Ary nifady hanina efapolo andro sy efapolo alina Izy

Alahady Voalohany amin'ny Karemy

Homba antsika mianakavy mandrakariva anie ny Fiadanan’ny Tompo Jesoa.

“Miverena ianao ry mpanota ô, “Raha misy olona nanota”. Izany indray izao no hira ho fanaontsika matetitetika any am-piangonana sy rehefa miaraka mivavaka. Dia azonao an-tsaina fa Karemy ny andro; voavinaninao fa mandalo ny efapolo andron’ny fibebahana isika rehetra. Niatomboka tamin’ny alarobia lasa teo, alarobian’ny lavenona hoy isika, ny efapolo andron’ny Karemy; efapolo andro iomanam-panahy sy anaovaozam-panahy bebe kokoa. Ataoko fa efa hainao tsara fa ny karemy dia avy amin’ny teny hoe efapolo; efapolo taona ny zanak’Israely no namakivaky ny tany Efitra rehefa nivoaka ny fanandevozana ejipisiana, efapolo andro i Jesoa no nonina tany an’efitra ka nalain’ny satana fanahy tamin’ny fitsapana sy fakam-panahy samihafa. Dia toy izany ihany koa ho antsika kristianina katolika; efapolo andro iainana ny fibebahana amin’ny famolahan-tena ara-tsakafo sy fivavahana.

Ny Evanjely aroson’ny Fiangonana ho antsika amin’ity alahady voalohany amin’ny karemy ity dia mitantara izany efapolo andro niainan’i Jesoa tany an’efitra izany. Fotoana fohy taorian’ny bateminy teo amin’ny ony Jordany, dia nentin’ny Fanahy i Jesoa ka lasa nankany an’efitra mba hivavaka; ary nony tonga tany Izy dia nalain’ny demony fanahy tamin’ny fitsapana in-telo miantoana. Ny fakam-panahy voalohany dia ny mahakasika ny filàna ara-nofo. Ny filàna fototra amin’ny ara-nofo dia ny sakafo. Ny filàna ara-nofo faharoa dia ny voninahitra sy ny laza. Ny voninahitra dia tsy inona tsy akory fa ny fiheverana ny tena ho ambonin’ny olona rehetra; masi-mandidy amin’ny zavatra rehetra ary tsy matahotra an’iza na iza. Ny filàna fahatelo dia ny fiheverana ny tena ho andriamanitra hiankohofana sy hivavahana. Jereo akaiky fa ireo olona nametraka ny tenany ho andriamanitra dia ireo làlana telo ireo no nizorany; sanatria tsy hoe hitsara na iza na iza aho no milaza an’izany fa ohatra raisiko izao mba hanaovantsika jery todika ny amin’ny fakam-panahy. Jereo i apostoly Tsaratsara, izay niteraka resa-be teto Madagasikara ny fomba fiainany: olona mafy ady, nitrongy vao homana. Dia nanao izay fomba rehetra hahavoky ny nofo. Ary rehefa voky dia nihevi-tena ho ambonin’ny olona rehetra ka tsy nanaiky raha tsy lasa filohan’antokom-pivavahana. Ary rehefa lasa filohan’antokom-pivavahana dia tsy afa-po raha tsy nametraka ny tenany ho andriamanitra hiankohofana sy hivavahana.

