Sorona Masina ny 05/11/2017

ALAHADY FAHA-31 mandavantaona — A

TOETRA MAHITSY SY MANETRY TENA NO ILAINA HANOMPOANA NY FIANGONANA

Tononkira fidirana

Sal. 37, 22-23

Aza ilaozanao aho, ry Tompo Andriamanitro; aza manalavitra ahy, faingàna hanampy ahy, ry Tompo Mpamonjiko!


Asiana VONINAHITRA ANIE...


Fangatahana

Ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy be indrafo ô, Ianao no ahafahan’ny mpino manompo Anao araka ny mendrika Anao; koa mihanta aminao izahay: aza avela ho solafa-mamindra eo am-piezahana hahazo ny soa nampanantenainao.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay, Izay Andriamanitra velona sy manjaka... Amen.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Bokin’i Malakia Mpaminany

Ml. 1, 14b — 2, 2b. 8-10

Ianareo kosa nivily lalana ary nanafintohina olona maro tamin’ny lalàna.

Mpanjaka lehibe Aho, hoy ny Tompon’ny tafika; ary mahatahotra ny Anarako, any amin’ny firenena. Koa ankehitriny, ry mpisorona, didy mihatra aminareo izao: Raha tsy henoinareo sy tsy rototra ianareo ny hanome voninahitra ny Anarako, hoy ny Tompon’ny tafika, dia handefa ozona hamely anareo Aho. Fa ianareo kosa nivily lalana, nanafintohina olona maro tamin’ny lalàna, ary namadika ny fanekena tamin’i Levi, hoy ny Tompon’ny tafika. Koa Izaho kosa, dia efa nahatonga anareo ho faniratsira sy tsinontsinona eo imason’ny vahoaka rehetra, satria tsy nitandrina ny lalako ianareo, sady mizaha tavan’olona amin’ny fampiharana ny lalàna. Tsy iray ray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray va no nahary antsika? Ka nahoana àry ity isika, no samy mivadika amin’ny iray ra amintsika avy, ka mandoto ny fanekena amin’ny razantsika?

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Salamo fandinihana

Sal. 130. 1. 23.


Fiv: Tompo ô, tahirizo ao amin’ny fiadananao ny fanahiko.

Tompo ô, tsy mba miavona ny foko, tsy miandranàndrana ny masoko: izaho tsy manenjika zava-baventy na zavatra ambony tsy sahaza ahy.
Ny fanahiko afa-po ka mamitsaka, toy ny zaza voky eo am-pofoan-dreniny; eny, toy ny zaza voky ny fanahiko ato amiko.
Aoka i Israely hatoky ny Tompo hatrizao ka ho mandrakizay!


VAKINTENY MASINA FAHAROA

Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Tesalônika

1 Tes. 2, 7b-9. 13


Tsy ny Evanjelin’Andriamanitra ihany no nirinay homena anareo, fa ny ainay koa.

Ry kristianina havana, naleonay nanetry tena teo aminareo, mova tsy ny reny mitaiza ny zanany. Fa noho ny fitiavanay anareo, dia tsy ny Evanjelin’Andriamanitra ihany no nirinay homena anareo, fa ny ainay koa aza, satria efa tonga maminay loatra ianareo. He tsaroanareo, ry kristianina havana, ny fikelezana aina amam-pisasaranay, fa sady niasa andro aman’alina izahay no nitory ny Evanjelin’Andriamanitra tany aminareo, mba tsy hahavaky tratra olona na dia iray taminareo aza. Noho izany, dia tsy tapaka misaotra an’Andriamanitra koa izahay, satria tamin’ny nandraisanareo ny tenin’Andriamanitra notorinay, dia tsy noraisinareo ho tenin’olombelona izany, fa noraisinareo, araka ny marina tokoa, ho tenin’Andriananitra, izay miasa ao anatinareo efa mino.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!


Fihobiana ny Evanjely

Aleloia. Aleloia.

Sokafy ny fonay, ry Tompo, mba hitandremanay ny Tenin’ny Zanakao.

