Fihirana Hasina

Fihirana Hasina vaovao 2014 - Editions Ambozontany Analamahitsy - Antananarivo

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 4 Ianao ilay nirahina
Fifonana
2 4 Voninahitra (tononina)
Voninahitra - Trinité Masina - Samihafa - Andriamanitra Ray
3 6 Fiekem-pinoana, 'Zaho mino (tononina)
Fiekem-pinoana
4 16 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
5 16 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
6 17 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
7 18 Aza manadino ahy
Fiainana mandrakizay - Firaisam-pinoana
8 18 E, mpandova an'Andriamanitra isika
9 19 Fa tany am-boalohany
10 19 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
11 20 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
12 20 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Salamo - Antson'Andriamanitra
13 21 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
14 21 Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Hiran-damesa
15 22 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Salamo
16 22 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
17 23 'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
18 23 Rainay ao an-danitra ao
19 25 Sambatra aho satria navotanao
Andriamanitra Ray
20 25 Ry tany, mihainoa
Andriamanitra Ray
21 26 Agny ianao Zagnahary
Andriamanitra Ray
22 26 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
23 28 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
24 28 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
25 29 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Samihafa
26 29 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
27 30 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Jesoa Kristy
28 30 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
29 31 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
30 32 Ianao no hazavana
Jesoa Kristy - Batemy
31 32 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
32 33 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
33 33 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
34 34 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
35 34 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
36 35 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
37 35 Mitsangàna ka banjino
Karemy
38 36 Nandray ny fanjakany (2)
Jesoa Kristy
39 37 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Paka - Jesoa Kristy
40 37 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
41 38 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
42 38 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Jesoa Kristy - Fandevenana - Fahafatesana
43 39 Ry Fo masin'i Jesoa
Jesoa Kristy
44 40 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
45 40 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
46 41 Sambatra e, ny navotanao
Jesoa Kristy
47 41 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
48 42 Tonga ny Maherintsika
Jesoa Kristy
49 43 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
50 44 Endrey 'ty tranon'omby
Noely - Jesoa Kristy
51 44 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
52 46 Andriamanitra Fanahy, midìna ao anatinay
Fanahy Masina
53 47 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
54 47 Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Fanahy Masina
55 48 Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Fanahy Masina
56 49 Fanahy Masina, midìna
Fanahy Masina
57 49 Hofafazako rano ianareo dia hadio ny fahotanareo
Fanahy Masina
58 50 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
59 50 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
60 51 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
61 52 Ray ô, amin'ny anaran'i Jesoa, iraho ny Fanahinao
Fanahy Masina
62 52 Ry Fanahy Masina, avia midìna
Fanahy Masina
63 53 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
64 55 Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Fidirana - Fiaviana
65 55 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
66 56 Mesia sy Mpamonjy
Fidirana - Fiaviana
67 56 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Samihafa - Fiaviana
68 57 Miakara amy toerana ambony dia ambony
Fidirana - Fiaviana
69 57 Mionòna, mionòna
Fiaviana
70 58 Ny Tenin'ny Tompo
Hiran-damesa - Tenin'Andriamanitra
71 58 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
72 59 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
73 59 Toy ny erika mifafy
Tenin'Andriamanitra
74 60 Avia, ry mpino, miravoravoa
Noely
75 61 Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Noely
76 62 Ny anjely any an-tsaha
Noely
77 62 Faingàna, rey olona
Noely
78 62 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
79 63 Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Noely
80 64 Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Noely
81 64 Ry Kristy nitafy nofo
Noely
82 65 Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Noely
83 65 Teraka anio mba hanavotra antsika
Noely
84 66 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Karemy - Fifonana
85 66 Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Karemy
86 67 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
87 68 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
88 68 Masìna ianao, ry Hazo
Karemy
89 69 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fifonana
90 69 Tompo ô, jereo 'zahay
Fifonana - Karemy
91 70 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
92 71 Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Karemy
93 71 Tonga eto izahay
Karemy - Fifonana
94 72 Mazàna, raha tonga ny onja mahery
95 73 Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Paka
96 74 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
97 75 Nandresy ny Tompontsika
Paka
98 76 Kristy velona, fahazavana
Paka
99 76 Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Paka
100 76 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
101 77 Nitsangan-ko velona
Paka
102 78 Fiainam-baovao, (ianao ilay olombelona marefo)
103 80 Aterinay anatrehanao, Reny
Masina Maria
104 80 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
105 81 I Maria no kintana mitarika anay
Masina Maria
106 81 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
107 81 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Masina Maria
108 82 Mba fotsy manjopiaka
Masina Maria
109 82 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Masina Maria
110 83 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Masina Maria
111 83 Ny tranonao masina
Masina Maria
112 84 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Masina Maria
113 85 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
114 86 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Paka - Masina Maria
115 86 Taloha ela izay tany Galilea
Masina Maria
116 87 'Zaho ('zahay) miarahaba
Masina Maria
117 87 Zanakao 'zahay, ka raiso 'ty fanatitray
Fanolorana
118 88 Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
Olomasina - Md. Josefa
119 88 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Olomasina - Md. Josefa - Masina Maria
120 89 Zozefa - Jôsefa mpitaiza an'i Jesoa
Olomasina - Md. Josefa
121 90 Litanian'ny Olomasina
Olomasina
122 91 Zanak'ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
123 92 Afaka aho
Hiran-damesa
124 92 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
125 93 Ahiratray ny masonay
Hiran-damesa
126 93 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Salamo
127 94 Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fidirana
128 95 Mahatsiaro sambatra aho
129 95 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Samihafa
130 96 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
131 97 Mba sambatra e izay mitia manompo
132 97 Masoandro iva dia iva
Vavaka hariva
133 98 Ny virjiny folo - Mitsangàna ajoroy ny faneva
134 98 Mijanòna re, ry Tompo ô
Vavaka hariva
135 99 Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Noely
136 100 O, fantatrao
137 100 Olona afaka isika
Hiran-damesa
138 101 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
139 102 Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay
140 102 Raha tonga ny andro farany
Fiainana mandrakizay
141 103 Ry mpiaro masina mahery
Olomasina
142 104 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Samihafa
143 105 Tompo ô, tsy mihafy aho
144 105 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Fifonana
145 106 Tsy ny mofo ihany e no iveloman'ny olona
146 106 Vatolampy tsy mikoro
147 107 Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Fidirana
148 108 Zavavy ô!
149 108 Zanahary Tomponay
Ranombavaka
150 108 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Salamo
151 109 Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Fanahy Masina - Batemy
152 109 Izaho efa kristianina
Batemy
153 110 Maty ny Tompontsika
Karemy
154 110 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
155 111 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fanolorana - Antson'Andriamanitra
156 111 Be ny vokatra, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
157 112 Fantatrao, ry Reny tsara
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
158 112 Fitiavana mandrakizay
159 113 Ialao ny taninao
Antson'Andriamanitra
160 114 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
161 114 Velombelomy
Antson'Andriamanitra
162 115 Moa ve tia ahy ianao?
Antson'Andriamanitra
163 116 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Fifonana - Antson'Andriamanitra
164 117 N'inon'inona hitranga
Antson'Andriamanitra
165 117 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
166 118 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
167 119 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
168 119 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Antson'Andriamanitra
169 120 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Antson'Andriamanitra
170 121 Tompo ô, omeo pretra
Antson'Andriamanitra
171 121 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
172 122 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Antson'Andriamanitra
173 122 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Komonio - Antson'Andriamanitra
174 124 He, ny andon'ny maraina
Firaisam-pinoana
175 125 Fitiavana rano velona
Firaisam-pinoana - Fiadanana
176 125 Lavitra akaiky
Hiran-damesa - Firaisam-pinoana
177 126 Manomboka ety an-tany ny paradisa
Fiadanana
178 127 Mino Tompo iray
Firaisam-pinoana
179 127 Ary izao tontolo izao
Firaisam-pinoana
180 128 Niseho an-karihary
181 128 'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
Firaisam-pinoana
182 129 Ny hiran'ny lanitra
Firaisam-pinoana
183 129 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Samihafa
184 130 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
185 132 Vonjeo ny taninay
Firenena
186 132 Aza mba manadino
Firenena
187 133 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
188 134 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
189 135 Ry Tanindrazanay malala ô!
