Sorona Masina ny 13/01/2019

ALAHADY manaraka ny Nisehoan’ny Tompo

NY BATEMIN’NY TOMPO

I JESOA NATAO BATEMY: TANDINDON’NY BATEMINTSIKA

Lokon’akanjo: fotsy

Tononkira fidirana

Mt. 3, 16-17

Nony vita batemy ny Tompo, dia nisokatra ny lanitra, ary ny Fanahin’Andriamanitra nidina teo amboniny tahaka ny voromahailala. Dia injao ny feon’ny Ray nilaza hoe «Zanako malalako ity, ilay sitrako tokoa».


Asiana VONINAHITRA ANIE...


Fangatahana

Ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay ô, tamin’i Jesoa Kristy natao batemy teo amin’ny ranon’i Jordany ka nidinan’ny Fanahy Masina, dia nambaranao tamin’ny fomba manetriketrika fa Zanakao malalanao Izy; koa enga anie izahay zanaka natsanganao, nateraka tamin’ny rano sy ny Fanahy Masina, mba hazoto lalandava hanao izay mahafaly Anao.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin’ny Fanahy Masina amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen.

na hoe:

Andriamanitra ô, nitafy nofo tahaka anay ny Zanakao Lahy tokana; mitovy aminay Izy eto ivelany, ka enga anie hitovy aminy izahay ao anaty.

Fa Izy Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin’ny Fanahy Masina, amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

Taona A

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Bokin’i Izaia Mpaminany

Iz. 42, 1-4.6-7

Indro ny mpanompoko Ilay sitraky ny foko.

Izao no lazain’ny Tompo: Indro ny mpanompoko izay tantanako; ilay voafidiko ka sitraky ny foko; napetrako ao aminy ny fanahiko; hamoaka fahamarinana ho an’ny firenena izy. Tsy hiantso mafy izy na hanandra-peo, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalam-be. Ny volotara efa poritra tsy hotapahiny; ny lahin-jiro efa ho faty, tsy hovonoiny. Hanambara ny rariny, araka ny marina izy; tsy ho ketraka izy na ho kivy akory, mandrapanoriny ny rariny amin’ny tany; ary ny nosy hiandry ny lalàny. Izaho Tompo no niantso anao, tamin’ny fahamarinana, sy nandray tanana anao, miaro anao Aho ary manao anao ho fanekem-pihavanana ho an’ny vahoakako sy fahazavan’ny firenena hampahiratra ny jamba, hamoaka ny mifatotra ao amin’ny tranomaizina sy ireo mipetraka ao anatin’ny haizina ao amin’ny fonja.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Salamo fandinihana

Sal. 28, 1a sy 2, 3ad-4, 3b sy 9b-10


Fiv.: Ny Tompo hitahy ny vahoakany sy hanome fiadanana azy.

Omeo ny Tompo, rey zanak’Andriamanitra, omeo ny Tompo ny voninahitra sy ny hery; ny Anaran’ny Tompo omeo voninahitra; ny Tompo iankohofy ao an-kianjany masina.
Ny kotro-baratry ny Tompo eo ambony rano: Andriamanitra mampitalakotroka; ny Tompo dia be voninahitra eo ambony rano midadasika.
Ny kotro-baratry ny Tompo mampangovy ny ala!
Hoy ny ao an-dapany: voninahitra!
Ny fiketrahan’ny Tompo: ny safo-drano; ny fanjakan’ny Tompo: mandrakizay.


VAKINTENY MASINA FAHAROA

Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly

Asa 10, 34-38


Nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina Izy.

Tamin’izany andro izany, niloa-bava i Piera nanao hoe: “Hitako marina tokoa fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra; fa izay matahotra Azy sy manao ny marina, dia ankasitrahiny na aiza na aiza firenena misy azy. Nampitondra teny tamin’ny zanak’i Israely Izy, mba hanambara fiadanana amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, izay Tompon’izao rehetra izao. Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran’i Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian’ny batemy notorîn’i Joany; dia ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraiza hatraiza; nahasitrana izay rehetra azon’ny demony, satria nomba Azy Andriamanitra”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Fihobiana ny Evanjely

Aleloia. Aleloia.

