Sorona Masina ny Alarobia 15 febroary 2023

Herinandro faha-6 mandavantaona

ALAROBIA

 

Tononkira fidirana

Sal. 30, 3-4

 

Aoka Ianao ho Andriamanitra mpiaro ahy sy ho tany fialofana hamonjenao ahy; fa Ianao no vatolampy sy tany mimandako; ary ho voninahitry ny Anaranao, dia tariho lalana aho sy fahano.

 

Fangatahana

Tompo ô, nambaranao mazava fa mitoetra ao amin’ny olo-marina sy mahitsy fo Ianao; koa ataovy marina sy mahitsy fo izahay ho mendrika honenanao.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin’ny Fanahy Masina amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

 

Vakinteny voalohany - Taona ankasa

Taratasy nosoratan’i Md. Jakôba Apôstôly

Jak. 1, 19-27

 

Aoka ny olon-drehetra hazoto mihaino fa tsy ho maika hiteny.

Araka ny fantatrareo rahateo, ry Kristianina havako, dia aoka ny olona rehetra hazoto mihaino, fa tsy ho maika hiteny, sy tsy malaky tezitra. Fa ny fahatezeran’ny olona tsy mba fanatanterahana ny fahamarinan’Andriamanitra. Koa ario ny fahalotoana rehetra sy ny faharatsiana rehetra; ary raiso amim-pahalemem-panahy ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Aza mamita-tena amin’ny hevi-poana anefa, fa miezaha ho mpanatanteraka ny teny, fa tsy ho mpihaino fotsiny. Satria, izay mihaino ny teny nefa tsy manatanteraka azy, dia toy ny olona mijery ny tarehiny ao amin’ny fitaratra: vantany vao hitany ny tenany dia lasa izy, ka hadinony miaraka amin’izay ny toe-tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna lavorary kosa dia ny lalàn’ny fahafahana, ka tsy mba mpihaino manadino fotsiny, fa mpanatanteraka sy maharitra tokoa, dia ho sambatra amin’ny fanaovany an’izany. Raha misy mihambo ho mpivavaka nefa tsy mahafehy ny vavany, dia mamita-tena izy, fa foana ny fivavahana ataony. Izao no fivavahana madio sy tsy misy tsiny eo anatrehan’Andriamanitra Ray: ny manampy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany; ary ny miaro tena tsy ho voaloton’izao tontolo izao.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!

 

Setriny

Salamo 14, 2-3ab. 3d-4ab. 5

 

Fiv.: Tompo ô, iza no honina ao an-tranonao?

Izay mizotra tsy aman-tsiny sy mitandro ny rariny: tsy manisy ratsy ny namana, na manebaka ny miara-monina.
Izay tsy manao ny olo-meloka ho zavatra fa manaja izay matahotra ny Tompo, tsy mivadika amin’ny teny nomena na dia hahasingo-tena aza.
Izay tsy mampanàna Vola, na mandray kolikoly hahavoa ny madio. Izay manao izany tsy hihontsona mandrakizay.

 

Vakinteny voalohany - Taona tsy ankasa

Boky Jenezy

Jen. 8, 6-13. 20-22

 