Samihafa - Firenena
190 135 Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Firenena
191 136 Any an-danitra any no fonenako
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
192 136 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
193 137 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
194 138 Maria ô, henoy ny feo
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
195 139 Mihelina avokoa
Hiran-damesa - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
196 139 Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Fiainana mandrakizay
197 140 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
198 140 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fahafatesana
199 142 Vory eto izahay
Fidirana
200 142 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
201 143 Andeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho ê !
Fidirana
202 143 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
203 143 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
204 144 Olombelona aho Tompo
Fifonana
205 145 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
206 145 Mamela heloka isan'andro
Fifonana
207 146 Mifona aho re, mivalo koa
Fifonana
208 146 Mifona aho, Tompo ô
Fifonana
209 147 Ny fanenenana
Fifonana
210 147 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
211 148 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fifonana
212 148 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
213 149 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fifonana
214 149 Zanahary Tompo marina
Fifonana
215 150 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra
216 151 Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra - Fihobiana
217 152 Voninahitra, fiadanana
Fihobiana
218 152 Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitra
219 153 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Tenin'Andriamanitra - Salamo
220 153 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
221 154 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
222 155 Aleloia (Taizé)
223 155 Aleloia, aleloia, aleloia ô
224 155 Aleloia, Amen, derao ny Tompo
225 156 Aleloia, derao ny Tompo fa nandresy
Aleloia - Paka
226 156 Aleloia, ny Tompo izao
Paka
227 156 Aleloia, hobio re ny Teny
Aleloia
228 156 Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia
229 157 Aleloia, tongava
Aleloia
230 157 Dera anie ho anao
Fihobiana - Karemy
231 157 Aleloia, hôzana
Aleloia
232 157 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
233 158 Averina eto indray ny toky napetratsika
Fiekem-pinoana
234 159 Mino aho Andriamanitra ô, mino mafy aho 'zay voalazanao
Fiekem-pinoana
235 160 Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
236 160 Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Fiekem-pinoana
237 161 'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
Fiekem-pinoana
238 162 Aina sy vonjy
Ranombavaka
239 162 Alofy izahay
Ranombavaka
240 162 Ambarao anay
Ranombavaka
241 162 Ampahafantaro anay e
Ranombavaka
242 162 Ampakarina any aminao
Ranombavaka
243 162 Ampidino ao aminay
Ranombavaka
244 162 Ampio 'zahay
Ranombavaka
245 162 Anao ny fanjakana
Ranombavaka
246 163 Arovinao 'zahay
Ranombavaka
247 163 Avia, midìna
Ranombavaka
248 163 Aza ny otanay
Ranombavaka
249 163 Efa miombona fanahy
Ranombavaka
250 163 Ekeo ny vavakay
Ranombavaka
251 163 Ekeo, ry Tompo
Ranombavaka
252 163 Fa tsapanao, ry Ray ô
Ranombavaka
253 163 Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Ranombavaka
254 163 Henoy, ry Tompo ô
Ranombavaka
255 163 Ho iray ihany anie
Firaisam-pinoana - Ranombavaka
256 163 Avia midìna, ry Fanahy Masina ô, ianao ilay nirahina
Fanahy Masina
257 164 Iantrao 'zahay, Jesoa
Ranombavaka
258 164 Iza no mety?
Ranombavaka
259 164 Jesoa, ny herin'ny Teninao
Ranombavaka
260 164 Mamindrà fo aminay
Fifonana - Ranombavaka
261 164 Mandrosoa e
Ranombavaka
262 164 Mba vangio e
Ranombavaka
263 164 Mihanta aminao
Ranombavaka
264 164 Mino 'zahay
Ranombavaka
265 164 Mitoera
Ranombavaka
266 165 Ray ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
267 165 Ray ô, Ray ô, henoy
Ranombavaka
268 165 Ray ô, tia anay
Ranombavaka
269 165 Ry Kristy ô, ry Fiainanay
Ranombavaka
270 165 Ry Zanak'Andriamanitra
Ranombavaka
271 165 Ry Zanaky ny Ray
Ranombavaka
272 165 Tantano hahalala
Ranombavaka
273 165 Tariho izahay
Ranombavaka
274 165 Te hidera ny Tompo
Ranombavaka
275 165 Tia anao 'zahay
Ranombavaka
276 166 Tompo ô, ankasitraho
Ranombavaka
277 166 Tompo ô, aza avela hivily
Ranombavaka
278 166 Tompo ô, henoy 'zahay
Ranombavaka
279 166 Tompo ô, mba ekeo
Ranombavaka
280 166 Tompo ô, tongava e
Ranombavaka
281 166 Tsarovy e, ry Tompo
Ranombavaka
282 166 Tsofy rano
Ranombavaka
283 166 Tsy ho very mandeha
Ranombavaka
284 166 Vonjeo izahay
Ranombavaka
285 168 Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Fanolorana
286 168 Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Fanolorana
287 169 Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Fanolorana
288 169 Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Fanolorana
289 169 Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Fanolorana
290 170 Dia mbola ao amin'ny Tompo
Fanolorana
291 170 Atolotro anao, Andriamanitra ô
Fanolorana
292 171 Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Fanolorana
293 171 Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Fanolorana
294 172 Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
295 172 Midìna, ry anjely masina
Fanolorana
296 173 Ny mofo atolotry ny pretra
Fanolorana
297 174 Ry Rainay ao an-danitra ao
Fanolorana
298 174 'Ndreto izahay, Tompo ô, hanolotra sorona
Fanolorana
299 175 Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Fanolorana
300 176 Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Fanolorana
301 176 Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Fanolorana
302 177 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Komonio
303 177 Masina ianao, Andriamanitray
Masina
304 178 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
305 181 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Salamo - Hiran-damesa
306 181 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
307 182 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
308 183 Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra ô
Zanak'ondry - Hiran-damesa
309 183 Inty e 'lay Zanak'Ondry
Zanak'ondry
310 184 Finaritra ny fo matoky anao
Komonio
311 184 Faly ny fonay anio
Komonio
312 185 Indray hariva izay
Komonio
313 185 I Iaveh no mpiandry ahy
Hiran-damesa
314 186 Inty ny ora sarobidy
Komonio
315 186 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
316 187 Mino mafy aho
Komonio
317 187 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Komonio
318 188 Ny endrikao, ry Jesoa
Komonio
319 188 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Komonio
320 189 Ny foko manome hasina Anao
Komonio
321 189 Raha te ho sambatra ianao
Komonio
322 190 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Komonio
323 191 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
324 191 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
325 192 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
326 193 Faly izahay, ry Tompo
Fisaorana
327 193 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
328 194 Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Fisaorana
329 194 Misaotra anao 'zahay, Andriamanitra ô
Hiran-damesa - Fisaorana
330 195 'Zaho mametraka aina
Masina Maria
331 195 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
332 197 Faly aho, ô ry Tompo ô
333 198 Inona no havaliko?