Nisokatra ny lanitra, ary hoy ny feon’Andriamanitra Ray hoe: Ity no Zanako malalako indrindra, henoy Izy.

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio

Mt. 3, 13-17

Nahita ny Fanahin’Andriamanitra nidina teo amboniny i Jesoa nony vita batemy

Tamin’izany andro izany, dia tonga avy tany Galilea i Jesoa ka nanatona an’i Joany teo amoron’i Jordany mba hataony batemy; fa nandà i Joany nanao hoe: “Izaho no tokony hataonao batemy, ka Ianao indray va no mankaty amiko?” Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Ekeo izao, fa izao no mety hahatanterahantsika ny fahamarinana rehetra”. Dia nanaiky izy. Nony vita batemy i Jesoa, dia niala avy teo amin’ny rano niaraka tamin’izay, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ka hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromahailala nankeo amboniny. Dia injay nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: “Ity no Zanako malalako izay ankasitrahiko indrindra”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!


Asiana IZAHO MINO...


Ranombavaky ny mpinoTaona B

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Bokin’i Izaia Mpaminany

Iz 55, 1-11

Mankanesa aty amin’ny rano, na ianareo tsy manam-bola aza.

Ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa aty amin’ny rano, na dia ianareo tsy manam-bola aza; avia mividiana vary ka mihinàna; avia hividy tsy amim-bola na takalo, hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina; sy izay nisasaranareo amin’izay tsy mahavoky? Koa mihainoa Ahy ary mihinàna izay tsara; ary aoka ny fanahinareo hiravoravo amin’izay hanina fy. Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko; mihainoa ka aoka ho velona ny fanahinareo; ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho, ka hanome anareo ny fahasoavana nampanantenaina an’i Davida. Indro izy natsangako ho vavolombelona eo amin’ny firenena; ho mpifehy sy mpandidy ny firenena. Indro ianao hiantso ny firenena tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalala anao hidodododo ho eo aminao, noho ny amin’ny Tompo Andriamanitrao, sy ilay Masin’i Israely, satria nomeny voninahitra ianao. Mitadiava ny Tompo dieny mbola mety ho hita Izy; miantsoa Azy dieny mbola akaiky Izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin’ny lalany, ary ny meloka hiala amin’ny heviny; ka hiverina amin’ny Tompo izy, dia hamindràny fo, hiverina amin’Andriamanitra fa hamela malalaka Izy.

Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, — teny marin’ny Tompo, — Tahaka ny haavon’ny lanitra noho ny tany no haavon’ny lalako noho ny lalanareo, sy haavon’ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tahaka ny ranon’orana aman’oram-panala, milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa maninteraka sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an’ny mpihinana; toy izany ny teniko izay aloaky ny vavako: tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Salamo fandinihana

Iz. 40, 1-5. 9-11


Fiv.: Indro fa tonga amin’ny heriny ny Tompo Andriamanitra.

Ampionony, ampionony ny vahoakako, hoy ny Andriamanitrareo.
Mitenena amin’ny fon’i Jerosalema, ary ataovy antso avo aminy, fa tapitra ny fanompoany, voaonitra ny helony, voarainy tamin’ny tanan’ny Tompo ny indroa heny valin’ny fahotany.
Injany misy feo miantso hoe:
Misavà lalana any an’efitra ho an’ny Tompo, manorena arabe any an-tany lava volo ho an’ny Andriamanitsika.
Aoka ny lohasaha rehetra hasandratra, ny tendrombohitra aman-kavoana rehetra haetry, ny avo hanjary tany lemaka, ary ny vato mideza ho lembalemba.
Miakara any an-tendrombohitra avo ianao, izay mitondra ny teny soa ho an’i Siôna. Manandrata feo mafy ianao, izay mitondra ny teny soa ho an’i Jerosalema; manandrata feo, fa aza matahotra, lazao amin’ny tanàn’i Jodà hoe: Indro ny Andriamanitrareo. Indro fa tonga amin’ny heriny ny Tompo, ny sandriny mampiasa ny fahefany. Indro miaraka aminy ny valisoa avy aminy, ary ny tamby homeny, eo anoloany. Toy ny mpiandry ondry hiandry ny andian’ondriny: handray ny zanakondry amin’ny sandriny, hitondra an’ireny eo an-trotroany ary handroaka moramora ny mampinono.


