Sorona Masina ny 17/09/2017

ALAHADY FAHA-24 mandavantaona — A

IZAY MAMELA NO HAVELA

Tononkira fidirana

Sir. (Ekl.) 36, 18

Omeo fiadanana ireo manantena Anao, ry Tompo; enga anie ho masin-teny ny Mpaminany; henoy ny vavak’i Israely mpanomponao sy vahoakanao.

 

Asiana VONINAHITRA ANIE...

 

Fangatahana

Topazo maso izahay, ry Andriamanitra mpitantana ny zavatra rehetra, ary ataovy manompo Anao amin’ny fonay tokoa mba handrenesanay ny herin’ny famindram-ponao.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Izay Andriamanitra velona sy manjaka … Amen.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

VAKINTENY MASINA VOALOHANY

Bokin’i Siràka

Sir. (Ekl.) 27, 30 - 28, 7

Avelao ny nataon’ny namana tsy an-drariny, dia havela ny fahotanao raha mifona ianao.

Mendrika hankahalaina ny lolom-po amam-pahatezerana, ary manana izany ny mpanota. Izay mamaly ratsy, dia hiharan’ny fanahin’Andriamanitra, izay hitahiry fatratra ny fahotany. Avelao ny nataon’ny namana tsy an-drariny, dia havela ny fahotanao, rehefa mifona ianao. Akory ity olona mitahiry fahatezerana amin’olon-kafa, nefa mangataka fanasitranana amin’Andriamanitra ho an’ny tenany. Tsy mamindra fo amin’ny olombelona namany izy, nefa mitaraina noho ny hadisoan’ny tenany. Izy izay nofo foana mitahiry lolom-po; ka zovy indray no hahazo ny famelana ny fahotany? Tsarovy ny hiafaranao, ka atsaharo ny fankahalana; tsarovy ny hahalovana amam-pahafatesana ary tandremo ny didy. Tsarovy ny didy ka aza manao an-dolom-po amin’ny namana; tsarovy ny faneken’ny Avo indrindra ary modia tsy mahita ny fanevatevana anao.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!

 

Salamo fandinihana

Sal. 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

 

Fiv.: Mpamindra fo sy mpiantra ny Tompo, tsy malaky tezitra ary be hatsaram-po.

Isaory ny Tompo, ry fanahiko; ny Anarany masina, ry ato anatiko rehetra! Isaory ny Tompo, ry fanahiko: ny soa avy aminy aza misy hadinoina. Izy ilay mamela ny helokao rehetra, sy manasitrana ny aretinao rehetra, manavotra ny ainao amin’ny hady, manototra fitiavana sy indrafo anao.
Tsy mba lalandava no ifandaharany, na mandrakizay no ahatezerany, Tsy araka ny otantsika no ataony antsika, na araka ny helotsika no avaliny antsika.
Tahaka ny lanitra mambomba ny tany, ny fitiavany mambomba ny matahotra Azy. Tahaka ny atsinanana lavitra ny andrefana, ny hadisoantsika halaviriny amintsika.

 

VAKINTENY MASINA FAHAROA

Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma

Rôm, 14, 7-9

 

Ho an’ny Tompo isika na velona na maty.

Ry kristianina havana, tsy misy velona ho an’ny tenany isika rehetra, na misy maty ho an’ny tenany; fa velona isika, velona ho an’ny Tompo; maty koa, maty ho an’ny Tompo. Koa amin’izany, na velona na maty isika, dia ho an’ny Tompo ihany. Satria i Kristy no maty sy velona indray, dia ny haha-Tompon’ny maty sy ny velona Azy.

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra!

 

Fihobiana ny Evanjely

Aleloia. Aleloia.

Hataoko sakaiza ianareo, hoy ny Tompo; satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin’ny Raiko.

Aleloia.

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio

Mt. 18, 21-35

Izaho tsy milaza aminao hoe: hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impitopolo fito.

Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa i Piera nanao hoe: “Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony hamela azy aho? Hatramin’ny impito va?” Dia hoy i Jesoa taminy: “Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impitopolo fito. Koa amin’izany, ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotopototra ny toe-pananany amin’ny mpanompony; ary raha vao nanomboka nanao izany izy, dia nentina teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina. Ary noho izy tsy nanan-kaloa, dia nasain’ny tompony namidy izy sy ny vadiny aman-janany, mbamin’ny fananany rehetra, mba hanefana ny trosa. Dia niankohoka ilay mpanompo, ka nifona taminy nanao hoe: “Mba omeo andro aho, dia haloako daholo ny anao rehetra.” Nangoraka ny fon’ilay tompon’izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy handeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany denie zato; noraisiny tamin’ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe: “Aloavy ny trosako any aminao!” Niankohoka ilay namany, dia nifona taminy nanao hoe: “Mba omeo andro aho, dia haloako ny anao rehetra.” Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy an-tranomaizina, ambara-pandoany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany nony nahita izany, ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin’ny tompony. Dia nampanalain’ny tompony izy ka nilazany hoe: “Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko avokoa ny trosako rehetra taminao, noho ianao nifona tamiko; ka moa tsy tokony hamindra fo amin’ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?” Dia tezitra ny tompony, ka natolony ny mpampijaly izy, ambarapandoany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no hataon’ny Raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin’ny fonareo avy ianareo.”

— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Dera anie ho Anao, ry Kristy!

 

Asiana IZAHO MINO...

 

Ranombavaky ny mpino

Ry kristianina havana, raha mahay mifandrindra fihavanana araka ny nandidian’i Jesoa Tompo azy ny mponina eto an-tany, dia efa ho niorina tsara hatry ny ela teto amin’izao tontolo izao, ny Fanjakan’ny lanitra; koa miraisa fo hangataka amin’Andriamanitra Ray be fitiavana, mba tsy hataon’ny olona kobaka am-bava na volana hatenda ny manatanteraka izany lalàna antoky ny fahasambarana sy ny fandriam-pahalemana izany.

Valy: Ray ô, mpamindrafo Ianao, mpamela.

* Nomen’i Kristy fahefana hamela fahotana amin’ny Anarany ny Papa sy ny Eveka ary ny Pretra, koa mivavaha mba tsy hohamaivanin’ny olona ny mahazava-dehibe ny Sakramenta Famelan-keloka, ary mba hazoto hikônfesy ny kristianina.
* Mivavaha mba hahay maka tahaka an’ilay mpanjaka tsara fanahy voalazan’ny Evanjely androany ireo mpanam-bola sy be harena eran-tany, ka hahay mangoraka sy mitsetra, eo anoloan’ny fahasahiranan’ny mpanefa trosa aminy.
* Mivavaha mba hahita vonjy hanavotan-tena ireo teren-trosa tsy fidiny sy voaendrikendrika ho mpanodinkodim-bola, ary mangataha mba hiova sy hibebaka ireo zatra mpifetsy sy mpisoloky ary mpanao tsolotra.
* Mivavaha ho an’ireo olona nahatonga antsika hijaly; ary aza maika ny hanao azy ho fahavalo, fa mangataha amin’Andriamanitra mba samy hanana fo mahalefitra sy tia fihavanana ka hahay hifamela.
* Alohan’ny nankanesantsika eto amin’izao fanompoam-pivavahana izao dia antenaina fa efa mifamela sy mihavana amin’ny olona rehetra isika; koa mangataha amin’Andriamanitra mba homeny herim-po hahay hihavana sy ho mpampihavana.

 

— Azo ampiana izay ilaina eo an-toerana na eran-tany.

 

Ry Jesoa Tomponay ô, sitrakao ny hahatsara fihavanana anay amin’ny olona rehetra, fa indrindra amin’ny havanay sy ny mpiray monina aminay; koa itambesaran’ny trosam-pamelana izahay no mitalaho aminao: mba avelao ny helokay fa mamela izay nanao ratsy taminay izahay ary ampio ho tia ny olona rehetra araka ny fanirianao.

Fa Ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.

 

Vavaka Fanolorana

Aoka hanohina ny Fonao, ry Tompo, ny fitalahoanay; ary horaisinao ireto fanatitra ataonay mpanomponao mba hahavoavonjy ny be sy ny maro izay atolotry ny tsirairay, hanajana ny Anaranao.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.

 

Prefasy: Alahady tsotra VII, ohatra.

 

Kômonio

Sal. 35, 8

Endrey, sarobidy ny hatsaram-ponao, ry Tompo! Fa ny zanak’olombelona hialoka ambany elatrao.

 

na hoe:

1 Kôr. 10, 16

Ny kalisy izay isaorantsika dia firaisana amin’ny Ran’i Kristy; ny Mofo izay vakîntsika dia firaisana amin’ny Vatan’i Kristy Tompo.

 

Vavaka aorian’ny Kômonio

Haninteraka ny fanahy amam-batanay anie, ry Tompo, ny hasin’ny fanomezanao avy any an-danitra, ka ny hery avy aminy fa tsy ny saim-pantatray, no hitarika anay lalandava.

Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen.


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0840 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org