Ny fifadian-kanina dia manampy antsika hanohitra ny fakam-panahy ara-nofo sisa hafa. Rehefa voafehinao ny nofo dia manaraka mora hoazy ny fifehezana ny fanahy. Koa satria moa ny fanahy no maha-olona, noho izany ny tena olona mahafehy tena dia ny olona mahafehy ny fanahiny. Kanefa averiko ihany, atomboka amin’ny fifehezana ny nofo ny fifehezana ny fanahy. Fotoana ary izao karemy izao hanamafisana bebe kokoa ny fifehezana ny nofo amin’ny filàna isan-karazany; fotoana izao karemy izao hiadiana amin’ny filàna mitondra amin’ny fahaverezam-panahy isan-karazany. Tahaka ny nataon’i Jesoa, izao vanim-potoanan’ny karemy izao no fotoana tsara indrindra hanaovana fifadian-kanina araka ny tokony ho izy. Fa tsy izany ihany, fa toy ny nataon’i Jesoa tany an’efitra, fotoana izao karemy izao hametrahana fotoana bebe kokoa hivavahana sy hanaovana asa fiovam-panahy. Izao karemy izao no fotoana manampy indrindra hientanana ara-panahy amin’ny fivavahana sy fihaonana amin’ny Tompo. Izao efapolo andro izao no fotoana tsara hiverenana amin’ny Tompo sy hilozohana amin’ny fibebahana marina. Mandritra izao karemy atombokantsika izao, no andro tsara hanarenana indray ny fihavanana; na eo amin’Andriamanitra na eo amin’ny samy olombelona.

Mirary alahady finaritra.

Mompera Nary

Hevitra mandeha

Danih_Diamonne ( 03/03/2020 09:51)
Salama tompoko.

Mba manitikitika ny saiko ny momban'ny fifadian-kanina vokatry ny fikaroana kely nataoko.
Inona avy ny sakafo tokony ho fadiana akoatran'ny hena ?
Ny trondro ve tafiditra ao anatiny ?

Raha ny fikaroana nataoko manokana dia ireo henam-biby sy izay rehetra azo avy amin'ny biby toy ny ronono , atody , dibera , fromage , etc.

Dia mba tiko ho fantatra mazava ny tokony hatao.

Misaotra indrindra.

Que Dieu vous bénisse.
admin ( 03/03/2020 10:49)
Miala tsiny raha mety handiso fanantenana anao, izay nanao fikarohana manokana mbomba izany, ny valin-teniko.

Ny fo sy fanahy tsinona no miasa kokoa amin'ity resaka ity.

Ny tokony hovaliana sy eritreretina dia hoe inona no antony anaovanao ilay fifadian-kanina? Tamin'ny fanombohana ny karemy ny lohahevitra dia hoe "Ny fonareo no rovidrovito". Izany hoe ny karemy dia fiovam-po indrindra fa tsy fiovam-batana. Ka ny fifadian-kanina dia natao indrindra hahatonga izany fiovam-po izany.

Inona ny fiovam-po azo tsoahina amin'ny fifadian-kanina?
- Fifehezan-tena
- Fahafahana manangona kely hanampiana ny hafa.
- mety mahita hafa koa ianao...

Dia ireo no ezahina fakafakaina.

Inona ohatra no antony tsy hihinananao hena? Mpihinan-kena matetika ve ianao? Dia tafiditra amin'ny fifehezan-tena izany ilay mba tsy mihinana hena. Fa raha ohatra ianao ka tsy misy vokany aminao akory ilay tsy mihinan-kena satria ianao efa tsy dia mpinan-kena rahateo, dia tsy hisy vokany ilay izy.
Ny fahazarana fanao izany, na dia ara-tsakafo aza, ilay fahafinaretana kely amin'ny sakafo, iny no ezahina fehezina. Ary ny vokatr'iny dia entina hanaovana asa fanasoavana. Ohatra hoe tsy mihinana hena na trondro na zavatra lafolafo kokoa ianao dia omenao mahantra ny vokatry ny fihafianao.

Tahatahaka izay ilay izy.
Danih_Diamonne:

Salama tompoko.

Mba manitikitika ny saiko ny momban'ny fifadian-kanina vokatry ny fikaroana kely nataoko.
Inona avy ny sakafo tokony ho fadiana akoatran'ny hena ?
Ny trondro ve tafiditra ao anatiny ?

Raha ny fikaroana nataoko manokana dia ireo henam-biby sy izay rehetra azo avy amin'ny biby toy ny ronono , atody , dibera , fromage , etc.

Dia mba tiko ho fantatra mazava ny tokony hatao.

Misaotra indrindra.

Que Dieu vous bénisse.

Hametraka hevitra

Midira aloha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0778