Josefa
842 562 Mahonena 'zany feo any an-koatra
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
843 562 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Fifonana
844 563 Mampahonena loatra ny ondrinao
Antson'Andriamanitra
845 563 Manaitra anay, ry Jesoa
Noely
846 564 Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Andriamanitra Ray
847 564 Manaitra sy mampangovitra
Md. Josefa - Fiainana mandrakizay
848 565 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
849 566 Manan-karena amin'ny famindram-po
Andriamanitra Ray
850 567 Manatòna ny hôstia
Komonio
851 567 Manatòna, rey vahoaka
Karemy - Fifonana
852 568 Manatóna, ry kristianina
Noely
853 568 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Jesoa Kristy
854 569 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
855 569 Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Andriamanitra Ray - Tenin'Andriamanitra
856 570 Mangetaheta famonjena
Antson'Andriamanitra
857 570 Mankalaza anao 'zahay
Masina Maria
858 571 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Andriamanitra Ray - Salamo
859 571 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
860 572 Maria ô no Reny, ka fantatro
Masina Maria
861 572 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Masina Maria
862 573 Marina be fitiavana
Andriamanitra Ray
863 573 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
864 575 Marobe tokoa
Tanora
865 576 Ry Masindahy Jérôme
Olomasina
866 576 Masina Maria, Reny malala
Masina Maria
867 577 Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny hery rehetra
Masina
868 577 Masina, masina, masina, ny Tompo Andriamanitry ny tafika
Masina
869 577 Masindahy ... A... itokianay
Vavaka hariva
870 577 Matokia ianao, ry Jesoa ô
871 578 Mba henoy ô, ry Tompo
Salamo - Andriamanitra Ray
872 579 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Salamo - Andriamanitra Ray
873 580 Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Andriamanitra Ray
874 581 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Komonio
875 581 Mba maizim-pito mahatahotra
Jesoa Kristy
876 582 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Komonio - Jesoa Kristy
877 582 Mba miderà an'i Jôsefa (Zôsefa) raintsika
Md. Josefa
878 583 Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Andriamanitra Ray
879 584 Mba mihirà isika kristianina - Md Joany Batista
Olomasina
880 584 Mba sambatra izay mahitsy fo
Salamo
881 585 Mba tantano sy vimbino ny dianay
Andriamanitra Ray
882 586 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Komonio
883 586 Mba tsara loatra endrey
Fiainana mandrakizay
884 586 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
885 588 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Salamo - Andriamanitra Ray
886 589 Miangòna mba hihaino
Andriamanitra Ray
887 589 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Salamo
888 590 Miaraka amin'ny anjely maro
Komonio
889 590 Miankohofa mba hitsaoka
Sakramenta Masina
890 591 Miderà an'Andriamanitra
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
891 591 Midera anao izahay e - Kintana telonohorefy
Trinité Masina
892 592 Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Andriamanitra Ray
893 592 Midìna atý, Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
894 593 Midina re, ry Mpamonjy
Fifonana - Fiaviana
895 593 Mifalia ianao, ô ry Maria
Masina Maria
896 594 Mifalia, mifalia
Noely - Jesoa Kristy
897 594 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
898 595 Ny feon'ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
899 595 Mifankatiava ianareo e, toy ny itiavako
Fiadanana
900 595 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
901 596 Mifalia, miravoa
Andriamanitra Ray - Salamo
902 597 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
903 598 Mifona aho, mivalo aho
Fifonana
904 598 Mihirà sy mankalazà
Masina Maria
905 599 Mihainoa sy mandrenesa
Tenin'Andriamanitra
906 600 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
907 600 Mino aho, Tompo, mino tokoa
Fiekem-pinoana
908 601 Miravoa, Jerosalema
Salamo - Andriamanitra Ray
909 602 Misaotra Anao Andriamanitra
Fisaorana - Andriamanitra Ray
910 602 Misandrata, mamirata
Jesoa Kristy
911 603 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Vavaka hariva - Fisaorana - Andriamanitra Ray
912 603 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Masina Maria - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
913 604 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Masina Maria
914 604 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
915 605 Misy didy tena tsara
Firaisam-pinoana
916 605 Misy didy tena tsara ‘zay nomen’ny Tompo hoe
917 606 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
918 606 Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Noely
919 607 Misy zaza teraka ho antsika
Salamo - Noely
920 608 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Jesoa Kristy
921 609 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Komonio
922 609 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Tanora - Jesoa Kristy
923 610 Mitsangàna, ry Jerosalema
Noely - Jesoa Kristy
924 610 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
925 611 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Masina Maria
926 611 Mofo madio tsy misy lalivay
Fanolorana
927 612 Mpamonjy no teraka ho antsika
Noely
928 612 Mofo velona e, avy any an-danitra
Andriamanitra Ray
929 613 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Masina Maria
930 613 Mpamonjinay 'zay tonga Zazakely
Noely
931 614 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
