Hira rehetra ny 28/09/2023

'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
'Lay Andriamanitra nanetry tena - JMJ-Antananarivo 29 Ambohimiadana
'Lay taranak'i Davida ara-nofo
'Lay tsiambaratelo niafina hatrizay
'Lay zanaky ny Ray tonga nofo
'Ndeha hisaorana ny Tompo Andriamanitr'i Israely
'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
'Ndeha hitsaoka an'Andriamanitra isika
'Ndreo mpivahiny harivariva
'Ndreto 'zahay, ô ry Tompo 'ndray mitalaho aminao
'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
'Ndreto izahay, Tompo ô, hanolotra sorona
'Ndrey 'zany hira manakoako
'Njay misy feo avy any an-danitra miantso manao hoe
'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
'Reo 'zay nantsoiny dia nohamarininy
'Reo fanahy voatana any ho any
'Reo tsy mahalala anao
'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
'Sika niara-nisotro ny aleoko maty
'Ty tany ity fandalovam-bahiny
'Zahay misaotra anao, Maria
'Zahay mitsaoka anao
'Zahay no maraina tomaratra
'Zaho ('zahay) miarahaba
'Zaho anie ry Reny
'Zaho mametraka aina
'Zaho mino an'Andriamanitra 'zay nahary 'zao rehetra
'Zaho mino an'Andriamanitra (2) Tompo nahary ny tany sy ny lanitra
'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
'Zaho mino an'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy
'Zaho no tena foto-boaloboka
'Zany Teninao, ry Tompo, hazavana
'Zay - Izay manandra-tena dia haetry
'Zay anjakan'ny fitiavana - Izay anjakan'ny fitiavana
A A Aleloia nitsangan-ko velona
A ALELOIA E IA TENY MAHAVELONA
Aba Ray ô, midera anao aho: hankalazaina anie ny anaranao.
Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Afaka aho
Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Agny ianao Zagnahary
Agny Zanahary (Litania)
Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Ahiratray ny masonay
Aina sy vonjy
Aiza izahay no ho faly
Akohokely latsaka an-kady
Akondro lonjehitra
Akondro milofika i Kristy
Alaivonà (tsy namiagana tsifoefoe)
Aleloia ! Aleloia ! Ny olo mandray ny Tenin’Andriamanitra
Aleloia ! deraina Ianao
Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Aleloia ! Nitsangan-ko velona Izy Tompo, Aleloia
Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Aleloia (Taizé)
Aleloia Aleloia ny Vaovao Mahafaly
Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia ho avy ny Tompo
Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Aleloia mahery Tenin-Janahary e
Aleloia Masigny tenin-Janahary
Aleloia ny Tenin'ny Tompo, inoanay, iainanay
ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Aleloia! Teny mahatoky tokoa
Aleloia, aleloia, aleloia ô
Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Aleloia, aleloia, derao ny Tenin'ny Tompontsika
Aleloia, Amen, derao ny Tompo
Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Aleloia, dera sy laza ho anao, ry Ray
Aleloia, derao ny Andriamanitsika
Aleloia, derao ny Tompo fa nandresy
Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Aleloia, ekenay
Aleloia, Ekenay ny Teninao ry Tompo
Aleloia, Fa velona sy mahery e ia, ny Tenin-Janahary
Aleloia, hobio re ny Teny
Aleloia, hobio sy derao e izao ny Tenin'ny Tompo
Aleloia, hoderaina anie
Aleloia, hôzana
Aleloia, Inoanay ny Tenin’ny Tompo ô ! iainanay
Aleloia, Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia, isika natao batemy tao amin'i Kristy
Aleloia, masiñy Zañahary
Aleloia, miderà an'i laveh
Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Aleloia, mitenena, Tompo ô
Aleloia, nampahiratra ny jamba
Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
Aleloia, Ny Teny dia Teny tany am-boalohany
Aleloia, ny Tompo izao
Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Aleloia, Raisinay tenin-Janahary
Aleloia, resy ny fahafatesana!
Aleloia, sokafy ny fonay
Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Aleloia, tongava
Aleloia, velona marina i Jesoa Tompo
Aleloia, voninahitra
Aleo very hariagna
Aleo very tsikalakalam-bôla
Alina masina, mifalia, mihobia
Alina soa, mamy tokoa
Alofy izahay
Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Ambarako eto anio
Ambarao anay
Ambarao ataovy antso avo
Ambinin’Andriamanitra atsika
Amboary ny lalan'ny Tompo
Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana
Amia jôro
Amia jôro zaho ô ia !
Amia zahay ny tsara
Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Amim-panajana, amin-karavoana
Amin'izao andro farany izao
Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Amin'ny andro hiverenan'ny Zanak'olona
Amin'ny andron'ny Tompo, aleloia
Amin'ny fo madio Baba
Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Amin’ny alalany
Ampahafantaro anay e
Ampakarina any aminao
Ampanjakao
Ampanjakao ilay fitiavana
Ampianaro aho, Tompo ô
Ampianaro mifankatia izahay
Ampidino ao aminay
Ampio 'zahay
Ampitomboy ao aminay ny fahazavanao, ry Fanahy
An'i Jesoa ny voninahitra
An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Anak'Agnondrin'Andrianagnahary
Anaka Ondrik’ondrin-Jagnahary
Anao irery, ry Jesoa
Anao ny fanjakana
Anao ry Tompo ny lanitra
Anao Zañahary Babanay
Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Anao, ry Tompo, ny zava-drehetra
Anaovy tononkira vao ny Tompo
Anaraka Anao
Anareo ny zavatra rehetra
Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Añay (agnay) dia mitsaoka anao
Ancelle
Andao !
Andao handeha amin'ny Fitiavana, (andao e, ndao re isika handeha, Fitiavana)
Andao mba hiaraka aminay
Andao re Ry L.K.M.
Andeha an-tsitrapo
Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Andeha hiseho anoloan'Andriamanitra
Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Andeha isika hidera ny olomasina rehetra
Andeha isika hitsaoka 'zany Mpamonjy vao teraka - Mifalifalia e ry Jerosalema
Andeha isika ho any Betilehema Betlehema
Andeha isika ombao ny làlana
Andeha koa ianareo e
Andriamanitra Andriananahary e, lolohavina ambony
Andriamanitra anie dia fitiavana
Andriamanitra Babanay
Andriamanitra Babanay e
Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Andriamanitra e fiadanana
Andriamanitra eto amintsika: Ô! Emanoela!
Andriamanitra Fanahy, midìna ao anatinay
Andriamanitra fitiavana ianao
Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Andriamanitra Masina ô
Andriamanitra nahary no tiavo
Andriamanitra no itokiako
Andriamanitra no tokiko ka tsy misy atahorako
Andriamanitra ô
Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Andriamanitra ô! Tahio sy hatsarao
Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, ianao no hany tiako
Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Andriamanitra ô, izaho mino mafy
Andriamanitra ô, lanao
Andriamanitra ô, mangetaheta anao ny fanahiko
Andriamanitra ô, mba henoy re ny antsoko
Andriamanitra ô, mba omeo anay ny Fanahinao mpanamasina
Andriamanitra ô, miantso Anao aho
Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Andriamanitra ô, raiso ny tolotray
Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra ô, Tomponay
Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
Andriamanitra Rainay
Andriamanitra Ray Zanahary Tompo
Andriamanitra tahio tsara
Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Andriamanitra Tomponay
Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Andriamanitra velona Tomponay ô
Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Andriamanitra, misaotra anao
Andriamanitray andrain'ny masonay
Andriamanitray e
Andriamanitry ny tany aman-danitra
Andriananahary ô, mba tsinjovy ity vahoaka manoloana
Andriananahary ô, topazo maso re
Andro iray toa zato
Andro sambatra loatra
Angelus
Anilanao, Reny malala
Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Anjarako ianao, ry Tompo
Anjeliko, mpiambina ahy
Anjelinay, ento izahay
Ankalazainay
Ankalazainay e, derainay
Ankalazainay ianao, ry rainay, Jacques Berthieu
Ankalazainy e, derainay e
Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Ankalazao ny Andriamanitrareo
Ankalazao ny Zanahary Ray
Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Ankehitriny ny firenen-drehetra
Ankiniko Aminao
Ankininay aminao, Reny
Ankohonan'Andriamanitra isika!
Antoka ho antsika ny Fanahy
Antsa Rasoamanarivo
Antsan'ny zava-boaary - Andriamanitra Avo indrindra ô, sady Tompo no Mpiantra
Antsao ny Andriamanitrao
Antsao ny Tompo
Antso
Antso, fanomezana
Antsoin'ny Anjely isika
Antsoinay hoe sambatra ianao, ry Maria
Antson’i Jesoa
Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Any an-danitra any no fonenako
Any an-danitra any no tanànantsika
Any an-danitra ianao
Ao aminao e ny loharanon'aina
Ao an-tranonao e, ry Jesoa be fitia
Ao e ny Tompo, mitady anao Izy e.
Ao ny Tompo Zañahary
Aoka hanatona ny Tompo
Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Aoka ianao hanokatra ny lanitra
Aoka isika hifaly, hiravo,
Aoka isika hisaotra an'Andriamanitra Ray
Aoka re ianao ho mpandresy
Aoka tsy hatahotra ianareo
Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Arahaba ry Maria
Arahaba, ry Maria ô
Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Arahaba, ry Mpanjakavavy
Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Arakandron'Andriaña
Ario ny tahotrao, ry olona osa fo!
