Fihirana Dera

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 0 Andriamanitra ô! Tahio sy hatsarao
Firenena - Voninahitra
2 7 Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Fifonana
3 40 Miankohofa mba hitsaoka
Sakramenta Masina
4 40 Mitsaoka Anao 'zahay
Andriamanitra Ray
5 44 Te-hidera Anao aho, Iaveh ô
Fidirana
6 44 Sambatra izay matoky an'i Iaveh
Fidirana
7 45 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, ianao no hany tiako
Fihobiana
8 45 Vory eto izahay
Fidirana
9 45 Jesoa mpamindra fo
Fifonana - Fo Masin'i Jesoa
10 46 Ahiratray ny masonay
Hiran-damesa
11 46 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Salamo
12 47 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
13 47 Aleloia, hôzana
Aleloia
14 48 Jerosalema, ianao Siôna
Salamo
15 48 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Salamo - Antson'Andriamanitra
16 49 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Salamo
17 49 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Samihafa
18 50 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Salamo
19 50 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Salamo
20 51 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
Salamo
21 51 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Salamo
22 52 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Salamo - Karemy - Fifonana
23 52 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Salamo - Fidirana
24 53 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Salamo - Fihobiana
25 53 Jerosalema ô, tanàna masina
Salamo
26 54 Tonga eto izahay
Karemy - Fifonana
27 54 Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Fidirana
28 55 Sambatra indrindra ny kristianina
Samihafa
29 55 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Salamo - Fihobiana
30 56 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Salamo - Fifonana
31 56 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Samihafa
32 57 Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Hiran-damesa
33 57 Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Trinité Masina - Fidirana
34 58 Miderà, miderà an'i Iaveh
Salamo
35 58 Manomboka ety an-tany ny paradisa
Fiadanana
36 59 Manatòna, rey vahoaka
Karemy - Fifonana
37 59 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Salamo
38 60 Miravoa, Jerosalema
Salamo - Andriamanitra Ray
39 60 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Salamo
40 61 Manantena Anao ny fanahiko
Salamo
41 61 Mifona aho re, mivalo aho
Fifonana
42 62 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Antson'Andriamanitra
43 62 Mahatehotia, mahasondriana
Salamo
44 63 Sambatra anie aho ka sambatra
Salamo - Komonio
45 63 Ankalazao ny Zanahary Ray
Salamo
46 64 Vatolampy tsy mikoro
47 64 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Salamo - Andriamanitra Ray
48 65 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Salamo
49 65 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Salamo
50 66 Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
51 66 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Salamo
52 67 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Salamo
53 67 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Salamo
54 68 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Salamo - Fihobiana
55 68 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Tenin'Andriamanitra - Salamo
56 70 Ry Rainay an-danitra ao, misaotra anao ny zanakao
Fanolorana
57 70 'Ndreto izahay, Tompo ô, hanolotra sorona
Fanolorana
58 71 Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Fanolorana
59 71 Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Fanolorana
60 72 Midìna, ry anjely masina
Fanolorana
61 72 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
62 72 Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Fanolorana
63 73 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
64 73 Ny mofo atolotry ny pretra
Fanolorana
65 73 Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Fanolorana
66 74 Atolotro anao, Andriamanitra ô
Fanolorana
67 74 Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Fanolorana
68 74 Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Fanolorana
69 75 Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Fanolorana
70 75 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Komonio - Antson'Andriamanitra
71 76 Miara-manolotra amin'i Jesoa
Fanolorana
72 76 Mofo madio tsy misy lalivay
Fanolorana
73 77 Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Fanolorana
74 77 Dia mbola ao amin'ny Tompo
Fanolorana
75 78 Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Fanolorana
76 78 Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Fanolorana
77 79 Amim-panajana, amin-karavoana
78 79 Ilay patena volamena
Fanolorana
79 79 Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Fanolorana
80 80 Jereo an-tanan'ny Pretranao
Fanolorana
81 80 Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
82 80 Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
83 82 Ny foko manome hasina Anao
Komonio
84 82 Ianao no hazavana
Jesoa Kristy - Batemy
85 82 Jesoa Hostia Andriamanitra
Komonio
86 83 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Komonio
87 83 Avia, ry Jesoa, avia
Komonio
88 84 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Komonio
89 84 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Komonio
90 85 Ny endrikao, ry Jesoa
Komonio
91 85 Faingàna re, ry ora sarobidy
Komonio
92 86 Dony ny hira fanajana
Komonio
93 86 Mistery iankohofana
Komonio
94 86 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Komonio - Jesoa Kristy
95 87 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Salamo - Hiran-damesa
96 87 Inty ny ora sarobidy
Komonio
97 88 I Iaveh no mpiandry ahy
Hiran-damesa
98 88 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Sakramenta Masina - Komonio
99 89 Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Komonio
100 89 Jesoa, ny fitiavanao anay