VAKINTENY MASINA FAHAROA

Taratasy voalohan’i Md. Joany Apôstôly

1 Jo. 5, 1-9


I Jesoa no ilay avy tamin’ny rano sy ny ra.

Ry hava-malala, izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy dia nateraka avy amin’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Ilay niteraka Azy, dia tia Azy naterany koa. Ny marika ahafantarana fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny, satria izay nateraka avy amin’Andriamanitra dia mandresy an’izao tontolo izao; ary ny fandresena izay naharesy an’izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza àry no maharesy an’izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa i Jesoa no Zanak’Andriamanitra?

Dia Izy no Ilay avy tamin’ny rano sy ny ra; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ny ra; ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana. Fa misy telo no manambara any an-danitra, dia ny Ray sy ny Teny ary ny Fanahy Masina; ary Izy telo ireo dia mifanaraka. Misy telo koa no manambara ety an-tany, dia ny Fanahy sy ny rano sy ny ra; ary mifanaraka tsara izy telo ireo. Raha ny fanambaràn’ny olona aza raisintsika, mainka fa ny fanambaràn’Andriamanitra izay ehibe lavitra; ary ny fanambaràn’Andriamanitra dia ny nanambaràny ny Zanany indrindra.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Fihobiana ny Evanjely

Aleloia, aleloia.

Nisokatra ny lanitra, ary hoy ny feon'Andriamanitra Ray hoe: "Ity no Zanako malalako indrindra, henoy Izy."

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka

Mk. 1, 6b-11

Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahiko.

Tamin’izany andro izany, nitory teny i Joany nanao hoe: “Avy aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika hamaha ny fehi-kapany akory aho. Izaho nanao batemy anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batemy anareo amin’ny Fanahy Masina”. Ary tamin’izany andro izany, dia tonga avy any Nazareta tanànan’i Galilea i Jesoa, ka nataon’i Joany batemy tao Jordany. Raha vao niala avy tao anaty rano Izy, dia nahita ny lanitra nisokatra, sy ny Fanahy nidina tahaka ny voromahailala, nankeo amboniny; ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: “Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahiko”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!


Asiana IZAHO MINO...


Ranombavaky ny mpinoTaona D

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Bokin’i Izaia Mpaminany

Iz 40, 1-11

Indro ny Tompo Andriamanitra fa tonga amin’ny heriny.

Ampionony, ampionony ny vahoakako, hoy ny Andriamanitrareo. Mitenena amin’ny fon’i Jerosalema, ary ataovy antso avo aminy: fa tapitra ny fanompoany, voaonitra ny helony, voarainy tamin’ny tanan’ny Tompo ny indroa heny valin’ny fahotany. Injany misy feo miantso hoe: “Misavà lalana any anefitra ho an’ny Tompo, manorena arabe any an-tany lava volo ho an’ny Andriamanitsika! Aoka ny lohasaha rehetra hasandratra, ny tendrombohitra aman-kavoana rehetra haetry; ny avo hanjary tany lemaka, ary ny vato mideza ho lembalemba”. Dia hiseho ny voninahitry ny Tompo, ka ho hitan’ny nofo rehetra tsy an-kanavaka fa ny vavan’ny Tompo no efa niteny. Injay misy feo manao hoe: “Miantsoa!” Dia nisy namaly hoe: “Ahoana no antso hataoko?” — “Ahitra ihany ny nofo rehetra, ary tahaka ny voan-javatra eny an-tsaha ny hatsaran-tarehiny. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, rehefa seranin’ny fofon’ain’ny Tompo”. Eny, ahitra ihany ny olombelona: maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny Tenin’Andriamanitra haharitra mandrakizay.