Fisaorana
334 199 'Zaho mino an'Andriamanitra (2) Tompo nahary ny tany sy ny lanitra
Fiekem-pinoana
335 199 Ny tsodranonao, ry Tompo
336 201 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Salamo
337 202 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Salamo
338 203 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
339 204 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Salamo - Fiaviana - Fiainana mandrakizay
340 204 Mitsangàna fa sasa-miandry
Salamo - Andriamanitra Ray
341 204 Ny tany, ny hareny
Salamo
342 205 Manantena Anao ny fanahiko
Salamo
343 206 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Salamo
344 207 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
345 207 Sambatra izay noana
Salamo
346 209 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
347 210 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
348 211 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
349 212 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
350 212 Raha misy olona nanota
Salamo
351 214 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Salamo - Fifonana
352 215 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
353 216 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Salamo
354 216 Hitanay i Kristy
Salamo
355 217 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
356 217 Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
357 217 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
358 218 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
359 219 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Salamo
360 219 Fa tokana manko Andriamanitra
Salamo
361 221 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Salamo
362 222 Mahatehotia, mahasondriana
Salamo
363 223 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Salamo
364 224 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Salamo
365 225 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
366 226 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
367 227 Jerosalema ô, tanàna masina
Salamo
368 228 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
369 229 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Salamo
370 230 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
371 232 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Salamo
372 232 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
373 234 Midoboka toa ranomasina
Salamo
374 234 Ry vahoaka voafidy
Salamo
375 236 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
376 237 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
377 238 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Salamo
378 239 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Salamo
379 240 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Salamo
380 240 Nomen'Andriamanitra antsika
Salamo
381 240 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
382 240 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
383 241 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Salamo
384 242 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
385 243 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Salamo
386 243 Ny rako fanekena vaovao
Salamo - Paka
387 245 Eny, sambatra tokoa
Salamo
388 245 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Salamo
389 246 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Salamo
390 246 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
391 246 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Salamo
392 247 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Salamo
393 247 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
394 248 Mizotra ny lalako
Salamo - Fidirana
395 249 Miderà, miderà an'i Iaveh
Salamo
396 249 Dera sy laza
Salamo
397 250 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
398 250 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Salamo
399 251 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
400 253 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
401 254 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Salamo
402 255 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
403 256 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Salamo - Fidirana
404 256 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Salamo
405 257 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Salamo
406 258 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
407 258 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
408 259 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
409 260 Sambatra 'zay mitomany
Salamo
410 260 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
411 261 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
412 262 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Salamo
413 262 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Salamo - Fiainana mandrakizay - Fandevenana
414 262 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Salamo - Karemy - Fifonana
415 263 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
416 264 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Salamo
417 265 Tsara raha ny mpirahalahy
Salamo - Fiadanana
418 266 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Salamo - Fisaorana
419 266 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
420 267 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Salamo
421 268 Ankalazao ny Zanahary Ray
Salamo
422 269 Jerosalema, ianao Siôna
Salamo
423 270 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Salamo
424 270 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
425 272 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Salamo - Fihobiana
426 273 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
427 273 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
428 275 Antsao ny Andriamanitrao
429 276 Atrakao ny lohanareo
430 277 Ny voaary manontolo
Fidirana
431 278 I Jesoa Tompo hanangona firenena
432 279 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
433 280 Vatofototra roa ambin'ny folo
434 280 Ny fijerin'ny mpangarika
435 282 Toy ny kapoka maharary
436 282 Rano miboiboika
437 284 Isaorako ianao, ry Ray
Masina Maria
438 284 Izay mandray anareo, mandray ahy
Masina Maria
439 284 Miambena ary mivavaha isika
Tononkira - Masina Maria
440 284 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Tononkira - Masina Maria
441 284 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
442 284 Tsy mila masoandro ny tanàna
443 284 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
444 284 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
445 285 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
446 286 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
447 287 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
448 287 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Tononkira - Masina Maria
449 287 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
450 288 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
451 288 Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Tononkira
452 288 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
453 288 Sambatra ny mpiandry ondry
454 288 Tsy menatra ny Evanjely aho
455 288 Mino isika, fa raha miara-maty
Tononkira
456 288 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
457 288 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
458 289 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
459 290 Henika hafaliana ny mpiandry ondry
460 290 'Lay tsiambaratelo niafina hatrizay
461 290 Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
462 290 Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
463 291 'Ndeha hisaorana ny Tompo Andriamanitr'i Israely
464 292 Eny, Tompo, am-piadanana tokoa
465 292 Efa mandrorona ny andro
466 292 Ô ry Zake ô, midìna haingana
467 293 Tompo ô, hitako maso
468 293 Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
469 294 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
470 295 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Samihafa - Hiran-damesa - Fisaorana
471 301 Aleloia, hoderaina anie
Fihobiana
472 301 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, ianao no hany tiako
Fihobiana
473 302 Antsan'ny zava-boaary - Andriamanitra Avo indrindra ô, sady Tompo no Mpiantra
474 303 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
475 304 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
476 304 E! sambatra ny maso
Hiran-damesa
477 305 Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô
Hiran-damesa
478 305 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
479 306 Hohiraiko mandrakizay 'lay tanànako mandrakizay
Fiekem-pinoana
480 307 Izaho no Mpiandry ondry tsara
481 307 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
482 308 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
483 309 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Masina Maria
484 310 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
485 311 Masimbavy Terezy
Olomasina
486 311 Mamin'ny foko, ry Jesoa, ny famonjena izay vitanao
Firaisam-pinoana
487 312 Masina e ny Tompo Andriamanitra
Masina
488 312 Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Fanahy Masina
489 313 Mino ny Teninao 'zahay, ry Tompo ô
Tenin'Andriamanitra
490 313 Mitondra sampan'ôliva
Karemy
491 314 Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
492 315 Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Voninahitra
493 316 'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
494 317 Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
495 318 Voninahitra ho an'Andriamanitra 'zay monina an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
496 318 Voninahitra ho an'ny lanitra - Andeha isika hitsaoka 'zany mpamonjy vao teraka
Noely
497 319 Vonjeo 'zahay, ry Tompo ô vonjeo
498 320 Izao no dina ataoko
499 321 Fanilo, mitsangàna
500 321 Ry tanora, te ho tomady
501 322 EKA miara-dia
Antson'Andriamanitra
502 322 Tanora Mpianatra Kristianina
503 323 Ao an-tranonao e, ry Jesoa be fitia
504 324 Tompo ô, indreto izahay irakao
505 324 Tanora, mijoroa, misehoa ka mamirata
506 325 Na EKA, VK na IRAKA
Tanora
507 326 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Salamo
508 326 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
509 327 Aza matahotra e, ry Maria
Salamo - Masina Maria
510 328 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
511 329 Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
512 331 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Salamo
513 332 Ny hatsaram-pon'ny Tompo manerana ny tany
Fisaorana
514 332 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
515 332 Iaveh ô, na aiza na aiza
Salamo
516 334 Ny kalisy isaorantsika
Salamo
517 335 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Salamo - Fidirana
518 336 Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
519 336 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