Komonio
101 90 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Salamo - Fidirana
102 90 Mino mafy aho
Komonio
103 90 Finaritra ny fo matoky anao
Komonio
104 91 Indray hariva izay
Komonio
105 91 Marina, be fitiavana
Samihafa
106 92 Faly ny fonay anio
Komonio
107 92 Eny, sambatra tokoa
Salamo
108 93 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Salamo
109 93 Efa amiko i Jesoako
Komonio
110 94 Raha te ho sambatra ianao
Komonio
111 94 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Komonio
112 95 Avy i Jesoa mora fo
Komonio
113 95 Misaotra anao 'zahay, Andriamanitra ô
Hiran-damesa - Fisaorana
114 95 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Komonio
115 96 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Komonio - Fifonana
116 96 Tsara raha ny mpirahalahy
Salamo - Fiadanana
117 97 Ny foko, ry Andriamanitra
Komonio
118 97 Misaotra Anao aho, Andriamanitra o
Fisaorana
119 98 Mangetaheta famonjena
Antson'Andriamanitra
120 98 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Antson'Andriamanitra
121 99 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Antson'Andriamanitra
122 99 Tompo ô, omeo pretra
Antson'Andriamanitra
123 100 Ialao ny taninao
Antson'Andriamanitra
124 100 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Antson'Andriamanitra
125 102 Mesia sy Mpamonjy
Fidirana - Fiaviana
126 102 Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Fidirana - Fiaviana
127 103 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Salamo - Noely - Fiaviana
128 103 Alina masina, mifalia, mihobia
Noely
129 104 Misy zaza teraka ho antsika
Salamo - Noely
130 104 Avia, ry mpino, miravoravoa
Noely
131 105 Ny anjely any an-tsaha
Noely
132 105 Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Noely
133 106 Faingàna, rey olona
Noely
134 106 Manatóna, ry kristianina
Noely
135 107 Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Noely
136 107 Nahoana re manjelatra ny tany
Noely - Jesoa Kristy
137 108 Kintana vao mamirapiratra
Noely
138 110 Kristianina, mihevera
Karemy
139 111 Sambatra izay voavela heloka
Karemy
140 111 Ry tany, mihainoa
Andriamanitra Ray
141 112 Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Karemy
142 112 Masìna ianao, ry Hazo
Karemy
143 113 Tompo ô, jereo 'zahay
Fifonana - Karemy
144 113 Ey, ny heloka nataoko
Karemy
145 114 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Masina Maria - Karemy
146 116 Nandresy ny Tompontsika
Paka
147 117 Nihorohoro sy nangina ny tany
Paka
148 117 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Jesoa Kristy
149 118 Derao i Jesoa fa nandresy
Jesoa Kristy
150 118 Tafatsangana tamin'ny maty i Kristy
Paka
151 119 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Samihafa
152 119 Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Paka
153 120 Fanahy Masina, midìna
Fanahy Masina
154 120 Ry Fanahy Masina, avia midìna
Fanahy Masina
155 121 Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Fanahy Masina
156 122 Ianao, ry Trinite Masina
Trinité Masina
157 122 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
158 123 Ny foto-diako etý an-tany
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa - Andriamanitra Ray
159 123 Rankizy 'Zaho foin’ny olona
Fo Masin'i Jesoa
160 124 Avia atý, ry mpanota maditra
Jesoa Kristy - Fo Masin'i Jesoa
161 124 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Salamo
162 126 'Zaho ('zahay) miarahaba
Masina Maria
163 126 Aterinay anatrehanao, Reny
Masina Maria
164 127 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Masina Maria
165 127 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka hariva - Masina Maria
166 128 Andro iray toa zato
Masina Maria
167 128 Fantatrao, ry Reny tsara
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
168 129 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Masina Maria
169 129 Mba fotsy manjopiaka
Masina Maria
170 130 Madio itony rano mikararana re
Masina Maria
171 130 Ry Virjiny Imakole
Masina Maria
172 131 Finaritra tokoa ny olona
Masina Maria
173 131 Taloha ela izay tany Galilea
Masina Maria
174 132 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Masina Maria
175 132 Ho hitako i Maria Reny tsara
Masina Maria
176 133 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Tanora - Masina Maria
177 133 Ny masoandro raha takariva
Vavaka hariva - Masina Maria
178 134 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Masina Maria
179 134 Izahay e ravoravo
Masina Maria
180 134 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Masina Maria
181 135 Henoy tsara, anaka
Masina Maria
182 135 I Maria no kintana mitarika anay
Masina Maria
183 136 Ny tranonao masina
Masina Maria
184 136 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Masina Maria
185 137 Atolotray anao, Maria
Masina Maria
186 137 Velom-panantenana ny zanakao
Masina Maria
187 138 Ny zanakao, Masina Maria
Masina Maria - Fifonana
188 138 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Masina Maria
189 139 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Masina Maria
190 139 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Masina Maria
191 140 Reny mazava fo, Maria
Masina Maria
192 140 Ry Reny madio, antsoinay izao
Masina Maria
193 140 Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Masina Maria
194 142 E, sambatra sy tretrika
Fiainana mandrakizay
195 142 Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Olomasina
196 143 Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Fiainana mandrakizay
197 143 Ry Anjelin'i Zanahary
Samihafa
198 144 Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
199 144 Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Md. Josefa
200 144 Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
Olomasina - Md. Josefa
201 146 Averina eto indray ny toky napetratsika
Fiekem-pinoana
202 147 Afaka aho
Hiran-damesa
203 147 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Salamo
204 148 Izaho efa kristianina