932 614 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Masina Maria
933 616 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
934 618 Na tsy mendrika aza re izay atolotray anao
Fanolorana
935 618 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Tanora - Jesoa Kristy
936 619 Nahazo hafaliana aho
Salamo - Fidirana
937 620 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
938 621 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
939 622 Noely, noely, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Noely - Aleloia
940 623 Nahoana re manjelatra ny tany
Noely - Jesoa Kristy
941 623 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
942 624 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
943 625 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
944 625 Nandray anao, ry Tompo
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
945 626 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
946 627 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
947 627 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
948 628 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
949 629 Aiza izahay no ho faly
Fifonana
950 629 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Masina Maria - Firenena
951 630 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
952 631 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Masina Maria - Karemy
953 632 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Masina Maria - Fisaorana
954 632 'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
Andriamanitra Ray
955 633 'Ndreo mpivahiny harivariva
Noely
956 633 'Ndrey 'zany hira manakoako
Noely
957 634 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Salamo - Andriamanitra Ray
958 635 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Paka - Jesoa Kristy
959 635 Nihorohoro sy nangina ny tany
Paka
960 636 Nisy Arakanjely
Masina Maria
961 637 'Njay misy feo avy any an-danitra miantso manao hoe
Fiaviana
962 637 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Masina Maria
963 638 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
964 639 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
965 640 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Salamo - Fihobiana
966 641 Ny anaranao, ry Jesoa
Jesoa Kristy
967 641 Ny fahatanorako
Fidirana - Jesoa Kristy
968 642 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Antson'Andriamanitra
969 642 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Jesoa Kristy - Noely
970 643 Ny feonao miantso ahy
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
971 643 Ny finoana
972 644 Aleloia, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Paka - Aleloia
973 644 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Sakramenta Masina - Komonio
974 645 Akohokely latsaka an-kady
Fifonana
975 645 Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Andriamanitra Ray
976 645 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Antson'Andriamanitra - Komonio
977 646 Ny fitiavako anao, Maria e
Masina Maria
978 646 Ny fo mitady ny rariny
Masina Maria
979 647 Ny foko, ry Andriamanitra
Komonio
980 648 Ny foto-diako etý an-tany
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa - Andriamanitra Ray
981 648 Ny fon'ny Renintsika
Masina Maria
982 649 Ny haizina indro madiva
Vavaka hariva - Masina Maria
983 650 Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Andriamanitra Ray
984 650 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
985 651 Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Fidirana
986 651 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
987 652 Ny mpanomponao sy ireto vahoaka
Fanolorana
988 652 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
989 652 Ny masoandro raha takariva
Vavaka hariva - Masina Maria
990 653 Ny tananao no mitantana ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
991 653 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Masina Maria
992 654 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
993 654 Ny taniko ny lanitra
Jesoa Kristy
994 655 Ny teninao Tompo o! no faniloko
Tenin'Andriamanitra
995 656 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
996 656 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Samihafa
997 657 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Samihafa
998 657 Ny toky izay nomeko anio
Samihafa
999 658 Ny tolotray, Andriamanitra ô
Fanolorana
1000 658 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Andriamanitra Ray
1001 659 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
1002 660 Ny voninahitrao, ry Jôsefa - Zozefa
Olomasina - Md. Josefa
1003 660 Ny vavaka ataontsika
Samihafa
1004 661 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Masina Maria - Fifonana
1005 662 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1006 662 Ny zanakao, Masina Maria
Masina Maria - Fifonana
1007 663 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1008 664 O Maria e, vonjiko
Masina Maria
1009 664 Be ny ditra natao
Fifonana
1010 664 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Andriamanitra Ray
1011 665 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Jesoa Kristy - Fiainana mandrakizay - Andriamanitra Ray
1012 666 Omenay dera sy voninahitra - Victoire Rasoamanarivo
Olomasina
1013 666 O ry vahoaka, mifalifalia
Andriamanitra Ray
1014 667 Omeo finoana izahay
Samihafa
1015 668 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
1016 669 Mifona aho Aba
Fifonana
1017 670 Raha sendra havizanana
Samihafa - Komonio - Jesoa Kristy
1018 671 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
1019 672 Raiko ô, Raiko ô!