Nijery izy ka hitany fa efa maina ny vohon’ny tany,

Nony afaka efapolo andro, dia namoha ny varavarankely nataony tamin’ny sambo fiara i Nôe, ka nandefa ny goaika izay lasa nivoaka nefa niverimberina teo, mandra-paharîtra ny rano tambonin’ny tany. Ny voromailala indray no nalefany hiala teo aminy, hahitany na efa nihena ny rano tambonin’ny tany na tsia. Tsy nahita izay hipetrahan’ny faladiany anefa ny voromailala, ka niverina nankeo amin’i Nôe teo amin’ny sambo fiara fa mbola nisy rano hatraiza hatraiza tambonin’ny tany. Dia naninjitra ny tanany izy ka nandray azy sy nampiditra azy ho ao aminy, ao anatin’ny sambo fiara. Mbola niandry hafitoana indray izy, vao nandefa fanindroany ny voromailala ho any ivelan’ny sambo fiara. Ary niverina nankeo aminy ny voromailala nony harivariva, ary indro ravin’ôliva nilenodenoka anankiray teny am-bavany ka fantatr’i Nôe fa efa tsy voasaron’ny rano intsony ny tany. Mbola niandry hafitoana indray izy dia nandefa ny voromailala ary tsy niverina nankeo aminy intsony izy. Tamin’ny taona faharaika amby eninjato, tamin’ny volana voalohany, andro voalohan’ny volana, dia ritra ny rano teo ambonin’ny tany. Nesorin’i Nôe ny tafon’ny sambo fiara, dia nijery izy, ka hitany fa efa maina ny vohon’ny tany. Ary i Nôe dia nanorina ôtely ho an’ny Tompo, ka naka tamin’ny biby madio rehetra mbamin’ny vorona madio rehetra, dia nanolotra sorona dorana teo ambony ôtely. Dia nandre hanitra mahafinaritra ny Tompo ka nanao anakampo hoe: “Tsy hanozona intsony ny tany Aho noho ny olona; fa ratsy hatramin’ny fahatanorany ny fisainan’ny fon’ny olombelona; ary tsy mba hamono ny zavatra manana aina rehetra toy izay nataoko izay intsony Aho. Amin’izao sisa izao, raha mbola maharitra koa ny tany, dia tsy ho tapaka ny famafazana sy ny fijinjana, ny hatsiaka sy ny hafanana, ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina .”

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!

 

Setriny

Salamo 115, 12-13. 14-15. 18-19

 

Fiv.: Avy manatitra fanati-pisaorana aminao aho, ry Tompo.

Koa inona no havaliko ny Tompo, fa maro dia maro ny soa nataony? Halaiko ny kalisim-pamonjena, hantsoiko ny Anaran’ny Tompontsika.
Hefaiko ny voady izay nolazaiko, hefaiko anatrehan’ny firenena, tsy zakan’ny Tompo tokoa anie ny hoe hahafaty izay mino Azy.
Efaiko ny voadiko taminao, efaiko anatrehan’ny firenena; efaiko ao an-kianjan’ny tranonao, ao Jerosalema tanànanao.

 

Fihobiana ny Evanjely

Aleloia. Aleloia.

Izaho no Fahazavan’izao tontolo izao, hoy ny Tompo, izay manaraka Ahy no hanana ny fahazavan’ny fiainana.

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka

Mk. 8, 22-26

 

Nametrahany tanana ilay jamba ka nahita mazava tsara ny zavatra rehetra.

Tamin’izany andro izany, tonga tany Betsaida i Jesoa sy ny mpianany, ary nisy nitondra lehilahy jamba anankiray teo aminy, sy nangataka taminy mba hanendry azy. Dia noraisin’i Jesoa ny tanan’ilay jamba ka nentiny nivoaka ny tanàna izy; nasiany rora ny masony, nametrahany tanana izy, ary nanontaniany raha mahita zavatra. Dia niandrandra ilay jamba ka nanao hoe: “Ny fahitako ny olona mamindra dia sahalahala amin’ny hazo.” Dia nametrahany tanana indray ny masony, ka nasainy nijery izy, izay vao sitrana tsara sy nahita mazava ny zavatra rehetra. Ary nasain’Jesoa nody any an-tranony izy sy nilazany hoe: “Modia any an-tranonao, fa aza miakatra ao an-tanàna na milaza izany amin’ny olona ao an-tanàna.”

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!

 

Vavaka Fanolorana

Hanadio anay sy hanavao anay anie, ry Tompo, izao fanatitra izao, ka hampahazo ny valisoa mandrakizay an’izay miezaka manatanteraka ny sitraponao.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.

 

Kômonio

Sal. 77, 29-30

Nihinana ireo zanak’i Israely ka voky, nomen’ny Tompo azy izay niriny, ka afa-diana ny fony.

 

na hoe:

Jo. 3, 16

Toy izao no nitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay.

 

Vavaka aorian’ny Kômonio

Ampoky ny sakafo mahafa-po avy any an-danitra izahay, ry Tompo, no mihanta aminao; mba ataovy maniry mandrakariva izay hahazoanay ny tena fiainana marina.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


 
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0078