520 338 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Salamo
521 339 Aleloia, hobio sy derao e izao ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
522 339 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
523 340 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Masina Maria
524 340 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
525 341 Efitra ny fiainana
526 342 Fitiavana Andriamanitra
Andriamanitra Ray
527 343 Hatambatry ny Fanahy Masina
Ranombavaka - Fihobiana - Fiadanana
528 344 He, sambatra aho, Jesoa
Firaisam-pinoana
529 344 Hifaly, hiravo ny tany manontolo
530 345 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
531 346 Ianao no Piera, ianao no vatolampy
532 346 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
533 347 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Komonio - Jesoa Kristy
534 348 Iezaho, hoy ny Tompo, ny hanjakan'Andriamanitra
535 349 Mpivahiny
536 349 Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
537 350 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
538 351 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Komonio
539 352 Mifalia, ry feno hasoavana
Masina Maria
540 353 N'inon'inona hitranga, Jesoa
Jesoa Kristy - Firaisam-pinoana
541 353 Mahita ny miafina ny Ray
542 353 Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
543 354 Ny Evanjely toriko
Salamo
544 355 Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Paka
545 356 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Salamo
546 357 Ny teninao, Andriamanitra ô
Tenin'Andriamanitra
547 358 Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Hiran-damesa - Fanolorana
548 358 Ô Maria, mba tantano hatrany
Tanora - Masina Maria
549 359 Ry Kristy ô, misaotra anao, midera anao izahay
Fisaorana
550 360 Tamin'ny andro voalohany
Paka
551 360 Tiavo ny fahavalonareo
552 361 Todihontsika ny masoandro
Salamo
553 362 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Komonio
554 364 Tiavinao aho, ry Ray ô
555 365 Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
556 365 Tsofy rano, Tompo ô
Fanambadiana
557 366 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra (3) - Fa naneho ny fitiavany Izy Andriamanitra
Voninahitra
558 367 Ianao irery no Masina - Voninahitr'i Md Fransoa
Voninahitra
559 368 'Zaho no tena foto-boaloboka
560 369 Vorona tsara feo anie aho
Antson'Andriamanitra
561 371 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Salamo
562 372 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Antson'Andriamanitra
563 372 Akondro lonjehitra
Hiran-damesa
564 373 Aleloia, derao ny Andriamanitsika
565 374 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Salamo
566 376 Alina masina, mifalia, mihobia
Noely
567 376 Alina soa, mamy tokoa
Noely
568 377 Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
569 377 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Salamo
570 378 Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
571 379 Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Andriamanitra Ray
572 379 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
573 380 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Salamo
574 381 An'i Jesoa ny voninahitra
Jesoa Kristy
575 381 Anao irery, ry Jesoa
576 381 Anareo ny zavatra rehetra
577 382 Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Olomasina
578 382 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
579 384 Andeha isika ho any Betilehema Betlehema
Noely
580 384 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Salamo
581 385 Andriamanitra Andriananahary e, lolohavina ambony
582 386 Andriamanitra Babanay e
Olomasina
583 387 Andriamanitra e fiadanana
584 387 Andriamanitra nahary no tiavo
585 388 Andriamanitra no itokiako
Salamo
586 388 Andriamanitra ô, izaho mino mafy
Finoana - Fitiavana
587 389 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Salamo - Karemy
588 390 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Salamo
589 391 Andriamanitra Rainay
Antson'Andriamanitra - Tanora
590 391 Andriamanitra ô, Tomponay
591 392 Andriamanitra tahio tsara
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
592 392 Andriamanitray andrain'ny masonay
Andriamanitra Ray
593 392 Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Noely
594 393 Ho anao, ry Fanahy ô
Fanahy Masina
595 394 Andriamanitray e
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
596 394 Andriamanitra velona Tomponay ô
597 395 Aleloia, eny mahatoky tokoa
Aleloia
598 395 Andro iray toa zato
Masina Maria
599 396 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Antson'Andriamanitra
600 396 Anilanao, Reny malala
Masina Maria
601 397 Anjarako ianao, ry Tompo
602 397 Anjeliko, mpiambina ahy
603 398 Ankalazainy e, derainay e
604 398 Ankalazainay ianao, ry rainay, Jacques Berthieu
Olomasina
605 399 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Salamo
606 400 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Salamo
607 400 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Salamo
608 401 Ankohonan'Andriamanitra isika!
609 401 Ankininay aminao, Reny
Masina Maria
610 402 Antsa Rasoamanarivo
Olomasina
611 404 Antsoin'ny Anjely isika
Noely
612 404 Antoka ho antsika ny Fanahy
Fanahy Masina
613 405 Any an-danitra any no tanànantsika
Salamo - Fiainana mandrakizay
614 406 Ao aminao e ny loharanon'aina
Trinité Masina
615 406 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Masina Maria
616 407 Aoka ianao hanokatra ny lanitra
617 408 Aoka re ianao ho mpandresy
618 410 Aoka tsy hatahotra ianareo
Salamo
619 411 Asandrato i Maria
Masina Maria
620 411 Arovy ny Tanindrazanay
Firenena
621 412 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
622 413 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
623 414 Atopazo ny maso
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
624 414 Atolotray anao, ry Jesoa
Fanolorana
625 414 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
626 415 Avia atý, ry mpanota maditra
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
627 416 Avia, ry Fanahy Masina
Fanahy Masina
628 417 Avia hanatona amim-pahatokiana (1)
Vavaka maraina - Fidirana
629 417 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Komonio
630 418 Avia, ry Jesoa, avia
Komonio
631 419 Avoty aho, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina - Andriamanitra Ray
632 419 Avia, ry Mpamonjy
Fiaviana
633 419 Avy i Jesoa mora fo
Komonio
634 420 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Andriamanitra Ray
635 421 Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra loharanom-pitiavana
Voninahitra
636 422 Dera anie ho anao, Andriamanitra
Fihobiana
637 423 Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Paka
638 424 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Salamo - Fihobiana
639 425 Derao ny anarana
Fihobiana - Paka
640 426 Derao i Jesoa fa nandresy
Jesoa Kristy
641 427 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Salamo
642 427 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Salamo
643 428 Derao ny Tompontsika e
Andriamanitra Ray
644 428 Derao ny Tompo Tsitoha mitoetra anaty hôstia
Sakramenta Masina
645 430 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Salamo
646 430 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
647 431 Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Tenin'Andriamanitra
648 431 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Komonio - Fifonana
649 432 Dibo-kafaliana ny ray
Salamo - Andriamanitra Ray
650 433 Dony ny hira fanajana
Komonio
651 433 Diso taminao aho, Tompo ô
Fifonana
652 435 E faly mihoby sy mankalaza Anao ‘zahay Ray ô
Fisaorana
653 436 E, mangina tsy miteny ny tanàna
Trinité Masina
654 437 E, sambatra sy tretrika
Fiainana mandrakizay
655 437 Efa akaiky ny Mesia
Fiaviana
656 438 Efa amiko i Jesoako
Komonio
657 438 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Komonio - Jesoa Kristy
658 439 Efa hatrany am-piandohana ny Teny
659 440 Efa maty ny masoandro
Masina Maria
660 440 Efa nisava ny haizina
Noely
661 441 Efako ny zavatra rehetra
662 442 Endrey, ry Tompo ô
663 442 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Tanora - Masina Maria
664 443 Eny, arahaba, ry Maria
Masina Maria
665 444 Eny e, ny lalan'olombelona
666 445 Eny e, sambatra e - Ny mahantra am-panahy
667 446 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Andriamanitra Ray
668 447 Isaorana Ianao Andriamanitra ô
Fisaorana
669 447 Eny e, sasa-poana
Andriamanitra Ray
670 448 Eny, mahatoky Andriamanitra
Salamo
671 449 Ny hanao ny sitraponao
Salamo
672 450 Eny, Tompo ô
Salamo
673 451 Eo an-tananao, ry Tompo
Vavaka hariva - Trinité Masina
674 451 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka hariva - Masina Maria
675 452 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Salamo
676 452 Eo an-tongotrao, ry Reny
Masina Maria
677 454 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Salamo
678 455 Fitiavana tsy hay takarina
679 455 Fa i Jesoa Tompo
680 456 Fa ianao no Ray
Andriamanitra Ray
681 457 Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Andriamanitra Ray
682 457 Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Trinité Masina
683 458 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Salamo
684 459 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
685 459 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
686 460 Faingàna re, ho any Jerosalema
Noely
687 460 Faingàna re, ry ora sarobidy
Komonio
688 461 Faly izahay, Virjiny Masina
Masina Maria
689 462 Faly sy ravo aho
Salamo
690 462 Fanatitra sitrakao
Fanolorana
691 463 Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina
692 464 Fanantenana
Antson'Andriamanitra
693 464 Fankasitrahana sy fiderana
Andriamanitra Ray
694 465 Fantatrao, Ray ô
Fifonana
695 465 Fararanon-kafaliana
Noely
696 466 Feno ny fanomezanao
Masina Maria
697 466 Finaritra tokoa ny olona
Masina Maria
698 467 Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Hiran-damesa
699 469 Fo masin'i Jesoa Mpamonjy
Fo Masin'i Jesoa
700 469 Fo torotoro
Fifonana
701 470 Fon'i Jesoa, loharano tsy ritra
Fo Masin'i Jesoa
702 471 François Xavier
Olomasina
703 472 Hafaliana lehibe no mameno ny fonay
704 472 Haingàna re, ry fo be alahelo
Fo Masin'i Jesoa
705 473 Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Fiekem-pinoana
706 474 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
707 474 Hamelona antsika
Andriamanitra Ray
708 475 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Antson'Andriamanitra
709 475 Hanatona hidera anao
Andriamanitra Ray
710 476 Hanatona ny ôtely aho
Salamo - Komonio
711 476 Hanatona ny Otely Masina aho,
Hiran-damesa
712 476 Hanatona ny ôtelinao
Fidirana
713 476 Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Trinité Masina - Fidirana
714 477 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
715 478 Handray ny Fanahy
Fanahy Masina
716 478 Hankalazaina anie i Masina Maria
Masina Maria
717 479 Hankany amin'iza izahay?