Jesoa Kristy - Salamo
1020 672 Raiso, hamasino ny soronay, ry Tompo
Fanolorana
1021 672 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Samihafa
1022 673 Rankizy, ny fonao madio
Jesoa Kristy
1023 674 Ray be fitia ô, atolotray anao
Fanolorana
1024 674 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
1025 676 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
1026 677 Ray ô, intý ny fiainako
Andriamanitra Ray
1027 678 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
1028 679 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Karemy - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1029 680 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
1030 682 Rendri-torimaso
Jesoa Kristy - Salamo
1031 683 Reniko izy
Masina Maria
1032 684 Reny jereo 'zahay miangona
Masina Maria
1033 684 Reninay ianao, ry Masina Maria
Masina Maria
1034 685 Reny mazava fo, Maria
Masina Maria
1035 686 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Masina Maria
1036 687 'Reo tsy mahalala anao
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1037 688 Ry Anjelin'i Zanahary
Samihafa
1038 689 Ry alina masina, tonga izao ny Mesia
Noely
1039 689 Ry Fanahy mpanolotsaina
Fanahy Masina
1040 689 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Jesoa Kristy
1041 690 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Samihafa - Fihobiana
1042 690 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Komonio - Jesoa Kristy - Hiran-damesa
1043 691 Ry Jesoa ô, eto izao
Samihafa - Sakramenta Masina - Jesoa Kristy
1044 692 Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
1045 692 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Samihafa - Jesoa Kristy
1046 693 Ry Zôzefa (Josefa)
Samihafa - Olomasina
1047 693 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Jesoa Kristy
1048 694 Ry malahelo, mankanesa
Masina Maria
1049 694 Ry Maria ô, omeko anao anio
Masina Maria
1050 694 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
1051 695 Ry miaramilan'ny Tompo
Tanora - Samihafa
1052 695 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Masina Maria
1053 696 Ry Maria ô, topazo maso
Masina Maria - Fiainana mandrakizay
1054 696 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Samihafa - Masina Maria
1055 697 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Samihafa - Olomasina
1056 698 Ry Masindahy Zôzefa (Josefa)
Olomasina
1057 699 Ry Md François d'Assise
Olomasina
1058 700 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fifonana
1059 700 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Samihafa - Olomasina
1060 701 Ry mpiray dinidinika
Samihafa
1061 702 Ry Notre-Dame de la Salette
Olomasina
1062 702 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Olomasina - Masina Maria
1063 703 Ry olon-kanao fanekena
Samihafa
1064 704 Ry Reny madio, antsoinay izao
Masina Maria
1065 704 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Masina Maria
1066 705 Ry tanora tia fivondronana
Tanora
1067 705 Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Firenena
1068 706 Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Andriamanitra Ray
1069 707 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Jesoa Kristy
1070 707 Ry vahoakan'i Israely nanantena
Noely
1071 708 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1072 708 Ry vahoaka, mba valio
Karemy - Jesoa Kristy
1073 709 Ry zatovo katôlika, misikìna
Tanora - Jesoa Kristy
1074 710 Ry Virjiny Imakole
Masina Maria
1075 711 Ry zatovo katôlika, tohan-kaja
Fo Masin'i Jesoa - Tanora
1076 712 Sambatra indrindra ny kristianina
Samihafa
1077 712 Sambatra anie aho ka sambatra
Salamo - Komonio
1078 712 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Komonio
1079 713 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
1080 714 Sambatra izay voavela heloka
Karemy
1081 714 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Samihafa - Salamo
1082 715 Sambatra loatra ny fo tia anao
Komonio
1083 715 Santatr'ireo 'zay nodimandry e ny Tompo
Fiainana mandrakizay
1084 716 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
1085 717 Saotra, dera no omena
Fisaorana
1086 717 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
1087 719 Ry Fanahy ô, Ianao no nitantana an'i Jesoa Kristy
Fanahy Masina
1088 719 Ry Fanahy ô
1089 720 Tanora katôlika mandray andraikitra
Tanora
1090 721 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Samihafa - Jesoa Kristy
1091 722 Te-hidera Anao aho, Iaveh ô
Fidirana
1092 722 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
1093 723 Te hidera ny lalànao aho
Voninahitra
1094 723 Teraka anaty tranon'omby
Noely
1095 723 Te hidera ny herinao aho
Voninahitra - Vavaka maraina
1096 723 Te hidera ny herinao aho
Jesoa Kristy
1097 723 Te hidera ny lalànao aho doublon