Arotsahy aminay (ranombavaka)
Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Arotsahy re, ô ry lanitra ô
Arovinao 'zahay
Arovy izahay fa zanakao
Arovy ny Tanindrazanay
Ary izao tontolo izao
Asam-pamonjena (Hira Faneva VALIA)
Asandrato
Asandrato i Maria
Asandratray ho Anao, ry Ray
Asandratray ny feo
Asehonay isan'andro
ASEHONAY ISAN'ANDRO
Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Atambatry ny Fanahy ka miray
Ataovy manakoako ny hoby
Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Aterinay anatrehanao, Reny
Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo, nanosotra ahy hitory ny teny soa mahafaly
Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Atolotra anao e, ry Tompo, ny ahiahim-ponay
Atolotra e
Atolotray Anao
Atolotray anao, Maria
Atolotray anao, ry Jesoa
Atolotray ny tenanay miaraka amin'ny hostia
Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Atolotray, ry Tompo, ny mofo sy ny divay
Atolotro Anao
Atolotro anao, Andriamanitra ô
Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Atolotsa am-pitiavana
Atopazo ny maso
Atrakao ny lohanareo
Atsika jiaby ireto
Atsika zaka manan'ainy jiaby
Ave ! Maria !
Ave Maria! Ry Mpanjakavavy
Avelao ny fahotanay e
Avelao ny helok'izy ireo, ry Dada ô
Avelao ny helokay
Averina eto indray ny toky napetratsika
Avia atý, ry mpanota maditra
Avia e, Avia à
Avia hanatona amim-pahatokiana (1)
Avia hanatona amim-pahatokiana (2)
Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Avia ianareo nosoavin'ny Raiko (2)
Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
Avia mba hihoby ny Tompontsika
Avia midina Fanahy Masina ô, avia midina mba hanamasina
Avia midìna, ry Fanahy Masina ô, ianao ilay nirahina
Avia miondreha, ry vazantany ô
Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Avia ry Fanahy Masina ô, hameno ny fo
Avia, ry mpino, miravoravoa
Avia, Andriamanitra Andriananahary ô
Avia, banjino ny voninahitr'i Kristy
Avia, midìna
Avia, midina, ry Fanahy ô, Fanahy mpankahery
Avia, ndeha isika hihoby ny Tompo
Avia, ry Fanahy Masina
Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra
Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Avia, ry Jesoa, avia
Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Avia, ry Mpamonjy
Avia, ry nohasoaviko !
Avoty aho, ry Tompo
Avy i Jesoa mora fo
Avy mañatriky
Aza asiana fizahàna sôran'oloño
Aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay, Ray ô!
Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Aza kivikivy foana
Aza magneky ho resin’ny ratsy eeia
Aza manadino ahy
Aza mañeky resin’ny ratsy
Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Aza matahotra e, ry Maria
Aza matahotra ianareo: mitady an'i Jesoa ianareo
Aza matahotra ry Maria (JMJ Mada IX)
Aza mba manadino
Aza mitsara ianareo mba tsy hotsaraina
Aza ny lohasaha mangina
Aza ny otanay
Azo Antoka
Azovy e arahina
Azovy ka e harahinay
Azôvy ndreky hahasaraka antsika
Babonao ny fo
Batemy tôkaña
Be akitiny zaka vitanao
Be ankitiny ny Fitiavan-Jañahary - Fitiavan-Janahary
Be ankitiny zaka vitanao
Be ankitiny zaka vitanao
Be ny ditra natao
Be ny fitiavanao zahay
Be ny ota ka tsy mendrika
Be ny vokatra, Tompo ô
Be voninahitra
Credo in unum Deum
Credo in unum Deum
Dera anie ho anao
Dera anie ho anao, Andriamanitra
Dera ho Anao, ry Tompo, nandresy ny fasana
Dera sy laza
Dera sy laza anie ho anao, ry Tompo Mpandresy
Deraina, isaorana - Tononkiran'i Zakaria
Derainay, isaorana
Derao Andriamanitra any an-toerany
Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Derao i Jesoa fa nandresy
Derao ny anarana
Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Derao ny Tompo Tsitoha mitoetra anaty hôstia
Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Derao ny Tompontsika e
Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Derao, hobio Jesoa Mpamonjintsika
Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Dia ilay fitia
Dia mbola ao amin'ny Tompo
Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Dia ny teniny e, ny Tenin’Izy Tompo
Dibo-kafaliana ny ray
Didy Vaovao
Didy vaovao no omeko
Didy vaovao no omeko anarô
Didy vaovao no omeko anarô
Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Diso
Diso aho Tompo ô
Diso izahay Tompo ô
Diso taminao aho, Tompo ô
Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Diso zahay
Diso ‘zaho
Dony ny hira fanajana
E ! diso tatô zahay
E ! Voninahitra
E E E ! Izaho mino
E e, 'zaho mino fa marina
E e, Fahazavana sy Lalana
E faly mihoby sy mankalaza Anao ‘zahay Ray ô
E miandry Anao 'zahay
E Tompo o, mamindrà fo aminay
E! sambatra ny maso
E! Voninahitra e ia
E, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka
E, mangina tsy miteny ny tanàna
E, miverena
E, mpandova an'Andriamanitra isika
E, sambatra isika fa afa-mameno
E, sambatra sy tretrika
E, Tompo ô, toiñonao ‘zao kaika ‘zao
Efa akaiky ny Mesia
Efa amiko i Jesoako
Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Efa hatrany am-piandohana ny Teny
Efa manana Mpisorombe
Efa manana ny tenin'ireo mpaminany isika
Efa mandrorona ny andro
Efa maty ny masoandro
Efa miombona fanahy
Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Efa natsangan'Andriamanitra ho velona
Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Efa nisava ny haizina
Efa nomena ahy ny fahefana
Efa renay, efa hitan'ny masonay
Efa teraka ao Betlehema (Betilehema)
Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Efa voarotsaka ao am-pontsika
Efako ny zavatra rehetra
Efitra ny fiainana
EKA miara-dia
Ekeko tsotra izao
Ekeo ny vavakay
Ekeo, ry Tompo
Elisabeth de la Trinité
Endrey 'ty tranon'omby
Endrey izany hafaliana, fa velona aina izahay
Endrey ny fitiavako
Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Endrey, mba sambatra aho sy finaritra
Endrey, ny hafaliako
Endrey, ny halalin'ny haren'Andriamanitra
Endrey, ry Tompo ô
Endrey, ry Tompo ô
Enga anie ianareo anio, hihaino ny Tompo
Enga anie isika anio hihaino ny tenin'Andriamanitra
Entanin'ny fiombonana
Ento ny jiogako, mianara amiko
Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Eny e, lavitra ny Tompo isika
Eny e, ny lalan'olombelona
Eny e, sambatra e - Ny mahantra am-panahy
Eny e, sasa-poana
Eny hoy aho, eny e Jesoa
Eny isaorana ho'aho Andriamanitra Ray
Eny mantsy ry Jesoa
Eny tanteraka ny zavatra rehetra !
Eny Tompo ô
Eny, arahaba, ry Maria
Eny, ho'aho, ry Tompo, atolotray Anao e
Eny, imbetsaka Andriamanitra
Eny, mahatoky Andriamanitra
Eny, sambatra tokoa
Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
Eny, Tompo, am-piadanana tokoa
Eo akaikinao
Eo am-pelatananao, Andriamanitra ô
Eo aminareo mandrakariva aho
Eo an-tananao, ry Tompo
EO AN-TONGOTRAO RY NENY SOA
Eo an-tongotrao, ry Reny
Eo anilanao, ry Reny malala
Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Eto an-tany
Ety an-tany iray finoana, ary any an-koatra iray lanitra
Exultet
Exultet, Ô ry alina
Ey, ny heloka nataoko
Fa anao ny fanjakana
Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Fa Andriamanitra nanangana azy
Fa Fitiavana ihany
Fa Fitiavana ihany
Fa i Jesoa Tompo
Fa ianao no Ray
Fa mandrakizay e
Fa masina e ia
Fa masina ny Tompo
Fa miaro sy mitsimbina Andriamanitra e
Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Fa ny fahasoavan’Andriamanitra - Misaotra bevata
Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Fa tany am-boalohany
Fa tokana manko Andriamanitra
Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra
Fa tsapanao, ry Ray ô
Fa tsy hoe
Fa tsy hoe hahita ny rano fisotro
Fa vitan'ny Tompo 'zay tiany hatao
Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Fahanonarô ny vahoaka
Fahanonarô ny Vahoaka
Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
Fahasambarana sy fahamarinana Andriamanitra
Fahasoavan'ny Ray
Fahendrena, fahalalana onona
Fahiny, nisy zazavavy (Mb. Jeanne d'Arc)
Faingàna re, ho any Jerosalema
Faingàna re, ry ora sarobidy
Faingàna, rey olona
Falifaly izahay ravoravo
Faly aho, ô ry Tompo ô
Faly izahay, ry Tompo
Faly izahay, Virjiny Masina
Faly ny fonay anio
Faly sy ravo aho
Faly sy ravo ao amin'ny Tompo aho e
Fañahy maha iraika
Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina ô, midìna e
Fanahy Masina, midìna
Fanaka nofidiko
Fanantenana
Fanatitra sitrakao
Fandalovana
Fandalovana atý, lanitra honenako
Fanegnenagna
Fanevan'ny F.A.KA (Fiombonan'ny Ankizy Katolika)
Fanevan’ny Fiangonana sy Sekoly Md Joany XXIII
Fanevan’ny Fihaonam-be Nationalin’ny Ankizy Voalohany
Fanignenagna
Fanignenagna
Fanignenagna
Fanignenagna
Fanilo, mitsangàna
Fankasitrahana sy fiderana
Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
Fantatrao, Ray ô
Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Fantatrao, ry Reny tsara
Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Fantatry ny Ray izay ilainareo
Fantatry ny Ray ka entiny ao am-pony
Fararanon-kafaliana
Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô
Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Feno ny fanomezanao
FET 100 taona
Fiadanana
Fiadanana
Fiadanana
Fiadanana
Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
FIADANANA NENTIN'INY
Fiadanana nentin'iny e
Fiadanana nentiny iny
FIADANANA VOANDALANA
Fiadanana, fiadanana
Fiainam-baovao, (ianao ilay olombelona marefo)
Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Fiainana mandrakizay
Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiangonana ô
Fiantsoan'Andriamanitra
Fiekem-pinoana, 'Zaho mino (tononina)
Fifonana : Ana Zañahary
Fihobiana
Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana ny Evanjely
Finaritra ny fo matoky anao
Finaritra tokoa ny olona
Finoana koa tsy arahin'asa
Fiombonana ao amin'ny Eokaristia
Fitiavan-Jañahary
Fitiavana
Fitiavana
Fitiavana Andriamanitra
Fitiavana Andriamanitra
Fitiavana Andriamanitra - Koa ny ahafantarantsika
FITIAVANA IANAO RY RAY
Fitiavana mandrakizay
FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana rano velona
Fitiavana ranofotsiny ianao
Fitiavana tsy atakalo - Raha noana mitofezaka
Fitiavana tsy hay takarina
Fitiavanao, ry Ray ô
Fitsapana
Fivavahana eo amin’ny Hazofijaliana Masina
Flos Carmeli
Fo Faly
Fo feno haravôana
Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fo madion’i Maria Malalanay
Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Fo masin'i Jesoa Mpamonjy
Fo torotoro
Foiko ho anao, ho anao avokoa
Foiny manontolo e izao tontolo izao, fa i Jesoa Tompo no narahiny
Fon'i Jesoa, loharano tsy ritra
Fony mbola fahazaza
Fony vao nangiran-dratsy aho nitady Anao, ry Tompo
Fon’i Jesoa
François Xavier
Frera Raphaël Louis RAFIRINGA
Gloria
Hafalian'ny tsy manana
Hafaliana anatin'ny haravoana
Hafaliana lehibe no mameno ny fonay
Haingàna re, ry fo be alahelo
Halalino ny finoana, hamafiso ny fanantenana
Hamafisiko (hamafiko) anio ny teny
Hamaly ahy Izy
Hamelona antsika
Hamelona antsika Andriamanitra
Hanambara ahy ny Fanahy
Hanaraka anao aho, ry Tompo
Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Hanatona hidera anao
Hanatona Jesoa Tompo
Hanatona ny ôtelinao
Hanatona ny ôtely aho
Hanatona ny ôtely masina aho, hanatona ny ôtelin'i Iaveh
Hanatona ny Otely Masina aho, hanatona Anao ry Jesoa ô
Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Handeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho e
Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Handray ny Fanahy
Hanjaka ao am-pontsika anie, ny fiadanan'i Kristy
Hankalazaina anie i Masina Maria
Hankalazaina mandrakizay, ny anaranao, ry Tompo.