Andriamanitra Ray
718 480 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Masina Maria
719 481 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Salamo
720 482 Henoy ny antsonay anjely havanareo
Fiainana mandrakizay
721 482 Heni-kafaliana izany foko
Komonio
722 483 Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
723 483 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Salamo
724 484 Henoy tsara, anaka
Masina Maria
725 485 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
726 485 Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Fisaorana
727 486 Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Trinité Masina - Aleloia
728 486 Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr'i Israely
729 487 Hitondra azy ilay Zanak'ondry
730 487 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
731 488 Hitsangana aho ka handeha hody
732 489 Ho enin-kasina ianareo e, ho enin-kavelomana
Hiran-damesa
733 489 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Masina Maria
734 490 Ho sahala amin'Andriamanitra
Salamo
735 490 Ho hitako i Maria Reny tsara
Masina Maria
736 491 Ho tonga rahoviana
Fiainana mandrakizay
737 492 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Salamo
738 493 Ho valin'ny natao, ry Tompo ô
Fiainana mandrakizay
739 494 Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Andriamanitra Ray
740 494 Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
741 495 Hobio an-kafaliana
Andriamanitra Ray
742 495 Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Noely - Fihobiana
743 496 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
744 497 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
745 498 Hohiraiko lalandava
Salamo - Noely
746 500 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Andriamanitra Ray
747 501 I Maria Reniko malala
Masina Maria
748 502 I Kristy no fiainanay
Jesoa Kristy
749 502 I Kristy no kintana fitarikandro
Jesoa Kristy
750 503 I Kristy no vato fehizoro
Salamo - Jesoa Kristy
751 504 I Piera vatolampy
Olomasina
752 505 Ianao, Andriamanitra itokiako
Salamo - Andriamanitra Ray
753 506 Ianao no andrandraiko
Salamo
754 506 Ianao ilay nanokana vahoaka
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
755 507 Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
756 507 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
757 508 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Samihafa
758 509 Ianao no tabihan'i Jerosalema
759 510 Ianao no Zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
760 511 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Salamo - Andriamanitra Ray
761 512 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Salamo - Fifonana
762 513 Ianao, ry Kristy, no fototra
Jesoa Kristy
763 513 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
764 514 Ianao, ry Maria, no rehareha
Masina Maria
765 514 Ianao, ry Md Zôzefa (Josefa)
766 515 Ianao, ry Trinite Masina
Trinité Masina
767 516 Ianareo e no havako
Andriamanitra Ray
768 516 Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Md. Josefa
769 517 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Salamo
770 518 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Salamo - Andriamanitra Ray
771 519 Iaveh nilaza tamiko hoe
Salamo - Andriamanitra Ray
772 520 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Salamo
773 520 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Salamo - Jesoa Kristy
774 521 Ilay patena volamena
Fanolorana
775 521 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Masina Maria - Vavaka hariva
776 522 Indro atolotro anao
Masina Maria
777 522 Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Fiainana mandrakizay
778 523 Indro re ny tenanay
Fanolorana
779 523 Indro ny Mpamonjy mitady anao
Fiainana mandrakizay
780 523 Indro ianao tonga atý an-taninay
Noely - Jesoa Kristy
781 524 Indro solofo marina no hatsangako
782 524 Indro re, ry Tompo, atolotray anao
Fanolorana
783 525 Injay nisy feo avy any an-danitra
Jesoa Kristy
784 525 Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Jesoa Kristy
785 526 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Antson'Andriamanitra
786 527 Iny lanitra manga
Jesoa Kristy
787 529 Iray vatsy
Fiadanana
788 529 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
789 529 Iraho 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
790 530 Ireo andro sisa
Fifonana
791 530 Ray ô, mpamindra fo ianao
792 531 Isaoranay ianao, ry Tompo Andriamanitray
Fisaorana
793 531 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
794 532 Isaoranay ianao Zanahary
795 532 Isika manana ady aty an-tany aty
Masina Maria
796 533 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Masina Maria
797 534 Iza àry no hahasaraka ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
798 535 Iza moa ianao, ry Tompo?
Jesoa Kristy - Olomasina
799 536 Iza moa re izato zandrin'i Kristy?
Tanora
800 536 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Salamo - Fiainana mandrakizay
801 537 Izahay e ravoravo
Masina Maria
802 538 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray - Salamo
803 538 Izahay sy ny Anjely
Masina Maria
804 539 Izaho koa tsy manameloka anao
Salamo
805 540 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
806 541 Izaho no fananganana sy fiainana
807 541 Izaho no lalana sy fahamarinana
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
808 541 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Salamo - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
809 542 Izany no Vaovao mahafaly
810 542 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Jesoa Kristy - Komonio
811 543 Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
812 543 Izao fisarahana izao tsy haharitra mandrakizay
Fiainana mandrakizay
813 544 Izay nirin'ny fo rehetra
Jesoa Kristy - Noely
814 544 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Jesoa Kristy
815 545 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Antson'Andriamanitra
816 545 Jereo an-tanan'ny Pretranao
Fanolorana
817 546 Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Karemy
818 546 Jesoa Andriamanitra, inoako
Komonio - Sakramenta Masina
819 547 Jesoa Kristy Tompo ô
Komonio - Sakramenta Masina
820 547 Jesoa, Maria, Zôzefa (Josefa), raiso ny foko
Olomasina
821 547 Jesoa Mpamonjinay rehetra
822 547 Jesoa mpamindra fo
Fifonana - Fo Masin'i Jesoa
823 548 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa Kristy
824 549 Jesoa ô, raiso aho
Jesoa Kristy
825 550 Jesoa Kristy ô - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy
826 551 Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Jesoa Kristy
827 551 Jesoa 'zahay mitsaoka anao
Sakramenta Masina
828 552 Jesoa Tompo Zokinay
Komonio - Jesoa Kristy
829 552 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Andriamanitra Ray - Salamo
830 553 Kintana e
Noely
831 554 Kintana mpitari-dalana
Masina Maria
832 555 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Masina Maria
833 555 Kintana vao mamirapiratra
Noely
834 556 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Masina Maria
835 556 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Masina Maria
836 557 Kristianina, mihevera
Karemy
837 558 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fifonana
838 558 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
839 559 Madio tsy misy tsiny
Masina Maria
840 559 Madio itony rano mikararana re
Masina Maria
841 560 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
842 561 Maminay tokoa, ry Jôsefa (Zozefa)
Md. Josefa
843 562 Mahonena 'zany feo any an-koatra
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
844 562 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Fifonana
845 563 Mampahonena loatra ny ondrinao
Antson'Andriamanitra
846 563 Manaitra anay, ry Jesoa
Noely
847 564 Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Andriamanitra Ray
848 564 Manaitra sy mampangovitra
Md. Josefa - Fiainana mandrakizay
849 565 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
850 566 Manan-karena amin'ny famindram-po
Andriamanitra Ray
851 567 Manatòna ny hôstia
Komonio
852 567 Manatòna, rey vahoaka
Karemy - Fifonana
853 568 Manatóna, ry kristianina
Noely
854 568 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Jesoa Kristy
855 569 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
856 569 Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Andriamanitra Ray - Tenin'Andriamanitra
857 570 Mangetaheta famonjena
Antson'Andriamanitra
858 570 Mankalaza anao 'zahay
Masina Maria
859 571 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Andriamanitra Ray - Salamo
860 571 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
861 572 Maria ô no Reny, ka fantatro
Masina Maria
862 572 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Masina Maria
863 573 Marina be fitiavana
Andriamanitra Ray
864 573 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
865 575 Marobe tokoa
Tanora
866 576 Ry Masindahy Jérôme
Olomasina
867 576 Masina Maria, Reny malala
Masina Maria
868 577 Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny hery rehetra
Masina
869 577 Masina, masina, masina, ny Tompo Andriamanitry ny tafika
Masina
870 577 Masindahy ... A... itokianay
Vavaka hariva
871 577 Matokia ianao, ry Jesoa ô
872 578 Mba henoy ô, ry Tompo
Salamo - Andriamanitra Ray
873 579 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Salamo - Andriamanitra Ray
