Sorona Masina ny 19/11/2017

ALAHADY FAHA-33 mandavantaona — A

AHAZOANA HASAMBARANA NY MIASA AMIN-KERIM-PO

Tononkira fidirana

Jer. 29, 11-12. 14

Ny hevitro, hoy ny Tompo, dia hevitra hampiadana fa tsy hampahory. Hiantso Ahy ianareo ary hihaino anareo Aho; hampodiko avy any amin’ny tany rehetra ny babo aminareo.


Asiana VONINAHITRA ANIE...


Fangatahana

Ho faly manompo Anao mandrakariva anie izahay, ry Tompo Andriamanitra, fa mandrakizay sady feno ny hasambarana omaninao ho anay, raha maharitra manompo Anao fototra iavian’ny soa rehetra izahay.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay, Izay Andriamanitra velona sy manjaka... Amen.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Boky Ohabolana

Ohab. 31, 10-13. 19-20. 30-31

Aoka ny vokatra avy amin’ny tanany homena azy.

Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo? mihoatra lavitra noho ny an’ny voahangy ny tombany. Matoky azy ny fon’ny lahy, ary tsy mba handao azy ny tombony miditra. Soa no ataony aminy, fa tsy mba ratsy, amin’ny andro rehetra iainany. Mamory ny volon’ondry aman-drongony izy, dia miasa an-kafaliana, amin’ny tanany. Mandray ny fihazonam-bohavoha ny tanany, ary mihazona ny ampela ny rantsan-tanany. Manatsò-tanana amin’ny ory izy; ary mamela-tanana amin’ny mahantra. Fitaka ny bika soa, zava-poana ny hatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Tompo ihany no hoderaina. Aoka ny vokatra avy amin’ny tanany homena azy; ary aoka hitory fiderana eo am-bavahady ny asany.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Salamo fandinihana

Sal. 127, 1-2. 3. 4-5.


Fiv.: Mba sambatra izay matahotra ny Tompo sambatra izay matoky, mino Azy.

Sambatra izay rehetra matahotra ny Tompo, izay mizotra fehizay amin’ny lalany.
Eny, ahazoanao tombontsoa ny asanao: hasambarana moa ny anao!
Ny vadinao: foto-boaloboka mahavokatra ao anivon-tranonao; ny zanakao: solofon’ôliva manodidina ny latabatrao.
Izany tokoa no fitahiana ny lehilahy matahotra ny Tompo! Avy ao Siôna anie ny Tompo hitahy anao hatrany: hahitanao ny hasambaran’i Jerosalema amin’ny andro rehetra iainanao.


VAKINTENY MASINA FAHAROA

Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Tesalônika

1 Tes. 5, 1-6


Aoka ny andron’ny Tompo tsy hahatratra anareo tahaka ny mpangalatra.

Ry kristianina havana, ny amin’ny andro sy ny fotoana hiavian’ny Tompo, dia tsy ilaina akory ny hanoratanay izany aminareo, satria efa mahalala marina rahateo ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin’ny alina ny andron’ny Tompo. Amin’ilay hanaovan’ny olona hoe: “Fiadanana sy fandriam-pahalemana re izany!” iny indrindra no hilatsahan’ny fandringanana tampoka amin’izy ireo, tahaka ny fihetsehan-jaza amin’ny bevohòka, ka tsy ho afa-mandositra izy. Ianareo anefa, ry kristianina havana, dia tsy mba ao amin’ny maizina, ka tsy mba hanampoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany; fa zanaky ny mazava avokoa ianareo, ary zanaky ny andro koa; tsy misy an’ny alina isika, na an’ny maizina akory. Koa aza mba matory tahaka ny sasany isika, fa aoka hiari-tory sy hifady hanina.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Fihobiana ny Evanjely

Aleloia. Aleloia.

Miambena ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika hitsangana hiseho eo anatrehan’ny Zanak’Olona ianareo.