Batemy
205 148 Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Fiekem-pinoana
206 149 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Samihafa
207 149 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Andriamanitra Ray
208 150 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Olomasina - Md. Josefa - Masina Maria
209 150 Ianao, ry Jesoa Tompo, nanao ny sakramentan'ny Mariazy
Fanambadiana
210 152 Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Firenena
211 152 Ry Tanindrazanay malala ô!
Samihafa - Firenena
212 153 Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Firenena
213 154 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Vavaka hariva - Fisaorana - Andriamanitra Ray
214 154 Misy didy tena tsara ‘zay nomen’ny Tompo hoe
215 155 'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
Firaisam-pinoana
216 155 Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Fisaorana
217 156 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Samihafa
218 156 Ry Rainay any an-danitra ô (Ekiomenika)
Komonio
219 160 Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Fiainana mandrakizay
220 160 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Salamo - Fiainana mandrakizay - Fandevenana
221 161 'Reo fanahy voatana any ho any
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
222 161 Izao fisarahana izao tsy haharitra mandrakizay
Fiainana mandrakizay
223 162 Maria ô, henoy ny feo
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
224 162 Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
225 163 Mizotra ny lalako
Salamo - Fidirana
226 163 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Masina Maria - Fiainana mandrakizay - Fahafatesana
227 164 Mihelina avokoa
Hiran-damesa - Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
228 164 Any an-danitra any no fonenako
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
229 168 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Salamo
230 169 Ianao, Andriamanitra itokiako
Salamo - Andriamanitra Ray
231 170 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Salamo - Fisaorana
232 171 Masoandro iva dia iva
Vavaka hariva
233 171 Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Fiainana mandrakizay
234 172 Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
235 174 Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Tononkira
236 174 Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
237 174 Tsy menatra ny Evanjely aho
238 174 Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
239 174 Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
240 174 Efa voarotsaka ao am-pontsika
241 174 Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
242 174 'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
243 175 Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
244 176 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Tononkira - Masina Maria
245 176 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Masina Maria
246 176 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
247 176 Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
248 176 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Masina Maria
249 176 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Masina Maria
250 176 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Tononkira - Masina Maria - Fisaorana
251 177 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Masina Maria
252 177 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Masina Maria - Aleloia
253 178 Tsy hitsahatra hidera
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
254 178 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Jesoa Kristy - Fisaorana
255 179 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Salamo
256 179 Ry vahoaka voafidy
Salamo
257 179 Ry vahoaka voafidy
Salamo
258 180 Kristy velona, Kristy Zanaka
Paka - Fidirana
259 180 Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Fidirana
260 181 Izaho no fananganan-ko velona
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
261 182 He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
Paka
262 182 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Komonio
263 183 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Salamo
264 183 Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Fihobiana
265 184 Olona afaka isika
Hiran-damesa
266 184 Rano miboiboika
267 185 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Komonio - Hiran-damesa
268 185 Tompo ô, miantso anao ity aho
Karemy
269 186 Ry Fanahy nomena anay
Fanahy Masina
270 186 Ho vavolombeloko manko ianareo
Fanahy Masina
271 187 'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
Fiaviana
272 187 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fifonana
273 188 Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Hiran-damesa
274 188 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Salamo
275 189 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Salamo
276 189 Hitanay i Kristy
Salamo
277 189 Hiantran'Andriamanitra
Salamo
278 189 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Salamo
279 190 Isika no tempolin’Andriamanitra
Fisaorana
280 190 Masina ianao, ka iantrao izahay
Trinité Masina - Masina
281 191 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra Ray
282 191 'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
Tenin'Andriamanitra
283 192 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
284 192 Tompo ô, hitako maso
285 193 Sambatra izay noana
Salamo
286 194 Mba sambatra e izay mitia manompo
287 194 Mba sambatra e izay mitia manompo
288 194 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Komonio
289 195 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Salamo
290 195 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Salamo
291 195 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Salamo - Masina Maria
292 195 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Salamo