874 580 Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Andriamanitra Ray
875 581 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Komonio
876 581 Mba maizim-pito mahatahotra
Jesoa Kristy
877 582 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Komonio - Jesoa Kristy
878 582 Mba miderà an'i Jôsefa (Zôsefa) raintsika
Md. Josefa
879 583 Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Andriamanitra Ray
880 584 Mba mihirà isika kristianina - Md Joany Batista
Olomasina
881 584 Mba sambatra izay mahitsy fo
Salamo
882 585 Mba tantano sy vimbino ny dianay
Andriamanitra Ray
883 586 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Komonio
884 586 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Salamo
885 586 Mba tsara loatra endrey
Fiainana mandrakizay
886 588 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Salamo - Andriamanitra Ray
887 589 Miangòna mba hihaino
Andriamanitra Ray
888 589 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Salamo
889 590 Miaraka amin'ny anjely maro
Komonio
890 590 miankohofa
891 590 Miankohofa mba hitsaoka
Sakramenta Masina
892 591 Miderà an'Andriamanitra
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
893 591 Midera anao izahay e - Kintana telonohorefy
Trinité Masina
894 592 Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Andriamanitra Ray
895 592 Midìna atý, Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
896 593 Midina re, ry Mpamonjy
Fifonana - Fiaviana
897 593 Mifalia ianao, ô ry Maria
Masina Maria
898 594 Mifalia, mifalia
Noely - Jesoa Kristy
899 594 Mifalia isika, ry kristianina
Noely
900 595 Ny feon'ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
901 595 Mifankatiava ianareo e, toy ny itiavako
Fiadanana
902 595 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Antson'Andriamanitra
903 596 Mifalia, miravoa
Andriamanitra Ray - Salamo
904 597 Mifohaza ary koa mifalia
Paka
905 598 Mifona aho, mivalo aho
Fifonana
906 598 Mihirà sy mankalazà
Masina Maria
907 599 Mihainoa sy mandrenesa
Tenin'Andriamanitra
908 600 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Jesoa Kristy
909 600 Mino aho, Tompo, mino tokoa
Fiekem-pinoana
910 601 Miravoa, Jerosalema
Salamo - Andriamanitra Ray
911 602 Misaotra Anao Andriamanitra
Fisaorana - Andriamanitra Ray
912 602 Misandrata, mamirata
Jesoa Kristy
913 603 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Vavaka hariva - Fisaorana - Andriamanitra Ray
914 603 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Masina Maria - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
915 604 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Masina Maria
916 604 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Antson'Andriamanitra
917 605 Misy didy tena tsara
Firaisam-pinoana
918 605 Misy didy tena tsara ‘zay nomen’ny Tompo hoe
919 606 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
920 606 Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Noely
921 607 Misy zaza teraka ho antsika
Salamo - Noely
922 608 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Jesoa Kristy
923 609 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Komonio
924 609 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Tanora - Jesoa Kristy
925 610 Mitsangàna, ry Jerosalema
Noely - Jesoa Kristy
926 610 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
927 611 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Masina Maria
928 611 Mofo madio tsy misy lalivay
Fanolorana
929 612 Mpamonjy no teraka ho antsika
Noely
930 612 Mofo velona e, avy any an-danitra
Andriamanitra Ray
931 613 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Masina Maria
932 613 Mpamonjinay 'zay tonga Zazakely
Noely
933 614 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
934 614 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Masina Maria
935 616 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Trinité Masina - Salamo - Andriamanitra Ray
936 618 Na tsy mendrika aza re izay atolotray anao
Fanolorana
937 618 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Tanora - Jesoa Kristy
938 619 Nahazo hafaliana aho
Salamo - Fidirana
939 620 Nahita hazavana tomarataratra
Noely - Jesoa Kristy
940 621 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Salamo - Paka - Jesoa Kristy
941 622 Noely, noely, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Noely - Aleloia
942 623 Nahoana re manjelatra ny tany
Noely - Jesoa Kristy
943 623 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Salamo - Andriamanitra Ray
944 624 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Salamo - Jesoa Kristy
945 625 Nandositra lavitra Anao
Jesoa Kristy - Fifonana
946 625 Nandray anao, ry Tompo
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
947 626 Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
948 627 Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Firenena
949 627 Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Fanirahana
950 628 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
951 629 Aiza izahay no ho faly
Fifonana
952 629 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Masina Maria - Firenena
953 630 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
954 631 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Masina Maria - Karemy
955 632 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Masina Maria - Fisaorana
956 632 'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
Andriamanitra Ray
957 633 'Ndreo mpivahiny harivariva
Noely
958 633 'Ndrey 'zany hira manakoako
Noely
959 634 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Salamo - Andriamanitra Ray
960 635 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Paka - Jesoa Kristy
961 635 Nihorohoro sy nangina ny tany
Paka
962 636 Nisy Arakanjely
Masina Maria
963 637 'Njay misy feo avy any an-danitra miantso manao hoe
Fiaviana
964 637 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Masina Maria
965 638 Nohosihosena vao mamerovero
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
966 639 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Salamo - Andriamanitra Ray
967 640 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Salamo - Fihobiana
968 641 Ny anaranao, ry Jesoa
Jesoa Kristy
969 641 Ny fahatanorako
Fidirana - Jesoa Kristy
970 642 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Antson'Andriamanitra
971 642 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Jesoa Kristy - Noely
972 643 Ny feonao miantso ahy
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
973 643 Ny finoana
974 644 Aleloia, voninahitra
Tenin'Andriamanitra - Paka - Aleloia
975 644 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Sakramenta Masina - Komonio
976 645 Akohokely latsaka an-kady
Fifonana
977 645 Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Andriamanitra Ray
978 645 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Antson'Andriamanitra - Komonio
979 646 Ny fitiavako anao, Maria e
Masina Maria
980 646 Ny fo mitady ny rariny
Masina Maria
981 647 Ny foko, ry Andriamanitra
Komonio
982 648 Ny fon'ny Renintsika
Masina Maria
983 648 Ny foto-diako etý an-tany
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa - Andriamanitra Ray
984 649 Ny haizina indro madiva
Vavaka hariva - Masina Maria
985 650 Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Andriamanitra Ray
986 650 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
987 651 Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Fidirana
988 651 Ny lanitra mamiratra
Andriamanitra Ray
989 652 Ny mpanomponao sy ireto vahoaka
Fanolorana
990 652 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
991 652 Ny masoandro raha takariva
Vavaka hariva - Masina Maria
992 653 Ny tananao no mitantana ahy
Antson'Andriamanitra - Jesoa Kristy
993 653 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Masina Maria
994 654 Ny taranak'olombelona
Fiaviana
995 654 Ny taniko ny lanitra
Jesoa Kristy
996 655 Ny teninao Tompo o! no faniloko
Tenin'Andriamanitra
997 656 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
998 656 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Samihafa
999 657 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Samihafa
1000 657 Ny toky izay nomeko anio
Samihafa
1001 658 Ny tolotray, Andriamanitra ô
Fanolorana
1002 658 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Andriamanitra Ray
1003 659 Ny vary afafy
Jesoa Kristy
1004 660 Ny voninahitrao, ry Jôsefa - Zozefa
Olomasina - Md. Josefa
1005 660 Ny vavaka ataontsika
Samihafa
1006 661 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Masina Maria - Fifonana
1007 662 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1008 662 Ny zanakao, Masina Maria
Masina Maria - Fifonana
1009 663 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1010 664 O Maria e, vonjiko
Masina Maria
1011 664 Be ny ditra natao
Fifonana
1012 664 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Andriamanitra Ray
1013 665 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Jesoa Kristy - Fiainana mandrakizay - Andriamanitra Ray
1014 666 Omenay dera sy voninahitra - Victoire Rasoamanarivo
Olomasina
1015 666 O ry vahoaka, mifalifalia
Andriamanitra Ray
1016 667 Omeo finoana izahay
Samihafa
1017 668 Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Fisaorana
1018 669 Mifona aho Aba
Fifonana
1019 670 Raha sendra havizanana
Samihafa - Komonio - Jesoa Kristy
1020 671 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Andriamanitra Ray
1021 672 Raiko ô, Raiko ô!