Jesoa Kristy
1098 724 Raiko ô, ry Raiko ô, mbola tsisy àry akory ny voaary manontolo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
1099 724 Raiko ô, mbola tsisy ary akory
Andriamanitra Ray
1100 725 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
1101 725 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
1102 726 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Jesoa Kristy
1103 726 Tompo nahary ny zava-drehetra
Andriamanitra Ray
1104 727 Tompo Ndragnahariko
Fifonana - Andriamanitra Ray
1105 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Jesoa Kristy - Fifonana
1106 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo
Jesoa Kristy
1107 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fifonana
1108 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Antson'Andriamanitra
1109 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay (2)
Jesoa Kristy
1110 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Jesoa Kristy
1111 729 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1112 729 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Antson'Andriamanitra
1113 730 Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Fiainana mandrakizay
1114 730 Tompo ô tsy mendrika aho
Komonio
1115 731 Tompo ô, reharehanay
Paka
1116 732 Tsy misy manam-pitiavana
Antson'Andriamanitra
1117 732 Tompo ô, tsarovinao
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
1118 733 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
1119 734 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
1120 735 Trinite Masina ô
Trinité Masina
1121 735 Tsara loatra endrey ny anjarantsika
Fiainana mandrakizay
1122 736 Tsarovinao, Masina Maria
Masina Maria
1123 736 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Salamo - Fifonana
1124 736 Tsarovinao, Reny tsara
Masina Maria
1125 738 Tsembo-dra i Jesoa
Karemy
1126 738 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
1127 740 Tsy mba renao va, ry tanora
Tanora - Jesoa Kristy
1128 740 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
1129 741 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
1130 741 'Ty tany ity fandalovam-bahiny
Fiainana mandrakizay
1131 742 Tsy tandapa sesehena
Noely
1132 743 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Tanora - Jesoa Kristy
1133 743 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Komonio - Jesoa Kristy
1134 744 Velom-panantenana ny zanakao
Masina Maria
1135 744 Virjiny be fahendrena
Masina Maria
1136 745 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
1137 746 Voninahitra anie ho an'ny Ray
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
1138 746 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Jesoa Kristy
1139 747 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
1140 747 Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra
1141 748 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any an-danitra any
Voninahitra
1142 749 'Zahay misaotra anao, Maria
Masina Maria
1143 749 'Zahay mitsaoka anao
Fihobiana
1144 750 'Zaho anie ry Reny
Masina Maria
1145 750 'Zahay no maraina tomaratra
Jesoa Kristy
1146 750 'Zaho mino an'Andriamanitra 'zay nahary 'zao rehetra
Fiekem-pinoana
1147 751 Aleloia, Aleloia, derao
Aleloia - Fihobiana
1148 751 Aleloia, mitenena, Tompo ô
Aleloia - Fihobiana
1149 752 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1150 753 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
1151 754 Ambarako eto anio
Fiekem-pinoana
1152 755 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
1153 756 Anak'Agnondrin'Andrianagnahary
Zanak'ondry
1154 756 Andeha isika ombao ny làlana
Fidirana
1155 758 Ampianaro aho, Tompo ô
Samihafa
1156 759 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Samihafa
1157 759 Andriamanitra fitiavana ianao
Andriamanitra Ray
1158 760 Andriamanitra, misaotra anao
Fisaorana
1159 761 Arakandron'Andriaña
Samihafa
1160 762 Fa mandrakizay e
Fihobiana
1161 762 Atsika jiaby ireto
Samihafa
1162 763 Ekeko tsotra izao
Samihafa
1163 764 Fañahy maha iraika
Rakitra - Komonio - Fanahy Masina
1164 765 Ho fitiavana aho
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1165 765 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
1166 766 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Loharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana - Fisaorana
1167 767 Ianao 'lay Zanak'ondry
Zanak'ondry
1168 767 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
1169 768 Indro atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
1170 769 Isaorana
Fisaorana
1171 770 Isika vory eto izao
Fiadanana
1172 770 Indrafo
Fifonana
1173 771 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
1174 772 Kristianina tia fihavanana
Samihafa