Hankany amin'iza izahay?
Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Haravoaña
Haravoana mameno fanahy
Hatambatry ny Fanahy Masina
Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Hatramin'ilay maraina nisantaranay ny fiainanay
He, nasandratra. Nasandratr'Andriamanitra ny Tompo
He, ny andon'ny maraina
He, sambatra aho, Jesoa
Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Heni-kafaliana izany foko
Henika hafaliana ny mpiandry ondry
Henoy ny antsonay anjely havanareo
Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Henoy re, ry Tompo, ny vavakay
Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Henoy tsara, anaka
Henoy, ry Tompo ô
Hiantran'Andriamanitra
Hifaly, hiravo ny tany manontolo
Hihira aho Jesoa-Kerobima
Hihira aho Jesoa-Kerobima
Hiombona amin'ny fahamasinana
HIOMBONA FITIA AMINAO
Hira Faneva - 2021 - faha-50 taonan'ny CEPAL - Ianareo no fanasina
Hira faneva faha-125 taona MSF
Hira Faneva faha-25 taonan'ny OFS Anosivavaka
Hira Faneva JMJ Mada X - 2022 - Antsirabe - Mitsangàna, mandehàna
Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
Hirao hafaliana ny Tompo
Hirao ka hobio ny anaran'ny Tompo, aleloia
Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Loharanon'ny tsara jiaby
Hisaorana anie 'lay Andriamanitra
Hisaorana anie Andriamanitra Ray
Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr'i Israely
Hisaoranay anie ny Anaran'ny Tompo
Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
HITAKO NY TOMPO IZAY MIANTSO HOE
Hitanay i Kristy
Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Hitondra azy ilay Zanak'ondry
Hitsangana aho ka handeha hody
HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Ho an'izay voaantso, dia i Jesoa Kristy no hery
Ho Anao Andriamanitra Rainay
Ho Anao Andriamanitra Rainay
Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Ho anao, ry Fanahy ô
Ho enin-kasina ianareo e, ho enin-kavelomana
Ho faly ianareo mandinika mitady ny Tompo tsitoha
Ho fankasitrahana Anao
Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Ho fitiavana aho
Ho hitako i Maria Reny tsara
Ho iray ihany anie
Ho sahala amin'Andriamanitra
Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Ho tonga rahoviana
Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Ho valin'ny natao ny lanitrao, ry Tompo
Ho valin'ny natao, ry Tompo ô
Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Ho vavolombeloko manko ianareo
Ho voninahitra ho an'ny Raiko tokoa ianareo
Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Hobio an-kafaliana
Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Hobio, derao fa be indrafo ny Tompo tsitoha, aleloia
Hobiontsika ilay Mesia Mpamonjy an’izao tontolo izao
Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Hofafazako rano ianareo dia hadio ny fahotanareo
Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Hohiraiko lalandava
Hohiraiko mandrakizay 'lay tanànako mandrakizay
Homba antsika mianakavy anie
Homeko fahendrena tsy hain'ny fahavalo toherina ianareo.
Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Hoy ny antsonao
Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
HOZAKAIKO IZAO NY HAZOFIJALIAKO
I Iaveh no mpiandry ahy
I Jesoa Tompo
I Jesoa Tompo hanangona firenena
I Kristy no fiainanay
I Kristy no kintana fitarikandro
I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
I Kristy no vato fehizoro
I Maria no kintana mitarika anay
I Maria Reniko malala
I Piera vatolampy
Ialao ny taninao
Ianao 'lay Zanak'ondry
Ianao Andriamanitra Andriananahary
Ianao Andriamanitra Ray
Ianao Ilay Misy
Ianao ilay nanokana vahoaka
Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Ianao ilay velona indray
Ianao irery no Masina - Voninahitr'i Md Fransoa
IANAO IZAY MBOLA AO ANATIN'NY HAIZINA
Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Ianao no andrandraiko
Ianao no aronay, ry Tompo, ampinganay ianao
Ianao no hazavana
Ianao no hazavana sy vonjy ho ahy
Ianao no ianteherako
Ianao no ifefeko, ry Tompo
Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Ianao no mpisorona mandrakizay - Hoy ny Tompo tamin'ny tompoko
Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
Ianao no Piera filohan'ny Eglizinay
Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Ianao no Piera, ianao no vatolampy
Ianao no tabihan'i Jerosalema
Ianao no Zanak'Andriamanitra
Ianao Papa Paoly faha-enina
Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Ianao vady (masina) masin'ny virjiny Maria
Ianao, Andriamanitra itokiako
Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Ianao, ry Jesoa Tompo, nanao ny sakramentan'ny Mariazy
Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Ianao, ry Kristy, no fototra
Ianao, ry Maria, no rehareha
Ianao, ry Md Zôzefa (Josefa)
Ianao, ry Trinite Masina
Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Ianareo e no havako
Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo
Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Ianareo no fanasin'ny tany: Mirosoa amin’ny lalina
Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Iantrao 'zahay, Jesoa
Iaveh nilaza tamiko hoe
Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Iaveh ô, na aiza na aiza
Ie, ny teninao, ry Tompo, no teny mahavelona
Iezaho, hoy ny Tompo, ny hanjakan'Andriamanitra
Iha ro nagnavotse
Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Ilaozako ny zava-drehetra
Ilaozy ny tranon'i Kaky, zandry malala ô
Ilay efa nisy hatrany am-boalohany
Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Ilay patena volamena
Ilay tsiambaratelo niafina hatrizay
Indrafo
INDRAY ANDRO NISY TOVOLAHY (P DEHON)
Indray hariva izay
Indreto 'zahay, ry Ray Tsitoha
Indreto izahay lahika
Indreto izahay lahika - Hira faneva - Andron'ny Lahika - Ambositra septambra 2018
Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Indreto ‘zahay
Indro 'zahay zanakao
Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Indro ataoko eo am-bavanao
Indro atolotray aminao, ry Tompo
Indro atolotro anao
Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Indro Ianao manasa anay
Indro ianao tonga atý an-taninay
Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Indro irahiko ianareo
Indro izaho Kristy miaraka aminareo isan'andro isan'andro
Indro ny fanatitray, ry Tompo
Indro ny Mpamonjy mitady anao
Indro ny mpanjakanao, ry Jerosalema
Indro ny raozy
Indro ny Tompo
Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Indro ny Tompo velona indray
Indro re ny tenanay
Indro re, ry Tompo, atolotray anao
Indro solofo marina no hatsangako
Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Injao misy feo miantso mafy
Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Injay nisy feo avy any an-danitra
Inoako tatô
Inoanay tenin-Jañahary
Inona no havaliko?
Inty 'lay hazofijaliana nihantonan'ny Mpamonjy an'izao tontolo izao
Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Inty aho Tompo
Inty aho Tompo, iraho aho
Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Inty aho Tompo, manolo-tena
Inty aho, iraho aho
Intý e 'lay Zanak'ondry
Inty e 'lay Zanak'Ondry
INTY ILAY FOKO VOALEFONA
Inty ny ora sarobidy
Inty re !
