Manaova Komonio Tsara!

1. harilova ( 24/05/2013 07:43)

Araka ny taratasin'ny Eveka katolika amerikana, ny 14 novambra 2006 (jereo eto)


Mamporisika ny mpino hanao komonio matetika ny Fiangonana, ary manampy azy ireo hanomana sy hanatsara lalandava izany ho amin'ny lalam-pahamasinana. Famintinana ny taratasin'ny Eveka amerikana Sambatr... Tohiny
novalian'i VB33 ny 03/07/2013 12:11
2. rasoafidy ( 24/05/2013 07:43)
Tompoko, misaotra @ fandalinam-pinoana hita ato.
Ialako tsiny nefa fa na mpino kristianina ao @ Eglizy katôlika aza aho dia misy ny zavatra tsy eken'ny saiko ho marina @ zay voalaza eto :
- lovan-tsofina : amiko ny fandraisana ny lovan-tsofina ho anisan'ny loharanom-pinoana dia fanaovana tsinotsinona ny Soratra Masina izay efa napetraky ny olona niaraniaina akaiky t@ Andriamanitra teo @ fiainany sy nahita ary niara-niaina t@ i Jesoa Kristy. Amiko dia tokana sy marina ny Soratra Masina ary FENO. Ny lovan-tsofina dia toy ny fitadiavanareo porofo à zavatra voasaoratra anaty Soratra Masina, ka aiza ho aiza @ zany ny ilaina ny teny "Sambatra izay mino nefa tsy nahita"?, sy ny fahakivian'i Jesoa t@ fitadiavan'ny olona famantarana tahaka an'i Jonasy, izay vao mino?
- Afo Fandiovana :amiko dia tokana ihany ny lalana : ety antany miezaka mandray ny Fahamasinana, rehefa tonga ny fotoana dia ny fitsaran'ny lanitra no hamaritra na andeha afobe ianao na handeha fiainana mandrakizay (ohatra azo raisina ny tantaran'i Lazara sy ilay mpanankarena nangataka hovonjena): tsy misy izany afo fandiovana izany.
- Famotsoran-keloka / Komonio :ny konfesy dia zavatra efa tsy nataoko intsony satria antony : terena fotsiny tsy hijery ilay mpampikôfesy @ maha olombelona azy, kanefa izaho dia tratran'ny kônfesy niaraka @ pretra mamofona toaka tanteraka , nefa dia nekena hanatanteraka ilay asa ihany. Faharoa izaho dia efa resy lahatra fa i Jesoa Kristy no lalana tokana, ka @ alalany irery ihany no ahazoako famelan-keloka. Amiko koa ny nanoloran'i Jesoa tena teo @ hazo fijaliana dia ny hamonjy ny OLONA REHETRA tsy ankanavaka, nefa ny Fiangonana Katôlika mbola mametraka lalàna @ fitsinjarana heloka ho kely na lehibe etc.....sy manapaka @ heloka tokony votsorana sy tsy votsorana : amiko izany fandroahana ny mpino hiala tsy ho anisan'ny ondrin'Andriamanitra satria dieny ety antany izy dia efa kivy fa tsy ho voavela intsony ny helony, nefa tsy izay no asa nanirahan'i Kristy ny Fiangonana.Mitsara alohan'ny fitsarana farany ny fahazahoako an'izany, maka ny fahefàn'i Kristy sahady.
Mety tsy ampy angamba ny fanakarako ny hevitra arosonareo, na ny hevitra arosonareo mihitsy no tsy mitarika ahy hino ireo zavatra ireo fa miezaka fotsiny manamarina hoe tsy diso ny katôlika mino ireo zavatra ireo. Kanefa na ny andiantSoratra Masina raisinareo ohatra aza tsy misy manambara izay tianareo hohamarinina.
Izaho dia mino an'Andriamanitra, Jesoa Kristy, Fanahy Masina. Izaho koa dia manaja an'i Masina Maria.
Misaotra anareo.
3. VB33 ( 03/07/2013 12:11)
Malahelo aho milaza aminao RASOAFIDY fa tsy tena katolika feno ianao satria mandà ny sakramentan'ny fampihavanana izay tsy misy afatsy ao anatin'ny fiangonana Katolika, enga anie ianao tsy handray komonio intsony satria lasa sacrilège ho anao izany ary tsy hahasoa anao akory satria mandray ny vatan'ny Tompo tsy am-pahamendrehana ianao ka manameloka anao indray izany.I Jesoa mihitsy no nametraka io sakramenta io jereo ny Matio 18,18 Lazaiko marina aminareo fa na inona na inona hofehezinareo etý ambonin'ny tany dia ho voafehy any an-danitra; ary na na inona na inona hovahanareo etý ambonin'ny tany dia ho voavaha any an-danitra.Tsarovy fa manasitrana ny fanahy ny fanaovana ny Konfesy na manao fahotana madinika aza, maika fa fahotana lehibe, ary raha vao misy hevi-dratsy fotsiny ao amintsika dia efa fahotana izany hoy i Jesoa.Ka hoy ny toro hevitro aminao: Mandehana re miverina mikonfesy dieny mbola misy pretra sy fotoana fa mahasoa izany ary didin'ny Eglizy Katolika koa ny mikonfesy rehefa vanim-potoana lehibe ohatra: Paka, Krismasy.Hoy isika amin'ny vavaka Finoana: Andriamanitra , izaho mino mafy ny teny rehetra , inoan'ny Eglizy Masina Katolika satria Ianao no nanambara izany taminy!ao anaty boky VAVAKA SY HIRA io.Anjaranao ny mamaly raha tena Katolika ianao na tsia fa tsy misy ny eo anelanelany!

AFO FANDIOVANA : Misy ny afo fandiovana: taratry ny famindram-pon'Andriamanitra izany ary koa porofo fa tsy tiany ho very izay rehetra mino azy!"Aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny Eglizinao" hoy ny pretra amin'ny lamesa alohan'ny fifanomezam-piadanana.
Ny fiheverako azy dia hita ao am baiboly izany : Matio 18,34-35Dia tezitra ny tompony, ka natolony ny mpampijaly izy, ambara-pandoany ny trosa rehetra. 35Dia ho tahaka izany koa no hataon'ny Raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy hianareo. >
Tsara raha vakianao manomboka amin'ny andininy 23 io .
Ao am Korintianaina I, toko-3, and 13 :ary ny andron'ny Tompo no hampiseho azy; satria andro hanetriketrika amin'ny afo izany, ka ny afo no hizaha toetra ny asan'ny olona tsirairay isam-batana: 14maharitra moa ny asa narafiny teo amboniny, dia handray valisoa izy; 15may kosa ny asany, dia ho faty antoka izy, nefa hovonjena ihany ny tenany, saingy toy ny avy ao amin'ny afo. Afaka vakianao koa ny andininy maro alohan'io.

Tsy ary ho voatanisa fa ao amin'ny Zakaria ao koa misy raha afaka mamaky ianao.

Tsarovy fa ireny fampianarana nataon'ny Fanahy Masina antsika taty aoriana araka ny nambaran'i Jesoa hoe: ny Fanahy Mpanazava no hampianatra anareo zavtra maro any aoriana any!ireny fampianarana ireny no totohatra mitondra antsika amin'ny fahamasinana izay antoka hampiray amintsika amin'Andriamanitra:"Aoka ho masina ianareo toa ny Ray izay any an-danitra".

Anisan'ny tsy tian'ny demony mihitsy ny fahitana ny olombelona matoky ny famindrampon'Andriamanitra, sy ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny konfesy, koa anao ary ny safidy!


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.078