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio

Mt. 25, 14-30

Noho ianao nahatoky tamin’ny kely dia miaraha mifaly amin’ny tomponao.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nilaza ity fanoharana ity tamin’ny mpianany nanao hoe: “Nisy lehiiahy anankiray handeha hivahiny ka niantso ny mpanompony sy nametraka ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta dimy. Ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, samy araka ny fahaizany avy; dia lasa nandeha izy. Ilay nandray talenta dimy dia nandeha nampiasa izany, ka nahazo tombom-barotra dimy koa. Toraka izany, ilay nandray roa dia nahazo tombom-barotra roa koa; fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa, nandeha nihady tany, dia naleviny tao ny volan’ny tompony. Nony ela dia niverina ny tompon’ireo mpanompo ireo, ka nampamoaka azy ny amin’ny volany. Dia nanatona ilay nandray talenta dimy, nitondra talenta dimy hafa koa, ka nanao hoe: ‘Talenta dimy, tompoko, no napetrakao tamiko, ary indreto nahazo tombom-barotra talenta dimy koa aho’. Dia hoy ny tompony taminy: ‘Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky, noho ianao nahatoky tamin’ny kely dia hataoko mpitantana ny be ianao: miaraha mifaly amin’ny tomponao’. Ary nanatona koa ilay nandray talenta roa, dia nanao hoe: ‘Talenta roa, tompoko, no napetrakao tamiko, ary indro nahazo tombom-barotra roa hafa aho’. Dia hoy ny tompony taminy: ‘Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky, noho ianao nahatoky tamin’ny kely, dia hataoko mpitantana ny be ianao: miaraha mifaly amin’ny tomponao’. Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: ‘Tompoko, fantatro fa olona lozabe ianao, fa mijinja amin’izay tsy namafazanao, ary manangona amin’izay tsy nanahàfanao, ka natahotra aho, dia lasa naleviko tany anatin’ny tany ny talentanao: ka indro averiko aminao ny anao’. Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe: ‘Ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinja amin’izay tsy namafazako aho, ary manangona amin’izay tsy nanahàfako; koa tokony ho napetrakao tany amin’ny mpampanàna ny volako, ary rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy mban-janany. Alao àry ny talenta any amin’io ka omeo an’ilay manana talenta folo; fa izay manana no homena, ka hanam-be izy, fa izay tsy manana kosa dia halaina aminy mbamin’izay ananany aza. Ary ilay mpanompo tsy vonon-ko inona dia ario any amin’ny maizina any: any no hisy fitomaniana sy fikitroha-nify!”

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!


Asiana IZAHO MINO...


Ranombavaky ny mpino

Ry kristianina havana, samy nanankinan’Andriamanitra andraikitra tsy azon’olon-kafa soloina isika eo amin’ny fiainana; koa mivavaha mba samy hampiasa ny talenta noraisiny, hanasoavana ny be sy ny maro.

Valy: Tompo ô, tantano re izahay.

* Mila fahasahiana ny Eglizy mba ho lalivay eo amin’izao tontolo izao; koa mivavaha ho an’ireo mpitondra mba hahitany izay hevitra ilaina, sy hikarohany izay fomba mandaitra.
* Mivavaha ho an’ny mpiandraikitra ny toe-karena eran-tany mba hiezahany hampiasa ny akoran-javatra sy ny asa rehetra, hanasoavana ny be sy ny maro.
* Mivavaha ho an’ireo tsy mahomby eo amin’ny fiainana, mba hananany herim-po hisetra ny mafy: tsy ho kivy, fa handresy ny sarotra.
* Volana nôvambra izao, ka tsarovy ireo nialoha lalana antsika ary angataho mba hovalian’Andriamanitra soa ny fampiasany ny talenta, nanasoavany ny mpiara-belona tety an-tany.
* Mivavaha mba tsy hisy handevin-talenta isika, fa samy ho mendrika hoderain’ny Tompo amin’ny andro hitsarany antsika.


— Azo ampiana izay ilaina eo an-toerana sy eran-tany.


Tompo ô, tsy sahy manao vy very izahay rehefa miasa ho Anao sy ho an’ny namana, ary mora mitarain-tanana ompaka; koa omeo hery sy fahasahiana hanorina ny Fanjakanao sy hanitatra azy hatrany hatrany.

Fa Ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.


Vavaka Fanolorana

Mihanta aminao izahay, ry Tompo: enga anie izao Sorona atolotray eo anatrehanao Avo Indrindra izao, hahafahanay miraiki-po aminao ary hahatongavanay any amin’ny fiainana mandrakizay.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


Prefasy: Alahady tsotra I, ohatra.


Kômonio

Sal. 72, 28

Ny ahy ny hasambarako dia ny eo anilan’Andriamanitra. Ny Tompo no ataoko fifefena.


na hoe:

Mk. 11, 23.24

Lazaiko marina aminareo, hoy ny Tompo, fa na inona na inona angatahinareo amin’ny fivavahana, minoa fa ho azonareo izany, dia ho tanteraka tokoa.


Vavaka aorian’ny Kômonio

Nandray ny fanomezana avy amin’ny Sorona masina izahay, ry Tompo, no mihanta aminao: enga anie ny Sorona nasain’ny Zanakao atao ho fahatsiarovana Azy, hampitombo ny fitiavanay Anao.

Fa Izy velona sy manjaka amin’ny taona mandrakizay. Amen.


                     


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0825 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org