1175 772 Homba antsika mianakavy anie
Fiadanana
1176 773 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Komonio
1177 773 Kyrie eleison
Fifonana
1178 774 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1179 774 Mankasitraka e ! Mankatelina
Fisaorana - Hiran-damesa
1180 775 Maria Reny mpampihavana ô
Masina Maria
1181 776 Maria Renin'ny Mpamonjy
Masina Maria
1182 776 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
1183 777 Masindahy Piera sy Paoly
Olomasina
1184 778 Misaotra Anao izahay, ry Ray
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1185 778 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
1186 779 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
1187 780 Mivoha izao ny làlana ho any Jerosalema, ka manasa anao
Paka
1188 780 Mba raiso, ry Tompo
Fanolorana
1189 781 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
1190 782 Miraisa saina
Samihafa - Tanora
1191 783 Miara-manolotra amin'i Jesoa
Fanolorana
1192 783 Misaotra anao izahay
Fisaorana
1193 784 Nandray ny Fanahy maha zanaka
Andriamanitra Ray
1194 785 Ndao isika re, ry aba
Fanolorana
1195 785 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fifonana
1196 786 Noely fahaterahana
Jesoa Kristy - Noely
1197 787 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
1198 787 Orimbaton'ny famonjena
Jesoa Kristy
1199 788 Ny vola sy ny harena
Samihafa
1200 789 Omenay voninahitra
Voninahitra
1201 789 Raiso re
Fanolorana
1202 790 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1203 791 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Komonio - Jesoa Kristy
1204 791 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Masina Maria
1205 792 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
1206 792 Sakafon'ny fiainana
Jesoa Kristy
1207 793 Ry Jacques Berthieu
Olomasina - Samihafa
1208 794 Ry mpiara-dia
Tanora - Samihafa
1209 795 O ry Jesoa Mpanalalana ô
Ranombavaka
1210 795 Na dia tsy misokatra aza
Ranombavaka
1211 796 Tanora mijoro
Tanora - Samihafa
1212 797 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
1213 798 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Tanora - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1214 799 Tolotra
Hiran-damesa
1215 800 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
1216 800 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Samihafa
1217 801 Tsiofy rano
Samihafa
1218 801 Voninahitra ho an'Andriamanitra lolohavina
Voninahitra
1219 802 Voninahitra ho an’ny Ray be fitiavana
Voninahitra
1220 803 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
1221 804 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
1222 805 Zanako
Fifonana
1223 805 Zanak'Ondry e, Zanak'Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
1224 807 Andriamanitra ô
Andriamanitra Ray
1225 808 Andriamanitra anie dia fitiavana
Andriamanitra Ray
1226 809 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1227 809 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fifonana
1228 810 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Olomasina - Samihafa
1229 811 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Tanora - Antson'Andriamanitra
1230 812 Avia, ry nohasoaviko !
Samihafa
1231 813 Be akitiny zaka vitanao
Fisaorana
1232 814 Be ny ota ka tsy mendrika
Fifonana
1233 815 Ety an-tany iray finoana, ary any an-koatra iray lanitra
Fiadanana
1234 815 Dera ho Anao, ry Tompo, nandresy ny fasana
Fihobiana
1235 815 Isika Raolombelona mifankatiava
Samihafa
1236 816 Frera Raphaël Louis RAFIRINGA
Olomasina
1237 817 Fiadanana nentiny iny
Fiadanana
1238 818 Fiombonana ao amin'ny Eokaristia
Tanora
1239 818 Hiombona amin'ny fahamasinana
Tanora
1240 819 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Jesoa Kristy
1241 820 Iha ro nagnavotse
Fifonana
1242 820 Iray vatsy, iray aina ao amin’i Kristy isika
Fihobiana
1243 821 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
1244 821 Isaorako lalandava ianao
Fisaorana
1245 822 Jesoa ilay marina
Karemy - Jesoa Kristy
1246 822 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Samihafa
1247 823 Jesoa, lehilahy mahery
1248 824 Koezy Zañahary
Voninahitra
1249 825 Mba ho vita ihany ve ?
Samihafa
1250 825 Fa ny fahasoavan’Andriamanitra - Misaotra bevata
Fisaorana
1251 826 Ry FET ô, atambaro ny hery
1252 827 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
1253 829 Sahy manolotra ny ainy
Antson'Andriamanitra
1254 830 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fifonana
1255 831 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
1256 832 Voatokana ho ahy ianao
Antson'Andriamanitra
1257 832 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko (2)
Fitiavana
1258 833 Ny hasambarana valo

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.5839 s.] - Hanohana anay