293 196 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Salamo - Fifonana
294 196 Raha misy olona nanota
Salamo
295 197 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Salamo
296 197 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Salamo
297 198 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Salamo
298 198 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Salamo
299 199 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Hiran-damesa - Fisaorana - Andriamanitra Ray
300 199 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Vavaka hariva - Jesoa Kristy
301 200 Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Firaisam-pinoana
302 200 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Antson'Andriamanitra
303 201 Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
304 202 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Andriamanitra Ray
305 203 Omeo finoana izahay
Samihafa
306 204 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Salamo
307 204 Tompo ô, 'zany hafaliako
Komonio
308 205 Eny e, ny lalan'olombelona
309 206 Mbola ho avy ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
310 206 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
311 207 Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Paka
312 207 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
313 208 Ny voaary manontolo
Fidirana
314 208 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Trinité Masina - Andriamanitra Ray
315 209 Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Vavaka hariva
316 209 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Tononkira - Salamo - Fidirana
317 210 Mankalaza e mankalaza
Masina Maria - Fisaorana
318 210 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Masina Maria
319 211 Ry Renin'Andriamanitra ô
Masina Maria
320 211 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Masina Maria
321 212 Mananjara ianao Maria
Masina Maria
322 213 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Salamo
323 213 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Salamo
324 214 Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Hiran-damesa
325 215 Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Fiadanana
326 215 Matoa aho nijaly sy maty
Karemy
327 216 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Salamo
328 216 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Salamo
329 217 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Salamo
330 218 Aoka tsy hatahotra ianareo
Vavaka hariva - Salamo
331 218 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Salamo - Fiainana mandrakizay
332 219 Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Hiran-damesa
333 219 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Jesoa Kristy
334 220 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Jesoa Kristy
335 221 Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Fidirana
336 221 'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
Firaisam-pinoana
337 222 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Samihafa
338 222 Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Fiainana mandrakizay - Fandevenana - Fahafatesana
339 223 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Salamo
340 223 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Jesoa Kristy
341 224 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Salamo
342 225 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Antson'Andriamanitra
343 225 Ento ny jiogako, mianara amiko
Salamo - Karemy
344 226 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Jesoa Kristy
345 226 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Salamo
346 227 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Jesoa Kristy
347 228 Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Firenena
348 229 Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Fidirana
349 230 Tia anay ianao, ry Jesoa
Komonio
350 231 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Salamo
351 232 Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra nisara-bazana
352 232 Ô ry Zake ô, midìna haingana
353 232 Efa mandrorona ny andro
354 233 Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
355 233 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
356 234 Izay mamboly sy izay manondraka
Salamo
357 234 Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Paka - Aleloia
358 235 Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Fisaorana
359 235 Mitsangàna ka banjino
Karemy
360 236 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Salamo
361 237 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Salamo
362 237 Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Fidirana
363 238 Maro ny vokatra, Tompo
Salamo - Antson'Andriamanitra
364 238 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Salamo
365 239 Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Hiran-damesa
366 240 Nifidy ahy ny Tompo
Antson'Andriamanitra
367 240 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Salamo
368 241 Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Paka - Hiran-damesa
369 242 Ô ry Tompo tia anay
Hiran-damesa
370 243 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
371 243 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Salamo
372 244 Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Fidirana - Fanahy Masina
373 245 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Salamo
374 245 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Hiran-damesa - Antson'Andriamanitra
375 246 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Salamo
376 247 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Karemy - Fifonana
377 247 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
378 248 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fifonana
379 248 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Jesoa Kristy - Fisaorana
380 249 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Salamo