Miakara eny an-tendrombohitra avo ianao, izay mitondra ny teny soa ho an’i Siôna. Manandrata feo mafy ianao, izay mitondra ny teny soa ho an’i Jerosalema; manandrata feo, fa aza matahotra. Lazao amin’ny tanànan’i Jodà hoe: “Indro ny Andriamanitrareo! Indro fa tonga ny Tompo Andriamanitra, amin’ny heriny; ny sandriny mampiasa ny fifehezana. Indro fa miaraka aminy ny valisoa avy aminy, ary ny tamby homeny eo anoloany. Toy ny mpiandry ondry miandry ny andian’ondriny Izy; handray ny zanak’ondry amin’ny sandriny, hitondra an’ireny eo an-trotroany, ary handroaka moramora ny mampinono”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Salamo fandinihana

Sal. 103, 1b-2. 3-4. 24b. 25. 27-28. 29-30


Fiv: Misaotra Anao, Tompo, ny fanahiko, fa lehibe indrindra Ianao.

Fiandrianana sy voninahitra no itafianao, hazavana no lamba ihodidinanao, ny tranolainao dia ny lanitra mivelatra, ny rihana fonenanao dia ny tampon’ny rano.
Ny rahona no ataonao kalesy, ny elatry ny rivotra no isosànao; ny rivotra no irakirakao; ny tselatra, mpanompo kelinao.
Ny tany, henika ny harenao; ny ranomasina indro lehibe sy malalaka, mihelotrelotra no tsy tambo hisaina na biby madinika na biby vaventy.
Ny manana aina rehetra miandry Anao hamahana azy amin’ny fotoana; Ianao manome, izy mandray, ny tananao misokatra no mahavoky azy,
Manafin-taba Ianao, mipenimpenina izy; ny fofon’ainy alànao: mody mandry izy; ny fofon’ainao alefanao: àry izy, ka indro mihavao ny endriky ny tany.


VAKINTENY MASINA FAHAROA

Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’i Tito

Tito 2, 11-14; 3, 4-7


I Kristy no namonjy antsika tamin’ny fanasana nahaterahantsika indray.

Ry havako malala, efa niseho ny fahasoavan’Andriamanitra, loharanom-pamonjena ho an’ny olona rehetra, mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an’Andriamanitra sy ny filàn’izao tontolo izao; fa ho velona amin’ity fiainana ity manana ny toetr’olona mahalala onony, marina, tia vavaka, miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia i Jesoa Kristy, Izay nanolo-Tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin’ny ota rehetra, sy hanadiovany ho an’ny Tenany ny vahoaka izay ho Azy tokoa, sady fatra-pitia ny asa soa rehetra...

Saingy nony niseho ny famindram-po amam-pitiavan’Andriamanitra Mpamonjy antsika olombelona, dia tsy noho ny asan’ny fahamarinana nataontsika, fa noho ny famindram-pony. Izy no namonjy antsika tamin’ny fanasana nahaterahantsika indray, sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina, Izay nampidininy be dia be tamintsika, tamin’ny alalani Jesoa Kristy Mpamonjy antsika; mba hohamarinin’ny fahasoavana isika, ka ho tonga mpandova am-panantenana ny fiainana mandrakizay.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Fihobiana ny Evanjely

Aleloia, aleloia.

Nisokatra ny lanitra, ary hoy ny feon'Andriamanitra Ray hoe: "Ity no Zanako malalako indrindra, henoy Izy."

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Lioka

Lk. 3, 1 5-1 6. 21-22

Nisokatra ny lanitra tamin’i Jesoa natao batemy sy nivavaka.