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio

Mt. 23, 1-12

Milaza fotsiny izy fa tsy manao.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny vahoaka sy ny mpianany nanao hoe: “Efa mipetraka eo amin’ny toeran’i Môizy ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina; ka ataovy sy araho izay rehetra lazainy aminareo, fa aza maka tahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin’izy ireo ny zava-mavesatra sarotra entina, dia atainginy eo antsoroky ny olona, nefa izy tsy mety hanetsika izany na dia amin’ny rantsan-tanany akory aza. Ny mba ho hitan’ny olona ihany no anaovany ny asany rehetra, ka dia filakitera lehibebe kokoa sy somotraviavin-damba lavalava kokoa noho ny an’ny olona no entiny. Ny tiany dia ny voalohan-toerana amin’ny fanasana, ny fitoerana voalohany amin’ny sinagôga, ny arahabaina eo an-kianja ary ny antsoin’ny olona hoe Raby. Fa ianareo kosa, aza mba mety hantsoina hoe Raby, fa iray ihany no Mpampianatra anareo, ary mpiray tam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo; fa iray ihany no Rainareo, dia Izay any an-danitra. Aza mety atao hoe Mpampianatra; fa iray ihany ny Mpampianatra anareo, dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo; fa izay hanandra-tena dia haetry ary izay hanetry tena dia hasandratra”.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!


Asiana IZAHO MINO ...


Ranombavaky ny mpino

Ry kristianina havana, ny olombelona rehetra, na ny mpivavaka na ny tsy mpivavaka, dia mety hifindran’ny toe-tsaina nahameloka an’ireo Farisianina voalazan’ny Evanjely, koa mangataha amin’Andriamanitra mba hanafaka antsika amin’izany toetra mampidi-doza izany.

Valy: Arovinao ‘zahay, ry Jesoa, satria ady manko ny fiainanay.

* Mivavaha ho an’ny Pretra sy ny mpiandraiki-draharaha rehetra ao amin’ny Eglizy, ary mangataha mba tsy hisy handairan’ny toe-tsain’ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna, fa ho samy mpitory marina ny Evanjelin’i Kristy avokoa.
* Mampalahelo ny mahita kristianina mieboebo sy te hoderaina, ao amin’ny Fiangonana sy ny Fikambanana, ka manifakifaka ny hafa; koa angataho Andriamanitra mba hiaro antsika tsy ho voan’izany toetsaina mandoza izany.
* Tsarovy ireo kristianina be fahafoizan-tena, manokana ny fiainany hanompo ny Fiangonana sy ny mpiara-belona, ary mivavaha mba ho hain’ny mpampiasa ny mandray ny mpiasa ho toy ny mpiray tam-po aminy fa tsy toy ny mpanompo.
* Fotoam-panetsana sy fanaovana voly an-tanety izao, ka mangataha amin’Andriamanitra mba hiakatra soa aman-tsara izay nisasarana sy nitsembohana, hanala fahasahiranana ny vahoaka.
* Tsy ampy haha-Fiangonana velona antsika ny mahay mivavaka sy mahay mihetsiketsika eto ivelany; koa mangataha mba ho haintsika tovonana amin’ny fahaiza-mifankatia sy mifanampy izany.


— Azo ampiana izay ilaina eo an-toerana sy eran-tany.


Ry Jesoa Tomponay ô, esory ato aminay ny toetra mieboebo sy mihatsaravelatsihy, ka enga anie izahay halemy fanahy sy hanetry tena tahaka Anao, ary ho mpikatroka mafana fo amin’ny fanitarana ny Fanjakanao.

Fa Ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.


Vavaka fanolorana

Ho fanatitra madio mendrika Anao anie, ry Tompo, izao Sorona izao; ary ho loharano tsy ritra hanovozana ny famindram-ponao.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


Prefasy: Alahady tsotra II, ohatra.


Kômonio

Sal. 15, 11

Ny lalan’ny fiainana no natoronao ahy: ka henika hafaliana aho, eo anatrehanao, ry Tompo.


na hoe:

Jo. 6, 58

Hoy ny Tompo hoe: Tahaka Ahy nirahin’ny Ray Izay velona ka velona amin’ny Ray, no hahavelona amiko an’izay mihinana Ahy.


Vavaka aorian’ny Kômonio

Mihanta aminao izahay, ry Tompo: enga anie hitombo ao aminay ny hasin’ny herinao; ary havaozy amin’ny Sakramentanao izahay dia ho vonona hahazo ny soa nampanantenainao.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


                     


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0501 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org