381 250 Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
382 250 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Salamo - Fifonana
383 251 Vatofototra roa ambin'ny folo
384 252 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Trinité Masina - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
385 252 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
386 253 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Salamo
387 254 I Jesoa Tompo hanangona firenena
388 254 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Voninahitra - Noely - Andriamanitra Ray
389 255 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Paka - Jesoa Kristy
390 255 Efa manana Mpisorombe
Jesoa Kristy
391 256 Hamaly ahy Izy
Vavaka hariva - Andriamanitra Ray
392 256 Na ilaozan'ny olona aza
Salamo
393 258 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fifonana
394 258 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fifonana
395 259 Mifona aho, mivalo aho
Fifonana
396 260 Mamela heloka isan'andro
Fifonana
397 260 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra - Voninahitra anie tena tsy misy farany
Voninahitra
398 261 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra
399 262 Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitra
400 262 Voninahitra, fiadanana
Fihobiana
401 263 Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Voninahitra
402 263 Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra - Fihobiana
403 264 Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra
404 264 Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra loharanom-pitiavana
Voninahitra
405 265 Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia
406 265 Voninahitra ho an'Andriamanitra 'zay monina an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
407 266 E e, 'zaho mino fa marina
Fiekem-pinoana
408 266 Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
409 267 Mino aho Andriamanitra ô, mino mafy aho 'zay voalazanao
Fiekem-pinoana
410 268 'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
Fiekem-pinoana
411 269 Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Fiekem-pinoana
412 269 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
413 270 Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
414 271 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
415 271 Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Fanolorana
416 272 Ô Maria, mba tantano hatrany
Tanora - Masina Maria
417 272 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria
418 273 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Masina Maria - Antson'Andriamanitra
419 274 Mofo velona e, avy any an-danitra
Andriamanitra Ray
420 274 Ô, ry Mofo novakiana, natao hampiombona
Komonio
421 275 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Andriamanitra Ray
422 275 Mijanòna re, ry Tompo ô
Vavaka hariva
423 276 Aoka hanatona ny Tompo
Fanahy Masina
424 276 Izaho no Mpiandry ondry tsara
425 277 O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
426 278 Efa nomena ahy ny fahefana
Salamo
427 278 Ny teninao, Andriamanitra ô
Tenin'Andriamanitra
428 279 Eo aminareo mandrakariva aho
Salamo
429 279 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Jesoa Kristy
430 280 'Reo tsy mahalala anao
Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
431 281 Moa ve tia ahy ianao?
Antson'Andriamanitra
432 281 Fa masina ny Tompo
Hiran-damesa
433 282 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
434 283 Aza kivikivy foana
Samihafa
435 284 Agny ianao Zagnahary
Andriamanitra Ray
436 284 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Salamo - Ranombavaka - Andriamanitra Ray
437 286 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Antson'Andriamanitra
438 287 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Salamo
439 288 Fankasitrahana sy fiderana
Andriamanitra Ray
440 288 Faly aho, ô ry Tompo ô
441 289 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Salamo
442 289 E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
443 290 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Komonio
444 290 Iaveh ô, na aiza na aiza
Salamo
445 291 Mankasitraka e ! Mankatelina
Fisaorana - Hiran-damesa
446 291 Nateraky ny Fiangonana isika
Salamo - Hiran-damesa
447 292 Saotra, dera no omena
Fisaorana
448 292 Na ny Ray na ny Reny
Hiran-damesa - Firenena
449 293 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Salamo
450 294 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Antson'Andriamanitra
451 294 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Antson'Andriamanitra
452 295 Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Fisaorana
453 296 Hirao hafaliana ny Tompo
Trinité Masina
454 296 E faly mihoby sy mankalaza Anao ‘zahay Ray ô
Fisaorana
455 296 Aoka isika hisaotra an'Andriamanitra Ray
Fisaorana - Andriamanitra Ray
456 297 Tompo ô, mbola zaza aho
Antson'Andriamanitra
457 297 Atrakao ny lohanareo
458 298 Amboary ny lalan'ny Tompo
Jesoa Kristy - Fiaviana
459 299 Teraka ho antsika i Kristy
Salamo - Noely
460 299 Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Noely
461 299 Injao misy feo miantso mafy
Salamo - Fiaviana
462 300 Teraka anio mba hanavotra antsika
Noely
463 300 Tompo ô, reharehanay
Paka
464 302 Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Paka
465 302 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Karemy - Jesoa Kristy - Andriamanitra Ray
466 303 Nitsangan-ko velona
Paka
467 303 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Samihafa
468 304 Fa i Jesoa Tompo
469 304 Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Fanahy Masina - Batemy
470 305 Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Fanahy Masina
471 306 Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina
472 493 Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Fanahy Masina
473 512 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2023 s.] - Hanohana anay