Iny lalana iny
Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Iny lalana izorako iny
Iny lanitra manga tomaratra
IO ILAY ANTSO
Io mamiratra io ny hazofijaliana
Irahin'ny Tompo ny Fanahy Masina: velombelona ny tany
Iraho 'zahay, ry Tompo
Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Iray vatsy
Iray vatsy
Iray vatsy, iray aina ao amin’i Kristy isika
Ireo andro sisa
Ireo asam-pitoriana
Ireo izay manolotra aminao
Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Isaky ny mihinana
Isan'andro isan'ora
Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Isaorako ianao, ry Ray
Isaorako lalandava ianao
Isaorana
Isaorana anie Andriamanitsika, fa fitahiam-be omeny ho antsika
Isaorana Ianao Andriamanitra ô
Isaoranay ianao Zanahary
Isaoranay ianao, ry Tompo Andriamanitray
Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Isaoro ty Andrianagnahary
Isaory izay nomen’Andriamanitra
Isika efa nandray an'i Jesoa Kristy
Isika manana ady aty an-tany aty
Isika no tempolin’Andriamanitra
Isika Raolombelona mifankatiava
Isika Raolombelona mifankatiava re,
Isika rehetra izao
Isika vory eto izao
Itoy ahay, Ragnandria
Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Iza àry no hahasaraka ahy
Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Iza moa ianao, ry Tompo?
Iza moa re izato zandrin'i Kristy?
Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Iza no mety?
Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Izahay e ravoravo
Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Izahay sy ny Anjely
Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Izaho efa kristianina
Izaho koa tsy manameloka anao
Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Izaho mino
Izaho no fananganan-ko velona
Izaho no fananganana sy fiainana
Izaho no ilay mpiandry ondry tsara
Izaho no lalana
Izaho no lalana (Omer)
Izaho no lalana sy fahamarinana
Izaho no lalana sy fahamarinana, eh izaho no fiainana;
Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Izaho no Mpiandry ondry tsara
Izaho no tena mofon'ny fiainana
Izaho Tompo Mpandresy
Izaho, hoy ny Tompo, no tena mpiandry ondry
Izany no Vaovao mahafaly
Izao fisarahana izao tsy haharitra mandrakizay
Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Izao no didy lehibe
Izao no dina ataoko
Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
Izao no teny nataon’ny Tompo
Izao no Vaovao mahafaly: lehibe ny fitiavan'Andriamanitra
Izao ny didiko
Izao re no didiko: Mifankatiava ianareo
Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Izay - 'Zay manolotra an-kafaliana no sitrak'Andriamanitra
Izay efa reñinay
Izay entanim-pitiavana sy finoana
Izay haharitra e, hatramin'ny farany e, no ho voavonjy
Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Izay mamboly sy izay manondraka
Izay manara-dia anao, ry Tompo, manome voninahitra ny Rainao
Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Izay mandao
Izay mandray anareo, mandray ahy
Izay misy ny harenareo no misy ny fonareo
Izay mitambatra e no vato
Izay nirin'ny fo rehetra
Izay rehetra tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
Izay tsy manohitra momba antsika
Izay tsy zakan'ny fiangonako
Jereo an-tanan'ny Pretranao
Jereo tsara an-tampon'i Kalvery
Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Jerosalema ô, tanàna masina
Jerosalema, ianao Siôna
Jesoa 'zahay mitsaoka anao
Jesoa Andriamanitra, inoako
Jesoa Hostia Andriamanitra
Jesoa ilay marina
Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Jesoa Kristy Tompo ô
Jesoa Kristy Tompo ô, eo ambonin'ny otely
Jesoa Kristy Tompo, misaotra Anao 'zahay
Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Jesoa mpamindra fo
Jesoa Mpamonjinay rehetra
JESOA Ô IRERY IHANY
Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Jesoa ô, raiso aho
Jesoa sakaizanay, Jesoa anay
Jesoa Tompo izay nifidy anay ho apôstôly kelin'ny fonao
Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Jesoa Tompo Zokinay
Jesoa tonga nofo
Jesoa Zokinay
Jesoa, lehilahy mahery
Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Jesoa, Maria, Zôzefa (Josefa), raiso ny foko
Jesoa, ny fitiavanao anay
Jesoa, ny herin'ny Teninao
Jésus t'aime
Jôro Dady, Jôro dadilahy
Jôsefa be voninahitra - Zôzefa
K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
Katsaho Andriamanitra
Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Kintan'ny ranomasina mamiratra
Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Kintana añabon’ny rondro
Kintana e
Kintana mpitari-dalana
Kintana telo mirefy
Kintana vao mamirapiratra
Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Koezy Zañahary
Kristianina tia fihavanana
Kristianina, mihevera
Kristy Andriamanitra
Kristy e, Kristy velona
Kristy Jesoa no fihavanantsika
Kristy no hazavana manilo firenena
Kristy no Mofon'aina ivelomana
Kristy velona, fahazavana
Kristy velona, Kristy Zanaka
Kyrie
Kyrie eleison
Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
La vareake Ndranañahare
Lalan'ny antso
laleke ty hatea'o
Laleke ty hatea’o anay Tompo e!
Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra
Lavitra akaiky
Lay kintana mazava
Lazaiko marina
Lazao aminy
Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Ny foko midera ny Tompontsika
Lehibe sy mahagaga
Litania
Litania
Litania
Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Litanian'ny Olomasina
lsaoranay lanao, Zanahary
Lucien Botovasoa Olontsambatra
lzaho no Fananganana sy Fiainana
Madio itony rano mikararana re
Madio tsy misy tsiny
Mahafinaritra ny tananan'Israely
Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Mahaiza àry (ary) mankasitraka ‘zay rehetra nataony anao
Mahaiza misaotra sy mankasitraka
Mahasambatra kokoa e ny magnamia
Mahasambatra kokoa ny manome
Mahatalanjona ny asan'Andriamanitra, i Kristy natolotra noho ny fahotantsika
Mahatehotia, mahasondriana
Mahatokisa Zañahary
Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Mahatsiaro diso
Mahatsiaro sambatra aho
Mahatsiaro tena
Mahavelogno ô
Mahaveloño ny mofo amiako
Mahay raha
Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Mahereza re razandry
Mahery ny antso
Mahery tokoa re !
Mahita ny miafina ny Ray
Mahonena 'zany feo any an-koatra
Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Malilo
Mama Maria
Mamelà dia mamelà
Mamela heloka isan'andro
Mamelà ny helokay
Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Mamiko ny Tompo
Mamin'ny foko, ry Jesoa, ny famonjena izay vitanao
Maminay tokoa, ry Jôsefa (Zozefa)
Mamindrà fo aminay
Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Mampahonena loatra ny ondrinao
MANAFOANA NY TAHOTRA
Manaitra anay, ry Jesoa
Manaitra sy mampangovitra
Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Manambara
Manambara ny nahafatesanao
Manambara ny nahafatesanao 'zahay, Tompo ô
MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Manan-karena amin'ny famindram-po
Manana latabatra voaomana i Jesoa
Mananjara ianao Maria
Manantena Anao ny fanahiko
Manaova hobin-kafaliana
Manatòna ny hôstia
Manatona ny Tompo Tsitoha
Manatòna, rey vahoaka
Manatóna, ry kristianina
Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Mandehana eran'izao tontolo izao
Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Mandrakizay ny hatsaram-pony
Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Mandray Anao an-kafaliana
Mandrosoa
Mandrosoa amin'ny lalina
Mandrosoa e
Manetry ny mpanapaka sy manandratra ny tsinontsinona
Mangataka ny meva
Mangetaheta famonjena
Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Mankalaza anao 'zahay
Mankalaza e mankalaza
Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Mankanesa any amin'ny Tompo ianareo 'zay mitondra fahoriana
Mankasitraka e ! Mankatelina
Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Manomboka ety an-tany ny paradisa
Manomboka ety an-tany ny Paradisa
Manonja toy ny onja ny fiainana eto an-tany, Tompo ô
Mari-pihavanana : Iray vatsy
Maria e mifalia
Maria Mpanjakavavinay
Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Maria ô
Maria ô no Reny, ka fantatro
Maria ô, henoy ny feo
Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
Maria Renin'ny Mpamonjy
Maria Reny mpampihavana ô
Marie nous te remercions
Marina be fitiavana
Marina, be fitiavana
Maro ireo naniry hahita ny andron'i Kristy
Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Maro ny vokatra, Tompo
Marobe tokoa
Marobe tsy voajijiko eto
Masigny ana Zagnahary
Masigny ana Zagnahary
Masigny tato anao Zagnahary
Masimbavy Terezy
Masina
Masina
Masina
Masiña
Masina
Masina
Masina anie ny Tompo Andriamanitra
Masina anie ny Tompo Nahary
Masina e ny Tompo Andriamanitra
Masina ianao, Andriamanitray
Masina ianao, ka iantrao izahay
Masìna ianao, ry Hazo
Masina Ianao, ry Tompo
Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Masina Maria Reninay e (maminay ianao)
Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria Tany Lasalety
Masina Maria, Reny malala
Masina ny Tompo Zañahary
Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny hery rehetra
Masina, masina, masina, ny Tompo Andriamanitry ny tafika
Masindahy ... A... itokianay
Masindahy Jacques Berthieu (2)
MASINDAHY PAOLY
Masindahy Piera sy Paoly
Masiny an-tampon-doha
Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masiñy Zañahary
Masiny/Masiñy tena masiny
Masoandro iva dia iva
Matoa aho anie toy izao, eny ! matoa aho mbola mijoro
Matoa aho nijaly sy maty
Matoa gn’olo mifiopioke
Matokia ianao, ry Jesoa ô
Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Matoria sombinaiko
Maty ho antsika i Kristy
Maty ny Tompontsika
Maty tokoa, ilay Tompon'ny Aina
Mazàna, raha tonga ny onja mahery
Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Mba ekeo, ry Ray, 'ty Hôstia madio
Mba fotsy manjopiaka
Mba henoy ô, ry Tompo
Mba ho ao aminareo
Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Mba ho vita ihany ve ?
Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Mba lehibe, ry Tompo Andriamanitra ô
Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Mba maizim-pito mahatahotra
Mba mamiko 'ty trano 'ty
Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Mba miderà an'i Jôsefa (Zôsefa) raintsika
Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Mba mihirà isika kristianina - Md Joany Batista
Mba omeo anay ny Fanahy Mpanazava
Mba raiso ny tolotray e
Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Mba raiso re ry Ray ô
Mba raiso re, ry Ray, ny mofo sy divay
Mba raiso sady ankasitraho
Mba raiso, ry Tompo
Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Mba sambatra e izay mitia manompo
Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
Mba sambatra izay mahitsy fo
Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Mba tantano sy vimbino ny dianay
Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Mba tsara loatra endrey
Mba tsarovy aho, ry Tompo
Mba vangio e
Mbola ho avy ny Tompo
Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Md Jean de la Croix
Md Joseph
Md Maurice, mpiaro mafatoky
Md Vincent de Paul
Meloko
Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Mendrika anao Zagnahary
Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Mendrika hoderaina Ianao
Merci aminao Baba
Mesia sy Mpamonjy
Miaiky aho Tompo
Miakara amy toerana ambony dia ambony
Miakatra an-danitra i Jesoa mpamonjy: aleloia
Miambena ary mivavaha isika
Miandrandra anao, ry Tompo, ny malahelo
Miangòna mba hihaino
Miankohofa mba hitsaoka
Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Miantso Anao 'zahay, ry Tompo, fa mitady ny Fanahy
Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Miara-manolotra amin'i Jesoa
Miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao
Miarahaba antsika mianakavy, fa tody soa eo akaikin'Izy Rainy Kristy Jesoa
Miaraka amin'ny anjely maro
mibohaboha
Miderà an'Andriamanitra
Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Midera anao izahay e - Kintana telonohorefy
Midera Anao ry Tompo
Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Miderà, miderà an'i Iaveh
Midina Anao Fanahy
Midìna atý, Fanahy Zanahary
Midina re, ry Mpamonjy
Midìna, ry anjely masina
Midina, ry Anjely, hiaraka aminay (Md. Stanislas Kostka)
Midoboka toa ranomasina
Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Mifalia ao amin'ny Tompo
Mifalia ianao, ô ry Maria
Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Mifalia isika, ry kristianina
Mifalia, mifalia
Mifalia, miravoa
Mifalia, ry feno hasoavana
Mifalia, ry kristianina
Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Mifaly sy ravo amin'ny asanao
Mifankatiava
Mifankatiava
Mifankatiava
Mifankatiava andre mianakavy
Mifankatiava e, toy ny nitiavako anareo
Mifankatiava Ianareo
Mifankatiava ianareo e, toy ny itiavako
Mifanohintohina
Mifohaza ary koa mifalia
Mifohaza ianareo 'zay matory
Mifona aho
Mifona aho Aba
Mifona aho re, mivalo aho
Mifona aho re, mivalo koa
Mifona aho, mivalo aho
Mifona aho, Tompo ô
Mifona mivalo aho
Mifona mivalo aho Tompo
Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Mihainoa sy mandrenesa
Mihanta aminao
Mihanta Aminao
Mihelina avokoa
Mihilana ny andro, tonga ny hariva
Mihirà fihiram-baovao
Mihira ho an'Iaveh aho
Mihirà sy mankalazà
Mihobia, miantsà an'Andriamanitra , e ry vahoakany
Mihobia, miantsà an'Andriamanitra, e ry vahoakany
Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Mijanòna re, ry Tompo ô
Mila fivoarana
Mila rady
Mila rady
Mimpolia
Mino 'zahay
Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Mino aho Andriamanitra ô, mino mafy aho 'zay voalazanao
Mino aho Andriamanitra Ray
Mino aho, ry Tompo, ampitomboy ny finoako
Mino aho, Tompo ô, Andriamanitra tokana
Mino aho, Tompo, mino tokoa
Mino anao 'zahay, ry Jesoa Hôstia
Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Mino isika, fa raha miara-maty
Mino izany andre va ?
Mino mafy aho
Mino ny Teninao 'zahay, ry Tompo ô
Mino Tompo iray
Mionòna, mionòna
Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Miraisa saina
Miravoa, Jerosalema
Mirosoa
Misandrata, mamirata
Misaora an’i Zanahary ‘zao olona tontolo izao
Misaora ny Tompo
Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Misaotra - Misaotra
Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Misaotra anao 'zahay, Andriamanitra ô
Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Misaotra Anao aho, Andriamanitra o
Misaotra Anao aho, ry Ray ô, noho Ianao nanafina ny tsiambaratelonao tamin'ny olon-kendry
Misaotra Anao Andriamanitra
Misaotra Anao Baba
Misaotra anao izahay
Misaotra Anao izahay, ry Ray
Misaotra anao izahay, ry Trinite Masina, faha-150 taona EKAR Anosivavaka
Misaotra anao, Jesoa hôstia
Misaotra indrindra ry Fanahy Masina
Misaotra roa Andrianagnahary
Misaotra Terezikely
Misaotra Zañahary
Misaotsy Aba
Misokafa re, ry lanitra eo ambony
Misononoka mora miakatra an-danitra any
Mistery iankohofana
Misy didy tena tsara
Misy didy tena tsara ‘zay nomen’ny Tompo hoe
Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Misy hafatra zary teny velona - Mitoera ao amin'ny fitiavako
Misy mpiandry omby mandodona foana
Misy rantsana mitsiry amin'ny fototr'i Jese
Misy toerana mangina
Misy zaza teraka ho antsika
Mitady ny tsara zaho
Mitehafa tanana
Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
Mitoera
Mitoera ato amiko Tompo ô !
Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Mitoera eto aminay, ry Tompo ô
Mitondra sampan'ôliva
Mitotorebika re ny fonay
Mitsangàna fa sasa-miandry
Mitsangàna ianareo 'zay matory
Mitsangàna ka banjino
Mitsangàna, ry Jerosalema
Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Mitsaoka Anao 'zahay
Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Miverena amy (amin'ny) Tompo, ry firenen-drehetra
Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Mivoha izao ny làlana ho any Jerosalema, ka manasa anao
Mivonòna, mivavaha, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora
Mivory eto anio 'zahay zanakao
Mizora toy ny zanaky ny mazava
Mizotra ny lalako
MOA MINO
Moa ve tia ahy ianao?
Mofo Jesoa, manova anay ho toa anao, ho fitiavana
Mofo madio tsy misy lalivay
Mofo sy divay e no atolotray aminao, ry Tompo
Mofo velona e, avy any an-danitra
MOFON'AINA MAHASOA
Mofon-danitra iray
Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Momba anao, ry Jesoa Tompo, ny Fanahy
Mpaka fanahy
Mpamafy fiadanana sy fanantenana
Mpamonjinay 'zay tonga Zazakely
Mpamonjy no teraka ho antsika
Mpandova an'Andriamanitra isika, mpiray lova amin'i Kristy Zanany
Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Mpanjakavavin'ny Iraka
Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Mpanompoko ianao
Mpianakavy isika
Mpiaronay be fahefana
Mpivahiny
N'aiza n'aiza lalan-kombana
N'inon'inona hitranga
N'inon'inona hitranga, Jesoa
Na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo
Na dia tsy misokatra aza
Na EKA, VK na IRAKA
Na ilaozan'ny olona aza
Na iza na iza hanetry tena tahaka ny zazakely
Na mbola tsy mangataka
Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Na ny Ray na ny Reny
Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Na tsy mendrika aza re izay atolotray anao
Nahazo hafaliana aho
Nahita hazavana tomarataratra
Nahoana ianareo no gaga
Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Nahoana re manjelatra ny tany
Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Namoaka didy ny mpanjaka
Nampakarina any an-danitra i Maria: ravoravo ny tafiky ny anjely
Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Nanambara i Joany nanao hoe: eo afovoanareo misy anankiray tsy fantatrareo
Nanantena fatratra i Abrahama
Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Nanda ny irakao
Nandao anao ela aho, Raiko ô
Nandinika ny zavatra rehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
Nandondòna tao am-ponao aho
Nandositra lavitra Anao
Nandray anao, ry Tompo
Nandray ny Fanahy maha zanaka
Nandray ny fanjakany (2)
Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Nandresy ny Tompontsika
Nandroso, nanatona an'ilay Jerosalema
Nanindika ny zava-drehetra momba an'i Jesoa i Maria Reniny
Nanirahanao an-Janakao
Naniraka ny mpianany tsiroaroa
Nanjavona ireo olon-kendry tia fihavanana
Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Nanomana vehivavy iray mendrika ho renin'ny Zanany Andriamanitra,
Nanonofy - Nofinofy - Vonjy tanindrazana
Nanota taminao izahay
Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Nantsoinao aho
Nantsoinao izahay, ry Tompo
Ñan’akondry
Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Natambatry ny Fanahy
Natao batemy isika tao amin'i Kristy Tompo
Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Nataonao inona ny rahalahinao?