Jesoa Kristy - Salamo
1022 672 Raiso, hamasino ny soronay, ry Tompo
Fanolorana
1023 672 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Samihafa
1024 673 Rankizy, ny fonao madio
Jesoa Kristy
1025 674 Ray be fitia ô, atolotray anao
Fanolorana
1026 674 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Salamo - Andriamanitra Ray
1027 676 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Andriamanitra Ray
1028 677 Ray ô, intý ny fiainako
Andriamanitra Ray
1029 678 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
1030 679 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Karemy - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1031 680 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
1032 682 Rendri-torimaso
Jesoa Kristy - Salamo
1033 683 Reniko izy
Masina Maria
1034 684 Reny jereo 'zahay miangona
Masina Maria
1035 684 Reninay ianao, ry Masina Maria
Masina Maria
1036 685 Reny mazava fo, Maria
Masina Maria
1037 686 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Masina Maria
1038 687 'Reo tsy mahalala anao
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
1039 688 Ry Anjelin'i Zanahary
Samihafa
1040 689 Ry alina masina, tonga izao ny Mesia
Noely
1041 689 Ry Fanahy mpanolotsaina
Fanahy Masina
1042 689 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Jesoa Kristy
1043 690 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Samihafa - Fihobiana
1044 690 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Komonio - Jesoa Kristy - Hiran-damesa
1045 691 Ry Jesoa ô, eto izao
Samihafa - Sakramenta Masina - Jesoa Kristy
1046 692 Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
1047 692 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Samihafa - Jesoa Kristy
1048 693 Ry Zôzefa (Josefa)
Samihafa - Olomasina
1049 693 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Jesoa Kristy
1050 694 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Samihafa
1051 694 Ry malahelo, mankanesa
Masina Maria
1052 694 Ry Maria ô, omeko anao anio
Masina Maria
1053 695 Ry miaramilan'ny Tompo
Tanora - Samihafa
1054 695 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Masina Maria
1055 696 Ry Maria ô, topazo maso
Masina Maria - Fiainana mandrakizay
1056 696 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Samihafa - Masina Maria
1057 697 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Samihafa - Olomasina
1058 698 Ry Masindahy Zôzefa (Josefa)
Olomasina
1059 699 Ry Md François d'Assise
Olomasina
1060 700 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fifonana
1061 700 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Samihafa - Olomasina
1062 701 Ry mpiray dinidinika
Samihafa
1063 702 Ry Notre-Dame de la Salette
Olomasina
1064 702 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Olomasina - Masina Maria
1065 703 Ry olon-kanao fanekena
Samihafa
1066 704 Ry Reny madio, antsoinay izao
Masina Maria
1067 704 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Masina Maria
1068 705 Ry tanora tia fivondronana
Tanora
1069 705 Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Firenena
1070 706 Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Andriamanitra Ray
1071 707 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Jesoa Kristy
1072 707 Ry vahoakan'i Israely nanantena
Noely
1073 708 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1074 708 Ry vahoaka, mba valio
Karemy - Jesoa Kristy
1075 709 Ry zatovo katôlika, misikìna
Tanora - Jesoa Kristy
1076 710 Ry Virjiny Imakole
Masina Maria
1077 711 Ry zatovo katôlika, tohan-kaja
Fo Masin'i Jesoa - Tanora
1078 712 Sambatra indrindra ny kristianina
Samihafa
1079 712 Sambatra anie aho ka sambatra
Salamo - Komonio
1080 712 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Komonio
1081 713 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samihafa
1082 714 Sambatra izay voavela heloka
Karemy
1083 714 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Samihafa - Salamo
1084 715 Sambatra loatra ny fo tia anao
Komonio
1085 715 Santatr'ireo 'zay nodimandry e ny Tompo
Fiainana mandrakizay
1086 716 Sambatra ny ory e
Samihafa - Salamo
1087 717 Saotra, dera no omena
Fisaorana
1088 717 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Samihafa
1089 719 Ry Fanahy ô
Fanahy Masina
1090 719 Ry Fanahy ô
1091 720 Tanora katôlika mandray andraikitra
Tanora
1092 721 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Samihafa - Jesoa Kristy
1093 722 Te hidera anao aho
Jesoa Kristy
1094 722 Te-hidera Anao aho
Fidirana
1095 722 Tao anaty rivo-doza
Samihafa - Andriamanitra Ray
1096 722 Tao anaty rivo-doza
Jesoa Kristy
1097 723 Te hidera ny lalànao aho
Voninahitra
1098 723 Teraka anaty tranon'omby
Noely
1099 723 Te hidera ny herinao aho
Voninahitra - Vavaka maraina
1100 723 Te hidera ny herinao aho
Jesoa Kristy
1101 723 Te hidera ny lalànao aho
Jesoa Kristy
1102 724 Raiko ô,mbola tsisy ary akory
Andriamanitra Ray
1103 724 Raiko ô, mbola tsisy ary akory
Andriamanitra Ray
1104 725 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
1105 725 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
1106 726 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Jesoa Kristy
1107 726 Tompo nahary ny zava-drehetra
Andriamanitra Ray
1108 727 Tompo Ndragnahariko
Fifonana - Andriamanitra Ray
1109 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Jesoa Kristy - Fifonana
1110 727 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo
Jesoa Kristy
1111 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fifonana
1112 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Antson'Andriamanitra
1113 728 Tompo ô, mamindrà fo aminay (2)
Jesoa Kristy
1114 728 Tompo ô, mbola zaza aho
Jesoa Kristy
1115 729 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1116 729 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Antson'Andriamanitra
1117 730 Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Fiainana mandrakizay
1118 730 Tompo ô tsy mendrika aho
Komonio
1119 731 Tompo ô, reharehanay
Paka
1120 732 Tsy misy manam-pitiavana
Antson'Andriamanitra
1121 732 Tompo ô, tsarovinao
Fahafatesana - Fandevenana - Fiainana mandrakizay
1122 733 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Salamo - Fiainana mandrakizay
1123 734 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Samihafa - Salamo
1124 735 Trinite Masina ô
Trinité Masina
1125 735 Tsara loatra endrey ny anjarantsika
Fiainana mandrakizay
1126 736 Tsarovinao, Masina Maria
Masina Maria
1127 736 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Salamo - Fifonana
1128 736 Tsarovinao, Reny tsara
Masina Maria
1129 738 Tsembo-dra i Jesoa
Karemy
1130 738 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Salamo - Fihobiana - Andriamanitra Ray
1131 740 Tsy mba renao va, ry tanora
Tanora - Jesoa Kristy
1132 740 Tsy manodoka e ny fanantenana
Andriamanitra Ray
1133 741 Tsy natahotra vavan'olona
Jesoa Kristy
1134 741 'Ty tany ity fandalovam-bahiny
Fiainana mandrakizay
1135 742 Tsy tandapa sesehena
Noely
1136 743 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Tanora - Jesoa Kristy
1137 743 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Komonio - Jesoa Kristy