Tamin’izany andro izany, raha mbola niandry ny olona sy samy nisaina tao am-pony fa i Joany angaha no Kristy, dia niteny i Joany ka nanao tamin’izy rehetra hoe: “Izaho manao batemy anareo amin’ny rano, fa avy Ilay mahery noho izaho, ary tsy mendrika hamaha ny fehikapany akory aho: Izy no hanao Batemy anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo”. Tamin’ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesoa, ka raha mbola nivavaka Izy dia nisokatra ny lanitra; ary nidina teo amboniny ny Fanahy Masina naka endri-batana toy ny voromahailala, dia nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe: “Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahiko indrindra”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!


Asiana IZAHO MINO...


Ranombavaky ny mpino

Ry kristianina havana, amin’izao andro ankalazana ny nanaovana batemy an’i Jesoa izao, dia mivavaha ho an’ireo rehetra nandray ny fanosorana ho zanak’Andriamanitra sy ho mpitory ny teniny, ary ho an’ireo rehetra mbola miandry ny Batemy Sakramenta haha-zanak’Andriamanitra azy, mba samy haharitra hatramin’ny farany hijoro ho vavolombelon’i Kristy sy ny finoana isika rehetra.

Valy: Aina sy vonjy Ianao, ry Tompo ô.

* Mivavaha mba hijoro ho mpitondra ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny olombelona isika rehetra tonga zanak’Andriamanitra tamin’ny Batemy.
* Mivavaha ho an’ireo mpitondra fanjakana rehetra mba hitondrany ny vahoaka araka ny teny sy ny fahamarinana nentin’i Kristy Zanak’Andriamanitra.
* Mivavaha ho an’ireo miomana amin’ny Batemy sy ireo rehetra mangetaheta ny Batemy, mba hampanatona azy an’Andriamanitra ny fivavahana kristianina.
* Mivavaha ho an’ny mpanota mba hibebahany; ho an’ireo lavitra an’Andriamanitra mba hanatonany Azy, fa efa manatona azy Andriamanitra.
* Mivavaha ho antsika rehetra miangona eto izao, mba ho taratra amin’ny toetrantsika sy ny asantsika ny fiainam-baovao iraisantsika amin’i Kristy Jesoa.


— Azo ampiana izay ilaina eo an-toerana na eran-tany.


Ry Jesoa, mpanala ny fahotan’izao tontolo izao, nietry Tena hilahatra tamin’ny mpanota Ianao, koa mihanta aminao izahay, ampio hihaino ny teninao, mba ho zanaky ny Ray marina tokoa.

Fa Ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.


Vavaka Fanolorana

Tompo ô, raiso ireto fanatitra ankalazana ny nanambarànao an-karihary ny Zanakao malalanao; ka ny sorona atolotray mpino anie hiray amin’ny sorona nataon’i Kristy be indrafo, Ilay nanala ny fahotan’izao tontolo izao.

Fa Izy velona sy manjaka amin’ny taona mandrakizay. Amen.


Prefasy:

Mendrika sy rariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotra Anao lalandava hatraiza hatraiza ry Tompo, Ray Masina, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay.

Fa teo Jordany no nanambarànao ny Batemy tamin’ny fomba mahagaga mba hinoanay noho ny feo avy any an-danitra, fa ny Teninao dia monina ety aminay olombelona, ary mba hahafantaranay fa Izy Kristy, nidinan’ny Fanahy Masina, naka endri-boromahailala sy nohosorany diloilo firavoana, dia nirahina hitory ny Evanjely amin’ny mahantra.

Izany no ankalazanay Anao lalandava ety an-tany, miaraka amin’ny Herin’ny lanitra, mihoby Anao avo indrindra tsy an-kijanona manao hoe: Masina, Masina, Masina...


Kômonio

Jo. 1, 32. 34

Indro ilay notorîn’i Joany Batista hoe: «Eny, nahita aho ary nanambara fa Izy no ilay Zanak’Andriamanitra».


Vavaka aorian’ny Kômonio

Henika ny fanomezana masina izahay, ry Tompo, no mitalaho aminao: enga anie izahay nihaino ny Zanakao Lahy tokana sy mino Azy mba hantsoinao hoe zanakao, ary ho tonga zanakao tokoa.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


                     


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0188 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org