Nateraky ny Fiangonana isika
NATOKAKO MBA HO ANAO
Natokan'ny Ray noho ny fitiavany isika
Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Natraotron’i Jesoa
Natsangan'Andriamanitra ny Tompo, Aleloia
Natsangan'Andriamanitra Ray ho velona i Jesoa
Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Navotaña mba ho veloño
Navy eto ‘zahay
Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
NAYEMBELIYO (Je te chante)
Ndao ento miakatra ity Firenena ity
Ndao isika re, ry aba
Ndeha 'isika hanao hira vao
Ndeha hanatona ny Tompo
Ndeha hiaraka hampanjaka
Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Ndreto izahay, ô ry Tompo
Ndreto ô, ndreto izahay Baba e
Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Niakatra any an-danitra i Jesoa Kristy Tompo
Niatri-pitsaran'ny olombelona, ry Jesoa
Nifidy ahy ny Tompo
Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Nifoha vao maraina i Jesoa Tompo
Nihinandre ny raha jiaby
Nihorohoro sy nangina ny tany
Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Nilaozan'ny mpianatra izao rehetra izao
Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
NIRAHIN’NY RAY IANAO HANASITRANA, AMINDRAO FO
Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Niseho an-karihary
Nisy Arakanjely
Nitodihan'ny Tompo i Piera, dia velom-panenenana, nitomany fatratra.
Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Nitsangan-ko velona
Nitsangan-ko velona i Jesoa mpamonjy
Nitsangan-ko velona I Kristy Mpamonjy anay
Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Nitsangana fa nandresy
NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Nitsangana tokoa i Jesoa
Njao e misy miantso an-danitra any
Nodiako tsy heno
Noelinay
Noely
Noely fahaterahana
Noely nintsika jiaby
Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely, noely, voninahitra
Nofidina isika, mba hitory ny hatsaran'ilay niantso antsika
Noharian'Andriamanitra isika
Noharian'Andriamanitra isika
Noho ny ota vitanay
Nohosihosena vao mamerovero
Nomen'Andriamanitra antsika
Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Nony afaka havaloana, raha tao an-trano ny mpianany
Nony nisasaka ny alina dia nisy niantso hoe
Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Nony tonga ny fetr'andro voatendrin'Andriamanitra
Nony tonga teto an-tany (zafindraony)
Noraisinay ô ry Ray ô
Noraisintsika ny Fanahy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany
Novonjenao izahay
Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Ny amboa haolo manan-davaka, ny voro-manidina manana akany
Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Ny anaranao, ry Jesoa
Ny andro niantsoako ny anaranao, nanoina ianao, Tompo ô
Ny Anjelin'Andriamanitra
Ny anjely any an-tsaha
Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Ny asanao, ry Tompo be fitia
Ny atao hoe tia
Ny atao hoe tia
Ny endrikao, ry Jesoa
Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Ny Eokaristia, raiso ary hano
Ny Evanjely toriko
Ny Fahantrako
Ny fahasoavan'Andriamanitra niseho an-karihary
Ny fahatanorako
Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Ny fanenenana
Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha
Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Ny feon'ny fitiavana
Ny feonao miantso ahy
Ny feonao miantso ankizy malagasy
Ny fiainana mandrakizay, dia ny mahalala anao Ray, hany Andriamanitra marina
Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Ny fijerin'ny mpangarika
Ny finoana
Ny finoana marina mahay mahita Anao
Ny firenen-drehetra dia hizotra
Ny Firenen-drehetra no navotanao
Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Ny fitiavako anao, Maria e
Ny fitiavako ny tranonao
Ny fitiavan'ny Ray - Tsy avelako ho raraka an-tany
Ny fitiavana manarona fahotana maro
Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
NY FITIAVANAO NANAVOTRA AHY
Ny fo mitady ny rariny
Ny foko manome hasina Anao
Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Ny foko mitsaoka anao
Ny foko, ry Andriamanitra
Ny fon'ny Renintsika
NY FONAO RY JESOA MALALA
Ny fonao, ry Jesoa malala ô, maniry anay mba hotiavinao
Ny Fonao, ry Jesoa ô
Ny fonay, ry Jesoa
Ny foto-diako etý an-tany
Ny hafaliako
Ny haizina indro madiva
Ny hanao ny sitraponao
Ny hasambarana valo
Ny hatsaram-pon'ny Tompo manerana ny tany
Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Ny hatsarana sy fahamarinana
Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
Ny hirako anio
Ny hirako anio
Ny hiran'ny lanitra
Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Ny kalisy isaorantsika
Ny lalana e, fantatray ny lalana mankany amin'ilay fahasambarana
Ny lamesa dia sorona iderana ny Tompontsika
Ny lanitra mamiratra
Ny masoandro raha takariva
Ny masoko mahita ny famonjena
Ny masoko nahita ny famonjena avy aminao, ry Andriamanitra
Ny mofo atolotry ny pretra
Ny mpanomponao sy ireto vahoaka
Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Ny rako fanekena vaovao
Ny Ran'i Jesoa Zanak'Andriamanitra no manadio antsika - Izao no nohafaran'i Jesoa Kristy
Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Ny Ray ao an-danitra, omeo voninahitra
Ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana
Ny sambokelinay etý mitety ranobe,
Ny tananao no mitantana ahy
Ny tananao, ry Tompo, mamelona isan'andro ny zanakao
Ny tanantsika izay mifandray
Ny taniko ny lanitra
Ny tanora miara-dia
Ny tany, ny hareny
Ny taranak'olombelona
Ny tenanay izao no mandre, ka fantatra fa i Jesoa tokoa no ilay Mpamonjy
Ny Tenin'ilay Mahery, ny Tenin'ny Tompontsika
Ny Tenin'ny Ray mahefa 'zay tonga nofo e, no indro fa miara-monina amintsika
Ny Tenin'ny Tompo
Ny Teninao faniloko ry Tompo
Ny Teninao ry Ray (JMJ 2015)
Ny teninao ry Tompo ô ô
Ny teninao Tompo o! no faniloko
Ny teninao, Andriamanitra ô
Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Ny toky izay nomeko anio
Ny tolotrao no tena fitia
Ny tolotray, Andriamanitra ô
Ny Tompo no Fahazavana - Ho hitan'ny maso rehetra
Ny tranonao masina
Ny tsodrano dia zava-mahery
Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Ny tsodranonao, ry Tompo
Ny vahoakan'Andriamanitra anjara lovany, ka sambatra tokoa
Ny vao afafy, hoy Jesoa
Ny vary afafy
Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Ny vavaka ataontsika
Ny virjiny folo - Mitsangàna ajoroy ny faneva
Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Ny voaary manontolo
Ny voambary an-tany lonaka maniry sy mamokatra injato heny
Ny vola sy ny harena
Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Ny voninahitrao, ry Jôsefa - Zozefa
Ny voninahitrao, ry martiry masina
Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Ny zanakao, Masina Maria
O ! Ry tanora zandriko
Ô ! ry Zanak’ondry
O a Baba, oa Nindry e
O ia ie, Ny Tenin'ny Tompo
Ô irak’Andriamanitra
Ô izany diako, mahitsy hatrany re
O Maria e, vonjiko
Ô Maria, mba tantano hatrany
Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
O mino ‘zaho
O nivoha ny varavaran'ny lanitra
O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Ô ry Fanahy
Ô ry Fanahy ô
Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Ô ry Jesoa mofo velona, ry Jesoa mofon’aina, ry Jesoa mofom-pitiavana
O ry Jesoa Mpanalalana ô
Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Ô ry Maria ô, voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida razambeny
O ry Ray ô
Ô ry Ray ô
O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
O ry Reny mahavatra
Ô ry Tompo tia anay
Ô ry vahoaka, hobio Andriamanitra
O ry vahoaka, mifalifalia
Ô ry Zake ô, midìna haingana
Ô sambatra e izay mamindra fo,
O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Ô, amin'ny fotoana rehetra izaho misaotra ny Tompo
Ô, avereno aminao izahay, ry Andriamanitra Ray
O, fantatrao
Ô, Masina Maria: reninay ianao
Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Ô, ry fihinanam-bilona, famantarana ho anay
Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Ô, ry Mofo novakiana, natao hampiombona
Oa dadilahy e
Oà Dady, Dadilahy e
Oa Zaho mino
Olo araiky atsika
Olombelona aho Tompo
Olombelona miloloha lanitra
Olombelona ‘zahay Tompo ô
Olona afaka isika
Oloño afaka zaho
Omeko anareo ny fiadanako
Omeko anareo ny fiadanako, fiadanako ilay mandrakizay
Omenay dera sy voninahitra - Victoire Rasoamanarivo
Omenay voninahitra
Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Omeo finoana izahay
Omeo fitiavana
Orimbaton'ny famonjena
Ovao ho fo nofo
Paka Père Sergio
Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Raha ianareo 'zay ratsy aza
Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Raha izao tontolo izao dia tsy an'iza fa an'i Kristy
Raha izay mba heverinay
Raha mibanjina ny lanitrao aho, ry Tompo
Raha mifankatia isika
Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Raha misy olona nanota
Raha misy tia Ahy
Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Raha nandray ny mofo
Raha sendra havizanana
Raha te ho sambatra ianao
Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Raha tonga ny andro farany
Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Raiko ô !
Raiko ô, avelao ny helony, fa tsy fantany izay ataony
Raiko ô, mbola tsisy ary akory
Raiko ô, Raiko ô!