1138 744 Velom-panantenana ny zanakao
Masina Maria
1139 744 Virjiny be fahendrena
Masina Maria
1140 745 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
1141 746 Voninahitra anie ho an'ny Ray
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
1142 746 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Jesoa Kristy
1143 747 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
1144 747 Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra
1145 748 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any an-danitra any
Voninahitra
1146 749 'Zahay misaotra anao, Maria
Masina Maria
1147 749 'Zahay mitsaoka anao
Fihobiana
1148 750 'Zaho anie ry Reny
Masina Maria
1149 750 'Zahay no maraina tomaratra
Jesoa Kristy
1150 750 'Zaho mino an'Andriamanitra 'zay nahary 'zao rehetra
Fiekem-pinoana
1151 751 Aleloia, Aleloia, derao
Aleloia - Fihobiana
1152 751 Aleloia, mitenena, Tompo ô
Aleloia - Fihobiana
1153 752 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1154 753 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
1155 754 Ambarako eto anio
Fiekem-pinoana
1156 755 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
1157 756 Anak'Agnondrin'Andrianagnahary
Zanak'ondry
1158 756 Andeha isika ombao ny làlana
Fidirana
1159 758 Ampianaro aho, Tompo ô
Samihafa
1160 759 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Samihafa
1161 759 Andriamanitra fitiavana ianao
Andriamanitra Ray
1162 760 Andriamanitra, misaotra anao
Fisaorana
1163 761 Arakandron'Andriaña
Samihafa
1164 762 Fa mandrakizay e
Fihobiana
1165 762 Atsika jiaby ireto
Samihafa
1166 763 Ekeko tsotra izao
Samihafa
1167 764 Fañahy maha iraika
Rakitra - Komonio - Fanahy Masina
1168 765 Ho fitiavana aho
Jesoa Kristy - Antson'Andriamanitra
1169 765 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
1170 766 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
1171 767 Ianao 'lay Zanak'ondry
Zanak'ondry
1172 767 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
1173 768 Indro atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
1174 769 Isaorana
Fisaorana
1175 770 Isika vory eto izao
Fiadanana
1176 770 Indrafo
Fifonana
1177 771 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
1178 772 Kristianina tia fihavanana
Samihafa
1179 772 Homba antsika mianakavy anie
Fiadanana
1180 773 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Komonio
1181 773 Kyrie eleison
Fifonana
1182 774 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1183 774 Mankasitraka e ! Mankatelina
Fisaorana - Hiran-damesa
1184 775 Maria Reny mpampihavana ô
Masina Maria
1185 776 Maria Renin'ny Mpamonjy
Masina Maria
1186 776 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
1187 777 Masindahy Piera sy Paoly
Olomasina
1188 778 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
1189 778 Misaotra Anao izahay, ry Ray
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1190 779 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
1191 780 Mivoha izao ny làlana ho any Jerosalema, ka manasa anao
Paka
1192 780 Mba raiso, ry Tompo
Fanolorana
1193 781 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
1194 782 Miraisa saina
Samihafa - Tanora
1195 783 Miara-manolotra amin'i Jesoa
Fanolorana
1196 783 Misaotra anao izahay
Fisaorana
1197 784 Nandray ny Fanahy maha zanaka
Andriamanitra Ray
1198 785 Ndao isika re, ry aba
Fanolorana
1199 785 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fifonana
1200 786 Noely fahaterahana
Jesoa Kristy - Noely
1201 787 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
1202 787 Orimbaton'ny famonjena
Jesoa Kristy
1203 788 Ny vola sy ny harena
Samihafa
1204 789 Omenay voninahitra
Voninahitra
1205 789 Raiso re
Fanolorana
1206 790 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
1207 791 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Komonio - Jesoa Kristy
1208 791 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Masina Maria
1209 792 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
1210 792 Sakafon'ny fiainana
Jesoa Kristy
1211 793 Ry Jacques Berthieu
Olomasina - Samihafa
1212 794 Ry mpiara-dia
Tanora - Samihafa
1213 795 O ry Jesoa Mpanalalana ô
Ranombavaka
1214 795 Na dia tsy misokatra aza
Ranombavaka
1215 796 Tanora mijoro
Tanora - Samihafa
1216 797 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
1217 798 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Tanora - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
1218 799 Tolotra
Hiran-damesa
1219 800 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
1220 800 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Samihafa
1221 801 Tsiofy rano
Samihafa
1222 801 Voninahitra ho an'Andriamanitra lolohavina
Voninahitra
1223 802 Voninahitra ho an’ny Ray be fitiavana
Voninahitra
1224 803 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
1225 804 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
1226 805 Zanako
Fifonana
1227 805 Zanak'Ondry e, Zanak'Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
1228 807 Andriamanitra ô
Andriamanitra Ray
1229 808 Andriamanitra anie dia fitiavana
Andriamanitra Ray
1230 809 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
1231 809 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fifonana
1232 810 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Olomasina - Samihafa
1233 811 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Tanora - Antson'Andriamanitra
1234 812 Avia, ry nohasoaviko !
Samihafa
1235 813 Be akitiny zaka vitanao
Fisaorana
1236 814 Be ny ota ka tsy mendrika
Fifonana
1237 815 Ety an-tany iray finoana, ary any an-koatra iray lanitra
Fiadanana
1238 815 Dera ho Anao, ry Tompo, nandresy ny fasana
Fihobiana
1239 815 Isika Raolombelona mifankatiava
Samihafa
1240 816 Frera Raphaël Louis RAFIRINGA
Olomasina
1241 817 Fiadanana nentiny iny
Fiadanana
1242 818 Fiombonana ao amin'ny Eokaristia
Tanora
1243 818 Hiombona amin'ny fahamasinana
Tanora
1244 819 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Jesoa Kristy
1245 820 Iha ro nagnavotse
Fifonana
1246 820 Iray vatsy, iray aina ao amin’i Kristy isika
Fihobiana
1247 821 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
1248 821 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!) doublon
Fifonana
1249 821 Isaorako lalandava ianao
Fisaorana
1250 822 Jesoa ilay marina
Karemy - Jesoa Kristy
1251 822 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Samihafa
1252 823 Jesoa, lehilahy mahery
1253 824 Koezy Zañahary
Voninahitra
1254 825 Mba ho vita ihany ve ?
Samihafa
1255 825 Fa ny fahasoavan’Andriamanitra - Misaotra bevata
Fisaorana
1256 826 Ry FET ô, atambaro ny hery
1257 827 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
1258 829 Sahy manolotra ny ainy
Antson'Andriamanitra
1259 830 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fifonana
1260 831 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
1261 832 Voatokana ho ahy ianao
Antson'Andriamanitra
1262 832 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko (2)
Fitiavana
1263 833 Ny hasambarana valo

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [1.0387 s.] - Hanohana anay