Raiko ô, ry Raiko ô, mbola tsisy àry akory ny voaary manontolo
Rainay
Rainay
Rainay : Manaraka ny Didy
Rainay an-danitra any, mba henoy e
Rainay any an-danitra
Rainay ao an-danitra ao
Raiso aho
Raiso re
Raiso re, Jesoa, raiso re ny fiainanay
Raiso, hamasino ny soronay, ry Tompo
Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Rankizy 'Zaho foin’ny olona
Rankizy ô avia, ndao hiara-dia, miantso anao ny Tompo, faneva JNE 2023
Rankizy, ny fonao madio
Rano miboiboika
Rano ô, rano maherin'ny Fanahy Masina
Ranombavaka
Ranombavaka
Ranombavaka
Ranombavaka
Ravoravo
Ravoravo
Ravoravo ny aiñy
Ray be fitia ô, atolotray anao
Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Ray ô mamelà re
Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ray ô, raha tsy azo esorina amiko ity kapoaka ity
Ray ô, amin'ny anaran'i Jesoa, iraho ny Fanahinao
Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Ray ô, eo am-pelatananao ny fanahiko
Ray ô, henoy 'zahay
Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
RAY Ô, INTY AHO VONONA
Ray ô, intý ny fiainako
Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Ray ô, mpamindra fo ianao
Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Ray ô, Ray ô, henoy
Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Ray ô, tia anay
Ray ô, tonga izao ny fotoana
Reçois Seigneur
Rehefa / Rahefa tonga ny fotoana dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany
Rehefa tonga ny andro
Rendri-torimaso
Reniko izy
Reninay ianao, ry Masina Maria
Reny antra
Reny jereo 'zahay miangona
Reny mazava fo, Maria
Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Reo andro sisa
Reo fanomezana fito
Ry alina Masina
Ry alina masina, tonga izao ny Mesia
Ry Anjelin'i Zanahary
Ry Emanoela ô, 'lay nanao ny fitiavana ho lalàna vaovao,
Ry Fanahin'izy Tompo nisonenika nameno an'izao tontolo izao
Ry Fanahy Masina ô izay mpankahery anay
Ry Fanahy Masina, avia midìna
Ry Fanahy mpanolotsaina
Ry Fanahy nomena anay
Ry Fanahy ô
Ry Fanahy ô, Ianao no nitantana an'i Jesoa Kristy
Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Ry fanalahidy ô, ianao ilay mamoha
Ry FET ô, atambaro ny hery
Ry Fiangonana, Jerosalema vaovao
Ry Fo masin'i Jesoa
Ry Fo Masin'i Jesoa
Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
RY FON'I JESOA MANAMBARA NY FITIAVANA
Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Ry Jacques Berthieu
Ry Jeso loharanon’aina, izay foto-pahasoavana!
Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Ry Jesoa malemy fanahy
Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Ry Jesoa ô, eto izao
Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Ry Jesoako, fanantenako tokana
Ry Jesoanay, Mpamonjy soa
Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Ry Kristy nitafy nofo
Ry Kristy ô, masoandro miposaka avy any ambony!
Ry Kristy ô, misaotra anao, midera anao izahay
Ry Kristy ô, ry Fiainanay
Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Ry malahelo, mankanesa
Ry Maria mpanjakavavinay
Ry Maria mpanjakavavy tsy misy pentina
Ry Maria o !
Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Ry Maria ô, omeko anao anio
Ry Maria ô, topazo maso
Ry Maria ô, vory eto izahay
Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Ry Masin... (A)... Mpiaro
Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Ry Masindahy Jérôme
Ry Masindahy Zôzefa (Josefa)
Ry Md François d'Assise
Ry Md Josefa (Zôsefa)
Ry miaramilan'ny Tompo
Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Ry Mpanjakan'ny tontolo ô, ianao ilay nirina hatramin'ny elabe izay
Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Ry mpiara-dia
Ry mpiaro masina mahery
Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Ry mpiray dinidinika
Ry Neny Fireneko
Ry Notre-Dame de la Salette
Ry Notre-Dame du Bon Remède
Ry olombelona ô, izao no tadiavin'Andriamanitra aminao
Ry olon-kanao fanekena
Ry Rainay an-danitra ao, misaotra anao ny zanakao
Ry Rainay any an-danitra ô (Ekiomenika)
Ry Rainay ao an-danitra ao
Ry Rainay Mpahary ô
Ry Ray ô !
Ry Ray ô, Ianao no anjarako ary lovako mandrakizay
Ry Renin'Andriamanitra ô
Ry Renin'ny miaiña
RY RENINAY MALALANAY INDRINDRA
Ry Reny be finoana
Ry Reny madio, antsoinay izao
Ry Reny tsara, anao ny aiko
Ry Solofon'i Jese ô, ianao ilay faneva
Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry tanora tia fivondronana
Ry tanora, te ho tomady
Ry tany, mihainoa
Ry taranaka voafidy
Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Ry Tompo Andriamanitra ô, ravoravo izahay
Ry Tompo Andriamanitra Rainay, henoy ny antsonay
Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Ry Tompo ô, nantsoiko Ianao ka nanasitrana ahy
Ry Tompo ô, tahionao 'zahay
Ry Tompo Zañahary
Ry Tompo Zanahary ô, indro ny pretranay
Ry Tompo, mba jereo 'zahay vahoakanao miandrandra anao.
Ry Tompo, ô raiso aho
Ry Tompoko, 'lay endrikao
Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Ry vahoaka voafidy
Ry vahoaka, mba valio
Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Ry vahoakan'i Israely nanantena
Ry Virjiny Imakole
Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Ry Zanak'Andriamanitra
Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra ô
Ry Zanaky ny Ray
Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Ry Zanak’ondry
Ry Zanak’ondry
Ry Zanak’ondry
Ry Zank'ondrin'Andriamanitra
Ry zatovo katôlika, misikìna
Ry zatovo katôlika, tohan-kaja
Ry Zôzefa (Josefa)
Sahy manolotra ny ainy
Saint
Saint, le Seigneur Saint
Sakafo mahavelono
Sakafo tena fihinana
Sakafon'ny fiainana
Salagnitra e
Salagnitra, Aleloia
Sambatra 'zay mitomany
Sambatra aho ry Tompo ô
Sambatra aho satria navotanao
Sambatra anie aho ka sambatra
Sambatra e, ireo mahantra ao am-po
Sambatra e, ny navotanao
Sambatra ianao e nino ny Tompo
Sambatra ianao, ry Maria - Andron'ny Laika 2019
Sambatra indrindra ny kristianina
Sambatra ireo izay moniñy
Sambatra ireo tsy nahita zavatra igagana
Sambatra izay manaraka ny Tompo
Sambatra izay matoky an'i Iaveh
Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
Sambatra izay noana
Sambatra izay voavela heloka
Sambatra kokoa izay manome noho izay mandray, hoy ny Tompo
Sambatra loatra ny fo tia Anao
Sambatra loatra ny fo tia anao
Sambatra loatra ny olo-mahantra
Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Sambatra ny mpiandry ondry
Sambatra ny ory e
Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Samia mihira ho an'Andriamanitra
Samy Zanaka Zagnahary
Santatr'ireo 'zay nodimandry e ny Tompo
Saotra, dera no omena
Sasinkira amin'ny Tononkiran'i Zakaria
Satria efa niara-nitsangan-ko velona tamin'i Kristy isika
Satria mino ianao
Satria ny olombelona nofo aman-dra
Satria tiako ianao Maria
Sitrak'Andriamanitra e ny nampihavana ny olombelona taminy
Sojabenay mahiagna
Ta.Li.Fa miara-misalahy
Tafatsangana tamin'ny maty i Kristy
Tafio Fitiavana
Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Tahionao
Takalo mahagaga: Mofo zavaboary tsotra
Talaho
Talahon’ny ory
Taloha ela izay tany Galilea
Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Tamin'ny andro voalohany
Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
Tano mafy, halalino - Hira Fanevan’ny Taonan’ny Finoana
Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Tanora katôlika mandray andraikitra
Tanora Katolika, manaja tontolo iainana
Tanora mandray andraikitra
Tanora mijoro
Tanora Mpianatra Kristianina
Tanora, mijoroa, misehoa ka mamirata
Tantano aho, ry Tompo ô
Tantano hahalala
Tantano, Tompo, 'zany dianay
Tantely tapa-bata (Ndreto ô navy Baba)
Tantely tapa-bata (Ndreto ô navy Baba)
Tany an'efitra i Israely, noana ka nimonomonona
Tany an'efitra ry Tompo
Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Tany Betilehema dia niteraka ny Zanany Lahimatoa i Maria - Betlehema
TANY FATIMA
Tany Fatimà ianao, ry Maria ô, nanafatra hoe
Tao anaty haizina
Tao anaty rivo-doza
Taorian'ny andro Pantekôty ny mpianatr'i Kristy
Tariho izahay
Te hidera ny herinao aho
Te hidera ny herinao aho
Te hidera ny lalànao aho
Te hidera ny Tompo
Te-hahita an’i Jesoa izahay
Te-hidera Anao aho, Iaveh ô
Tempolin’Andriamanitra
Tena babo
Teny e, Teny e, Tenin'ny Tompo (P. Vonjy)
Teny tonga Nofo
Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Teo imasonao
Teraka anaty tranon'omby
Teraka anio mba hanavotra antsika
Teraka ho antsika i Kristy
THEOTOKOS Virjiny
Tia anao 'zahay
Tia anay ianao Maria - Ry Maria maminay ô!
Tia anay ianao, ry Jesoa
Tia antsika ny Tompo
TIA TOA AN'I JESOA
TIA TOA AN'I JESOA
Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tiava e marina tokoa, dia ataovy izay tianao hatao
Tiavinao aho, ry Ray ô
Tiavo ny fahavalonareo
Toa tsy ho haiko
Toa zaza vao miana-mandeha
Todihontsika ny masoandro
Tolory tanana aho Maria
Tolotra
Tolotra amin-karavoaña
Tompo iray e, finoana iray e, batemy iray e
Tompo nahary ny zava-drehetra
Tompo Ndragnahariko
Tompo ô ! henoinao
Tompo ô ! Inty aho
Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Tompo ô ! Tompo ô !
Tompo ô ! Tompo ô !
Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Tompo ô midera Anao aho
Tompo ô mitalaho
Tompo ô mitalaho
Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Tompo ô tsy mendrika aho
Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Tompo ô, 'zany hafaliako
Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Tompo ô, ankasitraho
Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Tompo ô, avia mañatriky
Tompo ô, aza avela hivily
Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Tompo ô, henoy 'zahay
Tompo ô, hitako maso
Tompo ô, ianao no iankinako
Tompo ô, iantrao 'zahay
Tompo ô, indreto izahay irakao
Tompo ô, indro ny haizina
Tompo ô, inona re no hatolotro anao, mba hisaorako anao?
Tompo ô, jereo 'zahay
Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo
Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Tompo ô, mamindrà fo aminay (2)
Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
Tompo ô, mba ekeo
Tompo ô, mba jereo ny tolotray zanakao
Tompo ô, mbola zaza aho
Tompo ô, mbola zaza aho
Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
Tompo ô, miantso anao ity aho
Tompo ô, misaotra izahay, fa eto aminay ianao
Tompo ô, nantsoinao aho
Tompo ô, ny endrikao manilo ahy
Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Tompo ô, omeo fiadanana mandrakizay
Tompo ô, omeo pretra
Tompo ô, raisinay ‘lay
Tompo ô, reharehanay
Tompo ô, taiza ianao anie no noana?
Tompo ô, tongava e
Tompo ô, tsarovinao
Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Tompo ô, tsy hañano eky
Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Tompo ô, tsy mihafy aho
Tompo Zanahary ô, ndreto izahay zanakao
Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Tompo, tsy hanano eky
Tompoko sy Reniko
Tonga eto izahay
Tonga ity 'lay andro soa 'zay nandrasako hatrizay
Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Tonga ny Maherintsika
Tonga ny Mesia
Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Tonga teto
Tongàva ianao malala
Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Tononkiran'i Zakaria
Tontolo iainana manakory no ambelantsika ho an'ny taranaka (MCCP - Maroantsetra - Sept. 2017)
Torio amim-paharetana
TORIO MANERANA VAZAN-TANY
Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Toy ny erika mifafy
Toy ny kapoka maharary
Trinite Masina ô
Tsapako
Tsapako tokoa
Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Tsara loatra endrey ny anjarantsika
Tsara ny fitiavanao
Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Tsara raha ny mpirahalahy
Tsaroako e ny vitan'ny Tompo fahiny
Tsarovinao, Masina Maria
Tsarovinao, Reny tsara
Tsarovinao, reny tsara, fa izahay zanakao
Tsarovinao, ry Reny tsara
Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Tsarovy e, ry Tompo
Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Tsarovy, ry Kristy, fa mba nihoron-koditra
Tsembo-dra i Jesoa
Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Tsiofy rano
Tsisy afa-tsy raha araiky
Tsofy rano
Tsofy rano, Tompo ô
Tsotra ianao
Tsy anarô no nifidy 'zaho
Tsy atao hoe mpanompo
Tsy eran'ny aina ny fahoriana nihatra taminay; mba tsy hitokianay ny tenanay
Tsy fireneny akory isika teo aloha
Tsy hitsahatra hidera
Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Tsy ho very mandeha
Tsy ianareo no nifidy Ahy
Tsy kivy aho Jesoa
Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra efa niely
Tsy maintsy maty e i Kristy, mba hampiray ny zanak'Andriamanitra nisara-bazana
Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Tsy manao an-dolompo ny Tompontsika
Tsy manodoka e ny fanantenana
Tsy mba fanahy maha kanosa
Tsy mba renao va, ry tanora
Tsy menatra ny Evanjely aho
Tsy mendrika aho Tompo ô
Tsy miangatra
Tsy mila masoandro ny tanàna
Tsy misalasala miantso anao hoe Rainay
Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Tsy misy manam-pitiavana
Tsy misy zava-miafina eo anatrehan'Andriamanitra
Tsy mivadika anie Andriamanitra
Tsy nahay nitia
Tsy natahotra vavan'olona
Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Tsy nisy nahita na oviana na oviana an'Andriamanitra
Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Tsy ny mofo ihany e no iveloman'ny olona
Tsy tandapa sesehena
Tsy tsaiky tsy olo-be
Tsy tsaiky, tsy olobe
Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Tsy zakan'ny olombelona novesaran'ota ny marina
Un seul pain
Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
Vahotra ny vavanay
Vaky ny sôva - Somebiseby ny mpianakavy
VALALA TSY AN-TAÑANA
Vao mangiran-dratsy ny andro
Vato fehizoro
Vatofototra roa ambin'ny folo
Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Vatolampy tsy mikoro
Vavaka aloha sy aorian'ny komonio
Vavaka fampahatsiarovana
VAVAKA FIOMANANA amin'ny famangiana apostolika ataon'ny Papa Ray Masina Fransoa - Septambra 2019
Vavaka ho an'ny Fandriampahalemana
VAVAKA HO AN’NY FAHA-150 TAONA - EKAR Anjely Mpiambina Anosivavaka
Vavaka ho an’ny Tanintsika (Papa Francois)
Vavaky ny mpianakavy isan’andro
Vavaky ny Sinaody 2021-2023
Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Velogno tatobeky ny Tompo
Velom-panantenana ny zanakao
Velom-piderana izahay
Velombelomy
Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Velona Ianao Jesoa
Velona tokoa Ilay hitanay maty
Veloño ny Vaovao Mahafaly
Vienne la colombe
Virjiny be fahendrena
Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Voatokana ho ahy ianao
Voatsirambin'ny tagnan-tsy angira
Vognono zaho
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
VONINAHITRA
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
Voninahitra
VONINAHITRA
Voninahitra (tononina)
Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra anie
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra (3) - Fa naneho ny fitiavany Izy Andriamanitra
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra - OIA E E VONINAHITRA E E
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra - Voninahitra anie tena tsy misy farany
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra - mihoby ny hasinao
Voninahitra anie ho an'Andriamanitra any an-danitra any
Voninahitra anie ho an'ny Ray
Voninahitra anie ho Anao ry Tompo Andriamanitra Ray Mahefa
Voninahitra anie ho Anao ry Tompo Andriamanitra Ray Mahefa
Voninahitra anie ho Anao ry Tompo Mpahary
Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Voninahitra anie ho Anao, ry Trinite Masina - Hira Faneva fanamasinana Mgr Gabriel Randrianantenaina
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra ê ê ;
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra, any amin'ny avo indrindra
Voninahitra anie, voninahitra anie ho an'ny Ray ao ambony tsy taza-maso etý
Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra e ho an'Andriamanitra any ambony any
Voninahitra e, ho an'Andriamanitra
Voninahitra e, ho an'Andriamanitra
Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra ho an'Andriamanitra 'zay monina an-tampon'ny lanitra
Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra ho an'Andriamanitra any an-danitra mandrakizay
Voninahitra ho an'Andriamanitra lolohavina
Voninahitra ho an'Andriamanitra, fiadanana ho antsika olombelona
Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra ho an'ny lanitra - Andeha isika hitsaoka 'zany mpamonjy vao teraka
Voninahitra ho an'ny Tompo any ambony
Voninahitra ho Anao Baba
Voninahitra ho anao e ! Ho anao ry Rainay e !
Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra ho anao Zanahary e e ia
Voninahitra ho an’Andriamanitra (P. Matthieu)
Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra ho an’ny Ray be fitiavana
Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra loharanom-pitiavana
Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Voninahitra, fiadanana
Voninahitra, ho anao ry Andriamanitra ô - fiadanana ho an'ny olona tsara sitra-po
Voninahitsy
Vonjeo 'zahay, ry Tompo ô vonjeo
Vonjeo 'zahay, ry Tompo, raha mbola tsy matory
Vonjeo izahay
Vonjeo izahay, ry Tompo o
Vonjeo ny taninay
Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Vonona ‘zaho Tompo ô !
Vorona tsara feo anie aho
Vory aketo atsika jiaby
Vory eto an-tranonao
Vory eto izahay
Vory eto izahay ry Andriamanitra
Yaveh Sabaoth
Zahay mino
Zaho mino
Zaho mino
Zaho mino
Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Zaho mino Anao ry Ray
Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Zaho mino an’Andriamanitra
Zaho mino an’Andriamanitra
Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Zaho mino an’ilay Zagnahary / Zanahary (Kerobima)
Zaho mino lahaby e
Zaho mino ô !
Zaho mino Zagnahary araiky ôlognô telo
Zaho mino Zanahary Tompo iray
Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Zaho vita Batemy magneky irahigny
Zaho zeny/zeñy mino
Zañaharinay, Mahery
Zanahary Baba
Zañahary Baba e ià ià
Zañahary e !
Zañahary e !
ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Zañahary e, navy eto zanakao
Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay
Zañahary Rainay o
Zanahary Ray be fitiavana
Zañahary Ray be fitiavaña
Zanahary Tompo marina
Zanahary Tomponay
Zanahary tsy mba miangatra
Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Zanak'ondrin'Andriamanitra
Zanak'Ondry e, Zanak'Ondrin'Andriamanitra
Zanakao 'zahay, ka raiso 'ty fanatitray
Zanako
ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak’ondrin’Andriamanitra
ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak’ondry
Zanak’ondry
Zanak’ondry
Zanak’ondry
Zanak’ondry
Zanak’ondry (beso)
Zavatra iray loha (Salamo 26)
Zavavy ô!
Zoky Be
Zovy no afaka hilaza fa nahita an'Andriamanitra ?
Zovy no manana izany fahefana
Zozefa - Jôsefa mpitaiza an'i Jesoa
‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
‘NDRETO ZAHAY BABA
‘Zahay navy
‘Zaho mino
‘Zay no maraina tomaratra